UA EN
 


Наукові записки Природознавчого музею Львівського філіалу АН УРСР - Том 8

Обкладинка т. 8

БОТАНІКА
Коліщук В.Г., Малиновський К.А. Матеріали до характеристики фітоклімату високогір'я Українських Карпат // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.3-22.

У 1954-1957 рр. на полонині Квасывський Менчул (1250 м н.р.м) проводилися спостереження за температурою повітря і грунту, осіданнями і вологістю повітря, тривалістю сяйва сонця на трьох фітокліматичних пунктах. У статті розглянуті результати цих досліджень і дана характеристика окремих чинників клімату високогір'я Українських Карпат.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,2 Mb)
Колищук В.Г., Малиновский К.А. Материалы к характеристике фитоклимата высокогорья Украинских Карпат

В 1954-1957 гг. на полонине Квасовский Менчул (1250 м н. у. м.) проводились наблюдения за температурой воздуха и почвы, осадками и влажностью воздуха, продолжительностью сияния солнца на трех фитоклиматических пунктах: 1) белоусник - юго-юго-западный склон 30°, 1300 м н. у. м.; 2) красноовсяничник - горный гребень, простирающийся с юго-запада на северо-восток, 1250 м н. у. м. и 3) буковый лес - юго - юго-западный склон 28°, 1200 м н. у. м

В статье рассмотрены результаты этих исследований и дана характеристика отдельных факторов климата высокогорья Украинских Карпат.

Амелін І.С. Лучна рослинність деяких сіл Свалявського району, Закарпатської області // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.23-35.

Літом 1955 р. обстежені луги сіл Чінадієво на р. Латориця, Керецькі і Березник, розташованих на р. Боржава. Обстежена місцевість знаходиться в межах Полонинського хребта і частково в межах Ужгород-Хустського хребта і Цирок-Боржавської міжгірської долини. У заплаві р. Латориця на околиці с. Чинадієво (абс. висота 100 м) розташовані на більш сирих ділянках заливні сінокоси, а на сухіших - заливні пасовища. По дрібних протоках і заплаві багато деревних, головним чином чагарникових зарослсй (переважають верби), особливо на сінокосах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,6 Mb)
Амелин И.С. Луговая растительность некоторых сел Свалявского района, Закарпатской области

Летом 1955 г. обследованы луга сел Чинадиево по р. Латорице, Керецки и Березник, расположенных на р. Боржаве. Обследованная местность находится в пределах Полонинского хребта и частично в пределах Ужгород-Хустского хребта и Цирок-Боржавской межгорной долины.

В пойме р. Латорицы на окраине с. Чинадиево (абс. высота 100 м) расположены на более сырых участках заливные сенокосы, а на более сухих - заливные пастбища. По мелким протокам и пойме много древесных, главным образом кустарниковых зарослсй (преобладают ивы), особенно на сенокосах. В луговой растительности преобладают на сенокосах злаки, а на заливных пастбищах - группировки райграса пастбищного (Lolium perenne). В незаливаемой части долины р. Латорицы на обследованных лугах преобладают группировки полевицы белой.

Горные луга находятся на высоте 300—800 м, они довольно однообразны и характеризуются большой примесью древесных зарослей, особенно на северных склонах. Большое влияние на растительность оказывает способ использования луга. Сенокосы преобладают на юго-западных склонах с уклонами до 10—20°, редко до 30°.

Пастбища преобладают на северных и на западных склонах, сенокосы — на юго-западных. Всего в статье упоминаются 33 луговые группировки, которые образованы 16 доминантными и суб- доминантными видами растений, повторяющимися различными комбинациями в различных группировках.

Даются конкретные рекомендации по упорядочению, использованию и улучшению обследованных лугов.

Мельничук В.М. Рід Fissidens бріофлори України // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.36-56.

В результаті критичної опрацювання колекцій роду Fissidens з території Української РСР в гербаріях Львова, Києва і Ленінграда був уточнений інвентар видів роду бріофлори України : види F. crassipes і F. bambergeri, як помилково вказані, були, виключені з переліку, F. arnoldii приводиться уперше для України, описано дві нові форми F. bryoides (fo. curviseta п. f. і fo. crassemarginata n. f.) і один новий вид Fissidens marginatulus.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,1 Mb)
Мельничук В.М. Род Fissidens бриофлоры Украины

В результате критической обработки коллекций рода Fissidens с территории Украинской ССР в гербариях Львова, Киева и Ленинграда был уточнен инвентарь видов рода бриофлоры Украины: виды F. crassipes и F. bambergeri, как ошибочно указанные, были, исключены из инвентаря, F. arnoldii приводится впервые для Украины, описано две новые формы F. bryoides (fo. curviseta п. f. и fo. crassemarginata n. f.) и один новый вид Fissidens marginatulus.

