UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 21

Обкладинка т. 21 Обкладинка т. 21 зворот

МУЗЕОЛОГІЯ
Климишин О.С. Зміст і завдання комунікаційної діяльності природничих музеїв // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 5-10.

Розглядається поняття "комунікація природничих музеїв", що визначається як процес передачі інформації (або обміну інформацією) за допомогою демонстрації різним групам відвідувачів експозиційних матеріалів, використання інших внутрішньо- і позамузейних форм освітньо-виховної роботи, публікації друкованих і електронних видань, а також обслуговування різних категорій фахівців і представників громадських організацій за допомогою музейних зборів, банку даних музейної інформації та музейного сайту. Основними завданнями комунікації природничих музеїв є: поширення знань про природно-історичну спадщину, формування екологічного світогляду населення та надання інформаційних послуг спеціалізованій музейній аудиторії.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,3 Mb)
Климишин А.С. Содержание и задачи коммуникационной деятельности естественноисторических музеев

Рассматривается понятие "коммуникация естественноисторических музеев", которая определяется как процесс передачи информации (или обмена информацией) посредством демонстрации разным группам посетителей экспозиционных материалов, использования других внутри- и внемузейных форм образовательно-воспитательной работы, публикации печатных и электронных изданий, а также обслуживания разных категорий специалистов и представителей общественный организаций посредством музейного собрания, банка данных музейной информации и музейного сайта. Основными задачами коммуникации естественноисторических музеев являются: распространение знаний о природно-историческом наследии, формирование экологического мировоззрения населения и предоставление информационных услуг специализированной музейной аудитории.

Klymyshyn, О. The maintenance and tasks of the communication of natural-historical museums

This article deals with a consideration of the concept '"communication of natural-historical museums which is defined as process of conveying the information by means of demonstration to different groups of visitors numerous exposition materials, the usage of other in and out of the museum forms of educational work, the publication of printed and electronic editions as well as through service of various professional categories and representatives of public organizations by means of a museum assembly, a databank of the museum information and a museum site. The primary goals of the communication of natural-historical museums are: spread of knowledge about natural-historical heritage, formation of ecological outlook of the population and granting the information services to a specialized museum audience.БОТАНІКА
Тасєнкевич Л.О. Ареалогічна структура флори судинних рослин Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 11-28.

Визначена ареалогічна структура флори судинних рослин Карпат, виявлено в її складі представників 2 типів географічних елементів, 10 географічних елементів, 85 груп поширення та 19 груп перехідних видів. По території Карпат види різних елементів розподілені нерівномірно. Артично-альпійські та альтимонтанні види зосереджені у високогір'ях Західних, Східних і Південних Карпат, балканські - у Південних і Східних Карпатах, субсередземноморські - в Південних Карпатах і на південних відрогах Західних Карпат, у той час як придаткові види євразійського і європейського елементів розподілені по всьому регіоні досить рівномірно.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Тасенкевич Л.А. Ареалогическая структура флоры сосудистых растений Карпат

Определена ареалогическая структура флоры сосудистых растений Карпат, выявлено в ее составе представителей 2 типов географических элементов, 10 географических элементов, 85 групп распространения и 19 групп связующих видов. По территории Карпат виды разных элементов распределены неравномерно. Аркто-альпийськие и альтимонтанные виды сосредоточены в высокогорьях Западных, Восточных и Южных Карпат, балканские – в Южных и Восточных Карпатах, субсредиземноморские – в Южных Карпатах и на южных отрогах Западных Карпат, в то время как придаточные виды евразийского и европейского элементов распределены по всему региону достаточно равномерно.

Tasenkevich, L. Arealogical composition of the vascular flora of the Carpathians

In the arealogical composition of the Carpathians’ vascular flora two types of geoelements, 10 geoelements, 85 distributional groups, 19 linking groups of species have been ascertained. The distribution of different geoelements throughout the area of the Carpathians is uneven. Arctic-alpine and altimountaine species are concentrated in the high-mountain massifs of the Western, Eastern and Southern Carpathians, Balkan species – in the Eastern and Southern Carpathians, submediterranean – in the Southern Carpathians and on the southern slopes of the Western Carpathians. The accessory groups of Eurasian and European geoelements are evenly distributed throughout the whole region.Кузярін О.Т. Синтаксономія рудеральної рослинності заплавних екосистем басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 29-52.

