UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 20

Обкладинка т. 14 Обкладинка т. 20 зворот

Гамор Ф.Д. Міжнародна конференція з проблем розвитку Карпатського біосферного заповідника // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 5-10.

Міжнародна конференція "Оптимізація границь і поліпшення функціонування Карпатського біосферного заповідника" проведена 10 - 12 травня 2004 р. у м. Рахів Закарпатської області з ініціативи й при фінансовій підтримці Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера". У роботі конференції взяли участь експерти ЮНЕСКО, учені, представники громадськості, органів влади України, Румунії, Франції, Швейцарії та США. У прийнятій резолюції намічені заходи щодо оптимізації границь і поліпшенню функціонування Карпатського біосферного заповідника, наданню йому необхідної допомоги з боку міжнародних організацій й уряду України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Международная конференция по проблемам развития Карпатского биосферного заповедника

Гамор Ф.Д. Международная конференция «Оптимизация границ и улучшение функционирования Карпатского биосферного заповедника» проведена 10 – 12 мая 2004 г. в г. Рахов Закарпатской области по инициативе и при финансовой поддержке Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В работе конференции приняли участие эксперты ЮНЕСКО, ученые, представители общественности, органов власти Украины, Румынии, Франции, Швейцарии и США. В принятой резолюции намечены мероприятия по оптимизации границ и улучшению функционирования Карпатского биосферного заповедника, предоставлению ему необходимой помощи со стороны международных организаций и правительства Украины.

International Conference on issues of the Carpathian Biosphere Reserve development

Gamor F. The International conference “Extension of boundaries and optimization of activity of the Carpathian Biosphere Reserve” was held in Rakhiv on May 10-12 under the initiative and financial support of the UNESCO programme “Man and Biosphere”. UNESCO experts, scientists, representatives of NGOs and state organizations form Ukraine, Romania, France, Switzerland and the USA participated in the conference. The Resolution of the conference contains some measures, which are to be taken for boundaries extension and improvement of activity of the Carpathian Biosphere Reserve, and also it is said there about necessary assistance on behalf of International Organizations and Ukrainian Government.ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робертсон Вернес Д., Фол Д. Біосферні резервати, транскордонні резервати та Карпатський біосферний заповідник (Україна) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 11-18.

Обговорюється концепція біосферних резерватів, прийнята як засіб реалізації основної мети та завдань програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" (МАБ). Коротко представлена історія формування міжнародної мережі біосферних резерватів. Розглядається значення Севільської стратегії для створення, керування та координації діяльності біосферних резерватів. Відзначено, що керування міжнародною мережею біосферних резерватів ґрунтується на "м'якому законодавстві" (Статутні рамки, затверджені на Генеральній конференції ЮНЕСКО), що не є обов'язковим для виконання. Статутні рамки забезпечують базу для періодичного огляду біосферних резерватів з метою підвести їх до нових стандартів. Дається оцінка стану та рекомендації, спрямовані на поліпшення діяльності Карпатського біосферного заповідника. Обговорюються перспективи розвитку та значення трансграничних біосферних резерватів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Робертсон Вернес Д., Фол Д. Биосферные резерваты, трансграничные резерваты и Карпатский биосферный заповедник (Украина)

Обсуждается концепция биосферных резерватов, принятая как средство реализации основной цели и задач программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (МАБ). Кратко представлена история формирования международной сети биосферных резерватов. Рассматривается значение Севильской стратегии для создания, управления и координации деятельности биосферных резерватов. Отмечено, что управление международной сетью биосферных резерватов основывается на "мягком законодательстве" (Уставные рамки, утвержденные на Генеральной конференции ЮНЕСКО), которое не является обязательным для исполнения. Уставные рамки обеспечивают базу для периодического осмотра биосферных резерватов с целью подвести их к новым стандартам. Дается оценка состояния и рекомендации, направленные на улучшение деятельности Карпатского биосферного заповедника. Обсуждаются перспективы развития и значение трансграничных биосферных резерватов.

Robertson Vernhes J., Fall J. Biosphere reserves, transboundary biosphere reserves and the Carpathian Biosphere Reserve (Ukraine)

The conception for biosphere reserves, which have been created as a tool for realization of the main aims and objectives set by the UNESCO Programme “Man and Biosphere” (MAB) is considered. The history of biosphere reserves’ origin is briefly represented. The importance of the Seville Strategy for designation, management and co-ordination of biosphere reserves is considered. It is noted, that management of the World Network of biosphere reserves UNESCO is based upon the “soft law” (Statutory Framework for biosphere reserves, adopted at the UNESCO General Conference), which is not to be strictly kept up to. Statutory Framework supplies basis for periodical review of biosphere reserves, and adopts them to the new revised standards. Evaluation and recommendations for the Carpathian Biosphere Reserve’s activity improvement are given. Prospective of development and meaning of transboundary biosphere reserves is discussed.Дідух Я.П., Парчук Г.В. Стан та перспективи розвитку мережі біосферних резерватів в Україні // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 19-24.

Одним з найважливіших напрямків діяльності Національного комітету України по програмі МАБ ЮНЕСКО є виконання Севільскої стратегії у контексті організації мережі біосферних резерватів. Такі резервати хоча й були сформовані на базі природних заповідників, однак істотно відрізняються від них і мають поліфункціональне значення: природоохоронне, політичне, економічне, наукове, освітньо-виховне. Вони мають загальноєвропейське, отже, величезне національне значення, відіграють важливу роль для впровадження принципів стійкого розвитку, є індикатором збереження навколишнього середовища відповідної держави. В Україні існує 6 біосферних резерватів, планується організувати нові, насамперед трансграничні "Західне Полісся" (Україна - Польща - Білорусь), "Розточчя" (Україна - Польща), на Десні (Україна - Росія) та інші. МАБ України повинен координувати наукову діяльність усіх біосферних резерватів України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Дидух Я.П., Парчук Г.В. Состояние и перспективы развития сети биосферных резерватов в Украине

