UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 23

Обкладинка т. 23 Обкладинка т. 23 зворот

МУЗЕОЛОГІЯ
Кодекс музейної етики від ICOM // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 3-16.

Нова редакція, затверджена 21-ою Генеральною Асамблеєю Міжнародної ради музеїв – ICOM (International Council of Museums) 8 жовтня 2004 року в Сеулі (Республіка Південна Корея)ЕКОЛОГІЯ
Климишин О.С., Коржинський Я.В., Інкін Є.Д. Демутаційні зміни рослинності на межі лісового і субальпійського поясів у Чорногорі (Українські Карпати) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 17-24.

Викладено результати 30-річного локального фітоценотичного моніторингу, проведеного на межі лісового і субальпійського поясів у Чорногорі (Українські Карпати). Дослідження проведені з використанням великомасштабного картування полігон-трансекта площею 24 га на північно-західному схилі г. Пожижевська у межах висот 1300-1500 м. Встановлено, що унаслідок введення заповідного режиму на цій території спостерігається процес відновлення первинної рослинності та підвищення верхньої границі лісу. Визначено напрямки, основні етапи та механізми демутаційних змін.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Климишин А.С., Коржинский Я.В., Инкин Е.Д. Демутационные смены растительности на границе лесного и субальпийского поясов в Черногоре (Украинские Карпаты)

Изложены результаты 30-летнего локального фитоценотического мониторинга, проведенного на контакте лесного и субальпийского поясов в Черногоре (Украинские Карпаты). Исследования проведены с использованием крупномасштабного картирования полигон-трансекта площадью 24 га на северо-западном склоне г. Пожижевская в пределах высот 1300-1500 м. Установлено, что вследствие введения заповедного режима на этой территории наблюдается процесс восстановления первичной растительности и повышение верхней границы леса. Определены направления, основные этапы и механизмы демутационных смен.

Klymyshyn, O., Korzhynsky, Ya., Inkin, Е. Demutation changing of vegetation on the border of forest and subalpine belts in Chornogora (Ukrainian Carpathians)

The results of the 30-years-old local fitoсenotic monitoring, conducted on the contact of forest and subalpine belts in Chornogora (Ukrainian Carpathians) are expounded. Researches are conducted with the use of large-scale map of ground-transect by an area 24 hectares on a north-western slope Pozhizhevska within the limits of heights 1300-1500 м. It is set that because of introduction of the protected mode, there is a process of renewal of primary vegetation and increase of high boundary of the forest on this territory. Directions, basic stages and mechanisms of the demutation changing, are certain.Жиляєв Г.Г. Віталітетна диференціація гірських рослин за ознаками їхньої анатомо-морфологічної структури // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 25-30.

Дослідження групи трав'янистих багаторічників у Карпатах дозволили виявити характерні закономірності індивідуальної віталітетної диференціації. Зроблено висновок про її об'єктивний характер і розглянуто кодекс універсальних анатомо-морфологічних критеріїв, придатних для віталітетної градації особин у складі рослинних популяцій. Зроблено висновок, що поява деяких ознак ксероморфності, властивих багатьом рослинам Карпат, не знаходить пояснення з позицій теорії фізіологічної сухості, а детермінується віталітетною приналежністю особин у складі конкретних популяцій.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Жиляев Г.Г. Виталитетная дифференциация горных растений по признакам их анатомо-морфологической структуры

Исследования группы травянистых многолетников в Карпатах позволили обнаружить характерные закономерности индивидуальной виталитетной дифференциации. Сделан вывод о ее объективном характере и рассмотрен кодекс универсальных анатомо-морфологических критериев, пригодных для виталитетной градации особей в составе растительных популяций. Сделано заключение, что появление некоторых признаков ксероморфности, присущих многим растениям Карпат, не находит объяснения с позиций теории физиологической сухости, а детерминируется виталитетной принадлежностью особей в составе конкретных популяций.

