UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 26

Обкладинка т. 26 Обкладинка т. 26 зворот

МУЗЕЙНА СПРАВА
Климишин О.С. Сучасні проблеми природничої музеології // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 3-14.

Розглянуто співвідношення понять "музеєзнавство" і "музеологія". Дано визначення природничої музеології та обговорено її становище в загальній музеології. Проаналізовано сучасні аспекти діяльності природничих музеїв, їх соціальні функції, особливості музейної комунікації, система природничого моніторингу, спрогнозовані можливі майбутні форми музеїв природничого профілю.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Климишин А.С. Современные проблемы естественнонаучной музеологии

Рассмотрено соотношение понятий "музееведение" и "музеология". Дано определение естественнонаучной музеологии и обсуждено ее положение в общей музеологии. Проанализированы современные аспекты деятельности естественнонаучных музеев, их социальные функции, особенности музейной коммуникации, система естественнонаучного мониторинга, спрогнозированы возможные будущие формы музеев естественнонаучного профиля.

Klymyshyn O.S. The modern problems of natural history museology

Correlation of concepts "museevedenie" and "museology" is considered. Determination of natural history museology is given and its position is discussed in general museology. The modern aspects of activity of natural history museums, their social functions, features of museum communication, system of the natural history monitoring, are analyzed, the possible future forms of museums of natural history type are discussed.Гураль Р.І. Прісноводні молюски басейну Західного Бугу в малакологічних колекціях Львова // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 15-24.

У статті обговорюються результати наукової ревізії конхологічних матеріалів колекцій Державного природознавчого музею та Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка, зібраних у різні періоди часу в басейні Західного Бугу. Встановлено, що у проаналізованих колекціях зберігаються черепашки 50 видів прісноводних молюсків з трьох підкласів і 9 родин. Це становить 78% від загальної кількості видів, виявлених на заході Україні.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гураль Р.И. Пресноводные моллюски бассейна Западного Буга в малакологических коллекциях Львова

В статье обсуждаются результаты научной ревизии конхологических материалов коллекций Государственного природоведческого музея и Зоологического музея Львовского национального университета имени Ивана Франко, собранных в разные периоды времени в бассейне Западного Буга. Установлено, что в проанализированных коллекциях хранятся раковины 50 видов пресноводных моллюсков из трёх подклассов и 9 семейств. Это составляет 78% от общего количества видов, выявленных на западе Украины.

Gural R.I. Freshwater molluscs of basin Western Bug in malacological collections Lviv city

The results of scientific revision of the conchological collections materials in the State Natural History Museum NAS of Ukraine and in the Zoological Museum of the National University by Ivan Franko come into question in the article, collected in different periods of time in the pool of Western Bug. It was rotined as a result of the conducted researches, that a 50 species of freshwater molluscs from three subclasses and 9 families is saved in analyzed collections, that is 78% from the species of snails exposed before western Ukraine.ЕКОЛОГІЯ
Білонога В.М., Малиновський А.К. Модульна організація біосистем // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 25-38.

Розглянута можливість використання модулярного підходу при дослідженні біологічних систем різних рівнів -біогеоценозу, консорції, парцели та популяції. При дослідженні процесів, що відбуваються в біосистемах, важливо визначитися щодо їх системної організації. Належність систем до модулярних передбачає розглядати їх підсистемні елементи як модульні об'єкти. Концепція модулярної організації біосистем може слугувати методологічною базою досліджень структурної та функціональної організації біосистем на різних рівнях ієрархії.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Билонога В.М., Малиновский А.К. Модульная организация биосистем

Рассмотрена возможность использования модулярного подхода при изучении биологических систем разных уровней – биогеоценоза, консорции, парцеллы и популяции. При исследовании процессов, происходящих в биосистемах, важно определится в отношении их системной организации. Принадлежность систем к модулярным предполагает рассматривать их подсистемные элементы как модульные объекты. Концепция модулярной организации биосистем может служить методологической базой исследований структурной и функциональной организации биосистем на разных уровнях иерархии.

