UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 16

Обкладинка т. 16 Обкладинка т. 16 зворот

МУЗЕОЛОГІЯ
Климишин О.С. Наукова концепція фондової роботи Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 5-34.

У концепції викладено історію формування, наукове значення, склад і структуру природничо-наукових фондів музею. У зв'язку із впровадженням у практику музейної діяльності комп'ютерних технологій та ідей моніторингу різноманітності біоти, визначені завдання фондової роботи в галузі комплектування, обліку, консервації, зберігання та наукової обробки музейних предметів. Розглянуто специфіку роботи з палеонтологічними, геологічними, ґрунтовими, ботанічними, зоологічними та ентомологічними фондами. Намічено шляхи подальшого формування музейного зібрання і перспективи його використання.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Климишин А.С. Научная концепция фондовой работы Государственного природоведческого музея НАН Украины

В концепции изложены история формирования, научное значение, состав и структура естественно-научных фондов музея. В связи с внедрением в практику музейной деятельности компьютерных технологий и идеи мониторинга разнообразия биоты, определены задачи фондовой работы в области комплектования, учета, консервации, хранения и научной обработки музейных предметов. Рассмотрена специфика работы с палеонтологическими, геологическими, почвенными, ботаническими, зоологическими и энтомологическими фондами. Намечены пути дальнейшего формирования музейного собрания и перспективы его использования.

Klymyshyn, О. The scientific conception of the work with the collections of the State Natural History Museum of NAS of Ukraine

This conception states the history of the formation, the scientific significance and structure of the natural research collections of the museum. The aims and purposes of our work with these collections in the sphere of acquisition, registration, conservation, the keeping and processing of museum objects in connection with the introduction of computer technologies and the idea of monitoring of the biota variety in the practice of museum activities have been determined. The specific character of our work with paleontological, soil, botanical, zoological, and entomological collections has been examined. Ways of further developing of the museum collections and perspectives on their usage have been planned.Мамчур А.П. Палеоботанічні колекції у фондах Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 35-39.

Наведено коротку історію формування палеоботанічних колекцій Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів). Підрозділ палеоботанічних фондів нараховує близько 5 тисяч зразків. Представлені викопні рослини з девону, кембрію, пермі палеозойської ери, а також з усіх періодів мезозойської та кайнозойської ери.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,2 Mb)
Мамчур А.П. Палеоботанические коллекции в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины

Приведена краткая история формирования палеоботанических коллекций Государственного природоведческого музея НАН Украины (г. Львов). Подраздел палеоботанических фондов насчитывает около 5 тысяч образцов. Представлены ископаемые растения из девона, карбона, перми палеозойской эры, а также из всех периодов мезозойской и кайнозойской эры.

Mamchur, A. Paleontological collections in the funds of the State Natural History Museum of NAS of Ukraine

A short forming history of the palaeobotanical collection of the State Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv city) has elucidated. The palaeobotanical collection consists of around 5 000 records. The fossil plants from Devon, Carbon, Perm of Paleozoic era and also fromall periods of Mesozoic and Cainozoic eras are presented.ЗООЛОГІЯ
Башта А.-Т.В., Шидловський І.В. Колекція рукокрилих (Chiroptera) Зоологічного музею ім. Б. Дибовського Львівського національного університету // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 41-45.

Колекція рукокрилих Зоологічного музею ім. Б. Дибовського Львівського національного університету ім. І. Франка налічує 125 тушок і опудал 15 видів (56% всіх видів кажанів фауни України). Майже усі музейні предмети зібрані в західному регіоні країни: Карпатах (56%), Поділлі (28%) та ін. У колекції представлено 6 видів, занесених до Червоної книги України: Rhinolophus hipposideros, Rh. ferrumequinum, Myotis emarginatus, Nyctalus lasiopterus, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii. Колекції Miniopterus schreibersii (51 екз.) та Rhinolophus hipposideros (20 екз.) є одними з найбагатших в Україні. Інші цікаві знахідки: Myotis emarginatus (здобута на Поділлі), Nyctalus lasiopterus (одна з двох достовірних знахідок виду в західних областях Украйни, здобута на Опіллі).

