UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 25

Обкладинка т. 25 Обкладинка т. 25 зворот

МУЗЕЙНА СПРАВА
Чернобай Ю.М. Дарвін та еволюція у музейній експозиції // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 3-12.Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 13-24.

У статті обговорюються результати наукової ревізії конхологічних матеріалів по родах Planorbarius і Planorbis, а також погляди різних дослідників на деякі аспекти систематики прісноводних молюсків родини Planorbidae. Продемонстровані внутрішньовидові форми Planorbarius corneus, які деякі дослідники розглядають як самостійні види: P. purpura, P. banaticus, P. grandis. Показано невідповідність матеріалів, описаних Й. Бонковським як Planorbis marginatus var. carinatus, сучасним описам P. carinatus.

Резюме / Resume Скачати в pdf (16 Mb)
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Пресноводные моллюски родов Planorbarius и Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) в малакологическом фонде Государственного природоведческого музея

В статье обсуждаются результаты научной ревизии конхологических материалов по родам Planorbarius и Planorbis, а также взгляды различных исследователей на некоторые аспекты систематики пресноводных моллюсков семейства Planorbidae. Продемонстрированы внутривидовые формы Planorbarius corneus, которые некоторые исследователи рассматривают в качестве самостоятельных видов: P. purpura, P. banaticus, P. grandis. Показано несоотвествие материалов, описанных И. Бонковским как Planorbis marginatus var. carinatus, современным описаниям P. carinatus.

Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Freshwater molluscs of the genus Planorbarius and Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) in the malacological collection of the State Natural Historical Museum

The results of the scientific revision of the conchological materials of the genus Planorbarius and Planorbis and also view of various researchers on the certain aspects of the systematic of the freshwater molluscs of the family Planorbidae are discussed in this article. The intraspecies forms of Planorbarius corneus which the certain researchers regard as the independent species (P. purpura, P. banaticus, P. grandis) are demonstrated. The disparity between the materials described J. Bakowski as the Planorbis marginatus var. carinatus and the modern description of P. carinatus are shown.ЕКОЛОГІЯ
Климишин О.С. Саморегуляція, самоорганізація і еволюційні зміни сукцесійних систем високогір'я Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 25-38.

З позицій системного підходу розглядаються універсальні принципи саморегуляції та самоорганізації сукцесійних систем карпатського високогір'я. Вводяться поняття "елементарна сукцесійна система", "циклоценон" (тип сукцесійної системи) і "сукцесійний комплекс". Обґрунтовується правомірність розгляду елементарної сукцесійної системи в якості основної одиниці еволюційних змін біогеоценотичного покриву.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Климишин А.С. Саморегуляция, самоорганизация и эволюционные изменения сукцессионных систем высокогорья Украинских Карпат

С позиций системного подхода рассматриваются универсальные принципы саморегуляции и самоорганизации сукцессионных систем карпатского высокогорья. Вводятся понятия „элементарная сукцессионная система”, „циклоценон” (тип сукцессионной системы) и „сукцессионный комплекс”. Обосновывается правомерность рассмотрения элементарной сукцессионной системы в качестве основной единицы эволюционных изменений биогеоценотического покрова.

Klymyshyn O.S. Self-regulation, self-organization and evolutional changes of the succession systems of Ukrainian Carpathians highlands

From positions of approach of the systems universal principles of self-regulation and self-organization of the succession systems of Carpathians highlands are examined. Concepts are entered „elementary succession system”, „cyclocoenon” (type of the succession system) and „succession complex”. Legitimacy of consideration of the elementary succession system is grounded as basic unit of evolutional changes of biogeocenotic cover.Жиляєв Г.Г. Ефект групи в насіннєвому самовідновленні популяцій Soldanella hungarica Simonk. // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 39-44.

Вивчено елементи насіннєвого відновлення карпатських популяцій Soldanella hungarica Simonk. Встановлено, що ефект групи, яка виникає в субпопуляційних локусах, збільшує рівень насіннєвого відновлення в популяціях. Наведено відомості, що демонструють специфічну роль особин різної життєвості в насіннєвому відновленні популяцій.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Жиляев Г.Г. Эффект группы в семенном самовозобновлении популяций Soldanella hungarica Simonk.

Изучены элементы семенного возобновления карпатских популяций Soldanella hungarica Simonk. Установлено, что эффект группы, возникающий в субпопуляционных локусах, увеличивает уровень семенного возобновления в популяциях. Приведены сведения, демонстрирующие специфическую роль особей разной жизненности в семенном возобновлении популяций.

Zhyliaev G.G. Effect of group in processes of seed self-renewal of populations of Soldanella hungarica Simonk.

Elements of seed renewal Soldanella hungarica Simonk. are studied in populations of Carpathians. It is established, that the effect of group arising in subpopulations loci, increase stability of seed renewal in populations. Data showing a specific role of individuals of different vitality in seed renewal of populations are resulted.Кияк В.Г. Онтогенез і структура популяцій Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi в Українських Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 45-52.

Досліджено особливості онтогенезу і структури популяцій Rhododendron myrtifolium в Українських Карпатах у природних умовах і під впливом випасу і витоптування. Найвища щільність популяцій виявлена в умовах заповідності. Встановлено високу буферність популяцій, проте самовідновлення після порушень повільне і може тривати десятки років.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Кияк В.Г. Онтогенез и структура популяций Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi в Украинских Карпатах

Исследованы особенности онтогенеза и структуры популяций Rhododendron myrtifolium в Украинских Карпатах в природных условиях и под воздействием выпаса и вытаптывания. Самая высокая плотность популяций выявлена в условиях заповедности. Установлена высокая буферность популяций, однако самовозобновление после нарушений длительно и может составлять десятки лет.

Ontogenesis and рopulation structure of Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi in Ukrainian Carpathians

The peculiarities of ontogenesis and population structure of Rhododendron myrtifolium in Ukrainian Carpathians in natural conditions and under grazing and trampling were investigated. The highest population density was found out under the protection. High buffer capacity was discovered, but the recovery after disturbances is long and can last for dozens of years.Кобів В.М. Самопідтримання популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 53-58.

Досліджено вегетативне і насіннєве розмноження карпатського субендемічного виду - Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. та їх роль у самопідтриманні популяцій у різних умовах у гірській і рівнинній частинах ареалу. Звертається увага на необхідність охорони рівнинних периферичних популяцій цього монтаного виду, що сприяло б збереженню його генофонду, а також регіонального фіторізноманіття.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Кобив В.Н. Самоподдержание популяций Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd.

Исследовано вегетативное и семенное размножение карпатского субэндемического вида – Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. и их роль в самоподдержании популяций в разных условиях в горной и равнинной частях ареала. Обращается внимание на необходимость охраны равнинных периферических популяций этого монтанного вида, что способствовало бы сохранению его генофонда, а также регионального фиторазнообразия.

Kobiv V.М. Sustainment of populations of Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd.

Clonal and seed reproduction of a Carpathian subendemic species – Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. and their role in sustainment of populations were studied in different conditions in the mountain and lowland parts of the range. Attention is drawn to the necessity of protection of peripheral populations of this mountain species that could facilitate conservation of genic pool of S. cordatum and regional biodiversity.Білонога В.М. Структура популяцій Pulmonaria filarszkyana Jav. в природних і антропогенно змінених екосистемах Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 59-64.