Для видов F. minutulus, pusillus, bryoides, incurvus, viridulus обычно указывается однослойная кайма. Проведенные нами исследования показывают, что кайма у всех этих видов двух- и многослойная, часто более или менее вздутая.
ЗООЛОГІЯ
Палій В.Ф. Еколого-фауністичні комплекси земляних блішок (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Українських Карпат і Прикарпаття // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.57-69.

Шляхом обробки зібраних матеріалів, колекцій і літературних джерел встановлено, що в Карпатах і Прикарпатті виявлено 196 видів земляних блішок. Це число видів слід вважати високим: в Західній Європі відомий 261 вид, в середній частині України - близько 150. З 196 видів переважна більшість - 164 (82%) - відноситься до рідкісних комах, 15 видів - масові.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,6 Mb)
Палий В.Ф. Эколого-фаунистические комплексы земляных блошек (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Украинских Карпат и Прикарпатья

Путем обработки собранных материалов, коллекций и литературных источников установлено, что в Карпатах и Прикарпатье имеется 196 видов земляных блошек. Это число видов следует считать высоким: в Западной Европе известен 261 вид, в средней части Украины - около 150. Из 196 видов подавляющее большинство - 164 (82%) - относится к редким насекомым, 15 видов - массовые.

В фауне блошек Карпат и Прикарпатья обнаружено: транс- палеарктических видов - 48 (24,5%), в том числе 12 массовых и 7 обычных; западно-средиземноморских - 23 (11,7%), в том числе 1 обычный; балкано-понтийских — 50 (25,5%), в том числе 4 обычных; альпийских - 29 (14,8%), в том числе 1 массовый и 1 обычный; западно- бореальных 28 (14,3%), в том числе 1 массовый и 3 обычных; бореально-болотных 16 (8,2%), в том числе 1 массовый и 1 обычный и восточно-палеарктических - 2 (1%)

Анализ ареалов блошек показывает, что Карпаты представляют из себя территорию расселения транспалеарктических и за- падно-бореальных видов; для альпийской фауны они представляют восточную границу, для восточно-палеарктических - западную, для западно-средиземноморских и балкано-понтийских - близки к северной границе, а для лугово-болотных - к южной. Это наложение ареалов различных фаун обуславливает обилие видового состава, а близость границ - низкую численность большинства их.

Кулаківська О.П. Паразити верхів'я р. Пруту // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.70-82.

Протягом 1956-1957 рр. досліджено 343 екземпляри риб верхів'я р. Пруть. Зараженими паразитами виявилося 86,3% риб. Виявлено 71 вид паразитів. 4 види паразитів уперше відмічено для України, 2 види для Радянського Союзу. У міру збільшення крутизни спаду річки і швидкості течії зменшується кількість паразитів, особливо в тих групах, цикл розвитку яких відбувається за участю проміжних хазяїв і паразитів, що локалізуються на поверхні шкіри. Для окремих видів паразитів відзначається зменшення їх із заходу на схід.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,4 Mb)
Кулаковская О.П. Паразиты рыб верховья р. Прут

В течение 1956-1957 гг. исследовано 343 экземпляра рыб верховья р. Прут. Зараженными паразитами оказалось 86,3% рыб. Установлен 71 вид паразитов. 4 вида паразитов впервые отмечены для Украины, 2 вида для Советского Союза. По мере увеличения крутизны спада реки и скорости течения уменьшается количество паразитов, особенно в тех группах, цикл развития которых происходит с участием промежуточных хозяев и паразитов, локализующихся на поверхности кожи. Для отдельных видов паразитов отмечается уменьшение их с запада на восток.

Здун В.І. До фауни молюсків Закарпаття // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.83-95.

Вивчення малакофауны Закарпаття ми проводили в липні - серпні 1948 р. і літом 1953-1954 рр. Всього виявлено 82 види молюсків (53 види наземних і 29 видів прісноводих), що відносяться до 24 родин. Якісне і кількісне обстеження різних біотопів показало, що кожен з них має свій комплекс молюсків.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,7 Mb)
Здун В.И. К фауне моллюсков Закарпатья

Изучение малакофауны Закарпатья мы проводили в июле - августе 1948 г. и летом 1953-1954 гг. Всего обнаружено 82 вида моллюсков (53 вида наземных и 29 видов пресноводных), относящихся к 24 семействам. Качественное и количественное обследование различных биотопов показало, что каждый из них имеет свой комплекс моллюсков.

Наиболее богатой по количеству видов является фауна наземных моллюсков влажных сенокосов горных долин и пастбищ а также лиственных лесов. Менее заселенными оказались сухие пастбища. В стоячих водоемах, расположенных на пастбищных угодьях, наиболее распространенным моллюском оказался малый прудовик Galba truncatula. Этот моллюск заселяет также высокогорные полонинские ручьи.

