UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 24

Обкладинка т. 24 Обкладинка т. 24 зворот

МУЗЕЙНА СПРАВА
ICOM: наше глобальне бачення (стратегічний план на 2008-2010 роки) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 3-10.Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски роду Theodoxus у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 11-20.

У фондах музею знаходяться 54 одиниці зберігання (більше 2 тисяч черепашок Theodoxus), представлених переважно широко розповсюдженим видом Th.fluviatilis. Черепашки, визначені раніше як Th.danubialis або Th.danubialis var.danasteri, після проведеної авторами ревізії також було віднесено до Th.fluviatilis.

Резюме / Resume Скачати в pdf (3,2 Mb)
Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Брюхоногие моллюски рода Theodoxus в малакологическом фонде Государственного природоведческого музея

В фондах музея находятся 54 единицы хранения (более 2 тысяч раковин Theodoxus), представленных преимущественно широко распространенным видом Th.fluviatilis. Раковины, определенные ранее как Th.danubialis или Th.danubialis var.danasteri, после проведенной авторами ревизии также были отнесены к Th.fluviatilis.Попова О.М., Кузнєцов В.О. Про місце гербаріїв в системі культурно-наукових установ Україна // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 21-26.

У результаті проведеного аналізу понять "гербарій" і "музей" автори прийшли до висновку, що Гербарій необхідно розглядати як науково-дослідний музей природничого профілю та ботанічного профілювання, який створює, зберігає та науково обробляє колекції плоско висушених рослин. З метою збереження гербарних колекцій Україні необхідно підняти питання перед Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури і туризму України про створення єдиної "Інструкції з обліку, зберігання та реставрації гербарних колекцій в установах України".

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Попова Е.Н., Кузнецов В.А. О месте гербариев в системе культурно-научных учреждений Украины

В результате проведенного анализа понятий "гербарий" и "музей" авторы пришли к выводу, что Гербарий необходимо рассматривать как научно-исследовательский музей естественнонаучного профиля и ботанического профилирования, который создает, хранит и научно обрабатывает коллекции плоско высушенных растений. С целью сохранности гербарных коллекций Украины необходимо поднять вопрос перед Министерством образования и науки Украины и Министерством культуры и туризма Украины о создании единой "Инструкции по учету, хранению и реставрации гербарных коллекций в учреждениях Украины".

Popova E., Kuznetsov V. About the place of herbariums in the system of cultural-scientific institutes of Ukraine

Having analyzed the concepts "herbarium" and "museum" authors have come to conclusion that it is necessary to consider the Herbarium as a research museum of a natural-scientific structure and botanical profiling which creates, stores and scientifically processes the collections of the plants dried out aflat. In order to safe the herbal collection it is necessary to arouse the question about the creation of the uniform ''Instructions on the account, storage and restoration of the herbal collection in the establishments of Ukraine'' to the Ministry of Education and Science and the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine.ЕКОЛОГІЯ
Климишин О.С. Структурні рівні і сукцесійна організація біосистем // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 27-34.

З позицій системного підходу розглядаються універсальні принципи організації біотичних систем та їх ієрархічна підпорядкованість. Обґрунтовано виділення біологічних квантів для основних рівнів організації біосистем. Вводиться поняття "циклоценон" (елементарна сукцесійна система) і обґрунтовується правомірність розгляду його в якості основної еволюційної одиниці ценосистемного рівня організації біосистем.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Климишин А.С. Структурные уровни и сукцессионная организация биосистем

С позиций системного подхода рассматриваются универсальные принципы организации биотических систем и их иерархическая соподчиненность. Обосновано выделение биологических квантов для основных уровней организации биосистем. Вводится понятие „циклоценон” (элементарная сукцессионная система) и обосновывается правомерность рассмотрения его в качестве основной эволюирующей единицы ценосистемного уровня организации биосистем.

Klymyshyn O. Structural levels and successional organization of biosystems

The universal principles of the biosystems’ organization and their hierarchical subordinations from the position of the system approach are examined. Biological quanta are grounded for the basic levels of biosystems’ organization. A concept "cyclocoenon" (elementary successional system) is introduced and legitimacy of its consideration as a basic evolving unit on the coenosystem level of biosystems’ organization is substantiated.Малиновський А.К. Нестабільність і поліваріантність розвитку біосистем // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 33-50.