Bіlonoha V.M., Malynovsky A.K. Module organization of biosystems

The possibility of modular approach application in studying biological systems of different levels – biogeocenosis, consortiums, parcellas, and populations has been considered. To investigate the processes occurring in biosystems, it is important to define their system organization. The fact that these systems belong to the modular ones supposes to examine their subsystem elements as module objects. The conception of modular organization of biosystems can serve as the methodological foundation of researches of structural and functional organization of biosystems on the different levels of their hierarchy.Капрусь І.Я. Таксономічна структура і типологія регіональних фаун ногохвісток (Collembola) Євразії // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 39-50.

На підставі критичного вивчення літературних даних і власних досліджень описана таксономічна структура регіональної фауни коллембол Україні. Аналіз таксономічних спектрів провідних за видовим різноманіттям родин дозволив вперше запропонувати класифікаційну схему регіональних фаун цих мікроартропод території Євразії з виділенням типів, підтипів і класів. З використанням показника гетерохронности індивідуальних фаун коллембол підтверджена гіпотеза про "витіснення примітивних форм організмів на край адаптивної зони таксона".

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,0 Mb)
Капрусь И.Я. Таксономическая структура и типология региональных фаун ногохвосток (Collembola) Евразии

На основании критического изучения литературных данных и собственных исследований описана таксономическая структура региональной фауны коллембол Украины. Анализ таксономических спектров ведущих за видовым разнообразием семейств позволил впервые предложить классификационную схему региональных фаун этих микроартропод территории Евразии с выделением типов, подтипов и классов. С использованием показателя гетерохронности индивидуальных фаун коллембол подтверждена гипотеза о "вытеснении примитивных форм организмов на край адаптивной зоны таксона".

Kaprus’ I.J. Taxonomical structure and typology of regional Collembola faunae of Eurasia

On the basis of critical study of literary information and own researches the taxonomical structure of Ukrainian regional fauna of Collembola is described. There are first selected types, subtypes and classes of regional faunae of springtails on the territory of Eurasia as result of analysis of taxonomical spectrums of prevail families after the species diversity. With the use of heterochronology index of individual springtails faunae is confirmed hypothesis about "supplanting of primitive forms of organisms on the edge of adaptive area of the taxon".Цалан Ю.В. Таксономічна і типологічна структура фауни Collembola заплавних лісів та її природоохоронне значення // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 51-60.

Протягом 2005-07 рр. вивчали фауну ногохвісток заплавних лісів Закарпатської низовини. Фауна коллембол представлена 125 видами, що належать до 61 роду і 15 родин. Ареалогічний аналіз дослідженої фауни виявив домінування видів ногохвісток з європейським ареалом і незначною часткою палеарктичних і космополітичних видів. Присутність у фауні заплавних лісів Закарпаття гірських видів коллембол, зокрема ендемічних для Карпат, і видів з південноєвропейським ареалом розповсюдження, а також великої групи видів, що рідко зустрічаються, обумовлює унікальність фауни цих раритетних екосистем і необхідність її збереження.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Цалан Ю.В. Таксономическая и типологическая структура фауны Collembola пойменных лесов и ее природоохранное значение

На протяжении 2005-07 гг. изучали фауну ногохвосток пойменных лесов Закарпатской низменности. Фауна коллембол представлена 125 видами, принадлежащими к 61 роду и 15 семействам. Ареалогический анализ исследованной фауны выявил доминирование видов ногохвосток с европейским ареалом и незначительной долей палеарктических и космополитных видов. Присутствие в фауне пойменных лесов Закарпатья горных видов коллембол, в т.ч. эндемических для Карпат, и видов с южноевропейским ареалом распространения, а также большой группы редко встречающихся видов, обуславливает уникальность фауны этих раритетных экосистем и необходимость ее сохранения.

