UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 18

Обкладинка т. 18 Обкладинка т. 18 зворот

МУЗЕОЛОГІЯ
Климишин О.С., Войчишин В.К. Наукова концепція інформатизації Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 5-16.

Викладена сучасна парадигма діяльності природничих музеїв, яка об'єднує традиційне колекціонування природних об'єктів (у вигляді музейних предметів) і накопичення інформації про природні об'єкти, процеси та явища (у вигляді електронних баз даних). Відзначено формування інформаційної соціальної функції музеїв, що пов'язано із впровадженням у практику їх діяльності інформаційних технологій. Наведено структуру інформаційно-пошукової системи музею, складовими елементами якої є банк даних музейної інформації, локальна комп'ютерна мережа, веб-сайт та Інтернет-сервіси.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Климишин А.С., Войчишин В.К. Научная концепция информатизации Государственного природоведческого музея НАН Украины

Изложена современная парадигма деятельности естественнонаучных музеев, которая объединяет традиционное коллекционирование природных объектов (в виде музейных предметов) и накопление информации о природных объектах, процессах и явлениях (в виде электронных баз данных). Отмечено формирование информационной социальной функции музеев, что связано с внедрением в практику их деятельности информационных технологий. Приведена структура информационно-поисковой системы музея, составляющими элементами которой являются банк данных музейной информации, локальная компьютерная сеть, веб-сайт и Интернет-сервисы.

Klymyshyn, О., Voichyshyn, V. The scientific conception of the informatization of the State Natural History Museum of NAS of Ukraine

The article offers a modern paradigm of the Natural History Museum activities, which unites traditional collecting of natural objects with accumulation of scientific information (as electronic data base) about them. The formation of informative social function of museums, that is connected with the introduction of information technology into practice of their activities, is given. The authors show the structure of the museum informative and searching system, which consists of data bank of the museum information, local computer network, web-site and lnternet-services.Шидловський І.В. Становлення та раритети зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 17-22.

Описано деякі моменти становлення, а також раритети музею, вказані кількісні характеристики колекцій та їх авторство. Обґрунтовується унікальність зборів світової фауни, особливо тварин, занесених до Міжнародної та національної Червоні книги, зібраних протягом майже двох століть.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Шидловский И.В. Становление и раритеты Зоологического музея именн Венедикта Дыбовского

Описаны некоторые моменты становления, а также раритеты музея, указаны количественные характеристики коллекций и их авторство. Обосновывается уникальность сборов мировой фауны, особенно животных, занесенных в Международную и национальную Красные книги, собранных на протяжении почти двух столетий.

Shydlovskyy, I. Foundation and rarities of the Benedykt Dybowsky Zoological Museum

Certain moments of the foundation, as well as the rarities of the museum are described. Some quantitative parameters and the authorship of the museum collections are given. It is also motivated the uniqueness of the collections of world fauna, particularly of rare animals, listed in the 1UCN Red List and National Red Data Books, which have been collected during almost two centuries.Годунько P. Й., Клоновска-Олєйнік M. Колекції веснянок (Insecta: Plecoptera) Державного природознавчого музею HAH України (м. Львів) та Інституту систематики та еволюції тварин ПАН (м. Краків) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 23-28.

У роботі викладено результати досліджень колекції веснянок (Insecta: Plecoptera) Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів) та Інституту систематики та еволюції тварин ПАН (м. Краків), здійснених у 2002-2003 роках. У фондах згаданих установ зберігається 137 екземплярів Plecoptera, що належать до 22 видів (18 та 7, відповідно у Львові та Кракові). Колекції, очевидно, є найстарішими зборами веснянок в Україні та Польщі.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Годунько Р.Й., Клоновска-Олейник М. Коллекции веснянок (Insecta: Ephemeroptera) Государственного природоведческого музея НАН Украины (г. Львов) и Института систематики и эволюции животных ПAH (г. Краков)

В работе изложены результаты исследований коллекции веснянок Государственного природоведческого музея НАН Украины (г. Львов) и Института систематики и эволюции животных ПАН (г. Краков), проведенных в 2002-2003 годах. В фондах упомянутых учреждений хранится 137 экземпляров Plecoptera, относящихся к 22 видам (18 и 7, соответственно во Львове и Кракове). Коллекции, по-видимому, являются самыми старыми сборами веснянок в Украине и Польше.Панських І.І. Наукова бібліотека Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 29-38.

На основі вивчення різних документальних матеріалів описана історія становлення Наукової бібліотеки, джерела її комплектування, структура і склад бібліотечного фонду.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Панских И.И. Научная библиотека Государственного природоведческого музея НАН Украины

На основе изучения различных документальных материалов описана история становления Научной библиотеки, источники ее комплектования, структура и состав библиотечного фонда.

Panskikh, I. Scientific Library of the State Natural History Museum of NAS of Ukraine

Based largely upon the archival documents the article describes the complicated process of formation of the Museum Scientific library, the composition of its holdings and networks of book acquisition and exchange.БОТАНІКА
Тасєнкевич Л.О. Структурно-порівняльний аналіз флори Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 39-48.