Zhyliaev, G. Vitality differentiation of mountain plants according to the characters of their anatomic-morphological structure

Studies on the group of herbaceous perennials allowed to reveal the patterns their vitality differentiation. The conclusion about its objective character is made and the code of universal anatomic-morphological criteria, suitable for vitality gradation of individuals in the structure of plant populations is discussed. The assumption is made, that occurrence of some xeromorphic characters inherent in many Carpathian plant cannot be explained from the point of view of the theory of physiological dryness. This can be determined only by vitality status in concrete populations.Кияк В.Г. Особливості сусідства, асоційованості і взаємовпливу між популяціями рідкісних видів рослин у високогір’ї Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 31-42.

На прикладі 16 рідкісних видів показане вагоме значення для життєздатності малих популяцій факторів взаємовпливу сусідніх популяцій інших видів, мікрофітоклімату і власного фітогенного поля. Розкрито особливості структури та динаміки популяцій з урахуванням взаємодій між видами. Встановлено, що роль взаємовпливу між рослинами більш вагома для малих популяцій, у порівнянні з більшими.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Кияк В.Г. Особенности соседства, ассоциированности и взаимовлияния между популяциями редкостных видов растений в высокогорье Карпат

На примере 16 редкостных видов показано весомое значение для жизнеспособности малых популяций факторов взаимовлияния соседствующих популяций других видов, микрофитоклимата и собственного фитогенного поля. Раскрыты особенности структуры и динамики популяций с учетом взаимодействий между видами. Установлено, что роль взаимовлияния между растениями более весома для малых популяций, по сравнению с большими.

Kyyak, V. Features of neighbourhood, associativity and interaction between populations of rare high- mountains plant species of the Carpathians

On the example of 16 species it is shown that factors of interaction between the neighboring species, microclimate and own phytogenous field play important role in the viability of small populations. The characters of population structure and dynamics are revealed with regard to the interaction between species. It was established, that the role of the interaction between plants is more significant for small populations in comparison with large ones.Кобів Ю.Й. Приджерельні оселища кальцефільних видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) як специфічні осередки біорізноманіття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 43-54.

Описано екологічні умови та видовий склад збагачених кальцієм оселищ, що знаходяться поблизу джерел струмків. Такі ділянки, що помітно відрізняються від свого оточення, можна розглядати як "острівні оселища". Вони містять популяції деяких рідкісних і зникаючих кальцефільних видів, потребуючих охорони. Наведено карту цих оселищ.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,6 Mb)
Кобив Ю.И. Природниковые местообитания кальцефильных видов растений в Черногоре (Украинские Карпаты) как редкие средоточения биоразнообразия

Описаны экологические условия и видовой состав обогащенных кальцием местообитаний, находящихся возле истоков ручьев. Такие участки, заметно отличающиеся от своего окружения, можно рассматривать как "островные местообитания". Они содержат популяции некоторых редких и исчезающих кальцефильных видов, нуждающихся в охране. Приведена карта этих местообитаний.

Kobiv, Y. Spring localities of calciphilous plant species in the Chornohora Mountains (Ukrainian Carpathians) as rare sites of biodiversity

Ecologocal conditions and floristic composition of the spring calciferous localities in the Chornohora Mountains are described. Such sites markedly differ from their surrounding and can be treated as "habitat islands". They harbour isolated populations of some rare and endangered calciphilous species, which need conservation. A locator map of these sites is presented.Козловський М.П. Збереження біорізноманіття грунтових нематод у похідних екосистемах і шляхи формування в них нефiтопатогенних комплексів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 55-64.

Розглянуто шляхи збереження біорізноманіття ґрунтових нематод у похідних лісових екосистемах. Звернено увагу на можливість використання біоіндикаційних властивостей нематодних угруповань для оцінки санітарного стану лісу. Обговорюються можливості використання природних ворогів нематод для підвищення стійкості лісів і зниження впливу фітогельмінтів на культурні рослини.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Козловский Н.П. Сохранение биоразнообразия почвенных нематод в производных экосистемах и пути формирования в них нефитопатогенных комплексов

Рассмотрены пути сохранения биоразнообразия почвенных нематод в производных лесных экосистемах. Обращено внимание на возможность использования биоиндикационных свойств нематодных сообществ для оценки санитарного состояния леса. Обсуждаются возможности использования естественных врагов нематод для повышения устойчивости лесов и снижения влияния фитогельминтов на культурные растения.