Одним из наиболее важных направлений деятельности Национального комитета Украины по программе МАБ ЮНЕСКО является выполнение Севильской стратегии в контексте организации сети биосферных резерватов. Такие резерваты хотя и были сформированы на базе природных заповедников, однако существенно отличаются от них и имеют полифункциональное значение: природоохранное, политическое, экономическое, научное, образовательно-воспитательное. Они имеют общеевропейское, а значит огромное национальное значение, играют важную роль для внедрения принципов устойчивого развития, являются индикатором сохранения окружающей среды соответствующего государства. В Украине существует 6 биосферных резерватов, планируется организовать новые, прежде всего трансграничные «Западное Полесье» (Украина – Польша – Беларусь), «Расточье» (Украина – Польша), на Десне (Украина – Россия) и другие. МАБ Украины должен координировать научную деятельность всех биосферных резерватов Украины.

Didukh, Ya., Parchuk, G. Current status and prospects for biosphere reserves network development in Ukraine

One of the most important direction of activities of the Ukrainian National Committee for the UNESCO Programme ‘Man and the Biosphere’ is implementation of the Seville Strategy in context of biosphere reserves network establishment. Although such reserves were formed on base of nature reserves, but essentially differed from them and have polyfunctional importance: nature protection, political, economic, scientific and educational. They have all-European and then great national importance, play important role for implementation of principles for sustainable development, and are indicators for environmental protection of proper state. There are 6 biosphere reserves in Ukraine, and it is planning to designate new, for example transboundary biosphere reserves «Western Polesie» (Ukraine – Poland – Belarus), «Roztochia» (Ukraine – Poland), on the Desna River (Ukraine – Russia) and others. The Ukrainian MAB Committee has to control scientific activities within all biosphere reserves in Ukraine.Гамор Ф.Д. Реалізація Карпатським біосферним заповідником функцій збереження біорізноманіття, сталого розвитку та логістичної функції // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 25-32.

Карпатський біосферний заповідник забезпечує охорону значної частини біологічної різманітності Карпатського регіону. Тут охороняються найбільші в Європі ділянки букових пралісів, 1111 видів вищих судинних рослин, 1344 види нижчих рослин, 66 видів ссавців, 189 видів птахів, 13 видів земноводних, 26 видів риб і близько 15 тис. безхребетних тварин. Біосферний заповідник виступає модельним об'єктом сталого розвитку. У зоні його діяльності розташовані 20 населених пунктів, населення яких забезпечується необхідними ресурсами. Адміністрація біосферного заповідника розробляє та реалізовує значну кількість проектів у галузі екотуризму і сталого розвитку, а також забезпечує проведення еколого-освітньої роботи.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гамор Ф.Д. Реализация Карпатским биосферным заповедником функций сохранения биоразнообразия, устойчивого развития и логистической функции

Карпатский биосферный заповедник обеспечивает охрану значительной части биологического разнообразия Карпатского региона. Тут охраняются самые большие в Европе участки буковых девственных лесов, 1111 видов высших сосудистых растений, 1344 вида низших растений, 66 видов млекопитающих, 189 видов птиц, 13 видов земноводных, 26 видов рыб и около 15 тыс. безпозвоночных животных. Биосферный заповедник выступает модельным объектом устойчивого развития. В зоне его деятельности расположены 20 населенных пунктов, население которых обеспечивается необходимыми ресурсами. Администрация биосферного заповедника разрабатывает и реализовывает значительное количество проектов в области экотуризма и устойчивого развития, а также обеспечивает проведение эколого-образовательной работы

Hamor, F. Realization of the biodiversity conservation, sustainable development and the logistic functions by the Carpathian Biosphere reserve

The Carpathian Biosphere Reserve provides protection of the considerable part of biodiversity in the Carpathian region. Areas of beech virgin forests, which are the vastest in Europe, 1111 species of higher vascular plants, 1344 species of lower plants, 66 species of mammals, 189 species of birds, 13 species of amphibian, 26 species of fish and almost 15000 species of invertebrates are protected here. The Carpathian Biosphere Reserve serves as a model for sustainable development. Within the bounds of the reserve 20 settlements are located. Local population is supplied with all the necessary natural resources. The administration of the reserve works out and realizes lots of projects in the sphere of eco-tourism and sustainable development.Стеценко М.П., Парчук Г.В. Розвиток біосферних заповідників України у контексті Севільської стратегії // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 33-38.

Проведено оцінку виконання в Україні положень Севільської стратегії розвитку біосферних резерватів відповідно до індикаторів її впровадження на національному рівні та рівні окремого біосферного заповідника (на прикладі Карпатського БЗ). Вказується на необхідність розробки механізмів моніторингу за діяльністю біосферних заповідників і сприяння їхньому розвитку. Звертається увага на особливу важливість створення координаційних рад біосферних заповідників із залученням до їх складу представників зацікавлених сторін.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Стеценко Н.Ф., Парчук Г.В. Развитие биосферных заповедников Украины в контексте Севильской стратегии

Проведена оценка выполнения в Украине положений Севильской стратегии развития биосферных резерватов в соответствии с индикаторами ее внедрения на национальном уровне и уровне отдельного биосферного заповедника (на примере Карпатского БЗ). Указывается на необходимость разработки механизмов мониторинга за деятельностью биосферных заповедников и содействия их развитию. Обращается внимание на особую важность создания координационных советов биосферных заповедников с вовлечением в их состав представителей заинтересованных сторон.

Stetsenko, M., Parchuk, G. Development of Ukrainian biosphere reserves in the context of the Seville Strategy

Assessment of execution of the Seville Strategy for Biosphere Reserves according to indicators of its implementation on national and individual reserve (on the example of the Carpathian Biosphere Reserve) levels in Ukraine is carried out. It is proposed to establish special mechanisms for monitoring and support of biosphere reserves activities. Creation of coordinating councils for biosphere reserves with participation of representatives of interested parties is very important.Гамор Ф.Д., Покиньчереда В.Ф. Оптимізація території Карпатського біосферного заповідника – близька та далека перспективи // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 39-49.