Наведено результати досліджень структури популяцій та індивідуального розвитку Pulmonaria filarszkyana у різних умовах місцезростання. Встановлено характер змін у генеративній сфері, обумовлених еколого-ценотичними особливостями рослинного покриву.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Билонога В.М. Структура популяций Pulmonaria filarszkyana Jav. в природных и антропогенно измененных экосистемах Карпат

Приведены результаты исследований структуры популяций и индивидуального развития Pulmonaria filarszkyana в различных условиях местопроизрастания. Установлен характер изменений в генеративной сфере, обусловленных эколого-ценотическими особенностями растительного покрова.

Bilonoha V.M. Population structure of Pulmonaria filarszkyana Jav. in different ecological and coenotic situation of Carpathians

The results of studying of the Pulmonaria filarszkyana population’s structure and individual development in different ecological and coenotic situation are presented. Trait of some changes in reproductive sphere is revealed.Дмитрах Р.І. Статева диференціація рослин різних життєвих форм і особливості самопідтримання їх популяцій в Українських Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 65-70.

На підставі аналізу флори Українських Карпат отримана загальна класифікація статевої диференціації видів різних життєвих форм. Вивчено структурно-функціональну організацію різностатевих видів, співвідношення статевих форм, адаптаційний потенціал, а також особливості їх поширення в різних екологічних умовах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Дмитрах Р.И. Половая дифференциация растений разных жизненных форм и особенности самоподдержания их популяций в Украинских Карпатах

На основании анализа флоры Украинских Карпат получена общая классификация половой дифференциации видов разных жизненных форм. Изучена структурно-функциональная организация разнополых видов, соотношение половых форм, адаптационный потенциал, а также особенности их распространения в различных экологических условиях.

Dmytrakh R.I. Sexual differentiation for plants of various life forms and peculiarities of self-support their population in Ukrainian Carpathians

On the basis of analysis of the Ukrainian Carpathians flora the sexual differentiation for plants of various life forms has been characterized. There were studied structural and functional peculiarities of the heterosexual plants as well as their distribution in different ecological conditions. Main factors which affect the sexual differentiation have been revealed.Дорошенко К.В. Особливості динаміки вікового складу ценопопуляцій Corydalis solida (L.) Clairv. при різних типах сільськогосподарського використання території // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 71-76.

Представлені результати дослідження динаміки вікового складу та інших демографічних параметрів ценопопуляцій ранньовесняного ефемероїдаCorydalis solida (L.) Clairv. при різних типах сільськогосподарського використання території. Встановлено, що віковий склад ценопопуляцій C. solida у малопорушенних угупованнях характеризується тенденцією до правобічниx вікових спектрів. Ценопопуляціям також властива низька щільність, середні значення індексу відновлення. В умовах антропогенних порушень виявлено підвищення значень щільності та індексу відновлення.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Дорошенко К.В. Особенности динамики возрастного состава ценопопуляций Corydalis solida (L.) Clairv. при разных типах сельскохозяйственного использования территории

Представлены результаты исследования динамики возрастного состава и других демографических параметров ценопопуляций ранневесеннего эфемероида Corydalis solida (L.) Clairv. при разных типах сельскохозяйственного использования территории. Установлено, что возрастной состав ценопопуляций C. solida в малонарушенных сообществах характеризуется тенденцией к правосторонности возрастных спектров. Ценопопуляциям также свойственна низкая плотность, средние значения индекса возобновления. В условиях антропогенных нарушений выявлено повышение значений плотности и индекса возобновления.

Doroshenko K.V. The peculiarities of the age spectrum dynamics of the Corydalis solida (L.) Clairv. cenopopulations in the different types of agricultural using of the territory

The results of the investigations of the age spectrum dynamics and other demographic parameters of the Corydalis solida (L.) Clairv. cenopopulations in the different types of agricultural using of the territory are presented. The age-dependent composition of the Corydalis solida (L.) Clairv. cenopopulations have a right side tendency in the low disturbed communities. The increasing of the density and reveal index meaning under anthropogenic pressure are discovered.Паньків Н.Є. Внутрішньо-і міжпопуляційна морфологічна мінливість Coronilla coronata L. (Fabaceae) в умовах Північно-Західного Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 77-84.

Представлені результати досліджень внутрішньо- і міжпопуляційної морфологічної мінливості Coronilla coronata L. в умовах північно-західного Поділля. Досліджувані ценопопуляції C. сoronata розділені на три основні групи за характеристикою морфотипу особин: 1 - типова форма виду, ценопопуляції приурочені до різних ценозів південно-західних схилів, 2 - ценопопуляції приурочені до екотону між буковим лісом і лучно-степовими ценозами і розміщені на ділянках з Pinus sylvestris і Stipa pennata, 3 - ценопопуляції приурочені до ксеротермних стрімких схилів південних експозицій з лучно-степовою рослинністю.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Панькив Н.Е. Внутри- и межпопуляционная морфологическая изменчивость Coronilla coronata L. (Fabaceae) в условиях Северо-Западного Подолья

Представлены результаты исследований внутри- и межпопуляционной морфологической изменчивости Coronilla coronata L. в условиях северо-западного Подолья. Исследуемые ценопопуляции C. сoronata разделены на три основные группы по характеристике морфотипа особей: 1 – типичная форма вида, ценопопуляции приурочены к разным ценозам юго-западных склонов, 2 – ценопопуляции приурочены к экотону между буковым лесом и лугово-степными ценозами и размещены на участках с Pinus sylvestris и Stipa pennata, 3 – ценопопуляции приурочены к ксеротермным стремительным склонам южных экспозиций с лугово-степной растительностью.

Pankiv N.Y. Intra- and interpopulation morphological changeability of Coronilla coronata L. (Fabaceae) in North-Western Podillia

The results of researches of intra- and interpopulation morphological changeability of Coronilla coronata L. in north-western Podillia are presented. Probed coenopopulations of C. coronata are parted on three basic groups by individuals morphotype characteristic: 1 – a typical form of species; coenopopulations belong to different plant communities on south-west slopes, 2 – coenopopulations attached to ecotone between beech wood and meadow-steppe coenosis as well as to plots with Pinus sylvestris and Stipa pennata, 3 – coenopopulations on kseroterm steep slopes of south exposition with a meadow-steppe vegetation.Гринчак М.М., Полив’яна Г.В. Антропогенна трансформація рослинного покриву і радіаційний баланс тепла басейнових екосистем Східних Бескид // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 85-90.

Наведено результати аналізу надходження та використання сонячної енергії первинним і сучасним рослинним покривом басейнових екосистем регіону Східних Бескид. Встановлено, що сучасні зміни в рослинному покриві супроводжуються зменшенням використання ним енергії Сонця. У структурі радіаційного балансу відбувається перерозподіл використання тепла в напрямку зменшення його участі в сумарному випаровуванні та збільшення - в теплообмінних процесах з атмосферою.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Гринчак Н.М., Поливяна Г.В. Антропогенная трансформация растительного покрова и радиационный баланс тепла бассейновых экосистем Восточных Бескид

Приведены результаты анализа поступления и использования солнечной энергии первичным и современным растительным покровом бассейновых экосистем региона Восточных Бескид. Установлено, что современные изменения в растительном покрове сопровождаются уменьшением использования ним энергии Солнца. В структуре радиационного баланса происходит перераспределение использования тепла в направлении уменьшения его участия в суммарном испарении и увеличения – в теплообменных процессах с атмосферой.