Kozlovsky, M. Preserving of soil nematods biodiversity in secondary ecosystems and the ways of forming there non-phytopatogenous complexes

The ways of soil nematods biodiversity within secondary forest ecosystems were enlighted. The attention is directed to probability for using the bioindication peculiarities of the Nematoda communities for estimation of the sanitary status of the forest. There are discussed the means for using the natural antagonistic organisms of Nematoda in the aim to rising the stability of wood cultures and decreasing impact of the phytohelminta on agrocultures.Савицька А.Г., Петруса С.І. Методичні підходи до ведення локального фітоценотичного моніторингу (на прикладі гідрологічного заказника "Болото Лютошари") // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 65-74.

Розпочато розробку методики локального фітоценотичного моніторингу. На фітоценотичній трансекті апробовані основні підходи до якісного і кількісного аналізу ценопопуляцій мохових, трав'яних, чагарникових і деревних видів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Савицкая А.Г., Петруса С.І. Методические подходы к ведению локального фитоценотического мониторинга (на примере гидрологического заказника "Болото Лютошары")

Начато разработку методики локального фитоценотического мониторинга. На фитоценотическом трансекте апробированы основные подходы к качественному и количественному анализу ценопопуляций моховых, травяных, кустарничковых и древесных видов.

Savitskaya, A., Petrusa, S. The technique approaches to conducting local phytocenotic monitoring (taking hydrological object of protection regime "Moor Lutoshary" as a model)

Development of method of the local phytocenotic monitoring is begun. On phytocenotic transect basic approaches are approved to the high-quality and quantitative analysis of cenopopulations of mossy, grass, subbush and arboreal kinds.Гнатів П.С. Гіркокаштан звичайний у Львові й питання його екологічної стійкості в міських насадженнях // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 75-84.

Представлено результати досліджень особливостей акліматизації одного з найпоширеніших в озелененні міст деревного інтродуцента. Показано морфо-анатомічні, фізико-хімічні та метаболічні адаптивні реакції фенотипів в урбоекосистемі Львова. Запропоновані аутекологічні критерії оптимізації асортиментів декоративних видів для облаштованості зелених зон міст. Як один зі шляхів підтримки стійкості та функціональності міських насаджень рекомендується збільшити їх видову і формову різноманітність.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гнатив П.С. Каштан конский во Львове и вопросы его экологической устойчивости в городских насаждениях

Представлены результаты исследований особенностей акклиматизации одного из наиболее распространенных в озеленении городов древесного интродуцента. Показаны мофо- анатомические, физико-химические и метаболические адаптивные реакции фенотипов в урбоэкосистеме Львова. Предложены аутэкологичекие критерии оптимизации ассортимента декоративных видов для обустройства зеленых зон городов. Как один из путей поддержания устойчивости и функциональности городских насаждений рекомендуется увеличить их видовое и формовое разнообразие.

Hnativ, P. Aesculus hippocastanum L. in Lviv and questions of his ecological stability in the city planting

The results of different long-term researches of acclimatization features of species distributed in gardening of cities are given. The morphological and anatomic, physical and chemical, metabolic adaptive reactions of phenotypic on acclimatization conditions are shown. The outecological bases of optimization of decorative assortment for cultivation in a green zone of urban and industrial territories are offered. As one of ways of maintenance of stability and functionality of the city planting it is recommended to increase their specific and form variety.Сверлова Н.В. Вплив урбанізації на конхологічні параметри Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 85-94.

Проаналізовано результати біометричних досліджень 2511 черепашок C. vindobonensis з 21 вибірки. Розміри черепашок (висота, великий діаметр, об'єм) зменшуються в ряді "міські - приміські - позаміські біотопи". Залежність між розміром, формою і забарвленням черепашок проявляється на рівні популяцій (колоній), а не окремих особин.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Сверлова Н.В. Влияние урбанизации на конхологические параметры Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на западе Украины

Проанализированы результаты биометрических исследований 2511 раковин C. vindobonensis из 21 выборки. Размеры раковин (высота, большой диаметр, объем) уменьшаются в ряду "городские – пригородные – внегородские биотопы". Зависимость между размером, формой и окраской раковин проявляется на уровне популяций (колоний), а не отдельных особей.

