UA EN
 


Правила для авторів


У фаховому періодичному збірнику наукових праць "Наукові записки Державного природознавчого музею" публікуються статті з профільних наукових дисциплін природничих музеїв – музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології, ґрунтознавства, охорони природи. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про музейну діяльність, публікуються в рубриках "Короткі повідомлення", "Замітки", "Нові таксони", "Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка" та інші.

До публікації приймаються статті (обсягом від 6 до 12 стор.) підготовлені на матеріалах, отриманих в результаті наукового опрацювання музейних колекцій або зібраних під час польових досліджень, які відповідають напрямам діяльності музею, короткі повідомлення (обсягом від 2 до 4 стор.), замітки (до 1 стор.).

Статті приймаються українською та англійською мовами. Структура статей, як правило, повинна містити такі елементи: вступ (без заголовку), Матеріал і методика досліджень, Результати досліджень (та їхнє обговорення), Висновки, використана література (без заголовку), резюме (українською та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків без пробілів) та Ключові слова (6-8 слів або словосполучень).

Стаття має бути набрана на комп'ютері (шрифт Times New Roman, розмір – 10, відступ – 0,5 см), роздрукована з одного боку аркуша паперу формату А-4 через 1 інтервал; ширина полів з лівого боку – 20, з правого – 60, зверху – 32, знизу – 75 мм.

Розташування матеріалу має бути таким: спочатку подається індекс УДК, під ним ініціали та прізвище автора в називному відмінку, нижче прописними літерами назва статті (шрифт – напівжирний), під назвою резюме українською (англійською) мовою і ключові слова (розмір шрифту – 9, курсив), текст статті з таблицями, список літератури, повна назва установи, в якій працює автор (-ри), та власна електронна адреса, резюме англійською (українською) мовою. Ілюстрації і підписи до них розміщуються в окремих файлах.

Резюме (розмір шрифту 9) набираються за такою формою: прізвище та ініціали автора (курсив). Назва статті (шрифт напівжирний). Власне текст (шрифт Times New Roman, розмір шрифту 9, відступ 0,5 см), ключові слова (курсив).

Заголовки і підзаголовки слід відокремлювати від основного тексту зверху і знизу одним інтервалом.

Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті. Слово "Таблиця" (курсив) розміщується в правому куті, під нею по центру назва (шрифт – напівжирний). Таблиці повинні бути компактними, мати порядковий номер (якщо їх більше одної), а їхні шапки точно відповідати змісту граф. Усі цифри в таблицях повинні відповідати цифрам у тексті.

Назви видів рослин і тварин (курсив) у тексті при першому згадуванні виду і роду вказуються з їх авторами, далі назви цих таксонів наводяться латинською мовою без авторів або мовою, яка використовується в тексті. У геоботанічних статтях назви формацій подаються тільки латинською мовою, назви видів у асоціаціях теж наводяться латинською мовою, без авторів.

Список літератури (розмір шрифту – 9) складається за абетковим принципом - спочатку кирилицею, а далі латиницею. При посиланні на літературне джерело в тексті в круглих дужках слід навести прізвище автора і рік видання, якщо для одного автора цитується декілька статей в рамках одного року, то вони позначаються буквами a, b, c без пробілів. Всі приклади цитувань наведені нижче. Різні автори в рамках одного цитування розділяються ;. Праці одного й того ж автора (чи разом із співавторами) розміщуються в хронологічній послідовності.

Приклади цитування:

Один автор: (Автор, 2022)

Декілька авторів в рамках одного джерела цитування: (Автор 1, Автор 2, 2022)

Більше 4 авторів (Автор 1, та ін., 2022)

Різні автори (Автор 1, 2022; Автор 2, 2021)

Один автор, з однаковим роком видання (Автор 1, 2022a; 2022b; 2022c)У списку використаної літератури інформацію про публікації, яким присвоєно DOI, потрібно подавати в наведеному нижче форматі:
Чернобай Ю.М. 2021. Дедуктивна музеєзація фітодетритного компонента лісових оселищ. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 37. С. 3–16. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.3-16

Номер DOI для цитованої статті потрібно подавати тільки в такому єдиному форматі:
DOI: https://doi.org/Префікс/СуфіксПриклади оформлення посилань на літературні джерела у збірнику
"Наукові записки Державного природознавчого музею"


Монографії:

1. Главач В., Андель П., Матушова Ї., Достал I., Стрнад M., Башта А-Т., Проць Б., Ямелинець Т., Павелко А., Матус С., Томенчук Д., Іммерова Б., Кадлечік Я., Фінка M., Галікова K., Гузар M., Меєр Х., Мот Р., Сірані A., Томпсон T., Вайперт A., Ган E., Георгіадіс Л. 2019. Вплив транспортної інфраструктури на біорізноманіття: практичний посібник для країн Карпатського регіону. 228 c.