Складений продромус рудеральної рослинності для заплавних екосистем верхньої частини басейну Західного Бугу, що включає 2 класи, 2 підкласи, 3 порядки, 5 союзів, 11 асоціацій, 4 субасоціації, 1 варіант і 5 угруповань. Описано нову асоціацію Alopecuro geniculatiCirsietum arvensis з двома субасоціаціями: A. g.-C. a. typicum та A. g.-C. a. trifolietosum repentis союзу Arction lappae R.Tx. 1937 em. 1950 класу Artemisietea vulgaris.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Кузярин А.Т. Синтаксономия рудеральной растительности пойменных экосистем бассейна Западного Буга

Составлен продромус рудеральной растительности для пойменных экосистем верхней части бассейна Западного Буга, включающий 2 класса, 2 подкласса, 3 порядка, 5 союзов, 11 ассоциаций, 4 субассоциации, 1 вариант и 5 сообществ. Описана новая ассоциация Alopecuro geniculati – Cirsietum arvensis с двумя субассоциациями: A. g.-C. a. typicum и A. g.-C. a. trifolietosum repentis союза Arction lappae R.Tx. 1937 em. 1950 класса Artemisietea vulgaris.

Kuzyarin, A. The The syntaxonomy of ruderal vegetation of flood plain ecosystems in the Western Bug river basin

Prodromus of ruderal vegetation of flood plain ecosystems in the upper part of the Western Bug river basin, including 2 classes, 2 subclasses, 3 orders, 5 allianses, 11 associations, 4 subassociations, 1 variant and 5 communities is compiled. A new association Alopecuro geniculati – Cirsietum arvensis with two subassociations: A. g.-C. a. typicum and A. g.-C. a. trifolietosum repentis (All. Arction lappae R.Tx. 1937 em. 1950 Cl. Artemisietea vulgaris) is described.Козурак А.В. Особливості сезонного розвитку Campanula carpatica Jacq. у Свидовецькому масиві Карпатського біосферного заповідника // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 53-57.

Наведено результати фенологічних спостережень за сезонним розвитком дзвоників карпатських у чотирьох популяціях. Встановлено, що на строки настання фенофаз та їх тривалість впливають метеоумови вегетаційних сезонів, освітленість, висота над рівнем моря та експозиція схилів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Козурак А.В. Особенности сезонного развития Campanula carpatica Jacq. в Свидовецком массиве Карпатского биосферного заповедника

Приведены результаты фенологических наблюдений за сезонным развитием колокольчиков карпатских в четырех популяциях. Установлено, что на сроки наступления фенофаз и их продолжительность влияют метеоусловия вегетационных сезонов, освещенность, высота над уровнем моря и экспозиция склонов.

Kozurak, A. Peculiarities of the seasonal development of Campanula carpatica Jacg. in the Svydovets Massif of the Carpathian Biosphere Reserve

This article presents the results of phenological observations of the seasonal development of four populations of Campanula carpatica Jacg. It also gives proofs that different meteorological conditions of vegetation seasons influence the beginning and duration of the phenology phases. These phases are also influenced by the amount of light, the altitude and the slope exposition.Черевко М.В., Грицина М.Р. Гістологічні особливості структури коренів Verbascum nigrum L. та Verbascum thapsiforme Schrad // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 59-63.

Розглянуто опис анатомічної будови коріння різновікових особин Verbascum nigrum L. і Verbascum thapsiforme Schrad. Діагностичними ознаками для даних видів служить наявність багаторядних дилатерованих широких променів, які розчленовують вторинну флоему і вторинну ксилему на окремі сектори. Судини розміщені дифузійно (поодиноко або дрібними групами) і мають невеликий діаметр. Границі річних приростів деревини не виражені.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,8 Mb)
Черевко М.В., Грицина М.Р. Гистологические особенности структуры корней Verbascum nigrum L. и Verbascum thapsiforme Schrad

Излагается описание анатомического строения корней разновозрастных особей Verbascum nigrum L. и Verbascum thapsiforme Schrad. Диагностическими признаками для данных видов служит наличие многорядных дилатерованных широких лучей, которые расчленяют вторичную флоэму и вторичную ксилему на отдельные сектора. Сосуды размещены диффузно (одиночно или мелкими группами) и имеют небольшой диаметр. Границы годовых приростов древесины не выражены.

Cherevko, M., Hrytsyna, M. Histological peculiarities of the roots’ structure of Verbascum nigrum L. and Verbascum thapsiforme Schrad

This article gives a description of the anatomic structure of the roots of the different age individuals of Verbascum nigrum L. and Verbascum thapsiforme Schrad. Multiserial wide beams, dismembering the secondary phloem and secondary xylem on separate sectors are considered to be the diagnostic features of the given species. The vessels are placed in a diffused way (singly or in fine groups) and have a small diameter. The limits of the annual growth of wood are not expressed.ЗООЛОГІЯ
Дзюбенко Н.В. Особливості часової структури поселень крячків у басейні верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 65-79.