Sverlova, N. Influence of urbanization on the conchological parameters of Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) in Western Ukraine

The results of biometrical investigations of 2511 shells of C. vindobonensis from 21 samples were analyzed. The shell sizes (height, large diameter, volume) are decreased in the file of "urban – suburban – non-urban biotopes". The dependence between the size, form and colour of the shells is displayed on the level of the populations (colonies) – not of the separate specimens.Гураль Р.І. Фауна та екологія молюсків родини Sphaeriidae (Mollusca; Bivalvia) в урбанізованому середовищі (на прикладі Львова) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 95-100.

Вивчено особливості екології представників родини Sphaeriidae і визначений їх видовий склад у водоймах м. Львова, що становить 9 видів. Встановлено, що вплив умов зовнішнього середовища викликає нерівномірний розподіл молюсків у водоймах. Найбільш сприятливі умови для них утворилися в постійних гідротопах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Гураль Р.И. Фауна и экология моллюсков семейства Sphaeriidae (Mollusca; Bivalvia) в урбанизированной среде (на примере Львова)

Изучены особенности экологии представителей семейства Sphaeriidae и определен их видовой состав в водоемах г. Львова, который составляет 9 видов. Установлено, что влияние условий внешней среды вызывает неравномерное распределение моллюсков в водоемах. Наиболее благоприятные условия для них сложились в постоянных гидротопах.

Hural, R. Specific composition and features of ecology of freshwater bivalves (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in the conditions of the urbanized environment (on the example hydrobiotopes Lviv city)

The features of ecology of representatives of family of Sphaeriidae are studied and their specific composition in reservoirs is certain Lvіv which makes 9 kinds. It is set that influencing of terms of external environment is caused by the uneven distributing of shellfishes in reservoirs. The most favorable terms for them were folded in permanent gidrotops.Гірна А.Я. Угруповання павуків вторинних екосистем ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 101-110.

Наведено дані про зміну організації угруповань павуків (видової різманітності, чисельності та щільності населення, складу домінантів, структури домінування, сезонної динаміки чисельності) в 50-річній монокультурі ясена і на вирубці культури тополі - похідних екосистемах ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гирна А.Я. Сообщества пауков вторичных экосистем ясеневых дубрав Верхнеднестровской равнины

Приведены данные об изменении организации сообществ пауков (видового разнообразия, численности и плотности населения, состава доминантов, структуры доминирования, сезонной динамики численности) в 50-летней монокультуре ясеня и на вырубке культуры тополя – производных экосистемах ясеневых дубрав Верхнеднестровской равнины.

Hirna, A. Spider`s communities of the derivative ecosystems of ashen oak groves of plain Verhnednistrovska

The organizations of communities of spiders given about change (species variety, population’s quantity and density, compound of dominants and domination’s structure, seasonal density dynamics) in a 50-years ashen monoculture and on cutting down poplar culture – derivative ecosystems of ashen oak groves of plain Verhnednistrovska are resulted.Симочко Л.Ю., Симочко В.В. Інтегрованість мікробного ценозу ґрунту при антропогенному навантаженні // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 111-118.

У статті розглянутий вплив різних агротехнологій на інтегрованість мікробного ценозу ризосфери озимої пшениці. Розрахунок кореляційних зв'язків на основі чисельності різних еколого-трофічних груп ризосферних мікроорганізмів показав, що найстійкіший мікробний ценоз утворюється при вирощуванні озимої пшениці в сівозміні з використанням органічних і комплексу органo-мінеральних добрив.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Сымочко Л.Ю., Сымочко В.В. Интегрированность микробного ценоза почвы при антропогенной нагрузке

В статье рассмотрено влияние разных агротехнологий на интегрированность микробного ценоза ризосферы озимой пшеницы. Расчет корреляционных связей на основе численности разных эколого-трофических групп ризосферных микроорганизмов показал, что наиболее стойкий микробный ценоз образуется при выращивании озимой пшеницы в севообороте с использованием органических и комплекса органo-минеральных удобрений.

Symochko, L., Symochko, V. Integration of soil microbial cenosis by anthropogenic load

The anthropogenic load influence on integration of microbial cenosis in the rhizosphere of a winter wheat is considered. Define of correlations connections of main ecological-trophic groups of rhizosphere microorganisms show that more stable microbial cenosis form by cultivation of a winter wheat in crop rotation with use of organic manure and organic-mineral fertilizers.БОТАНІКА
Малиновський А.К. Системний підхід у фітоценології // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 119-136.