Hrynchak M.M., Polivjana G.V. The impact of anthropogenous transformation of the vegetation cover onto radiation warmth balance in river basin ecosystems of East Beskyd range

The analysis of receipt and consumption of solar energy is given for primary and contemporary vegetation cover within river basin ecosystems. It is determined that the present changes in vegetation cover are caused an decrease of solar energy consumption. There is redistribution of warmth consumption in radiation balance structure descends in the way of decreasing of its part in total evaporation as well as increasing it in thermal exchange processes with athmosphere.Шпаківська І.М. Балансова оцінка кругообігу вуглецю в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу в Чорногорі (Українські Карпати // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 91-98.

Проведено балансові розрахунки і встановлено режими трансформації вуглецю в первинних і вторинних екосистемах. Виявлено, що в екосистемах зі стаціонарно-періодичним типом кругообігу - смеречині та червонокостричнику щорічне надходження рослинних залишків дорівнює їх річному розкладанню, а середньорічна інтенсивність мінералізації рослинних залишків і ґрунтового гумусу - інтенсивності його утворення. Для вторинних екосистем чагарничкових і трав'яних формацій характерні перехідні режими трансформації вуглецю: для чорничника - перехідний з втратами, оскільки інтенсивність гуміфікації менше, ніж темпи мінералізації, а для біловусника - перехідний з накопиченням, оскільки інтенсивність мінералізації нижче, ніж швидкість гуміфікації.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Шпакивская И.М. Балансовая оценка круговорота углерода в экосистемах бореального ряда на верхней границе леса в Черногоре (Украинские Карпаты)

Проведены балансовые расчеты и установлены режимы трансформации углерода в первичных и вторичных экосистемах. Выявлено, что в экосистемах со стационарно-периодическим типом круговорота – ельнике и красноовсяничнике ежегодное поступление растительных остатков равняется их годовому разложению, а среднегодовая интенсивность минерализации растительных остатков и почвенного гумуса – интенсивности его образования. Для вторичных экосистем кустарничковых и травяных формаций характерны переходные режимы трансформации углерода: для черничника – переходной с потерями, поскольку интенсивность гумификации меньше, чем темпы минерализации, а для белоусника – переходной с накоплением, так как интенсивность минерализации ниже, чем скорость гумификации.

Shpakivska I.M. The balancing estimation of organic carbon turnover in the ecosystems of boreal series on timberline of Chornogora (Ukrainian Carpathians)

Calculations of balances and certainly regimes transformation of organic carbon were carried out for the primeval and secondary ecosystems. Were show that for the ecosystems with the stationary – periodicals type – spruce forest and grassland with the dominated of Festuca rubra – annual receipt of derbies equals their annual mineralization and value of annual mineralization of plants materials and soils organic was near to intensity of its humus formation. For the secondary scrub and grass were established the transitional type of carbon turnover: for the ecosystem with the dominated of Vaccinium myrtillus – transitional with the losses of carbon, as the value of humification was less than rates of mineralization. For the secondary grass with the dominated of Nardus stricta – transitional with the accumulation of carbon, but the rate of mineralization was less than humification.Козловський В.І. Важкі метали в екосистемах техногенно порушених територій Яворівського родовища сірки (Передкарпаття) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 99-110.

Визначено вміст Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Fe, Sr, S у ґрунтах і рослинах техногенних ландшафтів Яворівського родовища самородної сірки. За винятком Mn, вміст вивчених елементів у ґрунтах не перевищує кларкових значень та існуючих в Україні гранично допустимих концентрацій. Концентрація Mn знаходиться в межах від значень нижче кларкових до величин в 2-3 рази вище кларка. Вміст елементів у рослинах не перевищує середніх значень для рослинності суші.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Козловский В.И. Тяжелые металлы в экосистемах техногенно нарушенных территорий Яворовского месторождения серы (Предкарпатье)

Определено содержание Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Fe, Sr, S в почвах и растениях техногенных ландшафтов Яворовского месторождения самородной серы. За исключением Mn, содержание изученных элементов в почвах не превышает кларковых значений и существующих в Украине предельно допустимых концентраций. Концентрация Mn находится в пределах от значений ниже кларковых до величин в 2-3 раза выше кларка. Содержание элементов в растениях не превышает средних значений для растительности суши.

Kozlovskyy V.I. Heavy metals in ecosystems of man-caused area of Yavoriv open-cast sulfur mining (Ciscarpathian region)

Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Fe Sr, S content is measured in soils and plants of man-caused area of Yavoriv open-cast sulfur mining. Except Mn, the content of investigated elements is below clarke level and ukrainian boundary concentrations for heavy metals in soils. The Mn concentrations are fixed on range from clarke level to 2-3 times above clarke level. Metal content in plants is established on the average level for mainland flora.Левик В.І. Респіраційна активність ембріоземів техногенних територій сірчаних родовищ Львівщини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 111-116.

Досліджено дихальну активність, біомасу мікроорганізмів і показник метаболічного коефіцієнта (qCO2) техногенних ґрунтів на території Язівського і Немирівського родовищ сірки (Львівська обл., Україна). Встановлено, що досліджені параметри варіюють залежно від способу видобутку сірки, який впливає на актуальну кислотність ґрунтів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Левик В.И. Респирационная активность эмбриоземов техногенных территорий серных месторождений Львовской области

Исследована дыхательная активность, биомасса микроорганизмов и показатель метаболического коэффициента (qCO2) техногенных почв на территории Язовского и Немировского месторождений серы (Львовская обл., Украина). Установлено, что исследованные параметры варьируют в зависимости от способа добычи серы, который влияет на актуальную кислотность почв.

Levyk V.I. Soil respiration activity of technogenic territories of sulphur mines in Lviv region (Ukraine)

Respiration activity, microbial biomass and metabolic quotient for CO2 (qCO2) of technogenic soils on the territory of Yaziv and Nemyriv sulphur mines in Lviv region (Ukraine) are determined. Soil respiration activity and microbial biomass depend on the methods of sulphur mining which influence on soil pH.Рагуліна М.Є., Вовк О.Б., Орлов О.Л. Функціональна роль бріофітів у ренатуралізації техногенно змінених екосистем Волино-Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 117-124.

Досліджено функціональну роль мохоподібних, які беруть участь у відновних сукцесіях кар'єрних комплексів Волино-Поділля. Встановлено, що заселення техногенних відслонень бріофітами позитивним чином відбивається на процесах первинного ґрунтоутворення і стабілізації показників мікрокліматичних режимів. Мохоподібні вирівнюють максимуми ходу добових і сезонних температур на поверхні техногрунта, сприяють нагромадженню і збереженню вологи в його верхніх шарах, беруть участь в гумусонакопиченні, ініціальній диференціації ґрунтового профілю і виступають у ролі ацидофікаторів субстрату в межах своїх мікромісцезростань.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Рагулина М.Е., Вовк О.Б., Орлов О.Л. Функциональная роль бриофитов в ренатурализации техногенно измененных экосистем Волыно-Подолья

Исследована функциональная роль мохообразных, принимающих участие в восстановительных сукцессиях карьерных комплексов Волыно-Подолья. Установлено, что заселение техногенных обнажений бриофитами позитивным образом отражается на процессах первичного почвообразования и стабилизации показателей микроклиматических режимов. Мохообразные выравнивают максимумы хода суточных и сезонных температур на поверхности техногрунта, благоприятствуют накоплению и сохранению влаги в его верхних слоях, принимают участие в гумосонакоплении, инициальной дифференциации почвенного профиля и выступают в роли ацидификаторов субстрата в пределах своих микроместообитаний.