Застосування коефіцієнтів Жакара, Стугрена-Радулеску і коефіцієнта рангової корелляция Спірмена для порівняльного аналізу видового складу, родинних і родових спектрів флор п'яти регіонів Карпат дозволило зробити висновок про відмінність флори Західних Карпат від флор інших регіонів і про подібність флор Східних і Південних Карпат, а також флор Трансильванії та Західних Гір.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Тасенкевич Л.А. Структурно-сравнительный анализ флоры Карпат

Применение коэффициентов Жаккара, Стугрена-Радулеску и коэффициента ранговой корелляции Спирмена для сравнительного анализа видового состава, семейных и родовых спектров флор пяти регионов Карпат позволило сделать вывод об отличии флоры Западных Карпат от флор остальных регионов и о сходстве флор Восточных и Южных Карпат, а также флор Транссильвании и Западных Гор.

Tasenkevich, L. Comparative analysis of the Carpathians' flora structure

The comparative analysis (by the calculation of Jaccard and Stugren-Radulescu coefficients of similarity, and Spirman's coefficients of the rank correlation) of species composition, families' and genera spectra of five Carpathian regions has revealed the dissimilarity of the West Carpathians flora to the floras of other regions and resemblance between East and South Carpathian floras as well as between the floras of Transsilvania and the Western Mountains.Проць Б.Г. Критерії визначення адвентивного статусу в рослин: трохи більше про те саме // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 49-52.

Визначено критерії встановлення адвентивного статусу в рослин. Представлено термінологію, пов’язану із проблематикою. Запропоновано підхід "географічної межі" для встановлення міграційного статусу в рослин. Розглянуто можливі шляхи встановлення адвентивності в рослин, використовуючи систему критеріїв. Деякі види української флори, можливо, будуть потребувати перегляду їх статусу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Проць Б.Г. Критерии определения адвентнвного статуса у растений: немного больше о том же

Выделены критерии определения адвентивного статуса у растений. Представлена терминология, связанная с проблематикой. Предложен подход „географической границы” для определения миграционного статуса у растений. Рассмотрены возможные пути определения адвентивности у растений с использованием системы критериев. Некоторые виды украинской флоры, возможно, будут нуждаться в пересмотре их статуса.Кузярін О.Т. Синтаксономічний склад азональної рослинності класу Phragmitetea R.Tx. & Prsg 1942 басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 53-76.

Вказується 31 асоціація та одне угруповання трав'яної рослинності класу Phragmitetea для верхньої частини басейну Західного Бугу. Наводяться їх еколого-фітоценотичні характеристики, категорії зустрічальності та созологічне значення. Додаються синоптичні таблиці для 19 рослинних угруповань.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,3 Mb)
Кузярин А.Т. Синтаксономический состав азональной растительности класса Phragmitetea R.Tx. et Prsg 1942 бассейна Западного Буга

Указывается 31 ассоциация и одно сообщество травяной растительности класса Phragmitetea для верхней части бассейна Западного Буга. Приводятся их эколого- фитоценотические характеристики, категории встречаемости и созологическое значение. Прилагаются синоптические таблицы для 19 растительных сообществ.

Kuzyarin, A. Syntaxonomical composition of azonal vegetation of Phragmitetea class for Western Bug river basin

Information about 31 associations and one community of grassland vegetation of Phragmitetea class for upper part of Western Bug river basin is noted. The ecologo-phytocoenotic characteristics, sozological importance and categories of spreading are presented. The synoptic tables for 19 vegetation communities are given.ЗООЛОГІЯ
Різун В.Б. До вивчення угруповань жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) лісів національного природного парку "Гуцульщина" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 77-84.

У 2003 р. за допомогою ґрунтових пасток досліджені угруповання жуків-турунів 150 річного дубового (330 м н.р.м.), 80-ти річного букового (500 м н.р.м.) і 100 річного ялинового (1325 м н . р.м.) лісів Національного природного парку "Гуцульщина" (Українські Карпати: Покутсько-Буковинські Карпати). Зібрано 3110 екз. імаго турунів, ідентифіковано 38 видів, з них Cychrus semigranosus Pllrd. виявився новим для фауни Українських Карпат, а карабідофауна Покутсько-Буковинських Карпат збагатилася 10 видами та нараховує 155 видів. Проаналізовано структуру домінування, середню біомасу особини і розмірну структуру досліджених угруповань.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Ризун В.Б. К изучению сообществ жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidue) лесов Национального природного парка "Гуцульщина"

В 2003 г. при помощи почвенных ловушек исследованы сообщества жуков-жужелиц 150 летнего дубового (330 м н.у.м.), 80-ти летнего букового (500 м н.у.м.) и 100 летнего елового (1325 м н.у.м.) лесов Национального природного парка "Гуцульщина" (Украинские Карпаты: Покутско-Буковинские Карпаты). Собрано 3110 экз. имаго жужелиц, идентифицировано 38 видов, из них Cychrus semigranosus Pllrd. оказался новым для фауны Украинских Карпат, а карабидофауна Покутско-Буковинских Карпат обогатилась 10 видами и насчитывает 155 видов. Проанализирована структура доминирования, средняя биомасса особи и размерная структура исследованных сообществ

Rizun, V. On study of carabid-beetle (Coleoptera, Carabidae) communities in the forests of the National Nature Park "Hutsul'shchyna"

In 2003 the carabid-beetle communities have been studied by soil pitfall trapping in 150-year oak (330 m alt.), 80-year beech (500 m alt.) and 100-year spruce (1325 m alt.) forests of the National Nature Park “Hutsulshchyna” (the Ukrainian Carpathians: Pokutsko-Bukowynski Carpathians). Some 3110 imago specimens were collected and 38 species were identified. The species Cychrus semigranosus Pllrd. turned out a new one of the Ukrainian Carpathians and the carabid fauna of Pokutsko-Bukowynski Carpathians was enriched with 10 species and amounts now 155 species. The structure of dominance, mean biomass of an individual and body size structure of the investigated communities have been analysed.Бокотей О.М. Дикі бджолині родини Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea) Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 85-92.