Часова структура колоній крячків є важливою характеристикою їх просторово-функціональної організації. У статті розглядаються загальна хронологія гніздового періоду, хронологія формування колоній і показники синхронізації розмноження в колоніях. Проаналізовано вплив на тимчасову структуру колоній погодніх умов, вибору різних біотопів або стацій для гніздування, а також вплив інших видів птахів у полівидових колоніях.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,9 Mb)
Дзюбенко Н.В. Особенности временной структуры поселений крачек в бассейне верхнего Днестра

Временная структура колоний крачек является важной характеристикой их пространственно-функциональной организации. В статье рассматриваются общая хронология гнездового периода, хронология формирования колоний и показатели синхронизации размножения в колониях. Проанализировано влияние на временную структуру колоний погодных условий, выбора разных биотопов или стаций для гнездования, а так же влияние других видов птиц в поливидовых колониях.

Dzyubenko, N. Peculiarities of the temporal structure of Tern settlements in the Upper Dniester basin

The temporal structure of Tern colonies is an important characteristic of their spatial and functional organization. In this paper we have considered the general chronology of a nesting period, colony formation and indices of breeding synchronization within colonies. The influence of climatic conditions and different habitat choice on the temporal structure of colonies as well as the impact of other bird species in polyspecies colonies have been analyzed.Сверлова Н.В. Динаміка фенетичної структури колоній Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) у Львові // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 77-88.

На великому фактичному матеріалі (більше 13 тис. особин з 56 вибірок) показана відносна стабільність фенетичної структури колоній C. hortensis у період з 1998 до 2004 р. Це стосується не лише частоти смугастих черепашок, сумарної частоти черепашок зі злитими смугами і частоти домінуючих фенотипів зі злитими смугами. Абсолютна і відносна частота основних типів злиття (незалежно від фенотипів) також може залишатися відносно стабільною як на одній, так й на сусідніх ділянках. Запропонований метод аналізу кількісного розподілу типів злиття дозволяє виявити специфічні риси фенетичної структури колоній C. hortensis.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Сверлова Н.В. Динамика фенетической структуры колоний Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) во Львове /

На большом фактическом материале (более 13 тыс. особей из 56 выборок) показана относительная стабильность фенетической структуры колоний C. hortensis в период с 1998 по 2004 г. Это касается не только частоты полосатых раковин, суммарной частоты раковин со слившимися полосами и частоты доминирующих фенотипов со слившимися полосами. Абсолютная и относительная частота встречаемости основных типов слияния (независимо от фенотипов) также может оставаться относительно стабильной как на одном, так и на соседних участках. Предложенный метод анализа количественного распределения типов слияния позволяет выявить специфические черты фенетической структуры колоний C. hortensis.

Sverlova, N. Dynamics of the polymorphic structure of Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) colonies in Lviv

This article shows the results of a study conducted on a considerable quantitative material (more than 13,000 individuals from 56 samples) and proves the relative stability of the polymorphic structure of C. hortensis colonies in the period of 1998 to 2004. It concerns not only the frequency of the banded shells, total frequency of the shells with fused bands and frequency of the dominant phenotypes with fused bands. The absolute and relative frequency of the occurrence of the basic fusion types (regardless of the phenotypes) can also remain relatively stable both on one and neighbouring sites. The proposed method of the analysis of the quantitative distribution of fusion types permits to reveal specific features of the polymorphic structure of C. hortensis colonies.Мельниченко Р.К., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Розповсюдження, екологія і морфологія Pseudanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 89-100.

Розглянуто результати обробки власних матеріалів і музейних колекцій по видах роду Pseudanodonta фауни України. Наведено дані про фауну, поширення, екологію, морфометрію мушель молюсків. Коротко обговорюються питання таксономії даної групи перлівницевих. Показано, що псевданодонти є рідкісними видами молюсків на території України та потребуюьть охорони.

Резюме / Resume Скачати в pdf (5,7 Mb)
Мельниченко Р.К., Павлюченко О.В., Гураль Р.И. Распространение, экология и морфология Pseudanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауны Украины

Представлены результаты обработки собственных материалов и музейных коллекций по видах рода Pseudanodonta фауны Украины. Приведены данные о фауне, распространении, экологии, морфометрии раковин моллюсков. Кратко обсуждаются вопросы таксономии данной группы перловицевых. Показано, что псевданодонты являются редкими видами моллюсков на территории Украины и нуждаются в охране.

Melnychenko, R., Pavlyuchenko, O., Gural, R. Distribution, ecology and morphology of Pseudanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) in the fauna of Ukraine

The results of the processing both of the authors’ materials and the museum collections of species of the genus Pseudanodonta in the Ukrainian fauna are presented in the article. Data on the fauna, distribution, ecology and morphometry of the shells of this group are summarized. Taxonomy of this group of Unionidae is briefly discussed. Pseudanodonta proved to be rare on the territory of Ukraine and needs protection.Гірна А.Я. Фауна павуків (Arachnida, Aranei) ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 101-108.