Ragulina M.E., Vovk O.B., Orlov O.L. Functional role of the bryophytes in renaturalization of technogenic ecosystems of Volyno-Podillіa

The functional role of the bryophytes in quarries of Volyno-Podillіa has been investigated. It is found that development of the bryocommunities on the techogenic outcrops has positive impact on primary pedogenesis processes and microclimate regimes stabilization. Moss cover contract days/seasons temperature amplitude and promote moisture conservation in substrata superficial layers. The bryophytes have an influence on humus accumulation and on soil’s profile differentiation in technogrounds. Also mosses alter pH level in their microhabitats.Щербаченко О.І., Демків О.Т. Накопичення важких металів та їх вплив на стан антиоксидантної системи мохів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 125-130.

Вивчали поглинальну здатність моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. в залежності від концентрації важких металів у субстраті. Значна акумуляція Cd2+ і Pb2+ призводить до змін функціональної активності компонентів антиоксидантної системи захисту мохів в умовах стресу, що сприяє підвищенню їх металостійкості.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Щербаченко О.И., Демкив О.Т. Накопление тяжелых металлов и их влияние на состояние антиоксидантной системы мхов

Изучали поглотительную способность мха Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. в зависимости от концентрации тяжелых металлов в субстрате. Значительная аккумуляция Cd2+ и Pb2+ приводит к изменениям функциональной активности компонентов антиоксидантной системы защиты мхов в условиях стресса, способствующим повышению их металлоустойчивости.

Sсhcherbachenko O.I., Demkiv O.T. Accumulation of heavy metals and their influence on the state of antioxidative system of mosses

The dependence of heavy metals ions accumulation in moss Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. from their concentrations in substrate have been studied. Considerable accumulation of Cd2+ and Pb2+ ions led to the changes of functional activity of the components of antioxidative system, which made the moss more stable to heavy metals stress.Лобачевська О.В., Мельник І.В., Оксенюк У.А. Особливості взаємовпливу хімічних елементів на ріст і розвиток моху Funaria hygrometrica Hedw. // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 131-136.

Представлені результати дослідження впливу кальцію, селену, свинцю та кадмію на ріст і розвиток моху Funaria hygrometrica. Встановлено, що протонема на агаризованому середовищі з Ca2+ + Pb2+ і Ca2+ + Cd2+ була довшою і містила більше клітин, ніж оброблена тільки Pb2+ або Cd2+. Зроблено висновок про те, що наявність кальцію частково нейтралізує токсичну дію важких металів на клітини протонеми. Показано, що незначні концентрації селену протидіють токсичності важких металів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Лобачевская О.В., Мельник И.В., Оксенюк У.А. Особенности взаимовлияния химических элементов на рост и развитие мха Funaria hygrometrica Hedw.

Представлены результаты исследования влияния кальция, селена, свинца и кадмия на рост и развитие мха Funaria hygrometrica. Установлено, что протонема на агаризированной среде с Ca2+ + Pb2+ і Ca2+ + Cd2+ была длиннее и содержала больше клеток, чем обработанная только Pb2+ или Cd2+. Сделан вывод о том, что наличие кальция частично нейтрализует токсическое воздействие тяжелых металлов на клетки протонемы. Показано, что незначительные концентрации селена противодействуют токсичности тяжелых металлов.

Lobachevska O.V., Melnyk I.V., Oksenjuk U.A. Peculiarities interaction of chemical elements on growth and development of moss Funaria hygrometrica Hedw.

Results of researches on influence of calcium, selenium, lead and cadmium on growth and development of F. hygrometrica protonemata are presented. It have been determined that protonemata on the agar medium with Ca2+ + Pb2+ і Ca2+ + Cd2+ were longer and contained more cells than that treated with Pb2+ or Cd2+ only. The presence of calcium partially neutralized toxic effect of heavy metals in protonemata cells are concluded. It has been shown that selenium counteracted the toxicity of heavy metals on growth and development of F. hygrometrica in trace amounts.Кияк Н.Я. Особливості функціонування антиоксидантної системи епіфітного моху Leskea polycarpa Hedw. в залежності від атмосферного забруднення // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 137-142.

У дослідах використовували зразки епіфітного моху Leskea polycarpa з різних за рівнем атмосферного забруднення важкими металами екотопів м. Львова. Визначено вміст важких металів (Cu, Pb, Cd, Zn, Mn і Fe) в рослинному матеріалі. Встановлено взаємозв'язок між накопиченням металів у рослинах та інтенсивністю люмінесценції хлорофілу. У рослинних зразках із забруднених екотопів виявлено підвищене використання відновленої форми глутатіону і, відповідно до цього, зростання активності ферментів глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази, що свідчить про важливу роль антиоксидантної системи в умовах стресу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Кияк Н.Я. Особенности функционирования антиоксидантной системы эпифитного мха Leskea polycarpa Hedw. в зависимости от атмосферного загрязнения

В опытах использовали образцы эпифитного мха Leskea polycarpa из разных по уровню атмосферного загрязнения тяжелыми металлами экотопов г. Львова. Определено содержание тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd, Zn, Mn и Fe) в растительном материале. Установлена взаимосвязь между накоплением металлов в растениях и интенсивностью люминесценции хлорофилла. В растительных образцах из загрязненных экотопов выявлено повышенное использование восстановленной формы глутатиона и, в соответствии с этим, возрастание активности ферментов глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы, что свидетельствует о важной роли антиоксидантной системы в условиях стресса.

Kyjak N.Ya. Peculiarities of functioning of antioxidant systems of epiphytic moss Leskea polycarpa Hedw. according to atmospheric pollution

Samples of epiphytic moss Leskea polycarpa from the localities in Lviv, which differ by the level of air pollution, were used in the experiments. The level of accumulation of heavy metals (Cu, Pb, Cd, Zn, Mn and Fe) in the plant material was established. The correlation between heavy metal accumulation and intensity of chlorophyll luminescence was indicated. The activity of the basic components of glutathione-dependent antioxidative system was appreciated. The reduction of the contents of reduced glutathione and increase of activity of enzymes glutathione peroxidase and glutathione reductase in moss samples from contaminated ecotopes were established, which testify to important role of antioxidant systems in stress conditions.Хоркавців Я.Д., Демків О.Т. Взаємовплив світла і гравітації на тропізми протонеми та морфогенез гаметофіту мохів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 143-148.

Світло і гравітація взаємодіють на низьких інтенсивностях освітлення і впливають на вираженість гравічутливості, орієнтацію зростання столонів і реверсію гравітропізма. Гравітація сприяє прискореному розвитку бруньок гаметофорів на апікальних клітинах протонеми. Морфогенез протонематичної дерновинки регулюється, в першу чергу, ендогенними факторами, дію яких пригнічує світло або гравітація.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Хоркавцив Я.Д., Демкив О.Т. Взаимовлияние света и гравитации в тропизмах протонемы и морфогенезе гаметофита мхов

Свет и гравитация взаимодействуют на низких интенсивностях освещения и влияют на выраженность гравичувствительности, ориентацию роста столонов и реверсию гравитропизма. Гравитация способствует ускоренному развитию почек гаметофоров на апикальных клетках протонемы. Морфогенез протонематической дерновинки регулируется, в первую очередь, эндогенными факторами, действие которых подавляет свет или гравитация.