Явище детермінованого хаосу, нелінійної динаміки та нестабільності, які описуються нелінійними диференціальними рівняннями, призвело до формування нового напрямку досліджень і дозволило описати нові класи нестійких динамічних систем, поведінка яких є хаотичною. На цьому ґрунті відстоюються ідеї про те, що фундаментальними характеристиками живого і неживого є нестабільність, неврівноваженість і нелінійність. У статті розглядаються принципи і методи досліджень поліваріантності розвитку, які базуються на нестабільності біосистем різного рівня організації. Виникаюча в динамічних системах нестабільність, створює умови для стрибкоподібного переходу системи в новий стан.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Малиновский А.К. Нестабильность и поливариантность развития биосистем

Явление детерминированного хаоса, нелинейной динамики и нестабильности, которые описываются нелинейными дифференциальными уравнениями, привело к формированию нового направления исследований и позволило описать новые классы неустойчивых динамических систем, поведение которых является хаотичным. На этой почве отстаиваются идеи о том, что фундаментальными характеристиками живого и неживого являются нестабильность, неуравновешенность и нелинейность. В статье рассматриваются принципы и методы исследований поливариантности развития, которые базируются на нестабильности биосистем разного уровня организации. Возникающая в динамических системах нестабильность, создает условия для скачкообразного перехода системы в новое состояние.

Malynovsky A.K Іnstability and polyalternativeness of biosystems development

The phenomenon of the determined chaos, nonlinear dynamics and instability are described by the nonlinear differential equations. It led to the formation of a new direction of researches and allowed to describe new classes of unstable dynamic systems which behaviour is chaotic. On this ground, the ideas that such fundamental characteristics of animate and inanimate nature as instability, unbalance and nonlinearity are being persisted. The principles and methods of polyalternative development researches, which are based on instability of biosystems of a different level of the organization, have been considered in the article. Instability arising in dynamic systems creates conditions for surgent transition of the system into a new condition.Вовк О.Б., Орлов О.Л. Огляд ґрунтового покриву осушених заплавних комплексів Закарпатської рівнини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 51-56.

Досліджено ґрунтове різноманіття осушених заплавних комплексів Закарпаття. Встановлено, що ґрунтовий покрив дослідженої території представлений різними підтипами лучнувато-буроземних та оторфовано-глейових ґрунтів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Вовк О.Б., Орлов О.Л. Обзор почвенного покрова осушенных пойменных комплексов Закарпатской равнины

Исследовано почвенное разнообразие осушенных пойменных комплексов Закарпатья. Установлено, что почвенный покров исследованной территории представлен разными подтипами луговато-буроземных и оторфовенело-глеевыми почвами.Білонога В.М. Динаміка репродуктивного зусилля в популяціях рослин різних типів життєвих стратегій // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 57-66.

Наведено результати досліджень динаміки репродуктивного зусилля в популяціях різних типів життєвих стратегій вегетативно рухливих видів Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner і Veronica baumgartenii Roemer & Schultes. Встановлено особливості функціонування репродуктивної сфери досліджуваних видів рослин залежно від еколого-ценотичних умов зростання. Проведено аналіз перерозподілу енергетичних ресурсів між сферами генеративного і вегетативного розмноження окремих видів рослин. Розглянуто можливість використання коефіцієнта репродуктивного зусилля щодо вегетативного розмноження за допомогою спеціалізованих органів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Билонога В.М. Динамика репродуктивного усилия в популяциях растений различных типов жизненных стратегий

Приведены результаты исследований динамики репродуктивного усилия в популяциях различных типов жизненных стратегий вегетативно подвижных видов Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kerner и Veronica baumgartenii Roemer & Schultes. Установлены особенности функционирования репродуктивной сферы исследуемых видов растений в зависимости от эколого-ценотических условий произрастания. Проведен анализ перераспределения энергетических ресурсов между сферами генеративного и вегетативного размножения отдельных видов растений. Рассмотрена возможность использования коэффициента репродуктивного усилия в отношении вегетативного размножения c помощью специализированных органов.

Bilonoha V. Reproductive effort dynamics in different life-strategy plant populations

The reproductive effort dynamics in different life-strategy plant populations are reviewed. Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kerner and Veronica baumgartenii Roemer & Schultes reproductive sphere functioning due to ecological and coenotic condition changes have been studied. Resource allocation into the sexual reproduction and cloning is analyzed. Possibility of the reproductive effort index application in cause of cloning has been revealed.Кияк В.Г. Буферність малих популяцій рідкісних видів рослин високогір'я Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 67-76.