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,1 Mb)
Башта А.-Т.В., Шидловский И.В. Коллекция рукокрылых (Chiroptera) Зоологического музея им. Б. Дыбовского Львовского национального университета

Коллекция рукокрылых Зоологического музея им. Б. Дыбовского Львовского национального университета им. И. Франко насчитывает 125 тушек и чучел 15 видов (56% всех видов летучих мышей фауны Украины). Почти все музейные предметы собраны в западном регионе страны: Карпатах (56%), Подолье (28%) и др. В коллекции представлено 6 видов, занесенных в Красную книгу Украины: Rhinolophus hipposideros, Rh. ferrumequinum, Myotis emarginatus, Nyctalus lasiopterus, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii. Коллекции Miniopterus schreibersii (51 экз.) и Rhinolophus hipposideros (20 экз.) являются одними из наиболее богатых в Украине. Другие интересные находки: Myotis emarginatus (добыта на Подолье), Nyctalus lasiopterus (одна из двух достоверных находок вида в западных областях Украйни, добыта на Ополье).

Bashta, А.-Т., Shydlovsky I. Collection of bats (Chiroptera) in B. Dybowski Zoological Museum of the L'viv National University

Collection of bats in Benedykt Dybowski Zoological museum of the Lviv National University includes 125 specimens of 15 species (56% of all bat species in fauna of Ukraine). Almost all specimens were collected in the west regions of Ukraine: Carpathians (56%), Podillia (28%) etc. 6 species are represented in the collection, which included to the Ukrainian Red Book:Rhinolophus hipposideros, Rh. ferrumequinum, Myotis emarginatus, Nyctalus lasiopterus, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii. Collections Miniopterus schreibersii (51 specimens) and Rhinolophus hipposideros (20 specimens) are among the richest in Ukraine. Other interest findings are Myotis emarginatus (from Podillia), Nyctalus lasiopterus (one of the two reliable species findings from the west regions of Ukraine, received from Opillia).ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
Войчишин В.К. Поширення викопних решток Agnatha та супутніх груп хребетних у відкладах нижнього девону Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 47-58.

Несприятливі фаціальні умови осадонакопичення (зокрема, відносна глибоководність) силурійського часу на Поділлі визначили майже повну відсутність залишків іхтіофауни у відповідних відкладеннях. Борщівський горизонт (морська фаза девону) на даний час представлений лише нечисленними мікрозалишками акантод і телодонтів. До чортківського горизонту відносяться перші знахідки птераспід, але згадки звідти тих чи інших видів потребують підтвердження. Іванівський горизонт представлений багатими тафоіхтіокомплексами з численними залишками ціатаспід, телодонтов і акантод. Перші достовірні знахідки цефаласпід також походять з іванівських відкладів. Серед біостратиграфічних схем розподілу континентальних відкладень нижнього девону Поділля найбільш вдалою слід вважати схему Ф. Бротцена (1933). Перша зона цієї схеми відповідає устечківській - нижній частині хмелівської світи та відрізняється найбільшою різноманітністю видів викопних агнат з різним рівнем спеціалізації. Друга зона відповідає решті хмелівської світи і до цього часу залишається недостатньо охарактеризованою внаслідок нечисленності та поганого збереження залишків іхтіофауни. Третя зона відповідає, ймовірно, стрипській свиті та представлена декількома видами високоспеціалізованих агнат. Перша і третя фауністичні зони не мають спільних видів безщелепних. Виходячи з того, що близько 90% видів викопних агнат Поділля de facto є ендемічними, тоді як на родовому рівні ця величина становить лише близько 40%, кореляцію подільського розрізу з одновіковими відкладами інших регіонів краще проводити не по розповсюдженню окремих видів, а шляхом порівняння близьких за складом тафокомплексів. За фауністичним комплексом іванівський горизонт Поділля зіставляється з торі-парасолькою "Vogti" (середня частина формації Tien Nevis) нижнього девону Шпіцбергена.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,6 Mb)
Войчишин В.К Распространение ископаемых остатков Agnatha и сопутствующих групи позвоночных в отложениях нижнего девона Подолья