Розділи у монографіях:

1. Кнапп Г., Проць Б. 2018. "Передмова", в А. Смалійчук та У. Гребенер Природні ліси Українських Карпат. Львів : Карти і Атласи. С. 6–7.


У виданнях, що індексуються базами Web of Science та/або Scopus:

1. Hrivniak Ľ., Sroka P., Türkmen G., Godunko R.J. 2019. Kazancı NA new Epeorus (Caucasiron) (Ephemeroptera: Heptageniidae) species from Turkey based on molecular and morphological evidence. Zootaxa. Vol. 4550 No. 1, pp. 58–70.
2. Krainer L., Susulovsky A., Boström S. & Peña-Santiago R. 2019. The genus Metaporcelaimus Lordello, 1965 (Nematoda, Dorylaimida, Aporcelaimidae) in Ukraine. Description of one new and one known species with granulate egg shell. Zootaxa. Vol. 4560 No. 1, pp. 85–94.


У зарубіжних виданнях:

1. Tretyak P., Pozynytch I., Savytska А., Boychuk І. 2018. Forest with swiss stone pine (Pinus cembra L.) in Gorgane range (Eastern Carpathians, Ukraine). Rocznik Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. T.12. S. 33–48.


У вітчизняних фахових виданнях:

1. Kuzyarin O.T., Hrytsyna M.R., Senchyna B.V., Lubynets I.P. 2019. The vegetation of "Bila Skelya" tract (Yavoriv National Nature Park, Lviv Region). Studia Biologica. Том 13 Вип. 2. P. 67–78.
2. Гоблик К.М., Орлов О.Л., Рагуліна М.Є., Капрусь І.Я. 2019. Умови існування і структура угруповань колембол (Сollembola) у лучних біотопах Закарпатської низовини. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 35. С. 75–82.


У вітчизняних виданнях:

1. Бокотей А.А. 2019. Птахи міста Львова в колекції Державного природознавчого музею НАН України. Природнича музеологія. Вип. 5. С. 150-152.
2. Дєдусь В.І., Різун В.Б. 2018. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) лісів комплексної зеленої зони міста Львова. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. Вип. 44. С. 13–21.


Матеріали конференцій:

1. Kuzmenko T., Gorban I., Strus I. 2019. European breeding bird atlas 2 in Ukraine // "Bird Numbers. Counting birds counts" (8-13 April 2019, Evora, Portugal). Book of Abstracts. P. 65.
2. Капрусь І. 2019. Хорологія різноманіття ґрунтових тварин – актуальний напрям фундаментальних біологічних досліджень // Міжнар. зоолог. конф. "Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій" (12–15 вересня 2019 р., м. Львів). Збірник матеріалів. С. 89–91.


Тези:

1. Середюк Г.В., Штокало С.С. 2019. Нові дані про сітчастокрилих (Insecta, Neuroptera) Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща". "Ужгородські ентомологічні читання". (Україна, м. Ужгород 27-29 вересня 2019 року). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. С. 25.


Інші публікації:

1. Дзюбенко Н.В. 2019. Результати виконання проекту "Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею". Наукові записки Державного. природознавчого музею. Вип. 35. С. 177–178.
2. Савицька А.Г. 2019. Проект "Школа льодовикового періоду: освітня музейна програма для дітей з інвалідністю". Наукові записки Державного. природознавчого музею. Вип. 35. С. 179.


Посібники:

1. Бучко В.В., Бокотей А.А., Смірнов Н.А., Шумська Н.В., Заморока А.М., Дмитраш-Ватсеба І.І., Скільський І.В., Дзюбенко Н.В., Струс Ю.М. 2018. Охоронні ділянки як механізм збереження біотичного різноманіття в лісах (на прикладі Прикарпаття). Практичний посібник. 48 с.


Брошури:

1. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Драпалюк А.М. 2019. План дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia nigra L.) в Україні. Львів, Київ. 30 с.


Дисертація:

1. Бокотей А.А. 2021. Антропогенна трансформація гніздових орнітокомплексів заходу україни. Дисертація доктора наук, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України. Львів. 454 с.
2. Савицька А.Г. 2021. Бріофіти в структурі лісових фітоценозів карпатської частини басейну річки Дністер. Дисертація кандидата наук, Інститут екології Карпат НАН України. Львів. 254 с.