Досліджено особливості буферності малих популяцій 18 рідкісних видів рослин високогір'я Карпат. Буферність популяцій забезпечується насамперед неоднаковою вразливістю особин різної життєвості, вираженої варіабельністю шляхів онтогенезу, збільшенням тривалості життя при погіршенні умов, активацією вегетативного і (або) генеративного розмноження при порушеннях, а також високим внутрішньопопуляційним різноманіттям.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Кияк В.Г. Буферность малых популяций редких видов растений высокогорья Украинских Карпат

Исследованы особенности буферности малых популяций 18 редких видов растений высокогорья Карпат. Буферность популяций обеспечивается прежде всего неодинаковой уязвимостью особей разной жизненности, выраженной вариабельностью путей онтогенеза, увеличением длительности жизни при ухудшении условий, активацией вегетативного и (или) генеративного размножения при нарушениях, а также высоким внутрипопуляционным разнообразием.

Kyyak V. Buffering of rare plant species small populations at high mountain zone of the Ukrainian Carpathians

The buffering peculiarities of the small populations of 18 rare plant species at high mountain zone of the Carpathians were investigated. First of all, the different vulnerability of individuals of varied viability, expressive variability of the ontogenesis types, life prolongation under deterioration of habitat conditions, activation of the vegetative and generative reproduction under disturbance and high intrapopulation variability ensure the population buffering.Проць Б.Г. Сигнали ізотопу вуглецю (д13C): реакція інвазійного виду рослин на зміну довкілля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 77-82.

Шляхом експериментальних досліджень встановлено індикаційну здатність високоінвазійного виду рослин Impatiens glandulifera Royle реагувати на зміни природних умов за результатами вуглецево-ізотопного (13C %) аналізу. Нами виявлено взаємозв’язок між концентрацією ізотопу вуглецю в листях і стеблах цього виду та затіненням середовища, родючістю ґрунту, а також генеративними параметрами рослини. Між різними популяціями виду не встановлено достовірної різниці в накопиченні ізотопу вуглецю.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Проць Б.Г. Сигналы изотопа углерода (д13C): реакция инвазионного вида растений на изменения среды

Путем экспериментальных исследований нами установлена индикационная способность высокоинвазионного вида растений Impatiens glandulifera Royle реагировать на изменения природной среды за результатами углерод-изотопного (13C %) анализа. Выявлена взаимосвязь между концентрацией изотопа углерода в листьях, стеблях этого вида, а также затенением среды, плодородием почвы и генеративными параметрами растения. Между разными популяциями вида не установлено достоверной разницы в накоплении изотопа углерода.БОТАНІКА
Тасєнкевич Л., Розенталь Г., Мисенко О. Созологічна оцінка трав’яних фітоценозів верхів’я р. Дністер (Західна Україна) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 83-88.

Наведено оцінку стану і тенденцій змін трав’яних угруповань у верхів’ї басейну р. Дністер. Здійснено природоохоронну категоризацію лучних угруповань та запропоновано найбільш сприятливий режим використання рідкісних фітоценозів з метою збереження їх видового різноманіття.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Тасенкевич Л., Розенталь Г., Мысенко О. Созологическая оценка травяных фитоценозов верховья р. Днестр (Западная Украина)

Приведена оценка состояния и тенденций изменения травяных сообществ в верховье бассейна р. Днестр. Проведена природоохранная категоризация луговых сообществ и предложен наиболее благоприятный режим использования редких фитоценозов для сохранения их видового разнообразия.Данилюк К.М. Аналіз систематичної структури флори регіонального ландшафтного парку "Надсянський" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 89-98.

Наведено результати систематичного аналізу флори судинних рослин РЛП "Надсянський". Згідно з даними, отриманими в результаті польових досліджень, у спонтанній флорі парку налічується 631 таксон судинних рослин, що належать до 311 родів, 87 родин та 5 відділів, а також дана оцінка рівня регіональної репрезентативності флори парку.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Данилюк Е.Н. Анализ систематической структуры флоры регионального ландшафтного парка "Надсянский"

Приведены результаты систематического анализа флоры сосудистых растений РЛП “Надсянский”. Согласно данным, полученным в результате полевых исследований, в спонтанной флоре парка насчитывается 631 таксон сосудистых растений, принадлежащих к 311 родам, 87 семействам и 5 отделам, а также дана оценка уровня региональной репрезентативности флоры парка.