В історичному контексті аналізуються причини надмірної фрагментованості території Карпатського біосферного заповідника, що не дозволяє повною мірою виконувати покладені на нього функції. Пропонуються шляхи оптимізації границь і розширення території КБЗ на близьку й далеку перспективи, які спираються на науково обґрунтовані теоретичні моделі. Правовим полем територіальної реорганізації служать Закони України «Про Загальнонаціональну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 р.» та «Про мораторії на проведення суцільних рубань на гірських схилах у смереково-букових лісах Карпатського регіону». Розглядаються можливі варіанти входження Карпатського заповідника до складу українсько-румунського біосферного резервату "Марамороські гори".

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гамор Ф.Д., Покиньчереда В.Ф. Оптимизация территории Карпатского биосферного заповедника – близкая и далекая перспективы

В историческом контексте анализируются причины чрезмерной фрагментированности территории Карпатского биосферного заповедника, которая не позволяет в полной мере выполнять возложенные на него функции. Предлагаются пути оптимизации границ и расширения территории КБЗ на близкую и далекую перспективы, которые опираются на научно обоснованные теоретические модели. Правовым полем территориальной реорганизации служат Законы Украины «Об Общенациональной программе формирования национальной экологической сети Украины на 2000-2015 гг.» и «О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона». Рассматриваются возможные варианты вхождения Карпатского заповедника в состав украинско-румынского биосферного резервата «Мараморошские горы».

Hamor, F., Pokynchereda, V. Optimization of the Carpathian Biosphere Reserve territory – short-term and long-term perspectives

Some causes for excessive fragment-like structure of the Carpathian Biosphere Reserve, which doesn’t allow the Reserve to fully execute its functions, are viewed here from the historical point of view. Some ways of its bounds optimization and territory enlargement for short-term and long-term perspectives are given here. They are based upon scientifically grounded models. Such laws of Ukraine as “The Law of Ukraine on the Nationwide Programme for the Ukrainian National Ecological Network establishing in 2000-2015” and “The Law of Ukraine on prohibition of clear cuts on mountain slopes in spruce-beech stands of the Carpathian region” serve as a legal basis for the territory reorganization. Some possibilities for the Carpathian Biosphere Reserve’s inclusion into the Ukrainian-Romanian transboundary biosphere reserve “The Maramorosh Mountains” are viewed here.Довганич Я.О. Стан популяцій великих хижих ссавців у Карпатах та підвищення ролі заповідника у їх збереженні // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 51-58.

Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) відіграє важливу роль у збереженні популяцій великих хижаків у Карпатах, охороняючи значні площі екосистем, які є їхніми місцеперебуваннями. У той же час функція КБЗ щодо збереження місцеперебувань великих карнівор може бути поліпшена шляхом включення в його структуру лісових територій на різних стадіях сукцесії. Більша рухливість великих карнівор та їх потреба у великих територіях не дозволяють КБЗ гарантувати збереження цих видів. Для гарного планування регіональної екологічної мережі Українських Карпат необхідно вивчити міграційні шляхи великих карнівор, щоб урахувати їх у процесі проектування. Для вивчення цього питання готується міжнародний проект. З метою підготовки інформаційної бази для розробки ефективних рішень у справі охорони та керування популяціями великих карнівор у проекті будуть використані генетичний аналіз і ГІС-технології.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Довганич Я.Е. Состояние популяций крупных хищных млекопитающих в Карпатах и повышение заповедника в их сохранении

Карпатский биосферный заповедник (КБЗ) играет важную роль в сохранении популяций крупных хищников в Карпатах, охраняя значительные площади экосистем, которые являются их местообитаниями. В то же время функция КБЗ относительно сохранения местообитаний крупных карнивор может быть улучшена путем включения в его структуру лесных территорий на различных стадиях сукцесии. Большая подвижность крупных карнивор и их потребность в обширных территориях не позволяют КБЗ гарантировать сохранение этих видов. Для хорошего планирования региональной экологической сети Украинских Карпат необходимо изучить миграционные пути крупных карнивор, чтобы учесть их в процессе проектирования. Для изучения этого вопроса готовится международный проект. С целью подготовки информационной базы для разработки эффективных решений в деле охраны и управления популяциями крупных карнивор в проекте будут использованы генетический анализ и ГИС- технология.

Dovhanych, Y. Condition of large carnivores populations in the Carpathians and increasing role of the reserve in their preservation

The Carpathian Biosphere Reserve (CBR) plays important role in preservation of large carnivores populations in the Carpathian Mountains, protecting the significant areas of ecosystems which are their habitats. At the same time function of CBR concerning preservation of large carnivores habitats can be improved by inclusion in its structure forest areas on different stages of succession. The big mobility of large carnivores and their requirement for significant territories does not allow the CBR to guarantee their preservation. Only the ecological network which will include, besides the basic habitats, the migratory ways of the large carnivores, can provide a preservation of these species. For good planning of the regional ecological network of the Ukrainian Carpathians, it is necessary to investigate migratory ways of large carnivores taking them into account during design works. For studying this question the international project is preparing. The genetic analysis and GIS-technology with the purpose of preparation of information base will be used in the project, for making effective decisions in protection and management of the large carnivores populations.Кічура В.П., Кічура А.В. Шляхи вдосконалення лісогосподарської діяльності в зоні розташування Карпатського біосферного заповідника // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 59-63.