Наведено дані щодо видової різманітності павуків природних і антропогенно-трансформованих екосистем ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини. Показано особливості формування аранеофауни в лісах зі зміненим гідрологічним режимом, лісонасадженнях, знеліснених територіях. Проведений кластерний аналіз фауністичної подібності ділянок з різним ступенем трансформації рослинного покриву.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гирна А.Я. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) ясеневых дубрав Верхнеднестровской равнины

Приведены данные видового разнообразия пауков природных и антропогенно- трансформированных экосистем ясеневых дубрав Верхнеднестровской равнины. Показаны особенности формирования аранеофауны в лесах с измененным гидрологическим режимом, лесонасаждениях, обезлесненных территориях. Проведен кластерный анализ фаунистического сходства участков с различной степенью трансформации растительного покрова.

Hirna, A. Fauna of spiders (Arachnida, Aranei) in the ashen oak groves of the Verkhniodniestrovska plain

This article presents data on a species variety of spiders of the natural and transformed ecosystems in the ashen oak groves of the Verkhniodniestrovska plain. It shows the main features of the formation of the araneofauna of the woods with a changed hydrological mode, in the afforestations and on the territories deprived of woods. The cluster analysis of the faunistic similarity of sites with a various degree of the transformation of a vegetative cover has been conducted.Коновалова І.Б. Угруповання джмелів (Hymenoptera: Apidae: Bombini) типового лучного біоценозу в середньогір’ї Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 109-118.

Вивчали структуру і функціонування угруповань джмелів у лучному біоценозі Українських Карпат, розташованому на висоті 600-800 м н.р.м. Угруповання складалося з 15 видів джмелів, які в період досліджень фуражували або харчувалися (джмелі-зозулі) на 21 виді квіткових рослин. Висока фауністична різманітність і розгалужена структура угруповання свідчать про сприятливі умови його існування.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Коновалова И. Б. Сообщество шмелей (Hymenoptera: Apidae: Bombini) типичного лугового биоценоза в средневысотном поясе Украинских Карпат

Изучали структуру и функционирование сообщества шмелей в луговом биоценозе Украинских Карпат, расположенном на высоте 600-800 м н. у. м. Сообщество состояло из 15 видов шмелей, в период исследований фуражировавших, либо питавшихся (шмели-кукушки) на 21 виде цветковых растений. Высокое фаунистическое разнообразие и разветвленная структура сообщества свидетельствуют о благоприятных условиях его существования.

Konovalova, I. A bumblebee (Hymenoptera: Apidae: Bombini) community of a meadow ecosystem typical of the middle-height forest belt in the Ukrainian Carpathians

A structure and functions of a bumblebee community in meadow habitats situated at the altitude of 600-800 m above sea level have been studied. The community under consideration consisted of 15 bumblebee species which were foraging or feeding (cuckoo-bumblebees) on 21 species of plants flowering in the studied period. A high species diversity and a complex structure of the community are indicative of the availability of favorable conditions for its existence.ЕКОЛОГІЯ
Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б., Борисова В.М. Екологічні сукцесії мікроміцетних угруповань в антропогенних ґрунтах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 119-128.

Проведено комплексну оцінку екологічних функцій антропогенних ґрунтів і відповідних мікроміцетних угруповань з метою визначення механізму їх структурно-функціональної перебудови. Встановлено, що спрямованість екологічних сукцесій підпорядковується як ендогенним закономірностям зміни чисельності та значущості таксонів гіфоміцетів, так й екзогенним факторам, наприклад, привнесенням органічних субстратів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Ю.Н. Чернобай, О.Б. Вовк, В.Н. Борисова Экологические сукцессии микромицетных сообществ в антропогенных почвах

Проведена комплексная оценка экологических функций антропогенных почв и соответствующих им микромицетных сообществ с целью определения механизма их структурно-функциональной перестройки. Установлено, что направленность экологических сукцессий подчиняется как эндогенным закономерностям изменения численности и значимости таксонов гифомицетов, так и экзогенным факторам, например, привнесением органических субстратов.

Chornobay, Y., Vovk, O., Borysova, V. Ecological successions of micromycetic communities in anthropogenic soils

A complex evaluation of the ecological functions of anthropogenic soils and corresponding micromycetic communities aiming at finding a mechanism of their structural and functional modification has been conducted. It has been proved that the direction of ecological successions follows both the endogenous mechanism (change in numbers and significance of the hyphomycetes taxa) and exogeneous factors (input of the organic substrata.Горбань І.М., Бокотей А.А. Антропогенна трансформація орнітокомплексів у басейні верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 129-138.