Danylyuk К. The systematic analysis of vascular plants flora of Nadsyansky Regional Landscape Park

The results of systematic analysis of vascular plants flora of Nadsyansky Regional Landscape Park is presented. According to field investigations the native flora of park include 631 species 311 genera 87 families and 5 divisions. The estimation of the level of regional representativeness of the park flora's is given.Воронцов Д.П. Аналіз флори національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 99-108.

Наведено результати аналізу флори НПП "Сколівські Бескиди". Згідно з даними, отриманими в результаті проведених досліджень, у флорі парку налічується 757 видів вищих судинних рослин, що належать до 362 родів, 98 родин та 5 відділів. Розглянуто видовий склад, систематичну та екологічну структуру флори, проведено її еколого-ценотичний аналіз.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Воронцов Д.П. Анализ флоры национального природного парка "Сколевские Бескиды"

Приведены результаты анализа флоры НПП "Сколевские Бескиды". Согласно данным, полученным в результате проведенных исследований, во флоре парка насчитывается 757 видов высших сосудистых растений, принадлежащих к 362 родам, 98 семействам и 5 отделам. Рассмотрены видовой состав, систематическая и экологическая структура флоры, проведен ее эколого-ценотический анализ.

Vorontsov D. The analysis of the flora of "Skolivsky Beskydy" National Nature Park

The issues of analysis of the flora of NNP "Skolivski Beskydy" are given. According to the data recieved as a result of investigation, there are 757 species of high vascular plants belonging to 362 genera, 98 families and 5 divisions found. The species composition as well as systematic and ecological structures of the flora are overviewed, and its ecologic-coenotic analysis is presented.Кваковська І.М. Аналіз синантропної флори Ужанського національного природного парку // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 109-114.

Досліджено синантропну фракцію флори Ужанського НПП, проведено її порівняльно-структурний аналіз, що включає таксономічну, географічну, екологічну та біоморфологічну характеристики.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Кваковская И.М. Анализ синантропной флоры Ужанского национального природного парка

Исследована синантропная фракция флоры Ужанского НПП, проведен ее сравнительно-структурный анализ, включающий таксономическую, географическую, экологическую и биоморфологическую характеристики.

Kvakovska I. Analysis of Synanthropic Flora of Uzhansky Nаtional Nature Park

The peculiarities of synanthropic Uzhansky National Nature Park flora’s are considered, and its taxonomical, geographic, ecological and biomorphological characteristics are analized.Рабик І.В., Данилків І.С. Мохоподібні (Hepaticophyta, Bryophyta) болота Немирів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 115-126.

Болото Немирів займає площу 2,5 га, координати 50о09'N, 23о24'E. Список мохів і печіночників включає 65 видів з коротким описом місцезнаходжень, екологічних груп та життєвих форм. Для Sphagnum molle, занесеного до Червоної книги України, подано нове місцезнаходження. Наведено нові дані про 8 видів, рідкісних для України (Brachythecium tommasinii, Calypogeia neesiana, Cephalozia spinigera, Dicranum majus, Eurhynchium crassinervium, E. speciosum, Heterophyllum affine, Plagiothecium platyphyllum).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Рабык И.В., Данилкив И.С. Мохообразные (Hepaticophyta, Bryophyta) болота Немырив

Болото Немырив занимает площадь 2,5 га, координаты 50о09'N, 23о24'E. Список мхов и печеночников включает 65 видов с кратким описанием местонахождений, экологических групп и жизненных форм. Для Sphagnum molle, внесенного в Красную книгу Украины, подано новое местонахождение. Приведены новые данные о 8 видах, редких для Украины (Brachythecium tommasinii, Calypogeia neesiana, Cephalozia spinigera, Dicranum majus, Eurhynchium crassinervium, E. speciosum, Heterophyllum affine, Plagiothecium platyphyllum).

Rabyk I., Danylkiv I. Bryophytes of the bog Nemyriv

The bog Nemyriv is an area of 2,5 km2 situated at 50о09'N 23о24'E. The list of liverworts and mosses includes 65 species, with brief notes on their habitat preferences, ecological groups and life forms. Sphagnum molle is listed in the Red Data Book of Ukraine. New data on the distribution of 8 rare species (Brachythecium tommasinii, Calypogeia neesiana, Cephalozia spinigera, Dicranum majus, Eurhynchium crassinervium, E. speciosum, Heterophyllum affine, Plagiothecium platyphyllum) for Ukraine are given.ЗООЛОГІЯ
Сверлова Н.В. Наземна малакофауна Передкарпаття та її антропогенні зміни протягом ХХ століття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 127-144.