Дослідження бджолиних-мегахілід проводилося протягом 6-ти років (1997-2003) у всіх вертикально-ландшафтних поясах Українських Карпат. Зібрано 390 екз. та визначено 43 види бджолиних. З урахуванням літературних даних для Українських Карпат ідентифіковано 55 видів бджолиних-мегахілід. Найбільшою кількістю видів представлені роди Megachilidae (15), Osmia (8), Hoplitis (6), Chelostoma (6), Coelioxys (5). У мегахілідофауні регіону підтверджується наявність 43 видів, з яких 6 є новими, 13 звичайними, 10 рідкісними, 14 зустрічаються локально. У матеріалах наших зборів не виявилися 12 видів бджолиних, відомих для даного регіону з літературних джерел. Новими для фауни досліджуваного регіону виявилися Coelioxys elongata (Lepeletier, 1841), Chelostoma campanularis (Kirby, 1802), Osmia brevicomis (Fabricius, 1798); для заходу України - Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856), Anthidium florentinum (Fabricius, 1775); для фауни України - Anthocopa ligurica (Morawitz, 1868).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,9 Mb)
Бокотей О.М. Дикие пчелиные семейства Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea) Украинских Карпат

Исследование пчелиных-мегахилид проводилось в течение 6-ти лет (1997-2003) во всех вертикально-ландшафтных поясах Украинских Карпат. Собрано 390 екз. и определены 43 вида пчелиных. С учетом литературных данных для Украинских Карпат идентифицировано 55 видов пчелиных-мегахилид. Наибольшим количеством видов представлены роды i>Megachilidae (15), Osmia (8), Hoplitis (6), Chelostoma (6), Coelioxys (5). В мегахилидофауне региона подтверждается наличие 43 видов, из которых 6 являются новыми, 13 обычными, 10 редкими, 14 встречаются локально. В материалах наших сборов не оказались 12 видов пчелиных, известных для данного региона из литературных источников. Новыми для фауны исследуемого региона оказались Coelioxys elongata (Lepeletier, 1841), Chelostoma campanularis (Kirby, 1802), Osmia brevicomis (Fabricius, 1798); для запада Украины - Chelostoma emarginatum (Nylander, 1856), Anthidium florentinum (Fabricius, 1775); для фауны Украины - Anthocopa ligurica (Morawitz, 1868).

Bokotey, О. Wild bees of family Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea) of the Ukrainian Carpathians

The faunistic study of Megachile-bees has been carried out for 6 years (1997-2003) in different vertical-landscape zones of the Ukrainian Carpathians. During the research work 390 specimens of the family Megachilidae have been collected and 43 species have been revealed. In the whole Ukrainian Carpathians 55 species have been recorded with regard to literature data. The largest number of species represent the genera i>Megachilidae (15), Osmia (8), Hoplitis (6), Chelostoma (6), Coelioxys (5). As a result of our study the records of 55 species of the family Megachilidae from the investigated area have been ascertained, 6 species are new to the fauna of the region, 13 species are usual, 14 species are local, 10 species are rare, 12 species of the region are known only from the literature. Coelioxys elongata (Lepeletier, 1841), Chelostoma campanularis (Kirby, 1802), Osmia brevicomis (Fabricius, 1798) are new to the fauna of the Ukrainian Carpathians; CChelostoma emarginatum (Nylander, 1856), Anthidium florentinum (Fabricius, 1775) are new to the fauna of Western Ukraine; Anthocopa ligurica (Morawitz, 1868) is new to the fauna of Ukraine.Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 93-110.

Методами багатовимірної статистики досліджені дві форми виду Ch. tridens, що зустрічаються на заході Україні. Показані та проаналізовані відмінності в розмірах і пропорціях черепашки, у ступені розвитку устевих зубів. Форми albolimbata і galiciensis є, можливо, таксонами підвидового рангу. Для остаточного з'ясування їх таксономічного статусу необхідно провести аналогічні морфометричні дослідження черепашок Ch. tridens з інших частин видового ареалу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,8 Mb)
Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. К изучению внутривидовой изменчивости Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на запале Украины и выяснению таксономического статуса отдельных форм

Методами многомерной статистики исследованы две формы вида Ch. tridens, встречающиеся на западе Украины. Показаны и проанализированы отличия в размерах и пропорциях раковины, в степени развития устьевых зубов. Формы albolimbata и galiciensis являются, возможно, таксонами подвидового ранга. Для окончательного выяснения их таксономического статуса необходимо провести аналогичные морфометрические исследования раковин Ch. tridens из других частей видового ареала.