Автореферат дисертації:

1. Бокотей А.А. 2021. Антропогенна трансформація гніздових орнітокомплексів заходу україни. Автореферат дисертації доктора наук, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України. Львів. 44 с.
2. Савицька А.Г. 2021. Бріофіти в структурі лісових фітоценозів карпатської частини басейну річки Дністер. Дисертація кандидата наук, Інститут екології Карпат НАН України. Львів. 23 с.Наступні три приклади цитування потрібно використовувати тільки для джерел, які представлені лише в електронній формі у вигляді веб-сайта, веб-сторінки чи документа, розташованого в мережі Інтернет і доступного по прямому посиланню, а не на джерела, які доступні також в друкованому вигляді.

Для електронних видань, для яких можна підрахувати кількість сторінок їх також потрібно вказати, згідно нижченаведеного прикладу.


Електронні видання із зазначенням сторінок:

1. Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. 2021. Скарби далеких морів: екзотичні морські молюски у фондах Державного природознавчого музею НАН України [online]. Львів. 134 с. Доступне <http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/fotoalbom_21.pdf> [Дата звернення 18 лютого 2022 року].


Електронні видання без зазначення сторінок:

1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. 2015. Моллюски семейства Unionidae в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины, их конхологическая изменчивость и особенности диагностики [online]. Львов. Доступне <http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/sborka/content/ua/introduction.htm> [Дата звернення 18 лютого 2022 року].


Сайт

1. Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. 2007. Просвітницька інтернет-програма «Молюски» Просвітницька діяльність. [online] (Останнє обновлення 8 січня 2022 року) Доступне <http://www.pip-mollusca.org> [Дата звернення 18 лютого 2022 року].
2. A Community for Naturalists. 2008. iNaturalist. [online] Available at: <https://www.inaturalist.org [Accessed 18 February 2022].


Розділ сайту:

1. Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. 2007. Наземні молюски України: ілюстрована база даних // Просвітницька інтернет-програма «Молюски» Просвітницька діяльність. [online] (Останнє обновлення 8 січня 2022 року) Доступне http://www.pip-mollusca.org/page/phg/land/index.php [Дата звернення 18 лютого 2022 року].
Статті до чергового випуску збірника приймаються протягом року. Текст статті надсилається до редакції на адреси: orlov0632306454@gmail.com або trilobit6@gmail.com.

Рецензування поданих статей є закритим. До нього залучаються провідні спеціалісти з вищевказаних наукових напрямів. Редакційна колегія може відмовити у публікації статей, які не відповідають "Правилам для авторів" чи рецензування яких виявило недостатній науковий рівень, або повернути статті авторам на доопрацювання.Відомості про авторів

На окремій сторінці потрібно вказати наступні відомості про кожного автора, англійською мовою:

Використана література має бути транслітерована і подана у такому порядку, як у прикладі без використання нумерованих списків. Для транслітерації можна використовувати наступні сервіси:


Приклад оформлення відомостей про авторів

Gural Roman
PhD
Researcher of Landscape and Biotic Diversity Department State Natural History Museum, Ukrainian National Academy of Sciences State Natural History Museum
gural@smnh.org
https://orcid.org/0000-0002-1546-1956

Anistratenko V.V. Opredelitel grebnezhabernykh molliuskov (Gastropoda Pectinibranchia) fauny Ukrainy. Chast 2. Presnovodnye i nazemnye // Vestn. zoologii. – 1998. – Suppl. 8. – S. 67-117. [In Russian]
Anistratenko V.V., Anistratenko O.Iu. Klass Pantcirnye ili Khitony, klass Briukhonogie – Cyclobranchia, Scutibranchia i Pectinibranchia (chast). – K.: Veles, 2001. – 240 s. – (Fauna Ukrainy. T. 29: Molliuski. Vyp. 1). [In Russian]
Anistratenko V.V., Stadnichenko A.P. Littorinoobraznye, rissoiobraznye. – K.: Nauk. dumka, 1994. – 175 s. – (Fauna Ukrainy. T. 29. Molliuski. Vyp. 1, kn. 2.). [In Russian]
Iermoshyna T., Pavliuchenko O. Introduktsiia Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) u baseini r. Hnylopiat (Zhytomyrska oblast, pivnichna Ukraina) // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. – 2018. – Vyp. 79. – S. 132-140. [In Ukrainian]
Korniushin A.V. O vidovom sostave presnovodnykh dvustvorchatykh molliuskov Ukrainy i strategii ikh okhrany // Vestn. zoologii. – 2002. – Vip. 36, № 1. – S. 9-23. [In Russian]
Polyshchuk V.V. Hidrofauna ponyzzia Dunaiu v mezhakh Ukrainy. – K.: Nauk. dumka, 1974. – 420 s. [In Ukrainian]
Riabtseva Yu.S. Cherevonohi moliusky rodyny Viviparidae Gray, 1847 Yevropy (porivnialna morfolohiia ta osoblyvosti biolohii) // Avtoref. dys… kand. biol. nauk. – Kyiv, 2013. – 22 s. [In Ukrainian]