Tsalan Yu.V. Taxonomical and typological structure of сollembolanfauna of the flood plain forests and its nature protection significance

list of Collembola includes 125 species belonging to 61 genera and 15 families. Zoogeographical analysis of fauna investigated showed of predominate Collembola species with the European area of distribution and insignificant share of palearctic and cosmopolitan forms. The uniqueness of collembolanfauna of these rare ecosystems and preserve necessity are conditioned being in the fauna studied of mountain species, including endemic for Carpathians, and species with the south-european area of distribution, and also large group of rarely meetings forms.Гураль-Сверлова Н.В. Можливості формалізованого статистичного аналізу фенетичної структури популяцій наземних молюсків на прикладі роду Cepaea // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 61-78.

На прикладі власних, літературних і архівних даних апробована розроблена автором методика формалізованого статистичного аналізу фенетичної структури популяцій. Показана залежність фенетичної структури від еволюційної історії видів і особливостей їх екології.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Гураль-Сверлова Н.В. Возможности формализированного статистического анализа фенетической структуры популяций наземных моллюсков на примере рода Cepaea

На примере собственных, литературных и архивных данных апробирована разработанная автором методика формализированного статистического анализа фенетической структуры популяций. Показана зависимость фенетической структуры от эволюционной истории видов и особенностей их экологии.

Gural-Sverlova N.V. Possibilities of formalized statistical analysis of polymorphism structure of land mollusc populations on example of genus Cepaea

Elaborated by author the methodic of the formalized statistical analysis of the polymorphism structure of populations are approved on example of the one’s own, literary and archives data. The dependence of the polymorphism structure from the evolutionary history of the species and the peculiarities of their ecology are shown.Орлов О.Л. Створення системи ґрунтових еталонів для потреб моніторингу ґрунтів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 79-84.

На підставі досліджень природних і антропогенних ґрунтів заходу України розроблена система, а також методика виділення та документування ґрунтових еталонів. Виходячи з необхідності адекватної оцінки стану ґрунтів усіх об'єктів земельного фонду, ґрунтові еталони розділені на 3 категорії: еталони природних ґрунтів, еталони окультурених ґрунтів і еталони антропогенних ґрунтів. Еталони природних ґрунтів включають типові регіональні ґрунти, які не піддавалися антропогенному впливу. Еталони окультурених ґрунтів включають високородючі сільськогосподарські ґрунти. Еталони антропогенних ґрунтів включають різноманітні урбаноземи та техноземи.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Орлов О.Л. Создание системы почвенных эталонов для потребностей мониторинга почв

На основании исследований природных и антропогенных почв запада Украины разработана система, а также методика выделения и документирования почвенных эталонов. Исходя из необходимости адекватной оценки состояния почв всех объектов земельного фонда, почвенные эталоны разделены на 3 категории: эталоны природных почв, эталоны окультуренных почв и эталоны антропогенных почв. Эталоны природных почв включают типичные региональные почвы, которые не подвергались антропогенному влиянию. Эталоны окультуренных почв включают высокоплодородные сельскохозяйственные почвы. Эталоны антропогенных почв включают разнообразные урбаноземы и техноземы.

Orlov O.L. The soils etalons in a soil monitoring system

Based of researching of natural and anthropogenic soils of the Western Ukraine a systematization and documentation methodology of soil etalons have been proposed. All soil etalons have been divided into three categories: etalons of natural soils, etalons of cultivated soils and etalons of anthropogenic soils. The etalons of natural soils include typical regional soils, which were not suffered anthropogenic transformation. The etalons of cultivated soils include high-fertile agricultural soils, which are sampled of rational cultivated lands. The etalons of anthropogenic soils include various technosoils and urbanosoils.Жиляєв Г.Г. Вплив освітленості на просторове розміщення і склад субпопуляційних локусів Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 85-94.

