UA EN
 


Політики журналу

Авторські права Договір публічної оферти 1. Предмет договору 1.1. Даний договір є договором публічної оферти. Якщо Ліцензіар (автор) надає Ліцензіату (редакція журналу "Наукові записки Державного природознавчого музею") статтю для публікації будь-яким з можливих способів, тобто в рукописної / друкованої / електронної версії, Ліцензіар автоматично приймає умови даного договору.
1.2. За цим договором Ліцензіар надає Ліцензіату невиключні права на використання свого твору в обумовлених договором межах і на визначений договором термін.
1.3. Передача прав на використання матеріалів від ліцензіара ліцензіату відповідає міжнародному стандарту ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє третім особам розповсюджувати дану роботу з обов'язковим збереженням посилань на авторів оригінальної роботи та оригінальну публікацію в цьому журналі.
1.4. Ліцензіар гарантує, що він володіє винятковими авторськими правами на переданий Ліцензіатові твір.

2. Права і обов'язки сторін 2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк до десяти років такі права:
2.1.1. Право на відтворення твору (опублікування, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розмноження твору) без обмеження накладу. При цьому кожен примірник твору повинен містити ім'я автора твору;
2.1.2. Право на розповсюдження твору будь-яким способом;
2.1.3. Право на переробку твору (створення на його основі нового, творчо самостійного твору) і право на внесення в твір змін, що не становлять собою його переробку;
2.1.4. Право на публічне використання і демонстрацію твори в інформаційних, рекламних та інших цілях;
2.1.5. Право на доведення до загального відома;
2.1.6. Право частково або повністю переуступати на договірних умовах отримані за цим договором права третім особам без виплати Ліцензіару винагороди, а також право на переклад на іншими мовами з розміщенням в іноземних виданнях.
2.2. Ліцензіар зберігає право укладати окремі контрактні домовленості, що стосуються неексклюзивного поширення версії роботи в опублікованому тут вигляді (наприклад, розміщення її в архіві інституту, публікацію в книзі), з посиланням на її оригінальну публікацію в цьому журналі.
2.3. Ліцензіар має право розміщувати передані матеріали в мережі Інтернет (наприклад в архіві інституту або на персональному сайті) до і під час процесу розгляду її даними журналом, оскільки це сприятиме продуктивному обговоренню і більшій кількості посилань на дану роботу (див. The Effect of Open Access).
2.4. Ліцензіар гарантує, що твір, права на використання якого передані Ліцензіату за цим договором, є оригінальним твором.
2.5. Ліцензіар гарантує, що цей твір нікому раніше офіційно (тобто, за формально укладеним договором) не був переданий для відтворення та іншого використання. Якщо твір вже був опублікований, Ліцензіар повинен повідомити про це Ліцензіата.
2.6. Ліцензіар передає права Ліцензіату за цим договором на основі невиключної ліцензії.
2.7. Ліцензіат зобов'язується дотримувати передбачених чинним законодавством авторських прав, прав Ліцензіара, а також здійснювати їх захист і вживати всіх можливих заходів для запобігання їх порушенню третіми особами.
2.8. Територія, на якій допускається використання прав на твір, не обмежена.

3. Відповідальність сторін 3.1. Ліцензіар і Ліцензіат відповідно до чинного законодавства України несуть майнову та іншу юридичну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором.
3.2. Сторона, яка неналежним чином виконала чи яка не виконала свої обов'язки за цим договором, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані іншій стороні, включаючи упущену вигоду.

4. Прикінцеві положення 4.1. Всі суперечки і розбіжності сторін, що випливають з умов цього договору, підлягають регулюванню шляхом перемовин, а за їх безрезультатності, зазначені спори підлягають вирішенню в суді відповідно до чинного Законодавства України.
4.2. Розірвання цього договору можливе в будь-який час за взаємною згодою сторін з обов'язковим підписанням сторонами відповідної угоди про це.
4.3. Розірвання цього договору в односторонньому порядку можливе в ситуаціях, передбачених чинним законодавством, або за рішенням суду.
4.4. В усьому, що не передбачено цим договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

Протидія плагіату Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування.

З метою протидії плагіату редакція здійснює такі кроки:

Якщо в процесі обробки статті виявляється, що в статті наявний плагіат, стаття повертається автору.