Напрацювання у використанні загальносистемних методів у різних областях знань з успіхом використовуються і в біологічних дослідженнях. Проте ряд питань стосовно термінології, визначеннь, теоретичних і методологічних аспектів досліджень і моделювання фітоценосистем залишаються невизначеними. Обговорюються можливості застосування принципів і методів системного підходу у фітоценологічних дослідженнях.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Малиновский А.К. Системный подход в фитоценологии

Наработки в использовании общесистемных методов в разных областях знаний с успехом используются и в биологических исследованиях. Тем не менее, ряд вопросов относящихся к терминологии, определениям, теоретическим и методологическим аспектам исследований и моделирования фитоценосистем остаются неопределенными. Обсуждаются возможности применения принципов и методов системного подхода в фитоценологических исследованиях.

Malynovsky, A. Principles of the system approach in phytocoenology

The acquired experience in usage of general systems methods in different fields of knowledge are successfully used in biological researches too. Nevertheless, a number of problems concerning the terminology, definitions, theoretical and methodological aspects of researches and phytocoenosystems modeling still remain unsolved. The opportunities of introducing the principles and methods of the system approach in phytocoenotic researches have been discussed.Кобів В.М. Поширення та індивідуально-групові параметри Symphytum cordatum Waldst. еt Kit. еx Willd. в умовах рівнини заходу України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 137-144.

Досліджено стан рівнинних популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd., що трапляються в ізольованих оселищах заходу України. На прикладі чотирьох популяцій, що зростають у різних умовах, проаналізована роль екологічних чинників, що впливають на життєздатність популяцій. Звертається увага на необхідність охорони S. сordatum на межі його ареалу, що сприяло б збереженню регіонального біорізноманіття і генофонду цього виду.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Кобив В.Н. Распространение и индивидуально-групповые параметры Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в условиях равнины запада Украины

Исследовано состояние равнинных популяций Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd., встречающихся в изолированных местообитаниях запада Украины. На примере четырех популяций, произрастающих в разных условиях, проанализирована роль экологических факторов, влияющих на жизнеспособность популяций. Обращается внимание на необходимость охраны S. сordatum на границе его ареала, что способствовало бы сохранению регионального биоразнообразия и генофонда этого вида.

Kobiv, V. Distribution and individual and group parameters of Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. In lowland conditions in the Western Ukraine

The state of lowland populations of Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd occuring in isolated localities in the Western Ukraine is studied. On the example of four populations restricted to different habitat conditions the role of ecological factors determining population viability is analyzed. The necessity of protection of S. сordatum at the edge of its range is emphasized that could provide conservation of the regional biodiversity and genic pool of the species.Попова О.М., Кузнєцов В.О., Осадча Л.П. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 145-156.

Дендрофлора десяти охоронюваних парків Одеси включає 232 види судинних рослин, які відносяться до 117 родів і 55 родин (122 вид дерев, 97 – чагарників, 9 – ліан, 2 – напівчагарників). Найбільш багаті роди Cotoneaster (11 видів), Acer (7), Fraxinus (7), Abies (6), Rosa (6), Ulmus (6), Spiraea (6), Juniperus (5), Quercus (5), Populus (5). Рослини завезені з Європи (28,9%), Східної Азії (35,3%), Північної Америки (18,5%), Середземномор'я (21,6%). 12 видів представлені в усіх парках, 89 видів зосереджені тільки в одному парку. Найбагатша дендрофлора в парку "Студентський", найбідніша - в парку ім. Котовського.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Попова Е.Н., Кузнецов В.А., Осадчая Л.П. Дендрофлора парков-памятников садово- паркового искусства города Одессы

Дендрофлора десяти охраняемых парков Одессы включает 232 вида сосудистых растений, относящихся к 117 родам и 55 семействам (122 вида деревьев, 97 – кустарников, 9 – лиан, 2 – полукустарников). Наиболее богаты роды Cotoneaster (11 видів), Acer (7), Fraxinus (7), Abies (6), Rosa (6), Ulmus (6), Spiraea (6), Juniperus (5), Quercus (5), Populus (5). Растения завезены из Европы (28,9%), Восточной Азии (35,3%), Северной Америки (18,5%), Средиземноморья (21,6%). 12 видов представлены во всех парках, 89 видов сосредоточены только в одном парке. Наиболее богата дендрофлора в парке "Студенческий", самая бедная – в парке им. Котовского.