Основними трансформаційними чинниками навколишнього середовища, що негативно впливають на склад і поширення орнітофауни, є: осушувальна меліорація, будівельні роботи, широкомасштабні та неконтрольовані рубання лісу, а також торфорозробки в долині Дністра. Вплив меліорації призвів до різкого падіння чисельності водоплавних і навколоводних птахів і заселення раніше перезволожених біотопів польовими видами. Не контрольоване рубання лісів у Карпатах поставило під погрозу існування куроподібних і великих хижих птахів. Торфорозробки призвели до спустошення більших площ колишніх боліт і частого загоряння цих територій. Процеси урбанізації призводять до витиснення з характерних біотопів лісових і навколоводних птахів, однак, з іншого боку, сприяють збільшенню чисельності синантропних видів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Горбань И.М., Бокотей А.А. Антропогенная трансформация орнитокомплексов в бассейне верхнего Днестра

Основными трансформационными факторами окружающей среды, отрицательно влияющими на состав и распространение орнитофауны, являются: осушительная мелиорация, строительные работы, широкомасштабные и неконтролированные рубки леса, а также торфоразработки в долине Днестра. Влияние мелиорации привело к резкому спаду численности водоплавающих и околоводных птиц и заселению ранее переувлажненных биотопов полевыми видами. Не контролированная рубка лесов в Карпатах поставила под угрозу существования курообразных и крупных хищных птиц. Торфоразработки привели к опустошению больших площадей прежних болот и частому возгоранию этих территорий. Процессы урбанизации приводят к вытеснению из характерных биотопов лесных и околоводных птиц, однако с другой стороны благоприятствуют увеличению численности синантропных видов

Gorban, I., Bokotey, A. Anthropogenic transformation of avicomplexes in the Upper Dniester basin

The main transformation factors of the environment which negatively influence the composition and distribution of the avifauna are the following: drainage land-reclamation, construction, large scaled and uncontrolled wood cutting as well as peatary in the Dniester valley. The influence of land- reclamation has led to a sharp decrease in numbers of waterfowl and near-water birds and to inhabitation by field species previously too moist biotopes. Uncontrolled wood cutting has threatened the existence of near-water birds in the Carpathians. Peatary has led to the devastation of large areas of the former marshes and to frequent inflammability of these areas. Although the urbanization causes the ousting of forest and near-water birds from their typical habitats, it promotes the increase in numbers of synanthropous species.Шрубович Ю.Ю. Реакція угруповання ногохвісток (Collembola) на суцільне вирубування лісу в Розточчі // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 139-146.

Досліджували зміни структурної організації угруповання ґрунтових ногохвісток унаслідок суцільного вирубування лісу. Зареєстровано зростання видового багатства і щільності населення колембол, часткову заміну домінуючих видів, перебудову спектру життєвих форм угруповання ногохвісток з різкою перевагою глибокоґрунтових біоморф. Загалом, відзначені зміни структури угруповання ногохвісток у ґрунті вирубки вказують на незначні порушення вихідного лісового угруповання колембол і демонструють високий резерв стійкості цієї модельної групи ґрунтової біоти.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Шрубович Ю.Ю. Реакция группировки ногохвосток (Collembola) на сплошную вырубку леса в Расточье

Исследовали изменения структурной организации группировки почвенных ногохвосток вследствие полной вырубки леса. Зарегистрировано возрастание видового богатства и плотности населения коллембол, частичная замена доминирующих видов, перестройка спектра жизненных форм сообщества ногохвосток с резким преобладанием глубокопочвенных биоморф. В целом, отмеченные изменения структуры группировки ногохвосток в почве вырубки указывают на незначительные нарушения исходного лесного сообщества коллембол и демонстрируют высокий резерв стойкости этой модельной группы почвенной биоты.

Shrubovych, J. The response of a collembolan community to a continuous deforestation in Roztochya

The changes in the structural organization of a soil collembolan community in response to a continuous deforestation have been investigated. The increase in species richness and density of a collembolan population, partial substitution of dominant species, modification of a life-form spectrum in collembolan communities with a sharp prevalence of deep-soil biomorphs have been recorded. On the whole, the changes in the collembolan community structure in the soil of a forest clearing reveal the minor disturbances of the primary forest community of springtails and demonstrate a high reserve of firmness of this model group of a soil biota.Гураль Р.І. Еколого-паразитологічна характеристика молюсків родини Planorbidae з гідротопів верхів'я басейну Дністра // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 147-156.