Khorkavtsiv Ya. D., Demkiv O.T. The influence of light and gravity on the tropisms of protonemata and morphogenesis of moss gametophyte

On the low light intensity the interaction among gravity and light influences on the alignment to gravity, orients gravitropic growth and reverses gravitropism. The gravity ассelerates the development of protonemata and stimulates the transformation of the apical cells into gametophore buds. First of all endogenous factors being masked by gravity or light are necessary for the spiral growth of protonemata mats.Баїк О.Л. Мінливість моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. з різних екотопів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 149-154.

Електрофоретично показано більш суттєві зміни спектру кислих розчинних білків і множинних молекулярних форм естерази під впливом свинцю у популяцій А. serpens з с. Дубина. Експериментально доведено, що зміни експресії генів під впливом важких металів безпосередньо залежать від рівня плоїдності. Крім того, встановлено взаємозв'язок між активністю ядерно-залежного синтезу і стійкістю до токсичного впливу важких металів може свідчити про протекторну роль термічного шоку.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Баик О.Л. Изменчивость мха Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. из различных экотопов

Электрофоретически показано более существенные изменения спектра кислых растворимых белков и множественных молекулярных форм эстеразы под влиянием свинца у популяций А. serpens из с. Дубина. Экспериментально доказано, что изменения экспрессии генов под влиянием тяжелых металлов непосредственно зависят от уровня плоидности. Кроме того, установленная взаимосвязь между активностью ядерно-зависимого синтеза и стойкостью к токсическому влиянию тяжелых металлов может свидетельствовать о протекторной роли термического шока.

Baik O.L. Variability of the moss Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. from different ecotopes

We showed considerable changes of electrophoretical spectra of acid soluble proteins and multiple molecular forms of esterase under the influence of lead in populations of А. serpens from v. Dubyna. It has been experimentally established, that changes of gene expression under the influence of heavy metals directly depend on ploidy level. Moreover, correlation between activity of nuclear-dependent synthesis and stability to toxic action of heavy metals can indicate the protective role of thermal shock.Парпан В.І., Миленька М.М. Вміст вільного проліну у листках деревних рослин як біоіндикаційна ознака екологічного стану урбанізованих територій // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 155-160.

Досліджено вплив факторів урбанізованого середовища на процеси нагромадження проліну в асиміляційних органах Salix caprea L. і Tilia cordata Mill. в умовах Бурштинської урбоекосистеми. Встановлено наявність тісних кореляційно-регресивних зв'язків між концентрацією стрес-протекторної амінокислоти в листках Tilia cordata та акумуляцією важких металів листовим опадом. У Salix caprea такий зв'язок не виявлений. Вміст вільного проліну в листках деревних рослин рекомендується використовувати як біоіндикаційну ознаку для оцінки екологічного стану урбанізованих територій.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Парпан В.І., Миленька М.М. Содержание свободного пролина в листьях древесных растений как биоиндикационный признак экологического состояния урбанизированных территорий

Исследовано влияние факторов урбанизированной среды на процессы нагромождения пролина в ассимиляционных органах Salix caprea L. и Tilia cordata Mill. в условиях Бурштынской урбоэкосистемы. Установлено наличие тесных корреляционно-регрессивных связей между концентрацией стресс-протекторной аминокислоты в листьях Tilia cordata и аккумуляцией тяжелых металлов опадом. У Salix caprea такая связь не обнаружена. Содержание свободного пролина в листьях древесных растений рекомендуется использовать в качестве биоиндикационного признака для оценки экологического состояния урбанизированных территорий.

Parpan V.I., Mylen’ka M.M. Contents of free proline of arboreal plants as indication sign of ecological state urbanized territories

An influence of heavy metals on the processes of accumulation of free proline in the assimilatory organs of Salix caprea L. and Tilia cordata Mill. in the conditions of Burshtyn urboecosystem has been investigated. The presence of close correlative regressive dependences is set between the change of concentrations of stress-protected amino acid in the leaves of Tilia cordata and heavy metals accumulation in shedded leaves was determined. In Salix caprea marked association was not discovered. Proline contents in the leaves of arboreal plants is recommended to use as a bioindication criteria for the estimation of the territories ecological state.Черемних Н.М. Особливості вікової структури міських популяцій мишоподібних гризунів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 161-170.

Проведено порівняння вікової структури та сезонних аспектів її динаміки в популяціях трьох видів мишоподібних гризунів на територіях, які знаходяться в урбаністичному градієнті (на підставі трирічних досліджень у м. Львові та Яворівському НПП). Наводяться особливості вікового складу міських та природних популяцій гризунів. Проаналізовано чинники, що обумовлюють зміни екологічної структури їх популяцій в умовах урбанізованого ландшафту.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Черемних Н.М. Особенности возрастной структуры городских популяций мышевидных грызунов

Проведено сравнение возрастной структуры и сезонных аспектов ее динамики в популяциях трех видов мышевидных грызунов на территориях, которые находятся в урбанистическом градиенте (на основании трехлетних исследований в г. Львове и Яворовском НПП). Приводятся особенности возрастного состава городских и природных популяций грызунов. Проанализированы факторы, обуславливающие изменения экологической структуры их популяций в условиях урбанизированного ландшафта.

Cheremnyh N.M. Features of age structure of urban populations of muroid rodents

Comparison of populations' age structure and dynamics of seasonal aspects of age structure of three species muroid rodents in areas laying in a gradient of urbanization was carried out (on the basis of three-year observations in Lviv City and National Park „Yavorivsky”). Features of age structure of city populations and natural populations are submitted. Factors that influenced the changes of ecological structure of rodents' population in urban landscape are analyzed.Канарський Ю.В. Поширення альпійського комплексу денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) в Українських Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 171-176.

Викладено відомості щодо поширення та екологічних особливостей денних лускокрилих з альпійськими ареалами, які вказувалися чи ймовірно мешкають в Українських Карпатах. Обґрунтована можливість знахідок низки нових для регіону видів, розглянуто ймовірні причини, через які вони до цих пір достовірно не виявлені.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Канарский Ю.В. Распространение альпийского комплекса булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Diurna) в Украинских Карпатах

Изложены сведения о распространении и экологических особенностях булавоусых чешуекрылых с альпийскими ареалами, которые указывались или вероятно обитают в Украинских Карпатах. Обоснована возможность находок ряда новых для региона видов, рассмотрены вероятные причины, по которым они до сих пор достоверно не обнаружены.

Kanarsky Yu.V. Distribution of alpine butterfly complex (Lepidoptera, Diurna) in Ukrainian Carpathians

The data on distribution and ecological features of butterflies with alpine ranges are given for the species, which are pointed or probably occur in Ukrainian Carpathians. A possibility of finds of the several new for the region species is grounded. The probable causes following lack of reliable discovering of these species are considered.Яворницька І.В. Видове різноманіття угруповань ґрунтових енхітреїд (Enchytraeidae, Oligochaeta) лісових екосистем Верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 177-182.

Наведено результати дослідження видового різноманіття угруповань ґрунтових енхітреїд у корінних - дубових, букових, ялицевих і похідних ялинових і соснових екосистемах верхів'я р. Дністер. Показано особливості його трансформації під впливом різних форм лісокористування, зміни гідрологічного режиму тощо.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Яворницкая И.В. Видовое разнообразие сообществ почвенных энхитреид (Enchytraeidae, Oligochaeta) лесных экосистем Верхнего Днестра

Приведены результаты исследования видового разнообразия сообществ почвенных энхитреид в коренных – дубовых, буковых, пихтовых и производных еловых и сосновых экосистемах верховья р. Днестр. Показаны особенности его трансформации под влиянием разных форм лесопользования, изменения гидрологического режима и т. д.