У гірськососновому криволіссі Карпат здійснено багаторічний моніторинг та досліджено закономірності субпопуляційної структури Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae). Встановлено, що просторова локалізація скупчень і віталітетна гетерогенність їх складу є основою гомеостазу і передумовою збереження життєздатності природно-історичних популяцій трав'яних рослин.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Жиляев Г.Г. Влияние освещенности на пространственное размещение и состав субпопуляционных локусов Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в Карпатах

В горнососновом криволесье Карпат осуществлен многолетний мониторинг и исследованы закономерности субпопуляционной структуры Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae). Установлено, что пространственная локализация скоплений и виталитетная гетерогенность их состава является основой гомеостаза и предпосылкой сохранения жизнеспособности естественноисторических популяций травяных растений.

Zhiljaev G.G. Influence of light exposure on spatial distribution and structure of subpopulation loci of Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) in the Carpathians

In the Carpathians, using the method of long-term monitoring on Mountain pine dwarf woodland the patterns of subpopulation organization of Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) were studied. It was established, that spatial localization of aggregations results from heterogeneity in vitality of individuals and makes the basis for homeostasis and conservation of viability in natural-historical plant populations.БОТАНІКА
Тасєнкевич Л.О. Аркто-третинний елемент флори Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 95-112.

На підставі морфологічної подібності та відмінностей, а також біогеографічного аналізу споріднених таксонів зроблена спроба виділення представників аркто-третинного флорогенетичного елемента у флорі Карпатської флористичної підпровінції. У складі аркто-третинного елемента виокремлені представники п'яти флорогенетичних груп: східноазійської, гімалайсько-алтайської, центральноазійської, середньоєвропейської, північноамериканської та арктичної.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Тасенкевич Л.А. Аркто-третичный элемент флоры Карпат

На основании морфологического сходства и различий, а также биогеографического анализа родственных таксонов произведена попытка выделения представителей аркто-третичного флорогенетического элемента во флоре Карпатской флористической подпровинции. В составе аркто-третичного элемента вычленены представители пяти флорогенетических групп: восточноазиатской, гималайско-алтайской, центральноазиатской, среднеевропейской, североамериканской и арктической.

Tasenkevich L.O. Arctic-Tertiary element in the Carpathians’ flora

An attempt to trace the Arctic-Tertiary roots among the members of the Carpathians’ flora on the base of morphological affinity or differences occurred as well as on biogeographic analyses of the related taxa was made. The main five florogenetic groups in the Arctic-Tertiary element of Carpathian flora are to be distinguished: East-Asian, Himalayan-Altaic, Central-Asian, Middle-European, North-American and Arctic.Кузярін А.Т. Мохоподібні (Marchantiophyta, Bryophyta) території торфовища "Білогорща" (Розточчя) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 113-122.

Наведено список мохоподібних для території торфовища "Білогорща", що відноситься до геоморфологічного району Розточчя. На досліджуваній території виявлено 102 види мохоподібних, зокрема 8 печіночників (Marchantiophyta) і 94 види мохів (Bryophyta). Вони відносяться до 58 родів, 30 родин, 13 порядків, 5 класів і 2 відділів. Вивчена частота трапляння, а також приуроченість видів до біотопів і субстратів. Проведено аналіз розподілу мохоподібних за провідними родинами і родами, еволюційно-географічними елементами, гідроморфами. Вказано новий локалітет Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst., гляціального релікту.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Кузярин А.Т. Мохообразные (Marchantiophyta, Bryophyta) территории торфяника "Белогорща" (Расточье)

Приведен список мохообразных для территории торфяника "Белогорща", относящегося к геоморфологическому району Расточья. На исследуемой территории выявлено 102 вида мохообразных, в т.ч. 8 печеночников (Marchantiophyta) и 94 вида мхов (Bryophyta). Они относятся к 58 родам, 30 семействам, 13 порядкам, 5 классам и 2 отделам. Изучена частота встречаемости, а также приуроченность видов к биотопам и субстратам. Проведен анализ распределения мохообразных по ведущим семействам и родам, эволюционно-географическим элементам, гидроморфам. Указан новый локалитет Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst., гляциального реликта.