На прикладі Карпатського біосферного заповідника, де переважають одновікові та умовно-одновікові, корінні за породним складом насадження, що утворилися в результаті застосування в минулому суцільно-лісової системи вирубок, розглядаються проблеми формування цих насаджень із урахуванням забезпечення безперервності їхнього виростання при сталості територіального розташування. Безперервності функціонування насаджень при постійному збереженні своїх еколого-лісівницьких характеристик і показників в оптимальних межах, а також сталості їхнього територіального розміщення пропонується досягати шляхом впровадження науково обгрунтованої системи вибіркових рубань. Впровадження цієї системи дасть можливість забезпечити тимчасову безперервність функціонування насаджень за допомогою їхнього періодичного омолодження, починаючи із достигаючого та стиглого віку. Вирубки омолодження також успішно застосовуються в захисних лісах Швейцарії та інших країн Європи. Вони дають можливість переформування одновікових насаджень у різновікові.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Кичура В.П., Кичура А.В. Пути совершенствования лесохозяйственной деятельности в зоне расположения Карпатского биосферного заповедника

На примере Карпатского биосферного заповедника, где преобладают одновозрастные и условно-одновозрастные, коренные по породному составу насаждения, образовавшиеся в результате применения в прошлом сплошно-лесосечной системы рубок, рассматриваются проблемы формирования этих насаждений с учетом обеспечения непрерывности их произрастания при постоянстве территориального расположения. Непрерывности функционирования насаждений при постоянном сохранении своих эколого-лесоводческих характеристик и показателей в оптимальных пределах, а также постоянства их территориального размещения предлагается достигать путем внедрения научно-обоснованной системы выборочных рубок. Внедрение этой системы даст возможность обеспечить временную непрерывность функционирования насаждений посредством их периодического омоложения, начиная из приспевающего и спелого возраста. Рубки омоложения также успешно применяются в защитных лесах Швейцарии и других стран Европы. Они дают возможность переформирования одновозрастных насаждений в разновозрастные.

Kichura, V., Kichura, A. Ways of forest management improvement within the territory of the Carpathinan Biosphere Reserve

On example of the Carpathian Biosphere Reserve, where mono-aged or conditionally mono-aged stand with pristine structure dominates, that have been created due to clear cuts practiced some years ago, we consider issues of stand formation, with continuity of growing and permanent location available. It is proposed here to obtain constant functioning of stand by promotion of scientifically grounded selective cuts instead of clear cuts, under the condition of its optimum ecological and forestry features and indexes preservation, and also permanency of its location. The system of selective cuts can provides some temporary continuity of stand functioning, by means of its periodical regeneration, beginning with its ripe and pre-ripe periods. Cuts, meant for rejuvenation, are successfully applied in protective forests of Switzerland and other countries of Europe. They give an opportunity to re-form mono-aged stand into stand with trees of different age represented.Мойсей Ф. Природний парк "Гори Мараморощини" (Румунія) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 65-70.

Аналізується природоохоронне і соціально-економічне значення створеного в 2003 р. природного парку "Гори Мараморощини", що повинен стати складовою частиною двостороннього румунсько-українського трансграничного біосферного резервату. У природоохоронному відношенні пріоритетами заповідника є збереження природних ландшафтів, флори та фауни, пралісів і квазіпралісів. Збереження культурної різноманітності включає збереження дерев'яних і кам'яних споруджень, етнокультурних традицій, традиційних методів ведення господарства і використання природних ресурсів. Екологічна реконструкція буде виконуватися шляхом корекції русел річок і потоків (відповідно до моделі Віндел - Гроапа Жулі), заліснення деградованих територій, комплексного і повного використання природних ресурсів у контексті сталого розвитку, розвитку туризму та екологічного виховання населення.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Мойсей Ф. Природный парк "Горы Мараморощины" (Румыния)

природоведч. музея. – Львов, 2004. – 20. – С. 65-70. Анализируется природоохранное и социально-экономическое значение созданного в 2003 г. природного парка "Горы Мараморощины", который должен стать составной частью двухстороннего румынско-украинского трансграничного биосферного резервата. В природоохранном отношении приоритетами заповедника являются сохранение природных ландшафтов, флоры и фауны, пралесов и квазипралесов. Сохранение культурного разнообразия включает сохранение деревянных и каменных сооружений, этнокультурных традиций, традиционных методов ведения хозяйства и использования природных ресурсов. Экологическая реконструкция будет производиться путем коррекции русел речек и потоков (согласно модели Виндел – Гроапа Жули), залеснения деградированных территорий, комплексного и полного использования природных ресурсов в контексте устойчивого развития, развития туризма и экологического воспитания населения.

Moisei, F. Nature Park “The Maramorosh Mountains” (Romania)

Nature-protective and socio-economical importance of the Maramorosh Mountains Nature Park, created in 2003, which is supposed to become a composite part of a bilateral Romanian-Ukrainian transboundary biosphere reserve, is under analysis. Speaking about nature protection, the priorities of the reserve are: natural landscape protection, conservation of flora, fauna, virgin forests, and quasi- virgin forests. Conservation of cultural diversity envisages protection of wooden and break architectural constructions, ethnic cultural traditions, traditional agricultural activity and utilization of natural resources. Ecological reconstruction will be realized by means of riverbeds correction (according to the model of Vindel – Groapa Juli), forestation of degraded territories, complex and complete utilization of natural recourses in the context of sustainability, tourism development, and ecological education of the locals.Парпан В.І. Значення Карпатського біосферного заповідника для лісівничо-популяційних досліджень і моніторингу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 71-75.