Popova, E., Kuznetzov, V., Osadchaja, L. Dendroflora of the parks-monuments of landscape architecture and horticultural art in the city of Odessa

Dendroflora of the ten protected parks in Odessa includes 231 vascular plants from 117 genuses and 55 families (122 tree species, 97 – fruteces, 9 lianes, 2 semifruteces). The richest genuses are Cotoneaster (11 видів), Acer (7), Fraxinus (7), Abies (6), Rosa (6), Ulmus (6), Spiraea (6), Juniperus (5), Quercus (5), Populus (5). They are from the Europe (28,9%), E.Asia (35,3%), N.America (18,5%), the Medditerranean countries (21,6%). 12 species grow in the all parks, 89 species – only in the one park. The richest dendroflora is in the "Stunetsky" park, the poorest – in the park of Kotovski (on sand).Борсукевич Л.М. Етапи і напрями досліджень вищої водної флори та рослинності Східної Галичини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 157-170.

Проаналізовано етапи та напрямки досліджень вищої водної флори та рослинності Східної Галичини. Виділено 4 етапи. Встановлено характер вивчення на кожному з них. Позначено флористичний, систематичний, геоботанічний, екологічний і ресурсний напрямок досліджень цього типу рослинності на території Східної Галичини та проведений їх аналіз.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Борсукевич Л.М. Этапы и направления иccледований высшей водной флоры и растительности Восточной Галиции

Проанализированы этапы и направления исследований высшей водной флоры и растительности Восточной Галиции. Выделено 4 этапа. Установлен характер изучения на каждом из них. Обозначены флористическое, систематическое, геоботаническое, экологическое и ресурсное направление исследований этого типа растительности на территории Восточной Галиции и проведен их анализ.

Borsukewych, L. Stages and trends of studies of higher aquatic flora and vegetation of East Galychyna

Analysis of stages and trends of investigation of higher aquatic flora and vegetation of East Galychyna was made. Four stages were separated. Character of research by these stages were detected. Systematic, geobotanical, ecological directions of investigation and direction of resourses research of this vegetation type on the territory of East Galychyna were established as well as analysed them.ЗООЛОГІЯ
Різун В.Б., Білецький Ю.В. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) соснових лісів Шацького національного природного парку // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 171-178.

За допомогою ґрунтових пасток Барбера в 2005 р. встановлений видовий склад (20 видів) і структура домінування угруповань жуків-турунів соснових лісів Шацького національного природного парку (Західне Полісся).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Ризун В.Б., Билецкий Ю.В. Сообщества жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) сосновых лесов Шацкого национального природного парка

С помощью почвенных ловушек Барбера в 2005 г. установлен видовой состав (20 видов) структура доминирования сообществ жуков-жужелиц сосновых лесов Шацкого национальног природного парка (Западное Полесье).

Rizun, V., Biletsky Y. Communities of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of Scots pine forests of Shackyi National Nature Park

With use of soil Barber traps in 2005 the species diversity (20 species) and structure of domination of ground-beetles communities of Scots pine forests of Shackyi National Nature Park (the Western Polissia) were established.Ліщук А.В. Огляд видів роду Chrysotoxum Meigen, 1803 (Diptera, Syrphidae) західного реґіону України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 179-184.

У західному регіоні України виявлено 9 видів роду Chrysotoxum. З них у Волинському Поліссі – 4, Малому Поліссі – 1, Розточчі – 3, Опіллі – 2, Західному Поділлі – 7, Прут-Дністровському межиріччі – 1, Українських Карпатах – 3 види. Більшість видів (Ch. bicinctum (L.) Ch. cautum (Harr.) Ch. elegans Loew, Ch. fasciolatum (De Geer) Ch. octomaculatum (Curtis, 1837)) в регіоні притаманні гігро- і мезофітним біотопам, декілька видів (Ch. fasciatum (Müller, 1764), Ch. verralli (Collin, 1940)) трапляються як у гігро- і мезофітних, так й у ксерофітних біотопах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Lishchuk, A. Review of species of the genus Chrysotoxum Meigen, 1803 (Diptera, Syrphidae) in the western region of Ukraine