Неблагоприятные фациальные условия осадконакопления (в частности, относительная глубоководность) силурийского времени на Подолье предопределили почти полное отсутствие остатков ихтиофауны в соответствующих отложениях. Борщовский горизонт (морская фаза девона) на данное время представлен только немногочисленными микроостатками акантод и телодонтов. К чортковскому горизонту относятся первые находки птераспид, но упоминания оттуда тех или иных видов нуждаются в подтверждении. Иваневский горизонт представлен богатыми тафоихтиокомплексами с многочисленными остатками циатаспид, телодонтов и акантод. Первые достоверные находки цефаласпид также происходят из иваневских отложений. Среди биостратиграфических схем деления континентальных отложений нижнего девона Подолья наиболее удачной следует считать схему Ф. Бротцена (1933). Первая зона этой схемы соответствует устечковской - нижней части хмелевской свиты и отличается наибольшим разнообразием видов ископаемых агнат с различным уровнем специализации. Вторая зона соответствует остальной части хмелевской свиты и до сих пор остается недостаточно охарактеризованной вследствие немногочисленности и плохой сохранности остатков ихтиофауны. Третья зона соответствует, вероятно, стрипской свите и представлена несколькими видами высокоспециализированных агнат. Первая и третья фаунистические зоны не имеют общих видов бесчелюстных. Исходя из того, что около 90% видов ископаемых агнат Подолья de facto являются эндемическими, тогда как на родовом уровне эта величина составляет только около 40%, корреляцию подольского разреза с одновозрастными отложениями других регионов лучше проводить не по распространению отдельных видов, а путем сравнения близких по составу тафокомплексов. По фаунистическому комплексу иваневский горизонт Подолья сопоставляется с тори-зонтом "Vogti" (средняя часть формации Tien Nevis) нижнего девона Шпицбергена.

Voicbtyshyn, V. Distribution of fossil remains of Agnatha and accompanying vertebrate groups in deposits of Lower Devonian of Podolia

Unfavourable facial conditions of sedimentation (in particular, relatively deep-water condition) in Silurian time in Podolia caused almost entire lack of ichthyofauna remains in corresponding sediments. At present Borshchiv Horizon (marine phase of Devonian) has been represented only by rare microfossils of acanthodians and thelodonts. First findings of pteraspids are recorded from Chortkiv Horizon, but literature records of certain species from there need confirmation. Ivanie Horizon is represented by abundant taphoichtlryo-assemblages witli numerous remains of, in particular, cy-athaspids, thelodonts and acanthodians. First trustworthy finds of cephalaspids come from Ivanie deposits as well. Among biostratigraphical schemes of the Podolian "old-red" division the Brotzen's scheme (1933) should be regarded as the most suitable. The first zone of this scheme corresponds to the Ustechko Suite - base of the Khmeleva Suite, and is notable for the most diversity of agnathan species with different levels of specialization. The second zone corresponds to the rest of the Khmeleva Suite, and has been still characterized insufficiently because of not numerous and poorly preserved remains of ichthyofauna. The thud zone apparently corresponds to the Strypa Suite, and has contain any agnathan species common to the both. About 90% species of Podolian fossil agnathans known are, de facto, endemics, while only about 40% of the total genera known belong to endemic ones. Proceeding from this fact, the correlation of Podolian section with synchronous deposits of another regions is better observed while comparing tapho-assemblages close by structure, than comparing the distribution of separate species. By faunistic assemblage, Ivanie Horizon is very similar to "Vogti" Horizon (middle part of Ben Nevis Formation) of Lower Devonian of Spitsbergen.БОТАНІКА
Тасєнкевич Л.О. Кількісні параметри флори Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 59-70.

За даними автора, флору Карпатської гірської підпровінції становлять 3988 видів і підвидів судинних рослин, що відносяться до 131 родин і 710 родів. Наводяться показники флористичного багатства, систематичного різноманіття і систематичної структури флори.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,4 Mb)
Тасєнкевич Л.А. Количественные параметры флоры Карпат

По данным автора, флору Карпатской горной подпровинции составляют 3988 видов и подвидов сосудистых растений, относящихся к 131 семейству и 710 родам. Приводятся показатели флористического богатства, систематического разнообразия и систематической структуры флоры.

Tasenkevich, L. The quantitative indices of the Carpathians' flora

According to the author's findings, 3988 species and subspecies of vascular plants, belonging to 131 families and 710 genera, constitute the Carpathian Mountainous Subprovince's flora. The parameters of floral richness, systematic diversity and systematic structure have been determined.Малиновський А.К. Еколого-ценотична диференціація рослинності високогір'я Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 71-79.