Kramarenko, S., Sverlova N. То the study of Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) intraspecies variability in Western Ukraine and determination of the taxonomical status some forms

Two forms of species Ch. tridens, living in Western Ukraine, were studied with the method of multivariate statistics. The differences in the shell dimensions and proportions and development degree of the apertural teeth were demonstrated and analysed. Presentable the forms albolimbata and galiciensis are subspecies. It is necessary' to conduct similar morphometric studies of the shells of Ch. tridens from other parts of species area for the complete determination of their taxonomical status.Першко І.О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Lithoglyphus (Mollusca, Pectinibranchia, Lithoglyphidae) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 111-114.

Здійснено комплексний аналіз метричних характеристик черепашок молюсків роду Lithoglyphus. Виявлено значні обмеження в їх використанні для систематики групи. Встановлено, що лише для однієї популяції L.n.berolinensis співвідношення висоти устя до його ширини є діагностичною ознакою. Для інших представників роду Lithoglyphus не виявлено таких індексів черепашки, які дозволили б чітко ідентифікувати види.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Першко И. Л. Комплексный анализ конхиологических признаков видов рода Lithoglyphus (Mollusca, Pectinibranchia, Lithoglyphidae)

Осуществлён комплексный анализ метрических характеристик раковин моллюсков рода Lithoglyphus. Обнаружены значительные ограничения в их использовании для систематики группы. Установлено, что лишь для одной популяции L.n.berolinensis соотношение высоты устья к его ширине является диагностическим признаком. Для остальных представителей рода Lithoglyphus не обнаружено таких индексов раковины, которые позволили бы чётко идентифицировать виды.

Pershco, I. The complex analysis of conchologycal attributes of the species of genus Lithoglyphus (Mollusca, Pectinibranchia, Lithoglyphidae)

The complex analysis of the conchologycal characteristics of the species of genus Lithoglyphus is carried out. Significant restrictions in their use for the taxonomy of group are revealed. It is established that only for one population of L.n.berolinensis the ratio of the height of an aperture to the width of an aperture is a diagnostic attribute. For others representatives of genus Lithoglyphus the indexes of a shell which would allow precisely to identify species have not been revealed.Уваєва О.І. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів триби Segmentinini (Mollusca, Pulmonata, Planorbinae) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 115-122.

Здійснено комплексний аналіз конхіологічних характеристик молюсків 5 видів котушкових триби Segmentinini. Застосування дискримінантного, кореляційного і кластерного аналізів дозволило чітко ідентифікувати 3 види - S. nitida, S. clessini, Н. fontana. Встановлено, що діагностичне значення мають такі індекси, як SH / SW, WA / НА, WA / SH. У той самий час S. montgazoniana і Н. diaphanella подібні за своїми конхіологічними ознаками з іншими видами цієї групи. Отже, видовий статус їх є сумнівним.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,6 Mb)
Уваєва Е.И. Комплексный анализ конхиологическнх признаков видов трибы Segmentinini (Mollusca, Pulmonata, Planorbinae

Осуществлен комплексный анализ конхиологических характеристик молюсков 5 видов катушковых трибы Segmentinini. Применение дискриминантного, корреляционного и кластерного анализов позволило четко идентифицировать 3 вида — S. nitida, S. clessini, Н. fontana. Установлено, что диагностическое значение имеют такие индексы, как SH / SW, WA / НА, WA / SH. В то же время S. montgazoniana и Н. diaphanella сходны по своим конхиологическим признакам с другими видами этой группы. Следовательно, видовой статус их является сомнительным.

Uvayeva, О. Complex analysis of the conchological characteristics of the species of tribe Segmentinini (Mollusca, Pulmonata, Planorbinae)

A complex analysis of conchological characteristics of shells of 5 mollusk species of the tribe Segmentinini was carried out. The application of discriminant, correlation and cluster analyses enabled to precisely identify 3 species - S. nitida, S. clessini, Н. fontana. It was determined that such indices as SH / SW, WA / HA, WA / SH have a diagnostic importance. The conchological characteristics of S. montgazoniana and H. diaphanella are similar to other species of this group. Therefore, their specific status is doubtful.Гарбар Д.А. Рід Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у фауні України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 123-126.

Аналіз музейних колекцій роду Planorbarius показав, що ця група в фауні України представлена чотирма видами. Однак комплексний аналіз конхологічних параметрів свідчить про відсутність чіткої їх відокремленості. Для уточнення їх таксономічного статусу необхідні додаткові дослідження із залученням біохімічних та цитогенетичних методів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Гарбар Д.А. Род Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) в фауне Украины

Анализ музейных коллекций рода Planorbarius показал, что эта группа в фауне Украины представлена четырьмя видами. Однако комплексный анализ конхологических параметров свидетельствует об отсутствии четкой их обособленности. Для уточнения их таксономического статуса необходимы дополнительные исследования с привлечением биохимических и цитогенетических методов.

Garbar, D. Genus Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) in the fauna of Ukraine

The analysis of the museum collections of the genus Planorbarius has shown, that this group in the fauna of Ukraine is represented by four species. However, a complex analysis of the conchological parameters testifies to the absence of their differentiation. The additional researches with the application of biochemical and cytogenetic methods are necessary for the specification of their taxonomical status.Сверлова Н.В. Матеріали до моніторингу наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 127-134.