У статті висвітлюється видовий склад, особливості екології та інвазії личинковими формами трематод представників родини Planorbidae, зібраних у водоймах верхів'я басейну р. Дністер. У результаті проведених малакологічних досліджень було виявлено 12 видів прісноводних молюсків. Вплив умов зовнішнього середовища викликає нерівномірний розподіл їх у водоймах. Аналіз паразитологічної ситуації в обстежених водоймах виявив 13 видів личинкових форм і партеніт трематод. Найнебезпечнішими в епізоотичному відношенні виявилися меліоративні канали та тимчасові біотопи. Саме вони можуть бути вогнищами виникнення парамфістоматозів і ехіностоматозів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гураль Р.И. Эколого-паразитологическая характеристика моллюсков семейства Planorbidae из гидротопов верховья бассейна Днестра

В статье освещается видовой состав, особенности экологии и инвазии личиночными формами трематод представителей семейства Planorbidae, собранных в водоемах верховья бассейна р. Днестр. В результате проведенных малакологических исследований было выявлено 12 видов пресноводных моллюсков. Влияние условий внешней среды вызывает неравномерное распределение их в водоемах. Анализ паразитологической ситуации в обследованных водоемах выявил 13 видов личиночных форм и партенит трематод. Наиболее опасными в эпизоотическом отношении оказались мелиоративные каналы и временные биотопы. Именно они могут быть очагами возникновения парамфистоматозов и эхиностоматозов.

Hural, R. Ecological and parasitological characteristics of snails of the family Planorbidae from hydrobiotopes of the upper Dniester basin

This paper deals with the species composition, peculiarities of the ecology and invasion by the larval forms of Trematoda of the family Planorbidae collected in pools of the upper Dniester basin. As a result of the conducted malacological analysis, we have found out 12 species of freshwater snails. The influence of the environmental conditions brings about their uneven distribution in pools. The analysis of the parasitological situation in the examined pools showed 13 species of the larval forms and the partenit of trematodes. Overflow channels and temporary biotopes turned out to be the most dangerous episiotically and can be a center of the appearance of paramphistomatosy and echinostomatosy.Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Конхологічні параметри виноградного слимака Helix pomatia (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на півдні України як можливий наслідок кліматичної селекції // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 157-164.

Проведено порівняльний аналіз конхологічних ознак наземного молюска H. pomatia на заході України та в маргінальних популяціях, розповсюджених на південно-східній границі видового ареалу. Показано, що в крайових популяціях відбувається зменшення розмірів черепашки, однак її основні індекси при цьому не змінюються. Це може бути обумовлено підвищенням швидкості завивання черепашки в південноукраїнських популяціях виноградного слимака. Обговорюється можлива роль кліматичної селекції у формуванні конхіометричної мінливості H. pomatia з маргінальних популяцій.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Конхологические параметры виноградной улитки Helix pomatia (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на юге Украины как возможное следствие климатической селекции

Проведен сравнительный анализ конхологических признаков наземного моллюска H. pomatia на западе Украины и в маргинальных популяциях, распространенных на юго- восточной границе видового ареала. Показано, что в краевых популяциях происходит уменьшение размеров раковины, однако ее основные индексы при этом не изменяются. Это может быть обусловлено повышением скорости завивания раковины в южноукраинских популяциях виноградной улитки. Обсуждается возможная роль климатической селекции в формировании конхиометрической изменчивости H. pomatia из маргинальных популяций.

Kramarenko, S., Sverlova, N. Conchological features of the land snail Helix pomatia (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) in Southern Ukraine as a possible consequence of the climatic selection

A comparative analysis of the conchology features of the land snail H. pomatia from Western Ukraine and marginal populations widespread on the southeast edge of the species area has been conducted. It shows the decrease in the shell size in the marginal populations, however the basic shell indexes remain unchanged. This fact may be explained by the rise in spire growth speed in the South- Ukrainian populations of H. pomatia. A possible role of the climatic selection in the formation of the conchiometry variability of H. pomatia from the marginal populations has been analyzed.Уваєва О.І. Взаємозалежність хорологічних та екологічних особливостей молюсків підродини Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) та трематод родини Paramphistomatidae // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 165 -174.