Kuzyarin O.T. Bryobionta (Marchantiophyta, Bryophyta) for the territory of the peatbog "Bilohorshcha" (Roztochya)

The floristic list of the Bryobionta (Marchantiophyta, Bryophyta) for the peatbog "Bilohorshcha", belonging to Roztochya region, has been compiled. In total 102 species were recorded, including 8 species of the Marchantiophyta and 94 species of the Bryophyta. They belong to 58 genera, 30 families, 13 orders, 5 classes and 2 divisions. The frequency of the occurrence and the relation of the species with biotopes and substrates have been studied. The Bryobionta distribution to the leading families and genera, their evolutionary geographical elements and hydromоrрhs have been analyzed. The relict species Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst. is registrated.Борсукевич Л.М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів'їв Дністра, Прута та Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 123-136.

Проведені геоботанічні дослідження, зроблений синтаксономічний аналіз класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів’їв Дністра, Прута та Західного Бугу. Встановлено, що клас Potametea представлений 24 асоціаціями, які належать до шести союзів і двох порядків. Флористичний склад синтаксонів багатий і різноманітний (налічує 82 види). Серед них чотири види Червоної книги України. П'ять угруповань належать до Червоного списку угруповань водних макрофітів Україні.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Борсукевич Л.М. Синтаксономический состав класа Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водоемов бассейнов верховий Днестра, Прута и Западного Буга

Проведены геоботанические исследования, сделан синтаксономический анализ класса Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водоемов бассейнов верховий Днестра, Прута и Западного Буга. Установлено, что класс Potametea представлен 24 ассоциациями, которые относятся к шести союзам и двум порядкам. Флористический состав синтаксонов богат и разнообразен (насчитывается 82 вида). Среди них четыре вида Красной книги Украины. Пять сообществ принадлежат к Красному списку сообществ водных макрофитов Украины.

Borsukewych L.M. Syntaxonomical structure of a class Potametea Klika in Klika et Novak 1941 of reservoirs of upper parts of Dnister, Prut and Western Bug basins

Geobotanical researches and syntaxonomical analysis of a class Potametea Klika in Klika et Novak 1941 of reservoirs of upper parts of Dnister, Prut and Western Bug basins are conducted. It is established that class Potametea it is presented by 24 associations, 6 alliances, 2 orders. Floristic composition of syntaxa is rich and various (82 species). Among them four species, including of the Red book of Ukraine. Five communities belong to the Red list of communities of aquatic macrophyts of Ukraine.Новіков А.В. Морфологічна і анатомічна організація надземного пагона аконітів (Ranunculaceae) Східних Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 137-164.

Представлені результати анатомічних і морфологічних досліджень 9 видів аконітов, що ростуть у Східних Карпатах. На основі отриманих даних зроблені заключні та узагальнюючі висновки щодо особливостей структури їх тіла. Встановлено три основних морфотіпи надземних пагонів, а також шість основних типів трихом, що покривають різні їх частини. Підтверджено примітивність дорзовентрального типу організації провідної системи черешка. Проведено морфофункціональний аналіз структури провідних і механічних тканин осьових вегетативних органів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (7,3 Mb)
Новиков А.В. Морфологическая и анатомическая организация надземного побега борцов (Ranunculaceae) Восточных Карпат

Представлены результаты анатомических и морфологических исследований 9 видов аконитов, произрастающих в Восточных Карпатах. На основе полученных данных сделаны заключительные и обобщающие выводы касательно особенностей структуры их тела. Установлены три основных морфотипа надземных побегов, а также шесть основных типов трихом, покрывающих разные их части. Подтверждена примитивность дорзивентрального типа организации проводящей системы черешка. Проведен морфофункциональный анализ структуры проводящих и механических тканей осевых вегетативных органов.