Наземные моллюски расселены в биотопах неравномерно, они скопляются под лиственным покровом, гниющими колодами и обломками деревьев, под кустами и камнями.

Среди собранных моллюсков характерными видами для обследованной территории оказались: Trichia lubomirskii, Vertigo alpesrtis, Iphigena tumida, Laciniaria turgida, Vertigo inopinata, Daudebardia calophana, Zenobiella vicina.

В Eulota fruticum обнаружены Cercaria vitrina Lіnst. (Dicrocoelii lanceati), личинки возбудителя дикроцелиоза с.-х. животных. Малый прудовик оказался облигатным хозяином церкарий Fasciola hepatica L. - личинок возбудителя фасциолеза.

Загайкевич І.К. Рідкісні та маловідомі види жуків-усачів (Coleoptera, Cerambycidae) // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.96-103

У статті наведено 62 рідкісні і маловідомі для України видів жуків-вусачів. Знаходження на Україні дуже рідкісного виду Pseudosphegestes cinereus Cast, et Gory, не вказаного раніше для фауни СРСР, а також вусача Asias ephippium Stеv. et Dаlm., вимагають підтвердження. Уперше на території УРСР виявлені: Роgonochaerus caucasicus Gan gib. і Theophilea cylindricollis Pic.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,0 Mb)
Загайкевич И.К. Редкие и малоизвестные виды жуков-усачев (Coleoptera, Cerambycidae) в УССР

В статье приведено 62 редких и малоизвестных для Украины видов жуков-усачей. Нахождения на Украине очень редкого вида Pseudosphegestes cinereus Cast, et Gory, не указанного раньше для фауны СССР, а также усача Asias ephippium Stеv. et Dаlm., требуют подтверждения. Впервые регистрируются для УССР: Роgonochaerus caucasicus Gan gib. и Theophilea cylindricollis Pic.

Абелєнцев В.І., Рудишин М.П. До екології сірого хом'ячка // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР.- Львів, 1960. - 8 - С.104-119.

В результаті стаціонарних і експедиційних досліджень, проведених в 1949-1957 рр., встановлено, що впродовж року сірий хом'як заселяє різні стации, найбільшої щільності досягає на посівах зернових культур (пшениця, ячмінь, овес та ін.), а також на багаторічних травах. На просапних культурах (буряк, картопля) щільність його заселення збільшується восени, коли більшість полів оброблена.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,6 Mb)
Абеленцев В.И., Рудышин М.П. К экологии серого хомячка

В результате стационарных и экспедиционных исследований, проведенных в 1949-1957 гг., установлено, что в течение года серый хомячок заселяет различные стации, наибольшей плотности достигает на посевах зерновых культур (пшеница, ячмень, овес и др.), а также на многолетних травах. На пропашных культурах (свекла, картофель) плотность его заселения увеличивается осенью, когда большинство полей вспахано.

В полезащитных лесополосах серый хомячок встречается реже, чем на полях. Так, в течение пятилетних исследований в Николаевской области серый хомячок составлял на полях 21,86%, а в лесополосах - 2,4% общего количества добытых грызунов. В горной части Судакского района, Крымской области, серый хомячок довольно многочисленный и доминирующий вид на виноградниках, а также в садах и постройках.

Размножение серого хомячка протекает в марте - октябре. В благоприятные годы некоторые хомячки размножаются и зимой. Однако интенсивность размножения неодинакова у различных возрастных групп хомячков и носит сезонный характер. Например, у хомячков среднего возраста беременные и кормящие самки встречаются преимущественно весной (50-100%), реже летом (41,7-85,7%), осенью не установлено. У хомячков старшего возраста беременные и кормящие самки встречаются во все сезоны года. В год бывает три-четыре выводка, в каждом выводке мы находили до 10 детенышей. Соотношение полов серого хомячка также изменяется по сезонам и в зависимости от возраста. У хомячков младшего возраста самцов в среднем больше, чем самок, тогда как у хомячков среднего и старшего возрастов самцы преобладают над самками.

На динамики численности серого хомячка большое влияние оказывают климатические и кормовые условия. Много серых хомячков уничтожается хищниками.

При правильном ведении земледелия серый хомячок практически лишен комплекса благоприятных условий для своего массового размножения.

Черкащенко М.І. Значення мишовидних гризунів в живленні сови вухатої // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.120-123.