Наводяться видові списки наземних молюсків для 33 ділянок у м. Львові та його околицях. Вони можуть стати основою для проведення подальших моніторингових досліджень.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,9 Mb)
Сверлова Н В. Материалы к мониторингу наземной малакофауиы (Gastropoda, Pulmonata) г. Львова и его окрестностей

Приводятся видовые списки наземных моллюсков для 33 участков в г. Львове и его окрестностях. Они могут стать основой для проведения дальнейших мониторинговых исследований.

Sverlova, N. Materials to the monitoring of land mollusc fauna (Gastropoda, Pulmonata) in L'viv and its vicinity

Lists of species for 33 plots in Lviv and the vicinity are represented. They can beco^me the ground basis for the realisation of a further monitoring.Гураль Р.І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 135-146.

У статті висвітлюється видовий склад і особливості екології угруповань прісноводних молюсків м. Львова та його найближчих околиць. У результаті проведених малакологічних досліджень виявлено 23 види прісноводних молюсків. Найбільш сприятливі умови для існування популяцій молюсків є у статичних біотопах, розміщених у приміській зоні.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,2 Mb)
Гураль Р.И. Фауна пресноводных моллюсков г. Львова и его окрестностей

В статье освещается видовой состав и особенности экологии сообществ пресноводных моллюсков г. Львова и его ближайших окрестностей. В результате проведенных малакологических исследований выявлено 23 вида пресноводных моллюсков. Наиболее благоприятные условия для существования популяций моллюсков имеются в статических биотопах, размещенных в пригородной зоне.

Hural, R. Fauna of freshwater mollusks in L'viv and its vicinity

The paper deals with the specific composition and peculiarities of a bionomics of a grouping of freshwater mollusks in L'viv. The results of malakological researches have shown the existence of 23 species of freshwater mollusks. The best conditions for the existence of populations of mollusks fauna are created in static biotopes, which are situated in outside the city area.Хлус Л.М. Мінливість конхологічних параметрів Helix lutescens передгір'я Карпат залежно від ступеня урбанізації території // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 147-150.

Встановлено базові параметри конхологічних показників різно забарвлених морф наземного молюска Helix lutescens. Виявлено їх достовірні відмінності у зв'язку з рівнем урбанізації біотопів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Хлус Л.H. Изменчивость конхологических параметров Helix lutescens предгорья Карпат в связи с уровнем урбанизации территории

Установлены базовые параметры конхологических показателей различных окрасочных морф наземного моллюска Helix lutescens. Выявлены их достоверные различия в связи с уровнем урбанизации биотопов.

Khlus, L. The variability of conchologic parameters of a mollusc Helix lutescens of the Carpathians foothill in connection with the level of the territory urbanization

The base parameters of the conchologic indicators of various phenotypic morphs’ shells of a land mollusc Helix lutescens are determined. Their distinctions are revealed owing to the level of urbanization of biotopes.Шрубович Ю.Ю. Базова оцінка угруповань ногохвісток бучин України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 151-156.

Проведено порівняльний аналіз фауни та структурної організації угруповань ногохвісток у букових лісах Українських Карпат, Розточчя і Криму. Виявлено відмінності у формуванні фауни та структурі домінування комплексів цих безхребетних, проте кількісне ядро угруповань складають ті самі види: Isotomiella minor, Folsomia manolachei і Parisotoma notabilis.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,6 Mb)
Шрубович Ю.Ю. Базовая оценка группировок ногохвосток буковых лесов Украины

Проведен сравнительный анализ фауны и структурной организации группировок ногохвосток в буковых лесах Украинских Карпат, Расточья и Крыма. Выявлены отличия в формировании фауны и структуре доминирования комплексов этих беспозвоночных, однако количественное ядро группировок составляют одни и те же виды: Isotomiella minor, Folsomia manolachei и Parisotoma notabilis.

Shrubovych, J. Baseline estimation of collembolan communities in beech forests of Ukraine

The comparative analysis of the fauna and structural organisation of the collembolan communities in the beech forests of the Ukrainian Carpathians, Roztochia and Crimea is carried out. The differences in fauna formation and in dominance structure of the collembolan communities are revealed, whereas the quantitative core of these communities includes one and the same species: Isotomiella minor, Folsomia manolachei and Parisotoma notabilis.Малиновський А.К., Білонога В.М. Кореляції морфометричних параметрів рослин на популяційному рівні // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 157-168.

Наведено результати досліджень мінливості морфометричних і деяких біометричних параметрів рослин та рівнів їх кореляції у залежності від умов середовища. Реакції популяцій рослин на мінливість умов середовища надзвичайно різноманітні, що ускладнює виявлення залежностей та закономірностей появи ознак і обумовлюючих їх факторів, тому важко визначити характер змін - на рівні генотипу або фенотипу. Визначення ускладнюється й тим, що в межах виду реакції окремих особин на зміну умов можуть бути різними. Потенції самопідтримки популяцій у реальних умовах середовища залежать від запасів біомаси, її розподілу і виявляються у витратах на процеси росту, розвитку та відновлення. При цьому розподіл маси і енергії залежить від життєвої форми і конкретних умов середовища. У результаті досліджень мінливості морфометричних і біологічних параметрів особин видів різних життєвих форм отримані дані по динаміці та рівнях кореляції основних параметрів, які відображають напрями та обсяги алокації маси та енергії у залежності від еколого-ценотичних умов. Встановлено кореляційні зв'язки між морфометричними та біологічними параметрами, існування взаємопов'язаних параметрів, мінливість яких адекватна мінливості умов середовища і які реалізуються паралельно чи незалежно один від одного.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,3 Mb)
Малиновский А.К, Билонога В.М. Корреляции морфометрических параметров растений на популяционном уровне