Yavornytska I.V. Species diversity of soil enchytraeida communities (Enchytraeidae, Oligochaeta) in forest ecosystems of Upper Dnister basin area

The results of investigation on the species diversity of the soil enchytraeida communities are given for primary (oak, beech, fir) and secondary (spruce, pine) forest ecosystems within oak forest ecosystems within upper Dnister river basin. The peculiarities of its transformation under the influence of diverse forms of forestry, hydrological regime changes are shown.Яворницький В.І., Яворницька І.В. Угруповання ґрунтової мезофауни як структурно-функціональний елемент ялицевих лісів Верхньодністрянських Бескидів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 183-192.

Наведено результати дослідження видового різноманіття та структурно-функціональної організації угруповань ґрунтової мезофауни корінних ялицевих і похідних на їх місці соснових екосистем Верхньодністрянських Бескидів. Визначено їх біотичні потенціали за показниками чисельності, маси та споживання енергії окремими розмірними та трофічними групами.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Яворницкий В.И., Яворницкая И.В. Сообщества почвенной мезофауны как структурно-функциональный элемент пихтовых лесов Верхнеднестровских Бескид

Приведены результаты исследования видового разнообразия и структурно-функциональной организации сообществ почвенной мезофауны коренных пихтовых и производных на их месте сосновых экосистем Верхнеднестровских Бескид. Определены их биотические потенциалы по показателям численности, массы и потребления энергии отдельными размерными и трофическими группами.

Yavornytsky V.I., Yavornytska I.V. Communities of the soil mesofauna as an structure-functional element of fir forests in Upper-Dnister Beskydy area

The results of investigations on species diversity and structure-functional organization of soil mesofauna communities in primary fir forest ecosystems and secondary placed here pinewoods of the Upper-Dnister Beskydy are presented. Its biotical potentials are determined on the base of quantitative parameters, mass and energy consumption by several size and trophic groups.БОТАНІКА
Парпан В.І., Кокар Н.В. Онтоморфогенез трав'яного багаторічника Centaurea jacea L. (Asteraceae) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 193-201.

У статті наведено результати багаторічних досліджень по вивченню онтоморфогенезу вегетативно рухливої рослини Centaurea jacea L. на Прикарпатті. Детально описані аклональний і клональний етапи проходження ним великого життєвого циклу, включаючи вікові періоди та вікові стани. Широко висвітлено питання формування та розвитку короткого кореневища, а також фази прегенеративного і, частково, постгенеративного кущіння.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Парпан В.И., Кокар Н.В. Онтоморфогенез травяного многолетника Centaurea jacea L. (Asteraceae)

В статье приведены результаты многолетних исследований по изучению онтоморфогенеза вегетативно подвижного растения Centaurea jacea L. на Прикарпатье. Детально описаны аклональный и клональный этапы прохождения ним большого жизненного цикла, включая возрастные периоды и возрастные состояния. Широко освещён вопрос формирования и развития короткого корневища, а также фазы прегенеративного и, частично, постгенеративного кущения.

Parpan V.I., Kokar N.V. Ontomorphogenesis of grass renascent Centaurea jacea L. (Asteraceae)

The article deals with the results of long–lived researches on the learning of the ontomorphogenesis of vegetative mobility plant – Centaurea jacea L. (Asteraceae) in the Ciscarpathian region. In detail aclonal and clonal stages of passing by him large life cycle is described, including age-dependent periods and age-dependent states. The question of forming and development of short rhizome is widely lighted up, and also phase of pre-generative and, partly, post-generative branching.Гинда Л.В., Починок Т.В. Оцінка мінливості систематичних ознак Centaurea mollis Walds. et Kit. і C. marmarosiensis (Jav.) Czer // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 203-208.

Представлені результати порівняльного вивчення поширення, екології та систематики Centaurea marmarosiensis і C. mollis в Українських Карпатах. Розглянуто внутрішньо-і міжпопуляційну мінливість деяких морфологічних ознак. Обговорюється таксономічне значення діагностичних морфологічних ознак.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Гинда Л.В., Починок Т.В. Оценка изменчивости систематических признаков Centaurea mollis Walds. et Kit. и C. marmarosiensis (Jav.) Czer.

Представлены результаты сравнительного изучения распространения, экологии и систематики Centaurea marmarosiensis и C. mollis в Украинских Карпатах. Рассмотрена внутри- и межпопуляционная изменчивость некоторых морфологических признаков. Обсуждается таксономическое значение диагностических морфологических признаков.

Gynda L.V., Pochynok T.V. Variability evaluation of the systematic characters of Centaurea mollis Walds. et Kit. and C. marmarosiensis (Jav.) Czer.

The results of comparative study of the distribution, ecology and systematic of Centaurea marmarosiensis and C. mollis at the Ukrainian Carpathians are presented. Intra- and interpopulation variability of some morphologic characters is analyzed. The taxonomic value of the diagnostic morphological characters is reported.Беднарська І.О. Проблеми ідентифікації Festuca prseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 209-218.

Стаття присвячена обговоренню таксономічних критеріїв і діагностичних ознак Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin. Виявлено відмінності в розумінні обсягу виду в різних частинах Європи. Вивчення F. valesiaca agg. у флорі західних регіонів України показало, що популяції, які традиційно визначали як F. pseudodalmatica s. l., є гетерогенною сумішшю, яка, ймовірно, складається з невідповідних видовим ознакам F. valesiaca Schleich. ex Gaud. або F. rupicola Heuff. зразків, а не з рослин, об'єднаних спільними характерними рисами. Сама ж F. pseudodalmatica s. l., відповідно до уявлень вітчизняних авторів, повинна розглядатися як збірний таксон.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Беднарская И.А. Проблемы идентификации Festuca prseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae)

Статья посвящена обсуждению таксономических критериев и диагностических признаков Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin. Выявлены различия в понимании объема вида в разных частях Европы. Изучение F. valesiaca agg. во флоре западных регионов Украины показало, что популяции, которые традиционно определяли как F. pseudodalmatica s. l., являются гетерогенной смесью, которая, вероятно, состоит из несоответствующих видовым признакам F. valesiaca Schleich. ex Gaud. или F. rupicola Heuff. образцов, а не из растений, объединенных общими характерными чертами. Сама же F. pseudodalmatica s. l., согласно представлениям отечественных авторов, должна рассматриваться как сборный таксон.

Bednarska I.A. Рroblems of the identification Festuca prseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae)

The article includes the discussion of the Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin taxonomy characters and diagnostic criteria. The difference in the understanding of the species range in the different part of the Europe was found. During the F. valesiaca agg. studying in the flora of the Western Ukraine was found that populations witch traditionally defined as F. pseudodalmatica s. l. are geterogenous mixture. The characters of this mixture are not corresponding to the species criteria of the F. valesiaca Schleich. ex Gaud. or F. rupicola Heuff. In conformity with idea of the native authors about F. pseudodalmatica s. l., it must be considered as the aggregated taxon.Новіков А.В. Порівняльна анатомія і морфологія надземного вегетативного пагона Aconitum bucovinense Zapal. і A. x gayeri Starmühl. (Ranunculaceae) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 219-230.