За період з кінця XIX до початку XXI ст. на території Передкарпаття було достовірно зареєстровано 91 вид наземних молюсків. Відсутність деяких видів у зборах кінця XX - початку XXI ст. не обов'язково є наслідком посилення антропогенного впливу на природні екосистеми. Протягом ХХ ст. на території Передкарпаття з'явилися синантропи Monacha carthusiana, Cepaea hortensis, Boettgerilla pallens, можливо, ще деякі види слизняків. Малакофауна північно-західної частини Передкарпаття значно відрізняється від решти території біднішим видовим складом, майже повною відсутністю карпатських ендеміків, різким зниженням частки лісових видів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Сверлова Н.В. Наземная малакофауна Предкарпатья и ее антропогенные изменения на протяжении ХХ века

За период с конца XIX до начала XXI в. на территории Предкарпатья было достоверно зарегистрировано 91 вид наземных моллюсков. Отсутствие некоторых видов в сборах конца XX – начала XXI в. не обязательно является следствием усиления антропогенного воздействия на природные экосистемы. В течение ХХ в. на территории Предкарпатья появились синантропы Monacha carthusiana, Cepaea hortensis, Boettgerilla pallens возможно, еще некоторые виды слизней. Малакофауна северо-западной части Предкарпатья значительно отличается от остальной территории более бедным видовым составом, почти полным отсутствием карпатских эндемиков, резким снижением доли лесных видов.

Sverlova N. Land mollusc fauna of Ciscarpathia and her anthropogenic changing in XX century

During the period from the end XIX century to beginning XXI century on the Ciscarpathia area were registered for a fact 91 species of the land molluscs. The absence of the certain species in the collections of the end XX – beginning XXI centuries is not without fail by the result of the intensification of the anthropogenic influence. During the XX century on the Ciscarpathia area were appeared the synanthropic species Monacha carthusiana, Cepaea hortensis, Boettgerilla pallens possibly the certain other species of the slugs. Fauna of the land molluscs of the northwest part of the Ciscarpathia area is strong differed from remaining territory by poorer species composition, almost full absence of the Carpathians endemic species, sharp reduction of the quota of the forest species.Гураль Р.І. Прісноводні молюски Розточчя // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 145-152.

З кінця ХIX і до початку ХХI ст. у водоймах Розточчя було зареєстровано 42 види прісноводних молюсків з 11 родин. 5 видів з родини Sphaeridae вперше виявлені на даній території. Найбільше видове різноманіття характерне для постійних стоячих водойм.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Гураль Р.И. Пресноводные моллюски Расточья

С конца ХIX и до начала ХХI ст. в водоёмах Расточья было зарегистрировано 42 вида пресноводных моллюсков из 11 семейств. 5 видов из семейства Sphaeridae впервые обнаружены на данной территории. Наибольшее видовое разнообразие характерно для постоянных стоячих водоёмов.

Hural R. Freshwater snails Roztochia

From the end of XIX to beginning of XXI item in pools of Roztochia 42 species of freshwater snails from 11 families were detected. 5 species from family Sphaeriidae first found territory. A most specific variety is characteristic for permanent water biotopes.Щенсни Б., Хвойка П. Нові відомості про волохокрильців (Insecta: Trichoptera) Українських Карпат і прилеглих територій // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 153-166.

На матеріалах 6745 дорослих особин, котрі були зібрані авторами в Українських Карпатах в 1994-2007 рр. з використанням різних методів (переважно світловими пастками та вручну), визначено 125 видів/підвидів, з яких 18 видів вказано вперше для території України і 2 – для Українських Карпат. Наведено уточнені визначення дорослих особин волохокрильців, зібраних в Українських Карпатах та Львівській області наприкінці 19 – початку 20 ст., котрі зберігаються в Національному музеї Праги.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Щенсны Б., Хвойка П. Новые сведения о ручейниках Украинских Карпат и прилегающих территорий

На материалах 6745 взрослых особей, которые были собраны авторами в Украинских Карпатах в 1994-2007 гг. с использованием разных методов (преимущественно световых ловушек и вручную), определены 125 видoв/пoдвидoв, из которых 18 видов указаны впервые для територpии Украины и 2 – для Украинских Карпат. Представлены уточненныe определения взрослых особей ручейников, собранных в Украинских Карпатах и Львoвскoй области в конце 19 – начале 20 века, и хранящихся в Национальном музеe Праги.