Novikoff A.V. Morphological and anatomical organization of overground spear of monkshoods (Ranunculaceae) from Eastern Carpathians

The results of anatomical and morphological investigation on 9 monkshood species, which occur in the Eastern Carpathians, are presented. Conclusions and generalization on monkshoods bodies’ structure result from data obtained. 3 basic morphotypes of overground spears and 6 basic trichome types were established. The petiole dorsoventral vascular system’s primitivism was confirmed. Morphofunctional analysis of transmitting and mechanical tissues structure from axial vegetative organs was conducted.Пірогов Н.В. Наземні лишайники Яворівського національного природного парку // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 165-176.

Епігейна ліхенофлора Українського Розточчя складається з 40 видів лишайників, більшість з яких знайдено або можливо буде виявлено на території Яворівського національного природного парку. Наведено список 33 видів, подано їх систематичне положення, короткий опис і класи рослинності, у фітоценозах яких ці види виявлені.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Пирогов Н.В. Наземные лишайники Яворовского национального природного парка

Епигейная лихенофлора Украинского Расточья состоит из 40 видов лишайников, большинство из которых найдено или возможно будет обнаружено на территории Яворовского национального природного парка. Приведен список 33 видов, подано их систематическое положение, краткое описание и классы растительности, в фитоценозах которых эти виды обнаружены.

Pirogov N.V. Epigeous lichens of Yavoriv National Natural Park

The flora of epigeous lichens of Ukrainian Roztochya includes 40 species of lichens. The most part of them occur or probably occur on the territory of Yavoriv National Natural Park. The list of 33 species, them systematic, short description and classes of vegetation in plant communities of which investigated lichens occur results in the article.Данилюк К.М. Місце регіонального ландшафтного парку "Надсянський" у схемі фітогеографічного районування Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 177-182.

На підставі флористичного аналізу визначено місце території регіонального ландшафтного парку "Надсянський" (РЛПН) у фітогеографічному районуванні Карпат: район Сянської-Верхньодністерських Бескид Східнобескідського округу, в межах сектора Східних Карпат.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Данилюк Е.Н. Место регионального ландшафтного парка "Надсянский" в схеме фитогеографического районирования Карпат

На основании флористического анализа определено место территории регионального ландшафтного парка "Надсянский" (РЛПН) в фитогеографическом районировании Карпат: район Сянско-Верхнеднестровских Бескид Восточнонобескидского округа, в пределах сектора Восточных Карпат.

Danylyuk K.M. Location of the Regional Landscape Park Nadsansky within the phytogeographical division scheme of the Carpathians

A place of the territory of the Regional Landscape Park Nadsansky (NRLP) in the phytogeographical division of the Carpathians is considered. The park area is the part of Siansko-Verchniodnisterski Beskydy region, East-Beskydy district, East-Carpathians sector.ЗООЛОГІЯ
Червоний Є.В. Аналіз остеологічних решток птахів: палеозоологічний аспект // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 183-190.

Для знаходження критеріїв диференціації тафокомплексів птахів зоогенного та антропогенного походження проведено тафономічний аналіз сучасних остеологічних решток птахів з харчового столика пугача. Для аналізу використовувалися репрезентативність скелетних решток, особливості їх фрагментації та перфорації.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Червоный Е.В. Анализ остеологических останков птиц: палеозоологический аспект

Для нахождения критериев дифференциации тафокомплексов птиц зоогенного и антропогенного происхождения проведен тафономический анализ современных остеологических останков птиц с кормового столика филина. Для анализа использовались репрезентативность скелетных останков, особенности их фрагментации и перфорации.

Chervony E.V. Analysis of bird bones remains: paleozoological implication

In order to find criteria for distinguishing anthropogenic from non-anthropogenic bird assemblages, a taphonomic analysis of modern remains of bird bones collected from food table of the Eagle Owl.Features of remains were noted in the skeletal part representation, fragmentation, and perfiration impacts.Балашов І.О. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) Полтавської області // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 191-198.