У статті приведені результати аналізів 1615 погадок сови вухатої, зібраних в розрідженому сосновому лісі зблизька с. Заліці. Тернопільської області, в червні 1958 р. і в травні 1959 р. Аналіз погадок показав, що домінуючим видом в харчовому раціоні сови вухатою є сіра полівка (Microtus arvalis Pall.), кількість залишків якої коливається від 84,6 до 91,6%. У значно меншій кількості сова знищує жовтогорлу лісову і польову мишей, полівку-економку і інших.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Черкащенко М.И. Значение мышевидных грызунов в питании совы ушастой

В статье приведены результаты анализов 1615 погадок совы ушастой, собранных в разреженном сосновом лесу вблизи с. Заложцы Тернопольской области, в июне 1958 г. и в мае 1959 г. Анализ погадок показал, что доминирующим видом в пищевом рационе совы ушастой является серая полевка (Microtus arvalis Pall.), количество остатков которой колеблется от 84,6 до 91,6%. В значительно меньшем количестве сова уничтожает желтогорлую лесную и полевую мышей, полевку-экономку и других.

Незначительную роль в питании совы играют птицы (0,7-1,5%), главным образом домовой воробей.

Сова ушастая играет важную роль в снижении численности мышевидных грызунов, вредителей сельского хозяйства и заслуживает охраны.
ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
Балабай П.П. До вивчення птераспід нижнього девону Поділля. Повідомлення 2. // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.124-133.

У подільському нижньому девоні (олдреді) можна виділити три зони, які завдяки пологому падінню шарів девону зі сходу на захід поступово оголюються при просуванні в тому ж напрямі. 1 зона (мал. 2) характеризуєтьсяPt. lerichei Zych (s. Brotzen), Pt. major Zych, Brachipteraspis heintzi Вrоtz., II зона - PtPt. major Zych. и Pt. elongata Zych. і III зона - Pt. major Zусh, Pt. elongata Zусh, Pt. longirostra Zych. и Brachipteraspis latissima Zych.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,1 Mb)
Балабай П.П. К Изучению птераспид нижнего девона Подолии. Сообщение II.

В подольском нижнем девоне (олдреде) можно выделить три зоны, которые благодаря пологому падению слоев девона с востока на запад постепенно обнажаются при продвижении в том же направлении. 1 зона (рис. 2) характеризуется Pt. lerichei Zych (s. Brotzen), Pt. major Zych, Brachipteraspis heintzi Вrоtz., II зона — Pt. major Zych. и Pt. elongata Zych. и III зона - Pt. major Zусh, Pt. elongata Zусh, Pt. longirostra Zych. и Brachipteraspis latissima Zych.

Такое расчленение Подольского нижнего девона до известной степени согласуется с его расчленением по данным литологии, как это видно на карте Бровкова (1952).

Очень сложно сравнение подольского олдреда с западноевропейским в связи с различиями в фауне птераспид.

Последнее дает основание предполагать, что данная фауна Подолии развивалась в значительной степени независимо от девона западной Европы - в бассейне обособленной от западноевропейского нижнедевонского водоема.

Темнюк Ф.П. Літологічна і фауністична характеристики нижньоолігоценових відкладів межиріччя Уж-Латориця-Віча // Наук. зап. Наук.-природознавч. музею АН УРСР. - Львів, 1960. - 8 - С.134-140.

Карпатська складчаста область характеризується непостійністю комплексів опадів, що її складають. Фаціальні зміни порід особливо добре простежуються вкрест простягання Карпат. Нижньолігоценовий комплекс відкладень в Ужок-Дуклянській зоні представлений літологічною різницею, що різко відрізняється, від аналогічних за віком порід північного схилу Берегових Карпат. Породи ці, що залягають вище за невелику пачку типових менілитових сланців, називаються ужокськими шарами. У них є фауна молюсків латторфського ярусу: Cardium lukovichi Ruсhin, Meretrix (Cardiopsis) incrassata Sоw.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Темнюк Ф.П. Литологическая и фаунистическая характеристики нижнеоигоценовых оттложений междуречья Уж-Латорица-Веча

Карпатская складчатая область характеризуется непостоянством слагающих ее комплексов осадков.

Фациальные изменения пород особенно хорошо прослеживаются вкрест простирания Карпат. Нижнеолигоценовый комплекс отложений в Ужок-Дуклянской зоне представлен резко отличающейся литологическсй разностью от аналогичных по возрасту пород северного склона Береговых Карпат. Породы эти, залегающие выше небольшой пачки типичных менилитовых сланцев, именуются ужокскими слоями. В них имеется фауна моллюсков латторфского яруса: Cardium lukovichi Ruсhin, Meretrix (Cardiopsis) incrassata Sоw.

В кровле ужокских слоев прослеживается горизонт полосчатых известняков.

Вышележащие лужские слои, большой мощности, содержат фауну фораминифер Cibicides lopianicus Mjatl., Elphidium carpaticum Mjall., характерную для отложений лопянецкой свиты в северных скибах Береговых Карпат.