На території заповідника закладена репрезентативна мережа лісових стаціонарних пробних площ, дослідження на яких дозволили зробити ряд теоретичних висновків. Відповідно до модельних параметрів, у віковій динаміці букових пралісів виділено 4 взаємозалежних структурно і функціонально обумовлених стадій розвитку: сенільно-регенеративну, віргінільну, репродуктивно-віргінільну і репродуктивну. Приводиться характеристика типів розподілу дерев за діаметром, ярусністю, хорологічною структурою. Дослідження структури букових пралісів дозволили встановити час повної заміни поколінь і простір, на якому представлена мозаїка популяційних локусів. Висловлюється ряд пропозицій щодо розвитку моніторингових досліджень на базі заповідника.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Парпан В.И. Значение Карпатского биосферного заповедника для лесоведческо- популяционных исследований и мониторинга

На территории заповедника заложена репрезентативная сеть лесных стационарных пробных площадей, исследования на которых позволили сделать ряд теоретических заключений и выводов. Согласно модельным параметрам, в возрастной динамике буковых девственных лесов выделено 4 взаимосвязанных структурно и функционально обусловленных стадий развития: сенильно-регенеративную, виргинильную, репродуктивно-виргинильную и репродуктивную. Приводится характеристика типов распределения деревьев по диаметру, ярусности, хорологической структуре. Исследования структуры буковых девственных лесов позволили установить время полной замены поколений и пространство, на котором представлена мозаика популяционных локусов. Дается ряд предложений по развитию мониторинговых исследований на базе заповедника.

Parpan, V. Importance of the Carpathian Biosphere Reserve for forestry and populative research and monitoring

In the territory of the reserve there was established a representative network of forest permanent plots. The investigations served as a basis for a number of theoretical conclusions and deductions. According to the model parameters in the age dynamics of beech virgin forests there have been traced 4 structurally and functionally conditioned stages of development, which are interrelated. They are such as: senile – regenerative, virgin, virgin – reproductive, and reproductive. A description of timber classification according to diameter, stratification, chronological structure of the Carpathian virgin forests is given. The investigation of beech forests structure makes it possible to determine the period of complete replacement of generations and the area within which the inlay of population locuses is represented. A number of propositions as for monitoring development on the basis of the reserve is given.Поляновський А.О. Формування національної екомережі у Закарпатській області // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 77-79.

Розвиток екологічної мережі в Закарпатській області планується здійснювати переважно за рахунок територій природно-заповідного фонду. Їхній відсоток передбачається збільшити з 12,5% (станом на 2004 р.) до 20 - 23% (до 2010 р.) від загальної території області. Цей ріст буде відбуватися частково за рахунок розширення існуючих природоохоронних територій, частково за рахунок створення нових об’єктів природно-заповідного фонду. Передбачається розширити територію Карпатського біосферного заповідника і двох національних парків - Синевир і Ужанського, а також створити чотири національні парки (три нові та один на базі регіонального ландшафтного парку) і один регіональний ландшафтний парк.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Поляновский А.А. Формирование национальной экосети в Закарпатской области

Развитие экологической сети в Закарпатской области планируется осуществлять в основном за счет территорий природно-заповедного фонда. Их процент предполагается увеличить с 12,5% (состоянием на 2004 г.) до 20 – 23% (к 2010 г.) от общей территории области. Этот рост будет происходить частично за счет расширения существующих природоохранных территорий, частично за счет создания новых объектов природно-заповедного фонда. Предполагается расширить территорию Карпатского биосферного заповедника и двух национальных парков – Синевир и Ужанского, а также создать четыре национальных парка (три новых и один на базе регионального ландшафтного парка) и один региональный ландшафтный парк.

Polyanovskyi, A. Formation of the National Ecological Network in the Transcarpathian region

Development of the ecological network in Transcarpathian region will be realized at the expense of nature-protective fund territories. Their percentage is planned to be enlarged: in 2004 it comprises 12.5% of the total area of the region, and by 2010 the percentage will increase by 20 – 23%. This development will occur, on the one hand, due to the extension of existing sites of nature-protective fund, and on the other – due to creation of new ones. It is planned to extend the bounds of the Carpathian Biosphere Reserve and of two National Parks – the Synevyr National Park and Uzhanskyi National Park. We also plane to create four national parks (three new parks and one park on the basis of already existing regional landscape park) and a regional landscape park.Стойко С.М., Зінько Ю.В., Брусак В.П. Екосистемна і ландшафтна репрезентативність Карпатського біосферного заповідника та його значення для формування екологічної мережі в Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 81-92.

Розглянута екосистемна і ландшафтна репрезентативність території заповідника. Відзначено, що екосистемна репрезентативність дуже висока, однак ландшафтна репрезентативність і функціональна єдність його масивів вимагають підвищення. Дається ряд пропозицій по оптимізації територіальної структури Карпатського біосферного заповідника ы формування регіональної екологічної мережі, обговорюються перспективи їхнього розвитку.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,6 Mb)
Стойко С.М., Зинько Ю.В., Брусак В.Ф. Экосистемная и ландшафтная репрезентативность Карпатского биосферного заповедника и его значение для формирования экологической сети в Карпатах

Рассмотрена экосистемная и ландшафтная репрезентативность территории заповедника. Отмечено, что экосистемная репрезентативность очень высокая, однако ландшафтная репрезентативность и функциональное единство его массивов требуют повышения. Дается ряд предложений по оптимизации территориальной структуры Карпатского биосферного заповедника и формирования региональной экологической сети, обсуждаются перспективы их развития.

Stoyko, S., Zinko, Yu., Brusak, V. Ecosystem and landscape representativeness of the Carpathian Biosphere Reserve, and its importance for the ecological network creation in the Carpathians

Ecosystem and landscape representativeness of the reserve is considered. It is said, that the representativeness of the reserve’s territory is extremely rich, but the landscape representativeness and functional unity of its massifs have to be enriched. Some advice as for optimisation of the territorial structure of the Carpathian Biosphere reserve together with creation of the regional ecological structure is given, prospects of their development are discussed.Сухарюк Д.Д. Щодо перспективного плану дій Карпатського біосферного заповідника // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 93-98.