Фауна молюсків підродини Planorbinae в Україні нараховує 25 видів, які зустрічаються в різних типах водних об'єктів (проточні та слабко проточні водотоки, постійні, напівперіодичні та періодичні водойми). Наведено видовий склад, зустрічальність і щільність поселення дрібних котушкових у різних біотопах. З'ясовано, що проміжними хазяями Liorchis scotiae i Paramphistomum ichikawai є відповідно 16 і 6 видів планорбід. Найбільші показники екстенсивності інвазії Planorbinae відзначені в напівперіодичних, трохи менші у періодичних і постійних водоймах, найменші - у слабко проточних водотоках. Проточні водотоки позбавлені парамфістоматід.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
ваева Е.И. Взаимозависимость хорологических и экологических особенностей моллюсков подсемейства Planorbinae (Gastropoda: Pulmonata) и трематод семейства Paramphistomatidae

Фауна моллюсков подсемейства Planorbinae в Украине насчитывает 25 видов, которые встречаются в различных типах водных объектов (проточные и слабо проточные водотоки, постоянные, полупериодические и периодические водоемы). Приведены видовой состав, встречаемость и плотность поселения мелких катушковых в различных биотопах. Выяснено, что промежуточными хозяевами Liorchis scotiae и Paramphistomum ichikawai являются соответственно 16 и 6 видов планорбид. Наибольшие показатели экстенсивности инвазии Planorbinae отмечены в полупериодических, несколько меньшие - в периодических и постоянных водоемах, наименьшие - в слабо проточных водотоках. Проточные водотоки лишены парамфистомид.

Uvayeva, O. Interdependence of chorological and ecological peculiarities of molluscs of the Planorbinae subfamily (Gastropoda: Pulmonata) and trematodes of the Paramphistomatidae family

The molluscs fauna of the Planorbinae subfamily in Ukraine counts up to 25 species, which can be met in various types of water bodies (flowing and poorly flowing water-currents, constant, half- periodic and periodic ponds). The species composition, occurrence and density of small snails in various water bodies are analyzed in this article. It is ascertained that intermediate hosts of Liorchis scotiae and Paramphistomum ichikawai are 16 and 6 species of small snails accordingly. The highest parameters of the invasion extensiveness of Planorbinae are marked in half-periodic water-currents, a little smaller - in periodic and constant reservoirs, the least - in poorly flowing water-currents. Flowing water-currents are deprived of paramphistomids.Скробала В.М., Данилик Р.М., Данилик І.М. Екологічні закономірності поширення гідрофітів в умовах зеленої зони міста Львова // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 175-182.

На підставі математичного моделювання з використанням методів видобутку даних встановлена ієрархія значущості екологічних чинників для поширення гідрофітів в умовах зеленої зони міста Львова.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Скробала В.М., Данылык Р.Н., Данылык И.Н. Экологические закономерности распространения гидрофитов в условиях зеленой зоны города Львова

На основании математического моделирования с использованием методов добычи данных установлена иерархия значимости экологических факторов для распространения гидрофитов в условиях зеленой зоны города Львова.

Skrobala, V., Danylyk, R., Danylyk, I. Ecological mechanisms of the distribution of hydrophytes in the green zone of Lviv

Based on the mathematical modeling with the use of data finding methods, a hierarchy of the significance of ecological factors to the distribution of hydrophytes in the green zone of Lviv has been ascertained.Орлов О.Л. Гумусовий стан ґрунтів як відображення біогеоценотичного різноманіття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 183-190.

Вивчено вміст і склад органічної речовини бурих гірсько-лісових, дерново-підзолистих, підзолисто-дернових, сірих опідзолених і лучних ґрунтів первинних екосистем басейну верхів'я Дністра. Проаналізовано різноманітність формування гумусу в різних природних біогеоценозах. У результаті досліджень виділено 3 типи гумусного стану ґрунтів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Орлов О.Л. Гумусное состояние почв как отражение биогеоценотического разнообразия

Изучены содержание и cостав органического вещества бурых горно-лесных, дерново- подзолистых, подзолисто-дерновых, серых оподзоленных и луговых почв первичных экосистем бассейна верховья Днестра. Проанализировано разнообразие формирования гумуса в различных природных биогеоценозах. В результате исследований выделены 3 типа гумусного состояния почв.

Orlov, O. The humus condition of soils as a reflection of the biocoenotical variety

The contents and composition of the organic substance of brown mountain-forest, turf-podzolic, podzolic-turf, grey podzolic and meadow soils of the primary ecosystems of the Upper Dniester basin have been learnt. The variety of humus formation in different natural environments has been analysed. As a result of the investigation, 3 types of the humus state of soils have been differentiated.Годунько Р. Й., Коновалова І. Б., Шрубович Ю. Ю., Яницький Т. П. Стан вивченості деяких рядів комах Львова (Insecta: Collembola, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 191-196.

Коротко викладені основні етапи вивчення деяких рядів комах м. Львів, а також проаналізовані кількісні та якісні зміни ентомофауни на урбанізованій території за останні 140 років.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Годунько Р.И., Коновалова И.Б., Шрубович Ю.Е., Яницкий Т.П. Мониторинг таксономического разнообразия некоторых отрядов насекомых Львова (Insecta: Collembola, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera)

Кратко изложены основные этапы изучения некоторых отрядов насекомых г. Львов, а также проанализированы количественные и качественные изменения энтомофауны на урбанизированной территории за последние 140 лет.