Szczesny B., Chvojka P. New data on caddis flies (Insecta: Trichoptera) of the Ukrainian Carpathians and adjoining territories

A total of 125 species/subspecies of caddis flies was identified in 6,745 adults collected by different methods (mainly with light traps and hand net) by the authors in the Ukrainian Carpathians in years 1994-2007. As much as 18 species are recorded for the first time for Ukraine and two from the Ukrainian Carpathians. Verified identifications of adult caddis flies collected in the Ukrainian Carpathians and the Lviv region in the end of 19th and the beginning of 20th centuries deposited in the National Museum, Praha are presented.Гоблик К.М., Капрусь І.Я. Історія та перспективи дослідження ногохвісток (Collembola) Закарпаття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 167-176.

На підставі критичного аналізу літературних даних у хронологічній послідовності викладені відомості про вивченість ногохвісток у різних районах Закарпатської області. Протягом 80-річного періоду наукових досліджень Закарпаття виявлено 249 видів ногохвісток та опубліковано 20 робіт, які відображають результати дослідження фауни, систематики та екології цих ґрунтових тварин. Вказано 74 види коллембол для Закарпатської рівнини, яка щодо цих тварин вивчена поки що недостатньо.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гоблик К.М., Капрусь И.Я. История и перспективы исследования ногохвосток (Collembola) Закарпатья

На основании критического анализа литературных данных в хронологической последовательности изложены сведения об изученности ногохвосток в разных районах Закарпатской области. На протяжении 80-летнего периода научных исследований Закарпатья выявлено 249 видов ногохвосток и опубликовано 20 работ, которые отражают результаты исследования фауны, систематики и экологии этих почвенных животных. Указано 74 вида коллембол для Закарпатской равнины, которая в отношении этих животных изучена пока еще недостаточно.

Goblyk К., Kaprus’ J. The hystory and prospects of springtails investigations in the Transcarpathia

On the basis of the critical analysis of a literary dates in the chronological sequence the state of investigation of Collembola of Zakarpats’ka district is expounded. During the 80-years-old period of scientific researches of Transcarpathia about 249 species of springtails have been recorded and 20 papers have been published which represent the results of research of fauna, taxonomy and ecology of these soil animals in this region. There are 74 species of Collembola indicated for the Transcarpathian plain. This territory is considered poorly studied in regard to springtails.Цалан Ю.В., Шрубович Ю.Ю. Колемболи (Collembola) заплавних лісів долини річки Латориці // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 177-184.

На підставі досліджень 2005-07 рр. фауни ногохвісток заплавних дубових і тополевих природних лісів, антропогенно змінених і штучних лісонасаджень Закарпатської низовини складений список колембол, що включає 125 видів з 61 роду і 15 родин. Таксономічне ядро фауни формують родини Isotomidae, Entomobryidae і Onychiuridae. Фауна колембол характеризується домінуванням лісових і еврібіонтних видів, а також великою групою гігрофільних видів. Зміна гідротермічного режиму заплавних лісів внаслідок антропогенної діяльності сприяє появі ксерорезистентних видів, що віддають перевагу відкритим ландшафтам, і зменшенню кількості гігрофільних видів колембол.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Цалан Ю.В., Шрубович Ю.Ю. Коллемболы (Collembola) пойменных лесов долины реки Латорицы

На основании исследований 2005-07 гг. фауны ногохвосток пойменных дубовых и тополевых естественных лесов, антропогенно измененных и искусственных лесонасаждений Закарпатской низменности составлен список коллембол, включающий 125 видов из 61 рода и 15 семейств. Таксономическое ядро фауны формируют семейства Isotomidae, Entomobryidae и Onychiuridae. Фауна коллембол характеризируется доминированием лесных и эврибионтных видов, а также большой группой гигрофильных видов. Изменение гидротермического режима пойменных лесов вследствие антропогенной деятельности способствует появлению ксерорезистентных видов, предпочитающих открытые ландшафты, и уменьшению количества гигрофильных видов коллембол.