З метою практичної реалізації положень Севільскої стратегії на Міжнародній конференції «Оптимізація границь і поліпшення функціонування Карпатського біосферного заповідника», проведеній 10-12 травня 2004 р. у м. Рахів Закарпатської області, був обговорений, схвалений та одностайно прийнятий перспективний План дій Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), що включає наступні розділи: 1) забезпечення надійного керування територією заповідника; 2) використання КБЗ для збереження природної та культурної різноманітності в регіоні; 3) проведення наукових досліджень, моніторингу, навчання і професійної підготовки; 4) використання КБЗ як моделі сталого розвитку; 5) впровадження концепції біосферного резервату.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
ухарюк Д.Д. O перспективном Плане действий Карпатского биосферного заповедника

С целью практической реализации положений Севильской стратегии на Международной конференции "Оптимизация границ и улучшение функционирования Карпатского биосферного заповедника", проведенной 10-12 мая 2004 г. в г. Рахов Закарпатской области, был обсужден, одобрен и единодушно принят перспективный План действий Карпатского биосферного заповедника (КБЗ), который включает следующие разделы: 1) обеспечение надежного управления территорией заповедника; 2) использование КБЗ для сохранения природного и культурного разнообразия в регионе; 3) проведение научных исследований, мониторинга, обучения и профессиональной подготовки; 4) использование КБЗ в качестве модели устойчивого развития; 5) внедрение концепции биосферного резервата.

Sukharyuk, D. On Prospective Management Plan of the Carpathian Biosphere Reserve

In order to put into practice the Seville Strategy principles, at the International conference "Extension of boundaries and optimization of activity of the Carpathian Biosphere Reserve" was held in Rakhiv on May 10-12, the Prospective Management Plan of the Carpathian Biosphere Reserve was discussed and universally acclaimed. It comprises of such points: 1) рroviding facilities for a reliable management of the protected territories; 2) use of the reserve’s territory for conservation of natural and cultural diversity in the region; 3) organisation of scientific research, monitoring, education and professional training; 4) use of the Carpathian Biosphere Reserve’s territory as a model of sustainable development; 5) realization of the Concept for biosphere reserves.Шабан Н.В. Роль Карпатського біосферного заповідника в розвитку екотуризму // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 99-106.

У статті констатується ріст фінансово-господарської діяльності туристично-рекреаційних установ Закарпаття в 2003 році порівняно з 2002 роком. Значною мірою цей ріст відбувся за рахунок інтенсифікації туризму на особливо охоронюваних природних територіях. Розглянуто загальні основи розвитку екотуризму в Карпатському біосферному заповіднику. Оцінено привабливість території заповідника для туристів. Проаналізовано значення екотуризму для рішення стратегічних завдань розвитку регіону, зазначені шляхи рішення соціально-економічних проблем за допомогою екологічно зорієнтованого туризму.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Шабан Н.В. Роль Карпатского биосферного заповедника в развитии экотуризма

В статье констатируется рост финансово-хозяйственной деятельности туристическо- рекреационных учреждений Закарпатья в 2003 году по сравнению с 2002 годом. В значительной мере этот рост произошел за счет интенсификации туризма на особо охраняемых природных территориях. Рассмотрены общие основы развития экотуризма в Карпатском биосферном заповеднике. Оценена привлекательность территории заповедника для туристов. Проанализировано значение экотуризма для решения стратегических задач развития региона, указаны пути решения социально-экономических проблем с помощью экологически сориентированного туризма

Shaban, N. Role of the Carpathian Biosphere Reserve in the development of ecotourism

Improvement of financial activities and management bettering of some tourism and recreational establishments in Transcarpathia gained in 2003 in comparison with 2002, is concerned in the report. To a great degree this improvement occurred due to the intensification of tourism in the protected territories. General principles of tourism development in the Carpathian Biosphere Reserve are viewed in this proceeding. The attraction of the area for tourists is evaluated. Importance of ecotourism for gaining the strategic objectives of regional development are analyzed, ways of social and economic problems decision with the help of ecologically oriented tourism are given.БОТАНІКА
Климишин О.С. Довгочасний моніторинг Duschekia viridis (Chaix) Opiz на заповідних територіях Чорногори (Українські Карпати) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 107-114.

Викладено результати 30-літнього моніторингу відновлення первинних угруповань формації Duschekia viridis на заповідних високогірних територіях Чорногори (Українські Карпати). Визначені дигресивно-демутаційні цикли корінних асоціацій Duschekietum herboso-myrtillosum та Duschekietum athyriosum. За відсутності інвазії Juniperus sibirica на початкових стадіях демутації Deschampsietum myrtillosum, відновлення корінних асоціацій займає близько 25 років. У протилежному випадку тривалість цього процесу значно збільшується.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Климишин А.С. Долговременный мониторинг восстановления сообществ Duschekia viridis (Chaix) Opiz на заповедных территориях Черногоры (Украинские Карпаты)

Изложены результаты 30-летнего мониторинга восстановления первичных сообществ формации Duschekia viridis на заповедных высокогорных территориях Черногоры (Украинские Карпаты). Определены дигрессивно-демутационные циклы коренных ассоциаций Duschekietum herboso-myrtillosum и Duschekietum athyriosum. При отсутствии инвазии Juniperus sibirica на начальных стадиях демутации Deschampsietum myrtillosum, восстановление коренных ассоциаций занимает около 25 лет. В противном случае время этого процесса значительно увеличивается.

Klymyshyn, O. The long terms monitoring on renewal of associations Duschekia viridis (Chaix) Opiz and their rates in protected areas of the Chornogora Range (the Ukrainian Carpathians)

The results of 30-year monitoring on renewal of primary associations of Duschekia viridis in protected mountain areas of the Chornogora Range (the Ukrainian Carpathians) are stated. The digressive-demutation cycles of the original associations Duschekietum herboso-myrtillosum and Duschekietum athyriosum have been determined. The complete renewal of primary associations takes about 25 years in conditions, here the invasion of Juniperus sibirica on initial stages of demutation in Deschampsietum myrtillosum is absent. Otherwise, the continuance of this process increases considerably and lasts for several decades.Гамор А.Ф. Порівняльний аналіз флористичного складу постійних пробних площ в букових пралісах Українських Карпат та господарських бучин Швейцарських Альп // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 115-121.