Приведены результаты исследований изменчивости морфометрических и некоторых биометрических параметров растений и уровней их корреляции в зависимости от условий среды. Реакции популяций растений на изменчивость условий среды чрезвычайно разнообразны, что усложняет выявление зависимостей и закономерностей появления признаков и обуславливающих их факторов, поэтому трудно определить характер изменений - на уровне генотипа или фенотипа. Определение усложняется и тем, что в пределах вида реакции отдельных особей на изменение условий могут быть разными. Потенции самоподдержания популяций в реальных условиях среды зависят от запасов биомассы, ее распределения и проявляются в затратах на процессы роста, развития и возобновления. При этом распределение массы и энергии зависит от жизненной формы и конкретных условий среды. В результате исследований изменчивости морфометрических и биологических параметров особей видов разных жизненных форм получены данные по динамике и уровнях корреляции основных параметров, которые отражают направления и объемы аллокации массы и энергии в зависимости от эколого-ценотических условий. Установлены корреляционные связи между морфометрическими и биологическими параметрами, существование взаимосвязанных параметров, изменчивость которых адекватна изменчивости условиям среды и которые реализуются параллельно или независимо друг от друга.

Malynovsky, A., Bilonoha, V. Correlations of morphometric parameters of plants at population level

The results of the studies of variability of morphometric and biological parameters of populations and levels of their correlation depending on the environmental conditions are given. Various morphometric and biological parameters of plants and their variability depending on the exterior factors were objects of numerous studies. The reactions of plants populations as to the variability of environmental conditions are extremely wide that complicates eliciting the dependences and regularities of appearance of the features arid the factors conditioned them. That is why it is difficult to determine if the nature changes occurred at the genotype or phenotype level. The eliciting also becomes complicated by the fact that the reactions of some individuals on condition changes can differ within the species. The potencies of self-support of populations in substantial environmental conditions depend on the reserves of their biomass, its functional allocation and are show themselves in the expenditures on the processes of growth, progressing and iterating. Thus the energy and mass distribution depend on the biotic form and particular environmental conditions. As a result of the studies of variability of morphometric and biological parameters of species populations of different biotic forms, the authors got the data on dynamic, levels of morphometric and biological parameters correlation. The data show the directions and size of energy and mass allocation, depending on ecological and coenotic conditions. The correlation links between morphometric and biological parameters; existence of interdependent parameters, the variability of which is adequate to variability of environmental conditions, and which are realized collaterally or separately from each other have been established.Бандерич В.Я., Крамарець В.О., Кушнір О.Г., Мілкіна Л.I., Приндак В.П. Стан і завдання фітомоніторингу в національному природному парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 169-174.

Розглядається сучасний стан робіт по організації фітомоніторингу на території національного природного парку "Сколівські Бескиди". Визначено основні напрямки робіт, які передбачають: моніторинг динамічних змін та стану лісових фітоценозів; спостереження за станом популяцій рідкісних видів рослин; моніторинг процесів, що відбуваються в рослинному покриві післялісових лук при їх господарському використанні (сінокосіння, випасанні худоби) і після зняття антропогенного впливу; дослідження процесів, що відбуваються в рослинному покриві рекреаційновикористовуваних територій.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Бандерич В.Я., Крамарец В.А., Кушнир А.Г., Милкина Л.И., Приндак В.П. Состояние и задачи фитомониторинга в национальном природном парке "Сколевские Бескиды"

Рассматривается современное состояние работ по организации фитомониторинга на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды". Определены основные направления работ, которые предусматривают: мониторинг динамических изменений и состояния лесных фитоценозов; наблюдение за состоянием популяций редких видов растений; мониторинг процессов, происходящих в растительном покрове послелесных лугов при их хозяйственном использовании (сенокошении, пастьбе скота) и после снятия антропогенного влияния; исследование процессов, происходящих в растительном покрове рекреационноиспользуемых территорий.

Banderych, V., Kramarets, V., Kushnir, О., Milkina, L., Pryndak, V. State and aims of the phytomonitoring in the National Nature Park "Skolivski Beskydy"

A contemporary state of works on the organization of phytomonitoring on the territory of the National Nature Park "Skolivski Beskydy" is examined in this article. The main directions of works are determined. They include monitoring of the dynamic changes and upstate of the forest phytocenozes; observation of the state of population of rare plant species; monitoring of the processes that take place in the vegetable cover of the meadows during their economic usage (haymaking, cattle grazing) and after the cessation of the antropogenial influence; investigation of the processes, that take place in the vegetation cover of the recreation territories.Гнатів П.С. Пристосувальні реакції деревних рослин у трансформованому екологічному середовищі // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 175-184.