Представлені результати вивчення анатомо-морфологічної організації надземного вегетативного пагона двох видів роду Aconitum L. із секцій Aconitum і Cammarum DC. з території Східних Карпат. Серед структурних ознак - тип опушення, структура провідної системи черешка, а також характер розміщення механічних тканин, розглядаються як важливі діагностичні риси.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,8 Mb)
Новиков А.В. Сравнительная анатомия и морфология надземного вегетативного побега Aconitum bucovinense Zapal. и A. x gayeri Starmühl. (Ranunculaceae)

Представлены результаты изучения анатомо-морфологической организации надземного вегетативного побега двух видов рода Aconitum L. из секций Aconitum и Cammarum DC. с территории Восточных Карпат. Среди структурных признаков – тип опушения, структура проводящей системы черешка, а также характер размещения механических тканей, рассматриваются как важные диагностические черты.

Novikoff A.V. Comparative anatomy and morphology of the overground vegetative spear of Aconitum bucovinense Zapal. and A. x gayeri Starmühl. (Ranunculaceae)

The results of comparative investigation of anatomical and morphological structure of the overground vegetative spears of two Aconitum species of sections Aconitum and Cammarum DC. from the Eastern Carpathians are presented. The type of hairiness, petioles’ vascular system structure and nature of the mechanical tissues organization are defined as important diagnostic features.Томич М.В. Систематична структура флори судинних рослин басейну ріки Пістинька (Покутські Карпати) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 231-236.

Флора басейну річки Пістинька представлена 802 видами вищих судинних рослин, які відносяться до 112 родин і 402 родів. Наводяться показники флористичного багатства і систематичної структури флори.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Томич М.В. Систематическая структура флоры сосудистых растений бассейна реки Пистынька (Покутские Карпаты)

Флора бассейна реки Пистынька представлена 802 видами высших сосудистых растений, которые относятся к 112 семействам и 402 родам. Приводятся показатели флористического богатства и систематической структуры флоры.

Tomych M.V. The systematic structure of the vascular plants of the flora of drainage-basin of River Pistynka (Pocutski Carpathians)

The flora of the vascular plants of the drainage-basin of River Pistynka is represented by 802 species belonging to 112 families and 402 genera. The parameters of floral richness and systematic diversity have been determined.Воронцов Д.П. Раритетний фітоценофонд національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 237-244.

Представлені результати синфітосозологічних досліджень на території НПП "Сколівські Бескиди". Раритетний фітоценофонд парку представлений 55 асоціаціями, які відносяться до 15 рослинних формацій. З них 7 занесені до "Зеленої книги Української РСР" [1987], 21 - до регіональної "Зеленої книги" [1998] і 13 - до "Зеленої книги України. Ліси" [2002]. Дано опис нової для України асоціації Calluno (vulgaris)-Bruckenthalio (spiculifoliae)-Nardetum (strictae).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Воронцов Д.П. Раритетный фитоценофонд национального природного парка "Сколевские Бескиды"

Представлены результаты синфитосозологических исследований на территории НПП „Сколевские Бескиды”. Раритетный фитоценофонд парка представлен 55 ассоциациями, принадлежащими к 15 растительным формациям. Из них 7 занесены в „Зеленую книгу Украинской ССР” [1987], 21 – в региональную „Зеленую книгу” [1998] и 13 – в „Зеленую книгу Украины. Леса” [2002]. Дано описание новой для Украины ассоциации Calluno (vulgaris)-Bruckenthalio (spiculifoliae)-Nardetum (strictae).

Vorontsov D.P. The rare phytocoenofund of "Skolivski Beskydy" National Nature Park

The results of synphytosozological investigations of the territory of „Skolivski Beskydy” national nature park are given. The rare phytocoenofund of the park is presented by 55 associations which belong to 15 vegetation formations. From these associations 7 are included to „Green Data Book of Ukrainian SSR” (1987), 21 – to regional „Green Data Book” (1998), and 13 – to „G. D. B. of Ukraine. Forests” (2002). The description of a new for Ukraine association Calluno (vulgaris)-Bruckenthalio (spiculifoliae)-Nardetum (strictae) is given.Андрєєва О.О. Палінологічна характеристика відкладів середнього голоцену Північно-Східного Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 245-250.

Наводяться нові палінологічні характеристики відкладів середнього голоцену Північно-Східного Поділля. Загальний список викопної палінофлори налічує 58 родин, 53 роду.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Андреева О.О. Палинологическая характеристика отложений среднего голоцена Северо-Восточного Подолья

Приводятся новые палинологические характеристики отложений среднего голоцена Северо-Восточного Подолья. Общий список ископаемой палинофлоры насчитывает 58 семейств, 53 рода.

Andryeyeva O.О. Palynological characteristics of the medium Holocene deposits from North-Eastern Podіllia

The new palynological characteristics of the medium holocene deposits from North-Eastern Podіllia are presented. Total list of the fossil palynoflora consist of 58 family and 53 genera.ЗООЛОГІЯ
Загороднюк І.В. Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mustela) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 251-266.

Мустелідна гільдія представлена у фауні Східної Європи шістьма видами з найбільш диференційованою структурою в нижній частині розмірного ряду. У всіх випадках самці та самиці ведуть себе як самостійні члени гільдії, і розмірний ряд гільдії представлений почерзі самицями та самцями кожного виду. Рівень диференціації статей досягає значень коефіцієнта дивергенції Майра CD = 2,87-2,97 і співвідношення Хатчінсона HR = 1,13. До механізмів зниження конкуренції, крім зменшення розмірів самок, належить звуження їх мінливості, що є проявом несиметричного зміщення ознак, особливо вираженого у дрібних видів. У структурі кореляційних плеяд ознак, пов'язаних зі статтю, провідне місце займає частка самців у вибірках, високо скорельована з рівнем морфологічних відмінностей статей. Істотне перекривання екоморфологічних ніш у великорозмірних членів гільдії суперечить очікуваній структурі гільдії ("мустелідний парадокс") і може бути пояснено низькою природною щільністю видів Mustela і високою трофічною, біотопічною та поведінковою спеціалізацією великорозмірних видів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Загороднюк І.В. Закономерности размерной дифференциации видов и полов в многовидовой гильдии (на примере рода Mustela)

Мустелидная гильдия представлена в фауне Восточной Европы шестью видами с наиболее дифференцированной структурой в нижней части размерного ряда. Во всех случаях самцы и самки ведут себя как самостоятельные члены гильдии, и размерный ряд гильдии представлен поочередно самками и самцами каждого вида. Уровень дифференциации полов достигает значений коэффициента дивергенции Майра CD=2,87-2,97 и соотношения Хатчинсона HR=1,13. К механизмам снижения конкуренции, кроме уменьшения размеров самок, относится сужение их изменчивости, что является проявлением несимметричного смещения признаков, особенно выраженного у мелких видов. В структуре корреляционных плеяд признаков, связанных с полом, ведущее место занимает доля самцов в выборках, высоко коррелированная с уровнем морфологических отличий полов. Существенное перекрывание экоморфологических ниш у крупноразмерных членов гильдии противоречит ожидаемой структуре гильдии ("мустелидный парадокс") и может быть объяснено низкой природной плотностью видов Mustela и высокой трофической, биотопической и поведенческой специализацией крупноразмерных видов.