Наведено результати порівняльного аналізу флористичного складу букового пралісу та 150-річного, у минулому господарського букового лісу. Встановлено, що видова різноманітність у пралісових екосистемах менше в порівнянні з лісами, у яких велося господарювання, а різниця видового складу та його чисельності в значній мірі результат антропогенного впливу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гамор А.Ф. Сравнительный анализ флористического состава постоянных пробных площадей в буковых девственных лесах Украинских Карпат и хозяйственных бучин Швейцарских Альп

Приведены результаты сравнительного анализа флористического состава букового пралеса и 150-летнего, в прошлом хозяйственного букового леса. Установлено, что видовое разнообразие в пралесовых экосистемах меньше по сравнению с лесами, в которых велось хозяйствование, а разница видового состава и его численности в значительной степени результат антропогенного влияния.

Hamor, A. Comparative analyses of floral composition of permanent inventory plots established in beech virgin forests of the Ukrainian Carpathians and in managed beech stands of the Swiss Alps

Results of comparative analyses of floristic composition in a beech virgin forest and in an 150 year-old beech forest, which used to be managed in the past, are given in this paper. It is proved here that the diversity of species in virgin forest ecosystems is less in comparison to the forests, where some kinds of management have been held. The difference in number of species represented and species composition to a great degree were resulted by the anthropogenic influence.ЗООЛОГІЯ
Різун В.Б. Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) дібров Західного Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 123-132.

Досліджено угруповання жуків-турунів сухих, свіжих і вологих дібров природного заповідника "Медобори (Західне Поділля) з використанням ґрунтових пасток Барбера. Встановлено видовий склад (46 видів) і структуру домінування угруповань, їх подібність за якісним і кількісним коефіцієнтами Сьорренсена, проведений кластерний аналіз. Серед досліджених ділянок лісів виділені групи угруповань жуків-турунів: 1) сухих дібров; 2) свіжих дібров; 3) вологих дібров. Досліджені угруповання жуків-турунів за своїми екологічними характеристиками не завжди відповідають деяким параметрам (зокрема гігротопу) виділених лісотипологічних одиниць.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Ризун В.Б. Сообщества жуков-жужелиц (Coleoptera, Carabidae) дубрав Западного Подолья

Исследованы сообщества жуков-жужелиц сухих, свежих и влажных дубрав природного заповедника "Медоборы (Западное Подолье) с использованием почвенных ловушек Барбера. Установлены видовой состав (46 видов) и структура доминирования сообществ, их сходство по качественному и количественному коэффициентам Серенсена, проведен кластерный анализ. Среди исследованных участков лесов выделены группы сообществ жуков-жужелиц: 1) сухих дубрав; 2) свежих дубрав; 3) влажных дубрав. Исследованные сообщества жуков- жужелиц по своим экологическим характеристикам не всегда соответствуют некоторым параметрам (в частности гигротопу) выделенных лесотипологических единиц.

Rizun, V. Communities of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of oak forests in Western Podillia

Carabid beetle communities were investigated in dry, fresh and wet oak forests of Natural Reserve "Medobory" (Western Podillia) by means of soil Barber’s traps . The species structure (46 species) and dominance structure of communities, their similarity by qualitative and quantitative Serensen’s koeficients were determined, the claster analysis was carried out. Among the investigated forest sites the groups of carabid communities were separated: 1) dry oak forests; 2) fresh oak forests; 3) wet oak forests. The investigated carabid beetle communities were not always corresponded to some parameters (in particular hygrotops) of separated forest-typological units by their ecological characteristics.Козловський М.П. Особливості формування та збереження видового різноманіття угруповань ґрунтових нематод в екосистемах Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 133-138.

Розглянуто особливості збереження біорізноманіття ґрунтових нематод у гірських екосистемах. Наведено дані про видове різноманіття ґрунтових нематод у передгірних і гірських екосистемах. Показано особливості формування таксономічного складу ґрунтових нематод у окремих екосистемах з точки зору освоєння ними екологічних ніш і взаємозалежності між угрупованням цих тварин і автотрофним блоком. На підставі аналізу структурно-функціональної організації угруповань ґрунтових нематод зроблено висновки щодо вразливості гірських екосистем, необхідності їх вивчення та охорони.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Козловский Н.П. Особенности формирования и сохранения видового разнообразия сообществ почвенных нематод в экосистемах Украинских Карпат

Рассмотрены особенности сохранения биоразнообразия почвенных нематод в горных экосистемах. Приведены данные о видовом разнообразии почвенных нематод в предгорных и горных экосистемах. Показано особенности формирования таксономического состава почвенных нематод в отдельных экосистемах с точки зрения освоения ними экологических ниш и взаимозависимости между сообществом этих животных и автотрофным блоком. На основании анализа структурно-функциональной организации сообществ почвенных нематод сделаны выводы об уязвимости горных экосистем, необходимости их изучения и охраны.

Kozlovsky, M. Features of forming and preserving the species diversity of soil nematoda communities in ecosystems of the Ukrainian Carpathians

Features of preserving of the soil nematoda biodiversity in the montane ecosystems are overwieved. The data on species diversity of soil nematoda in piedmont and montane ecosystems are given. Peculiarities of forming the taxonomic composition of soil nematoda in some ecosystems from the view on occupation by them an ecological niches and interdependence between communities of these animals and autotrophic block are shown. Conclusions on the vulnerability of montane ecosystems and necessity of its studying and conservation are made on the base of soil nematoda communities structure-functional organization’s analysis.Гордій Н.М., Канарський Ю.В. Фауна денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) НПП "Подільські Товтри" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 139-148.

Наведено попередні результати досліджень фауни денних метеликів національного природного парку "Подільські Товтри" (Хмельницька область), список видового складу якої на сьогоднішній день нараховує 105 видів. Показано, що маючи значну регіональну своєрідність, видовий склад денних метеликів парку вивчений поки недостатньо, що припускає можливість цікавих фауністичних знахідок.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гордий Н.М., Канарский Ю.В. Фауна дневных бабочек (Lepidoptera, Diurna) НПП "Подольские Толтры"

Приведены предварительные результаты исследований фауны дневных бабочек национального природного парка «Подольские Толтры» (Хмельницкая область), список видового состава которой на сегодняшний день насчитывает 105 видов. Показано, что обладая значительным региональным своеобразием, видовой состав дневных бабочек парка изучен пока недостаточно, что предполагает возможность интересных фаунистических находок.