Godunko, R., Konovalova, I., Shrubovych, Y., Yanytsky, T. Monitoring of taxonomical diversity of some insect orders in Lviv City (Insecta: Collembola, Ephemeroptera, Coleoptera, Hymenoptera)

The main stages of study of some insect orders in Lviv City are briefly stated. Some quantitative and qualitative changes in entomological faunas in urban environment during the last 140 years have been analized.ОХОРОНА ПРИРОДИ
Різун В.Б. Рідкісні та зникаючі види жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) Закарпаття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 197-206.

Пропонується для охорони 75 видів жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) із Закарпаття, серед яких: 2 – занесені до Європейського червоного списку (1991), 1 – до Червоної книги України (1994) і 25 – до Червоного списку твердокрилих Польщі (2002).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Ризун В.Б. Редкие и исчезающие виды жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Закарпатья

Предлагается для охраны 75 видов жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) из Закарпатья, среди которых: 2 – внесены в Европейский красный список (1991), 1 – в Красную книгу Украины (1994) и 25 – в Красный список жесткокрылых Польши (2002).

Rizun, V. Rare Rare and threatened with extinction species of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in Zakarpattya region

75 species of ground beetles in Zakarpattya region are suggested for protection, from which: 2 – are included in the European Red List (1991), 1 – in the Red Book of Ukraine (1994) and 25 – in the Red List of Beetles of Poland (2002).Петрова Л.М. Роль заповідних об’єктів місцевого значення у збереженні флороценотичного різноманіття лісів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 207-214.

Досліджено різманітність лісових угруповань у ряді заповідних об'єктів на заході України. Встановлено, що заповідним режимом охоплені переважно типові, досить стабільні, змішані угуруповання ялини, бука, сосни, ялиці, берези. Проте спостерігаються окремі негативні тенденції їх антропогенної трансформації. На жаль, угруповання дуба представлені в заповідному фонді недостатньо, переважно штучними, малоцінними насадженнями.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Петрова Л.М. Роль заповедных объектов местного значения в сохранении флороценотического разнообразия лесов

Исследовано разнообразие лесных сообществ в ряде заповедных объектов на западе Украины. Установлено, что заповедным режимом охвачены преимущественно типичные, довольно стабильные, смешанные сообщества ели, бука, сосны, пихты, берёзы. Однако наблюдаются отдельные негативные тенденции их антропогенной трансформации. К сожалению, сообщества дуба представлены в заповедном фонде недостаточно, в основном, искусственными, малоценными насаждениями.

Petrova, L. A role of the reserves of a local rank for preservation of the variety of the forests flora and vegetation

A variety of forest communities in some reserves in Western Ukraine has been investigated. It has been established that mainly stable mixed communities of fur-trees, beeches, pines, abies and birches are protected. However, some negative tendencies of their anthropogenous transformation are observed. Unfortunately, the communities of oak trees are represented in the reserved fund quite unsufficiently, mainly through artificial, valueless plantations of trees.Любинець І.П. Стан ценопопуляцій Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. на території Яворівського національного природного парку // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 215-220.

У роботі викладено результати досліджень популяції Platanthera chlorantha на території Яворівського НПП. На даному етапі ценопопуляції виду перебувають у досить безпечному стані. Про це свідчить їх чисельність, наявність чотирьох основних вікових груп, нормальний, повночлений тип ценопопуляцій, правобічний віковий базовий спектр популяції з максимумом, що доводиться на групу особин дорослого вегетативного стану.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Любинец И.П. Состояние ценопопуляций Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. на територии Яворовского национального природного парка

В работе изложены результаты исследований популяции Platanthera chlorantha на территории Яворовского НПП. На данном этапе ценопопуляции вида находятся в достаточно безопасном состоянии. Об этом свидетельствует их численность, наличие четырех основных возрастных групп, нормальный, полночленный тип ценопопуляций, правосторонний возрастной базовый спектр популяции с максимумом, приходящимся на группу особей взрослого вегетативного состояния.

Lyubynets, I. The state of Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. coenopopulation in the Yavorivsky National Natural Park

This article shows the results of the investigation of the Platanthera chlorantha population in the Yavorivsky National Natural Park. Nowadays the state of P. chlorantha coenopopulation is fairly good: it is numerous, presented by four main age groups, the age spectrum is right-side with the peak at the adult vegetative group. The high rate of pre-generative plants indicates the sufficient seed reproduction.КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Жирак Р.М. Перші знахідки червонокнижних видів джмелів (Hymenoptera: Apidae, Bombus) на території Івано-Франківської області // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2005. - 21 - С. 3-5.