У Полтавській області зареєстровано 49 видів наземних молюсків. Відзначено збіднення видового складу наземних молюсків широколистяних лісів області в порівнянні з сусідніми областями, розташованими на захід і на північ. Молюски T. costulata і V. excentrica не відмічалися в інших природних зонах Лівобережної Україні, можливо, їх ареал на території України обмежений переважно лісостеповою зоною і заходом України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Балашев И.А. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Полтавской области

В Полтавской области зарегистрировано 49 видов наземных моллюсков. Отмечено обеднение видового состава наземных моллюсков широколиственных лесов области в сравнении с соседними областями, расположенными западнее и севернее. Моллюски T. costulata і V. excentrica не отмечались в других природных зонах Левобережной Украины, возможно, их ареал на территории Украины ограничен преимущественно лесостепной зоной и западом Украины.

Balashov I.A. Land mollusks (Gastropoda, Pulmonata) of the Poltawa region

The 49 species of the land mollusks were registered in the Poltawa region. Species composition of land mollusks, which were registered in broad-leaved forests, is poor in comparison with near West and North regions. The species T. costulata and V. excentrica were not registered in other nature zones of Left-bank Ukraine. It is possible that greater part of their range in Ukraine limited by Forest-Steppe zone and Western Ukraine.Уваєва О.І. Історія та сучасний стан вивчення парамфістомід (Trematoda: Paramphistomatidae) як паразитів котушкових в Україні // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 199-204.

У статті проаналізовано літературні дані щодо таксономічних ревізій трематод родини Paramphistomatidae. Також розглядається сучасний стан вивченості парамфістомід як паразитів молюсків підродини Planorbinae. Встановлено, що проміжними живителями двох видів парамфістомід - Liorchis scotiae і Paramphistomum ichikawai - є відповідно 16 і 6 видів планорбід.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Уваева Е.И. История и современное состояние изучения парамфистомид (Trematoda: Paramphistomatidae) как паразитов катушковых в Украине

В статье проанализированы литературные данные о таксономических ревизиях трематод семейства Paramphistomatidae. Также рассматривается современное состояние изученности парамфистомид как паразитов моллюсков подсемейства Planorbinae. Установлено, что промежуточными хозяевами двух видов парамфистомид – Liorchis scotiae і Paramphistomum ichikawai – являются соответственно 16 и 6 видов планорбид.

Uvayeva O.I. History and modern position of studying of рaramphistomids (Trematoda: Paramphistomatidae) as parasites of small snails of Ukraine

In article the literary data about taxonomic revision trematodes of Paramphistomatidae family are analyzed. Also modern position of studying of рaramphistomids as parasites of mollusks of Planorbinae subfamily is considered. It is found out, that intermediate hosts of Liorchis scotiae and Paramphistomum ichikawai are accordingly 16 and 6 of species of planorbids.ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
Войчишин В.К. Особливості поширення фауни хребетних у ранньому девоні Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 205-218.

Проаналізована послідовність викопних іхтіокомплексів у відкладах нижнього девону Поділля. Склад цих комплексів залежить як від тенденцій еволюційного розвитку іхтіофауни, так й від фаціальних умов утворення відкладів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (11,5 Mb)
Войчишин В.К. Особенности распространения фауны позвоночных в раннем девоне Подолья

Проанализирована последовательность ископаемых ихтиокомплексов в отложениях нижнего девона Подолья. Состав этих комплексов зависит как от тенденций эволюционного развития ихтиофауны, так и от фациальных условий образования вмещающих отложений.

Voichyshyn V.K. Pecularities of vertebrate fauna distribution in Early Devonian of Podolia

The succession of fossil fish assemblages in Podolian Lower Devonian deposits is analyzed. The composition of these assemblages depended on the both evolutional trends of fish fauna development and favourableness of facial conditions under which corresponding deposits were formed.КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Кузярін О.Т. Флористичні нотатки з околиць м. Олеська Львівської області (Мале Полісся) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 219-220.Гураль-Сверлова Н.В.,Гураль Р.І. Нові знахідки наземних молюсків на території м. Львова та Львівської області // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2010. - 26 - С. 221-222.