Nine species of the genus Chrysotoxum from the western region of Ukraine have been recorded. Most of them (Ch. bicinctum (L.) Ch. cautum (Harr.) Ch. elegans Loew, Ch. fasciolatum (De Geer) Ch. octomaculatum (Curtis, 1837)) у регіоні притаманні гігро- і мезофітним біотопам, декілька видів (Ch. fasciatum (Müller, 1764), Ch. verralli (Collin, 1940)) occure both in hygro- and mesophytic and in xerophytic biotopes.Яворницький В.І., Яворницька І.В. Ґрунтова мезофауна заплавних дубових лісів долини Верхнього Дністра в умовах антрогенної трансформації // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 185-196.

Наведено результати дослідження структурно-функціональної організації угруповань ґрунтової мезофауни в грабово-дубових і ясенево-дубових екосистемах заплави верхів'я р. Дністер. Показано особливості її трансформації під впливом різних форм лісокористування (лісокультурна діяльність, зміна гідрологічного режиму).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Яворницкий В.И., Яворницкая И.В. Почвенная мезофауна пойменных дубовых лесов долины Верхнего Днестра в условиях антропогенной трансформации

Приведены результаты исследования структурно-функциональной организации сообществ почвенной мезофауны в грабово-дубовых и ясенево-дубовых экосистемах поймы верховья р. Днестр. Показаны особенности ее трансформации под влиянием разных форм лесопользования (лесокультурная деятельность, изменение гидрологического режима).

Yavornytsky, V., Javornytska, I. Soil mesofauna of the floodplain oak forests within valley of the upper Dnister river in the conditions of antropogenous transformation

The results of investigation on structure-functional organization of the soil mesofauna communities within oak forest ecosystems in the floodplain of upper Dnister river basin are given. The peculiarities of its organization under the influence of diverse forms of a forestry (forest-culture activities, hydrological regime changes) are shown.Уваєва О.І., Крамаренко С.С. Особливості розповсюдження планорбід (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) в основних річкових басейнах України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 197-204.

Визначено видовий склад планорбід у основних річкових басейнах України: басейн Дунаю - 16 видів, Дністра - 17, Південного Бугу - 20, Західного Бугу - 21, Дніпра - 23, Сіверського Донця - 18, річок Криму - 7 видів. Встановлено, що 15 видів Planorbinae широко поширені, 7 видів приурочені до певних басейнів, 3 види рідкісні.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Уваева Е.И., Крамаренко С.С. Особенности распространения планорбид (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) в основных речных бассейнах Украины

Определен видовой состав планорбид в основных речных бассейнах Украины: бассейн Дуная – 16 видов, Днестра – 17, Южного Буга – 20, Западного Буга – 21, Днепра – 23, Северского Донца – 18, рек Крыма – 7 видов. Установлено, что 15 видов Planorbinae широко распространены, 7 видов приурочены к определенным бассейнам, 3 вида редкиe.

Uvayeva, O., Kramarenko, S. Peculiarities of distribution of planorbids (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) in the main river basins of Ukraine

The structure of species of Planorbinae in the main river basins of Ukraine is established: the Danube – 16 species, the Dniester – 17, the Southern Bug – 20, the Western Bug – 21, the Dneper – 23, the Siversky Donets – 18, the rivers of the Crimea – 7 species. It is established, that 15 species Planorbinae are widespread, 7 species were found to be associated with certain basins, 3 species are rare.Зайцева Г.Ю., Дребет М.В. Роль мікромамалій у трофічному раціоні сови вухатої (Asio otus L.) на території Східного Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 205-214.