На підставі аналізу історичного розвитку та сучасних уявлень сформульовані оригінальні висновки про сутність пристосувальних реакцій рослинного організму. Взаємовплив середовища проживання та живих організмів розглядається в єдності фізичних і хімічних зворотних зв'язків. Зольно-хімічний і органо-хімічний склад сухої речовини листків деревних рослин пропонується розглядати як показник адаптивного стану особини або групи в конкретних умовах їх існування і як дзеркало стану екологічного середовища.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,1 Mb)
Гнатив П. С. Приспособительные реакции древесных растений в трансформированной экологической среде

На основании анализа исторического развития и современных представлений сформулированы оригинальные выводы о сущности приспособительных реакций растительного организма. Взаимовлияние среды обитания и живых организмов рассматривается в единстве физических и химических обратных связей. Зольно-химический и органо-химический состав сухого вещества листьев древесных растений предлагается рассматривать как показатель адаптивного состояния особи или группы в конкретных условиях их существования и как зеркало состояния экологической среды.

Hnativ, P. Adaptive reactions of wood plants in transformed ecological environment

On the basis of the analysis of historical development and modern views the original conclusions about the essence of such fundamental scientific categories as the environment and adaptation vegetative organism are formulated. The mutual influence of life environment and alive organisms is considered in the unity of physical and chemical feedback. The chemical and biochemical structure of leaves dry substance of wood plants is offered to be considered as a parameter of an adaptive indicator of e person or group in the specific conditions of their existence and as a mirror of the condition of ecological environment.Мицик Л.П., Лихолат Ю.В. Вивчення, використання, збереження дернового покриву як чинника оптимізації індустріального середовища степового Придніпров'я // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 185-190.

Обговорюється питання про використання дерниноутворуючих рослин для оптимізації довкілля промислових конгломерацій. Наведено основні анатомо-морфологічні та фізіолого-біохімічні показники, що об'єктивно відображають стан вивчених екосистем. Показані практичні можливості улаштування дернового покриву та його збереження як музейної цінності.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Мыцык Л.П., Лихолат Ю.В. Изучение, использование, сохранение дернового покрова как фактора оптимизации индустриальной среды степного Приднепровья

Обсуждается вопрос об использовании дернообразующих растений для оптимизации окружающей среды промышленных конгломераций. Приведены основные анатомо-морфологические и физиолого-биохимические показатели, объективно отражающие состояние изученных экосистем. Показаны практические возможности устройства дернового покрова и его сохранения как музейной ценности.

Mytsyk L., Lykholat, Y. Study, use, preservation of sod cover as a factor of the optimization of industrial environment of Prydneprovya steppe

A question on sod plants use for the optimization of the environment of industrial conglomerates is discussed. The basic anatomic-morphological and physiological-biochemical parameters objectively reflecting the condition of investigated ecosystems are given. The practical opportunities of sod cover creation and its preservation as a museum object are shown.Смоленський І.М., Клід В.В. Біогеохімічна оцінка аеротехногенного забруднення території природного заповідника "Горгани" важкими металами // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 191-194.

Виконано первинну біогеохімічну оцінку агропромислового забруднення важкими металами території природного заповідника «Горгани» (Івано-Франківська обл.). В якості біоіндикаторів використані спорові рослини (мохи та лишайники), які найбільш чутливо реагують на атмосферне забруднення. У результаті досліджень визначено порівняльні показники біоакумуляції антропогенних полютантів видами Pleurozium schreberi та Hypogymnia physodes.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Смоленский И.Н., Клид В.В. Биогеохимическая оценка аэротехногенного загрязнения территории природного заповедника "Горганы" тяжелыми металлами

Выполнена первичная биогеохимическая оценка агропромышленного загрязнения тяжелыми металлами территории природного заповедника "Горганы" (Ивано-Франковская обл.). В качестве биоиндикаторов использованы споровые растения (мхи и лишайники), которые наиболее чувствительно реагируют на атмосферное загрязнение. В результате исследований определены сравнительные показатели биоаккумуляции антропогенных поллютантов видами Pleurozium schreberi и Hypogymnia physodes.

Smolensky, І., Klid, V. The biogeochemical estimate of heavy metal air pollution in Natural Reservat "Horhany"

A preliminary biogeochemical estimate of heavy metal air pollution in the Natural Reservat “Horhany”(Ivano-Frankivsk region) has been conducted. The mosses and lichen vegetation which are the most sensitive to air pollution were used as bioindicators. The comparative data of bioaccumulation in Pleurozium schreberi and Hypogymnia physodes have been determined.ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
Дригант Д.М. До питання про кореляцію та стратиграфічний поділ нижньодевонських відкладів на Волино-Подільській окраїні Східноєвропейської платформи // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 195-208.