Tsalan Yu., Shrubovych J. Springtails (Collembola) from the flood plain forests in the valley of Latoritsa river

During 2005-2007 years the fauna of springtails was investigated in flood plain oak and poplar natural, anthropogenic disturbed and artificial forests of the Transcarpathian Lowland. The list of Collembola in 10 biotopes investigated has been compiled basing on the original data. It includes 125 species belonging to 61 genera and 15 families. Taxonomical core of the springtail fauna in the flood plain forests is formed by such families as Isotomidae, Entomobryidae and Onychiuridae. The fauna of Collembola is characterized by predominance of forest and euritopic species and numerous group of hygrophilous species. As results of anthropogenic management, the changes of hydrological regime in flood plain forests give rise to appearance of xerophilous collembolan species preferring the open areas and to decrease in numbers of hygrophilous species.Яворницький В.І, Яворницька І.В. Угруповання ґрунтових безхребетних як структурно-функціональний елемент похідних смеречників Сколівських Бескидів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 185-193.

Наведено результати дослідження видового різноманіття та структурно-функціональної організації угруповань ґрунтових безхребетних похідних на місці букових екосистем смеречників Сколівських Бескидів. Встановлено їх біотичні потенціали за показниками чисельності, маси та споживання енергії окремими трофічними групами.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Яворницкий В.И., Яворницкая И.В. Сообщества почвенных беспозвоночных как структурно-функциональный элемент производных ельников Сколевских Бескид

Приведены результаты исследования видового разнообразия и структурно-функциональной организации сообществ почвенных беспозвоночных производных на месте буковых экосистем ельников Сколевских Бескид. Установлены их биотические потенциалы по показателям численности, массы и потребления энергии отдельными трофическими группами.

Yavornytsky V., Yavornytska I. Communities of the soil invertebrata as an structure-functional element of secondary spruce forests in Skolivsky Beskydy areа

The results of investigations on species diversity and structure-functional organisation of soil invertebrata communities in the spruce forest ecosystems of the Skolivski Beskydy are presented. Its biotical potentials are given on the base of quantitative parameters, mass and energy consumption of some trophic groups.Яворницький В.І., Меламуд В.В., Капрусь І.Я. Угруповання ґрунтових мікроартропод техногенного ландшафту Яворівського ДГХП "Сірка" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 195-206.

На територіях техногенного ландшафту, девастованих сіркорудним виробництвом Яворівського ДГХП "Сірка" (Львівська обл.), у 2003-04 рр. досліджені угруповання ґрунтових мікроартропод. Встановлено особливості їх формування у процесі первинних сукцесій, дана характеристика якісних і кількісних показників у ґрунті та субстратах технічних відвалів різного складу і походження (відвали технічних порід, ділянки підземної виплавки сірки, гідровідвалу, хвостосховища).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Яворницкий В.И., Меламуд В.В., Капрусь И.Я. Сообщества почвенных микроартропод техногенного ланшафта Яворовского ГГХП "Сера"

На территориях техногенного ланшафта, девастированных сернорудным производством Яворовского ГГХП "Сера"" (Львовская обл.), в 2003-04 гг. исследованы сообщества почвенных микроартропод. Установлены особенности их формирования в процессе первичных сукцессий, дана характеристика качественных и количественных показателей в почве и субстратах технических отвалов разного состава и происхождения (отвалы технических пород, участки подземной выплавки серы, гидроотвал, хвостохранилища).

Yavornytsky V., Melamud V., Kaprus’ I. Communities of soil Microarthropoda in the technogenous landscape areas of Yavoriv State minery and chemical enterprise "Sirka"

The communities of soil Microarthropoda at 2003-2004 years on the territory, which is devastated by sulphur-minery industry within the area of technogenous landscape of Yavoriv S.M.C.E. "Sirka" (Lviv region) were investigated. The features of its forming by a process of demutative succession are ascertained. The characteristic of qualitative and quantitative indicators is given for soils and substrates of technical minery embankments with diverse composition and genesis (embankments of technical rocks, territories of underground sulphur smelting, hydro-embankment, tail-reservoirs).Фесенко Г.В. Уніфікація українських наукових назв таксонів надродового рівня у класифікації птахів світу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 207-218.

Зроблено огляд змін у формі українських назв таксонів рівня родини та ряду, які відображені в основних наукових орнітологічних першоджерелах протягом ХХ ст. Запропоновано правила уніфікації українських наукових назв рангу ряду, підряду, надродини, родини, підродини, триби на основі закінчень прикметників та імені іменника. Окреслено можливі шляхи для полегшення обґрунтованої уніфікації української наукової орнітологічної номенклатури у класифікації птахів світу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Фэсэнко Г.В. Унификация украинских научных названий таксонов надродового уровня в классификации птиц мира

Сделан обзор изменений в форме украинских названий таксонов уровня семейства и отряда, которые отражены в основных научных орнитологических первоисточниках на протяжении ХХ ст. Предложены правила унификации украинских научных названий ранга отряда, подотряда, надсемейства, семейства, подсемейства, трибы на основе окончаний прилагательных и имени существительного. Очерчены возможные пути для облегчения обоснованной унификации украинской научной орнитологической номенклатуры в классификации птиц мира.