Zagorodniuk I.V. Regularities in size differentiation of species and sexes in multispecies guild (example with genus Mustela)

Mustelid guild is presented in the East European fauna by six species, with most expressed differences in lower segment of the body size row. In all case, females and males behave separate members of guild, and size row in the guild is represented in turn of females and males of each species. Level of sex differentiation reaches average value of the Mayr’s coefficient of divergence CD=2,87–2,97 and the Hutchinson ratio HR=1,13. Among mechanisms of competition limitation, in spite of decreasing of the female sizes, there is narrowing of female variation, that corresponds to phenomenon of asymmetric character displacement, most expressed in small-sized species. The leading position in correlation pattern of sex-dependent characters, share of males in samples has high correlation (r=0,99) with level of morphological differences of sexes. Significant overlapping of ecomorphological characters in large-sized members of the guild conflict with expected pattern of guild (the mustelid paradox) and can be explained by lower natural abundance of Mustela as well as high trophic, biotope and behavior specialization of large-sized species.Башта А.-Т.В. Фауна та поширення кажанів (Chiroptera: Vespertilionidae) в регіоні Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 267-274.

Описано особливості сезонного і вертикального розподілу кажанів у Карпатському регіоні. Загалом виявлено 23 види, з них у літній період - 20 (найчисленніші - Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii), у зимовий - 16 видів (найчисленніші з них - комплекс нічниць Myotis myotis / oxygnathus). Закарпаттю властива найбільша чисельність і видове різноманіття хіроптерофауни завдяки наявності видів середземноморського фауністичного комплексу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Башта А.-Т.В. Фауна и распространение рукокрылых (Chiroptera: Vespertilionidae) в регионе Украинских Карпат

Описаны особенности сезонного и вертикального распределения рукокрылых в Карпатском регионе. Всего выявлено 23 вида, из них в летний период – 20 (наиболее многочисленные – Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Myotis daubentoniiидов (самые многочисленные из них – комплекс ночниц Myotis myotis/oxygnathus). Закарпатью свойственна наибольшая численность и видовое разнообразие хироптерофауны благодаря наличию видов средиземноморского фаунистического комплекса.

Bashta A.-T. Bat fauna and species distribution (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Ukrainian Carpathians area

Peculiarities of the season and altitude distribution of the bat species in the Ukrainian Carpathian area are described. 23 bat species are noted here. 20 bat species are observed during the summer period (Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii), 16 bats species are wintering in this area (sibling species Myotis myotis/oxygnathus are the most abundant). More abundant and numerous bat fauna is noted in the Transcarpathian region and caused by the occurrence of bat species of the Mediterranean faunal complex.Заморока А.М. Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) - новий для України вид жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 275-280.

У Передкарпатті та Криму виявлено новий для фауни України вид жуків-вусачів Trichoferus campestris (Faldermann, 1835). Можливими шляхами проникнення на територію України є природне розширення ареалу або завезення з деревиною. Складено визначник видів роду Trichoferus Wollaston, 1854 для України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Заморока А.М. Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) – новый для Украины вид жуков-дровосеков (Coleoptera: Cerambycidae)

В Предкарпатье и Крыму обнаружен новый для фауны Украины вид жуков-дровосеков Trichoferus campestris (Faldermann, 1835). Возможными путями проникновения на территорию Украины являются природное расширение ареала или завоз с древесиной. Составлен определитель видов рода Trichoferus Wollaston, 1854 для Украины.

A new record of longhorned beetle Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Ukraine

Trichoferus campestris (Faldermann, 1835) was recorded in Crimean and Precarpathian regions of Ukraine, as a new species for the Ukrainian fauna. There are two hypothesis of its invasion in Ukraine. First – natural distribution of T. campestris. Second – introductuion of T. campestris with imported timber. The identification key of genera Trichoferus Wollaston, 1854 in Ukraine is presented.Ліщук А.В. Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) природного заповідника "Медобори" (Західне Поділля) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 281-288.

У ПЗ "Медобори" виявлено 59 видів сірфід з 25 родів. Найбільшим видовим багатством представлені роди Syrphus (9 видів), Cheilosia (8), Sphaerophoria (5), Eristalis (5). Найчисленнішими видами були: в лісах - Episyrphus balteatus De Geer (16,6%), Sphaerophoria scripta L. (6,3%), Eristalis tenax L. (6,0%); на лучно-степових ділянках - Sph. scripta (11,9%), E. balteatus (8,2%); на лучно-заплавних - Sph. scripta (13,3%). За трофічною спеціалізацією личинок у досліджених біотопах переважали зоофаги (64,4%), меншою мірою були представлені сапрофаги (24,8%) та фітофаги (10,8%).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Лищук А.В. Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) природного заповедника „Медоборы” (Западное Подолье)

В ПЗ "Медоборы" выявлены 59 видов сирфид из 25 родов. Наибольшим видовым богатством представлены роды Syrphus (9 видів), Cheilosia (8), Sphaerophoria (5), Eristalis (5). Наиболее многочисленными видами были: в лесах – EEpisyrphus balteatus De Geer (16,6%), Sphaerophoria scripta L. (6,3%), Eristalis tenax L. (6,0%); на лугово-степных участках – Sph. scripta (11,9%), E. balteatus (8,2%); на лугово-пойменных – Sph. scripta (13,3%). По трофической специализации личинок в исследованных биотопах преобладали зоофаги (64,4%), в меньшей мере были представлены сапрофаги (24,8%) и фитофаги (10,8%).

Lishchuk A.V. The Syrphid Flies (Diрtеrа, Syrphidae) of the Natural Reserve „Medobory” (Western Podillia)

The family Syrphidae is represented of 59 species from 25 genera in the Natural Reserve "Medobory". The most of all species diversity is inherent of genera Syrphus (9 видів), Cheilosia (8), Sphaerophoria (5), Eristalis (5). The most abundant species were: Episyrphus balteatus De Geer (16,6%), Sphaerophoria scripta L. (6,3%), Eristalis tenax L. (6,0%) in the forests; Sph. scripta (11,9%), E. balteatus (8,2%) in the meadow-steppe biotopes; Sph. scripta (13,3%) in the moist meadows. According to the feeding specialization of larvae in the investigated material prevailed zoophagous (64,4%), saprophagous (24,8%). Phytophagous (10,8%) were represented by lesser percent.ОХОРОНА ПРИРОДИ
Пророчук В.В. Раритетна складова біорізноманіття національного природного парку "Гуцульщина" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 289-296.

За матеріалами п'ятирічних інвентаризаційних досліджень на території НПП "Гуцульщина" попередньо встановлено або підтверджено наявність 880 видів судинних рослин і 999 видів тварин. Значну частину біорізноманіття становить раритетний компонент, 47 і 68 видів відповідно, що є предметом моніторингу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Пророчук В.В. Раритетная составляющая биоразнообразия национального природного парка "Гуцульщина"

По материалам пятилетних инвентаризационных исследований на территории НПП „Гуцульщина” предварительно установлено или подтверждено наличие 880 видов сосудистых растений и 999 видов животных. Значительную часть биоразнообразия составляет раритетный компонент, 47 и 68 видов соответственно, который является предметом мониторинга.

Prorochuk V.V. The rare component of biodiversity of the National Natural Park "Hutsulshchyna"

Due to the materials of five-year investigations on the territory of NNP „Hutsulschyna” it was established and confirmed the existance of 880 species of vascular plants, 999 animal species. Most part of the biological dyversity is formed by the rare component, 47 species of the vascular plants and 68 species of animals; they are the subject of detaile monitoring.КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Кваковська І.М. Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) в Ужанському Національному природному парку // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 297-298.Панін Р.Ю. Нові знахідки жуків-турунів (Coleoptera: Carabidae) у західному регіоні України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2009. - 25 - С. 299-300.