Зіставлення розрізів нижньодевонських відкладень на Волино-Подільській околиці Східноєвропейської платформи дало можливість зробити висновки: 1) потужності ізохронних підрозділів, незалежно від фаціального складу, незмінні на всій площі їхнього розвитку, 2) стратиграфічні перерви усередині цих відкладень відсутні, 3) думка про неможливість зіставлення шарів дністровської серії навіть на незначних відстанях є помилковою, 4) значне опіскування, характерне для верхніх частин усіх (незалежно від стратиграфічної повноти) розрізів дністровської серії, обумовлено перманентним звуженням седиментаційного басейну і відсутністю розмивів цих відкладень у кінці піздньодевонської епохи. За фаціально-генетичними особливостями в нижньодевонській товщі регіону виділяються три формації: 1) флішоподібна глинисто-карбонатна (представлена тиверською серією Поділля), 2) морська сіроколірна теригенна (відкладення тиверського віку у Львівському та Передкарпатському прогинах): 3) червоноколірна теригенна (формація олд-реда або теребовлянська, що об'єднує іквинську і дністерську серії). Обґрунтовано доцільність виділення світ: у тиверскій серії - худиківецької, митківської, чортківської та іванівської, в іквинській - войнинської, оглядівської, загорівської, вільшаницької, лучківської та русівської, у дністерській - устечківської, хмелівської, стрипської, смерклівської, горожанської, княгининської, лозівської, загайпільської, дорошівської та маруньської. Сіроколірна морська теригенна формація поки залишається нерозчленованою. Крім того, обґрунтовано валідність целієвської та воютинської світ.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,7 Mb)
Дрыгант Д.М. К вопросу о корреляции и стратиграфическом расчленении нижнедевонских отложений на Волыно-Подольской окраине Восточноевропейской платформы

Сопоставление разрезов нижнедевонских отложений на Волыно-Подольской окраине Восточноевропейской платформы дало возможность сделать выводы: 1) мощности изохронных подразделений, независимо от фациального состава, неизменны на всей площади их развития; 2) стратиграфические перерывы внутри этих отложений отсутствуют, 3) мнение о невозможности сопоставления слоев днестровской серии даже на незначительных расстояниях является ошибочным; 4) значительное опещанивание, характерное для верхних частей всех (независимо от стратиграфической полноты) разрезов днестровской серии, обусловлено перманентным сужением седиментационного бассейна и отсутствием размывов этих отложений в конце раннедевонской эпохи. По фациально-генетическим особенностям в нижнедевонской толще региона выделяются три формации: 1) флишеобразная глинисто-карбонатная (представленная тиверской серией Подолья); 2) морская сероцветная терригенная (отложения тиверского возраста во Львовском и Передкарпатском прогибах): 3) красноцветная терригенная (формация олд-реда или теребовлянская, объединяющая иквинскую и днестровскую серии). Обоснована целесообразность выделения свит: в тиверской серии - худыковецкой, митковской, чортковской и иваневской, в иквинской - войнинской, оглядовской, загоровской, вильшаницкой, лучковской и русовской, в днестровской - устечковской, хмелевской, сгрыпской, смеркловской, горожанской, княгининской, лозовской, загайпольской, дорошевской и маруньской. Сероцветная морская терригенная формация пока остается нерасчлененной. Кроме того, обоснована валидность целиевской и воютинской свит.

Drygant, D. About the problem of correlation and stratigraphic division of Lower Devonian deposits in the Volyn’-Podillya part of the East-European Platform

The comparison of the Lower Devonian deposits cross sections in the Volyn’-Podillya part of the East-European Platform allows to draw' the following conclusions: 1) the thickness of the synchronogenic subdivisions regardless of its facial composition is invariable on the whole territory; 2) the stratigraphic gaps in the Lower Devonian sections are absent; 3) the opinion about the compare impossibility to the Dniester Series sections even within a small distance is erroneous; 4) significant sand contains in the upper parts of the Ikva and Dniester Series cross sections is closely related to the permanent narrowing of the sedimentary basin and simultaneous absence of the displacement of its shore deposits. In the Lower Devonian cross section we differentiate the following three formations: 1) flysch-like clay-carbonate formation (Tyver Series of Podillya); 2) gray marine terrigenous formation (deposits of the Tiver age in L’viv Depression and Carpathian Foredeep); 3) red terrigenous formation (Old Red Formation or Terebovlya Formation composed of Ikva and Dniester Series). We motivate the expediency of the establishment of certain suits: Khudykivtsi, Mytkiv, Chortkiv and Ivanie (in Tyver Series), Vojnyn, Ohlyadiv, Zahoriv, Vil’shanytsya. Luciikiv, Rusiv (in Ikva Series), Ustechko, Khmeleva, Strypa, Smerkliv, Horozhanka, Knyahynya, Lozovyj, Zahajpil’, Doroshiv, Marun’ka (in Dniester Series). The gray marine terrigenous formation is so far undivided. We also is motivate the validity of the Tselijiv and Voyutyn suits.МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Годунько Р.Й. Методики збору, фіксації та зберігання амфібіотичних комах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2003. - 18 - С. 209-214.

Коротко викладені основні методи збору личинок і дорослих комах 4-х рядів амфібіотичних комах (Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Trichoptera). Описано та проаналізовано існуючі методики фіксації матеріалу в польових і лабораторних умовах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Годунько Р.И. Методики сбора, фиксации и хранения амфибиотических насекомых

Кратко изложены основные методы сбора личинок и взрослых насекомых 4-х отрядов амфибиотических насекомых (Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Trichoptera). Описаны и проанализированы существующие методики фиксации материала в полевых и лабораторных условиях.

Godunko, R. Methods of collecting, fixation and conservation of aquatic insects

The basic methods of collecting larvae and adult insects of 4 orders (Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Trichoptera) are briefly stated. The existing methods of material fixation in the field and laboratory' conditions are described and analyzed.