Методом аналізу вмісту пелеток сови вухатої (Asio otus L.) досліджений видовий склад мікромамалій Східного Поділля. Визначено коливання частки різних видів дрібних ссавців у складі корму птаха залежно від місяця дослідження, сезону року і антропогенного впливу на територію. Домінує у трофічному раціоні сови вухатої звичайна полівка (Microtus arvalis L.). Другорядне значення в харчуванні цього хижака мають представники роду Sylvaemus і хатня миша (Mus musculus L.). Найбагатшій видовий склад мікромамалій серед кормових об'єктів сов зареєстрований у м. Кам'янець-Подільському. Загалом, Східне Поділля характеризирується більш високими показниками видового багатства мікромамалій у пелетках сови вухатої, у порівнянні з іншими регіонами України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Зайцева А.Ю., Дребет М.В. Роль микромаммалий в трофическом рационе совы ушастой (Asio otus L.) на территории Восточного Подолья

Методом анализа содержания погадок ушастой совы (Asio otus L.) исследован видовой состав микромаммалий Восточного Подолья. Определены колебания доли разных видов мелких млекопитающих в составе корма птицы в зависимости от месяца исследования, сезона года и антропогенного воздействия на территорию. Доминирует в кормовом рационе ушастой совы обыкновенная полевка (Microtus arvalis L.). Второстепенное значение в питании этого хищника имеют представители рода Sylvaemus и домовая мышь (Mus musculus L.). Наиболее богатый видовой состав микромаммалий среди кормовых объектов сов зарегистрирован в г. Каменец-Подольском. В целом, Восточное Подолье характеризируется более высокими показателями видового богатства микромаммалий в погадках ушастой совы, сравнительно с другими регионами Украины.

Zaytseva, H., Drebet, M. The role of small mammals in the diet of long-eared owl (Asio otus L.) on the territory of Eastern Podillya

The pellets of long-eared owl (Asio otus L.) were analyzed and the fauna of small mammals on the territory of Eastern Podillya was established. Fluctuation of a share of different small mammals species in the bird’s diet was determined according to investigation site, season and the anthropogen influence on a territory. The common vole (Microtus arvalis L.) is dominant species in a diet of loneared owl. The species of genus Sylvaemus and house mouse are additional prey for this predator. The species composition of small mammals in owl’s diet was largest in Kamenets-Podilskij. The species diversity of small mammals in owl’s pellets was the highest in the Eastern Podillya comparatively with other regions of Ukraine.Загороднюк І. Просторова та екоморфологічна дивергенція видів-двійників Plecotus (Mammalia) у зоні симпатрії у Східній Європі // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 215-224.

Рід вуханів Plecotus представлений у фауні регіону двома видами, P. auritus та P. austriacus, що формують широку зону симпатрії у західних областях України. За краніометричними ознаками (таких 23) види є дуже подібними і мають середню відмінність за коефіцієнтом дивергенції Майра CD=2,42, а за відношенням Хатчінсона — HR=1,076. Максимальні розходження видів за обома показниками стосуються лише 4-х: довжини слухового барабану Bul (CD=4,60, HR=1,16), довжини верхнього зубного ряду CM3 (CD=4,10, HR=1,112) та нижнього зубного ряду, im3 (CD=4,04, HR=1,12). Ці дані свідчать про початкові стадії диференціації видів за ознаками, явно пов’язаними з трофікою та загалом з харчодобувною активністю. Досягнення і перевищення критичних значень має місце лише за однією (першою) ознакою, що свідчить про значну подібність видів за екологічними преференціями.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Zagorodniuk, I., Postawa, T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe

Genus Plecotus is presented in the fauna of region by two sibling species, P. auritus and P. austriacus, which form wide sympatry zone in the western provinces of Ukraine. By craniometrical characters (23 characters were investigated), the species are much closed and have average distance by Mayr’s coefficient of divergence CD=2.42, and by Hutchinsonian ratio HR=1.076. Maximal displacements of species in both indices are concerning just four characters: length of auditory bulla Bul (CD=4,60, HR=1.16), length of upper toothrow CM3 (CD=4.10, HR=1.12), and lower toothrow im3 (CD=4.04, HR=1.12). All the data abundantly evidence of earlier stages of species differentiation in characters, which clearly related with trophism as well as hunting activity in a whole. Exceeding of critical values take place just in one (first among mentioned) character, that suggest considerable similarity of species in ecological preferences.КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Різун В.Б. Trechus amplicollis Fairmaire 1859 (Coleoptera, Carabidae) – новий вид для фауни України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 225-226.Балашов І.О., Василюк О.В. Знахідка колонії Helix albescens (Gastropoda, Geophila, Helicidae) у Києві // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2007. - 23 - С. 227-228.