Fesenko H. Unification of the Ukrainian scientific names of overgenus taxons in classification of the birds of the world

Changes of form of the Ukrainian names are reviewed in bird family and order taxons on main scientific ornithological publications of 20th century. Rules are proposed to unify the Ukrainian scientific bird names in ranks of order, suborder, overfamily, family, subfamily and tribe with using of endings of adjective and noun. Real approaches are pointed to make easier unification of the Ukrainian scientific nomenclature in classification of the birds of the world.ОХОРОНА ПРИРОДИ
Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Охорона видового різноманіття птахів у басейні Верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 219-232.

Розглядається сучасний стан охорони гніздової орнітофауни басейну Верхнього Дністра та перспективи подальшого збереження видового різноманіття птахів на цій території. На гніздуванні виявлено 189 видів птахів (більше 70% гніздової орнітофауни України). З них до Червоної книги України занесено 14 видів, до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи - 4, до Європейської Червоної книги - 6. Крім того, 187 видів підпадають під дію міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною. Збереження біологічного різноманіття регіону, особливо видів, що знаходяться під загрозою зникнення, вимагає негайних природоохоронних заходів: розширення мережі заповідних територій державного і міжнародного значення та суворого дотримання державного і міжнародного природоохоронних законодавств.

Резюме / Resume Скачати в pdf (8,6 Mb)
Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Охрана видового разнообразия птиц в бассейне Верхнего Днестра

Рассматривается современное состояние охраны гнездовой орнитофауны бассейна Верхнего Днестра и перспективы дальнейшего сохранения видового разнообразия птиц на этой территории. На гнездовании выявлено 189 видов птиц (более 70% гнездовой орнитофауны Украины). Из них в Красную книгу Украины внесены 14 видов, в Красную книгу Международного союза охраны природы – 4, в Европейскую красную книгу – 6. Кроме того, 187 видов подпадают под действие международных конвенций, ратифицированных Украиной. Сохранение биологического разнообразия региона, особенно видов, находящихся под угрозой исчезновения, требует немедленных природоохранных мероприятий: расширения сети заповедных территорий государственного и международного значения и строгого соблюдения государственного и международного природоохранных законодательств.

Bokotey А., Dzyubenko N. Protection of a species variety of birds in the Upper Basin of Dnister River

The modern condition of protection breeding avifauna in the Upper Basin of Dnister River and prospect of the further preservation of the species variety of birds in this territory is considered. Some 189 breeding species have been recorded (more then 70% breeding avifauna of whole Ukraine). From them 14 species listed in the Red Data Book of Ukraine, 4 species listed in the Red Data Book of IUCN, 6 species listed in the European Red Data Book. Besides, 187 species fall under action of the international conventions ratified by Ukraine. Protection of a biological variety of region demands immediate nature protection actions: expansions of a network of reserved territories of the state and international value and strict observance state and international nature protection legislations.МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Орлов О.Л. Нові методи визначення теплотворної здатності гумусових речовин // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 233-238.

Запропоновано нові методи для визначення енергетичних характеристик органічної речовини ґрунтів. Розрахунок теплотворної здатності гумусу може здійснюватися на основі його групового складу. У разі відсутності даних якісного складу гумусу, енергоємність ґрунтів може бути визначена за формулою на основі вмісту гумусу в ґрунті.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Орлов О.Л. Новые методы определения теплотворной способности гумусовых веществ

Предложены новые методы для определения энергетических характеристик органического вещества почв. Расчет теплотворной способности гумуса может производиться на основе его группового состава. В случае отсутствия данных качественного состава гумуса, энергоемкость почв может быть определена по формуле на основе содержания гумуса в почве.

Orlov O. New methods of definition of calorific capacity of organic matter

New methods for definition of energetical characteristics of organic matter soils are offered. Calculation of calorific abilities humus is available on the basis of its group structure. In case of absence of the data of humus qualitative structure, soils energetical consumption can be determined by the formula on the basis of the humus contents in soil.КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Кузярін О.Т. Нова знахідка Hydrocotyle vulgaris L. (Apiaceae Lindl.) на Малому Поліссі // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2008. - 24 - С. 239-240.