Hordiy, N., Kanarsky, Y. Fauna of butterflies (Lepidoptera, Diurna) of the "Podil’ski Tovtry" NNP

The preliminary results on investigation the butterfly fauna of “Podil’ski Tovtry” National Nature Park (Khmel’nytsky region) is given with the list that recently numbered 105 species. It is shown, that featured with considerable regional originality, the butterfly species composition of the park is studied still insufficiently, that assumes an opportunity for further interesting faunistic finds.ОХОРОНА ПРИРОДИ
Гамор Ф.Д., Парчук Г.В. Розвиток державної політики України щодо збереження природи Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 149-153.

Розвитку державної політики по охороні та сталому розвитку Карпат підпорядкована система законодавчих актів України, які спрямовані на розширення мережі об'єктів природно-заповідного фонду, удосконалення ведення лісового господарства, введення природозберегіючих технологій тощо. У цьому контексті велике значення мають Закон України "Про Генеральну схему планування території України" і Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, а також деякі інші закони.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гамор Ф.Д., Парчук Г.В. Развитие государственной политики Украины по охране природы Карпат

Развитию государственной политики по охране и устойчивому развитию Карпат подчинена система законодательных актов Украины, которые направлены на расширение сети объектов природно-заповедного фонда, усовершенствование ведения лесного хозяйства, введение природосберегающих технологий и т.д. В этом контексте большое значение имеют Закон Украины "О Генеральной схеме планирования территории Украины" и Рамочная конвенция об охране и устойчивом развитии Карпат, а также некоторые другие законы.

Hamor, F., Parchuk, G. Development of the state policy on nature protection in the Carpathians

The system of legislative decrees of Ukraine is oriented on the development of the state policy and on sustainable development of the Carpathians. Those decrees are aimed for extension of the network of sites, which belong to the nature-protective fund of Ukraine, as well as for improvement of forestry management, introduction of nature-protective technologies and so on. In this context the Law of Ukraine "On General Scheme of territory planning in Ukraine", Framework Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians, and other laws are of great importance.Парчук Г.В. Особливості діяльності біосферних резерватів: теорія і практика // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 155-165.

Простежується розвиток ідеї біосферного резервату від початку створення програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера". Аналізуються цілі та завдання Севільської стратегії розвитку біосферних резерватів і звертається увага на особливу роль біосферних заповідників у стабільному розвитку територій. Приводяться приклади формування цілей, завдань і заходів щодо керування біосферними резерватами.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Парчук Г.В. Особенности деятельности биосферных резерватов: теория и практика

Прослеживается развитие идеи биосферного резервата от начала создания программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Анализируются цели и задания Севильской стратегии развития биосферных резерватов и обращается внимание на особую роль биосферных заповедников в стабильном развитии территорий. Приводятся примеры формирования целей, заданий и мероприятий по управлению биосферными резерватами.

Parchuk, H. Characteristic features of biosphere reserves activity: theory and practice

Development of biosphere reserve idea since time of starting UNESCO’s Man and Biosphere Programme is observed. Goals and objectives of the Seville Strategy for Biosphere Reserves are analyzed, especially the role of biosphere reserves for sustainable development of areas. Examples of goals, objectives and measures for biosphere reserve management are proposed.Проць Б.Г., Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б., Бокотей A.A. Перший український резерват природи "Пам’ятка Пеняцька": на шляху до відродження // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 167-176.

Лісовий комплекс першого українського резервату "Пам'ятка Пеняцька" є унікальним природним, науковим та історико-культурним пам'ятником України. Оцінено різноманітність рослинних і ґрунтових умов. Встановлено зміни екологічних параметрів за останні 70 років. Визначено можливі перспективи оптимізації заповідного режиму.

Резюме / Resume Скачати в pdf (3,0 Mb)
Б.Г. Проць, Ю.М.Чорнобай, О.Б. Вовк, A.A. Бокотей Первый украинский резерват природы "Памятка Пеняцкая": на пути к возрождению

Лесной комплекс первого украинского резервата „Памятка Пеняцкая” является уникальным природным, научным и историко-культурным памятником Украины. Оценена разнообразность растительных и почвенных условий. Установлены изменения экологических параметров за последние 70 лет. Определены возможные перспективы оптимизации заповедного режима.

Prots, B., Chornobay, Y., Vovk, O, Bokotey, A. The First Ukrainian Nature Reserve "Penyatska Monument": on the way for recovery

The forest complex of the First Ukrainian Nature Reserve “Penyatska Monument” is represented as unique natural, scientific and historic-cultural monument of Ukraine. Diversity of vegetation and soil conditions is evaluated. The changes of ecological parameters during the last 70 years are determined. The suggestions for protection improvement of the monument are presented.ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Чорнобай Ю.М. Стан і перспективи стабілізації екосистем Карпатського регіону: монографічний цикл професора Ф.Д. Гамора // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2004. - 20 - С. 177-190.

Цикл публікацій Ф.Д. Гамора з проблем захисту гірських екосистем Карпатського регіону від стихійних природних явищ і процесів, містить близько 80 наукових праць, їх можна поділити на три частини: першу складають публікації щодо реалізації у Карпатах стратегії сталого розвитку, розробки специфічних економічних та правових механізмів вдосконалення господарської діяльності в горах, до другої належать праці з аналізу причин виникнення в регіонах катастрофічних стихійних явищ та розроблення заходів щодо їх попередження, до третьої частини входять матеріали щодо збереження біорізноманіття та з розвитку заповідної справи, як важливої компоненти природного балансу у Карпатах.