Дослідження еколого-ценотичної диференціації рослинності виявили як континуальність, так й її дискретність. Сформульовано припущення, що ординація закономірностей диференціації угруповань по едифікаторних і субедифікаторних видах може служити прогнoзтичною матрицею.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,2 Mb)
Малиновский А.К. Еколого-ценотическая дифференциация растительности высокогорья Украинских Карпат

Исследования эколого-ценотической дифференциации растительности выявили как континуальность, так и её дискретность. Сформулировано предположение, что ординация закономерностей дифференциации сообществ по эдификаторным и субэдификаторным видам может служить прогнoстической матрицей.

Malynowsky, A. Eco-coenotic differentiation of high mountain vegetation of the Ukrainian Carpathians

The investigations of eco-coenotic differentiation of high mountain vegetation revealed both their continuum and discretion. The supposition that the ordination of the community differentiation regularity by edificate and sudedifieate species may serve as a forecasting matrix has been formulated.Загульський М.М. Типові зразки судинних рослин гербарію Львівського національного університету ім. І. Франка (LW) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 81-85.

Гербарій Львівського національного університету ім. І. Франка (LW) включає колекцію понад 500 типових зразків судинних рослин. У роботі наводяться 3 голотипи, 37 ізотипів, 4 лектотипи, 2 ізолектотипи і 1 паратип 42 видів з 14 родин з номенклатурними цитатами.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,2 Mb)
Загульский М.Н. Типовые образцы сосудистых растений гербария Львовского национального университета им. И. Франко (LW)

Гербарий Львовского национального университета им. И. Франко (LW) включает коллекцию более 500 типовых образцов сосудистых растений. В работе приводятся 3 голотипа, 37 изотипов, 4 лектотипа, 2 изолектотипа и 1 паратип 42 видов из 14 семейств с номенклатурными цитатами.

Zahulsfyy, М. Authentic specimens of the vascular plants of the Herbarium Ivan Franko National University of L'viv (LW)

The Herbarium of the I. Franko National University of Lviv (LW) includes the collection of about 500 type specimens of vascular plants. The overview of 3 holotypes, 37 isotypes,4 lectotypes, 2 isolectotypes and 1 paratypes of 42 species from 14 families together with the data from the nomen-clatural cite are given in the present paper.Кузярін О.Т. Раритетні рослини та фітоценози заплав Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 87-102.

У результаті обстеження заплавних фітосистем верхньої частини басейну р. Західний Буг складені списки раритетних судинних рослин і фітоценозів. Для даної території зазначаються 73 види рідкісних, зникаючих рослин, з яких 35 занесені до «Червоної книги України». Вони розподілені по категоріях МСОП наступним чином: Ех (ймовірно зниклі) - 6, CR і EN (що знаходяться під загрозою зникнення) - 15 і 6, VU і LR (більш і менш уразливі види) - 16 і 12, DD (невизначені) - 18. Раритетний фітоценофонд представлений 15 синтаксонами спілок Nymphaeion albae Oberd. 57, Magnocaricion elatae W.Koch 26. Caricion davalliunae Klika 34, Calthion Tx. 37 в т. ч. рідкісними, реліктовими, зникаючими 1-ої категорії охорони - 9, 2-ої к.о. - 4, типовими 3-ої к.о. - 2. Наведено синоптичні таблиці рідкісних рослинних угруповань з Cladium meniscus (L.) Pohl., Juncus subnodulosus Schrank, Carex davalliana Smith, C. buxbaumii Wachlenb, Schoenus ferrugineus L.

Резюме / Resume Скачати в pdf (4,0 Mb)
Кузярин А. Т. Раритетные растения и фитоценозы пойм Западного Буга

В результате обследования пойменных фитосистем верхней части бассейна р. Западный Буг составлены списки раритетных сосудистых растений и фитоценозов. Для данной территории указываются 73 вида редких, исчезающих растений, из которых 35 включены в «Червону книгу України». Они распределены по категориям МСОП следующим образом: Ех (вероятно исчезнувшие) - 6, CR и EN (находящиеся под угрозой исчезновения ) - 15 и 6, VU и LR (более и менее уязвимые виды) - 16 и 12, DD (неопределенные) - 18. Раритетный фитоценофонд представлен 15 синтаксонами союзов Nymphaeion albae Oberd. 57, Magnocaricion elatae W.Koch 26. Caricion davalliunae Klika 34, Calthion Tx. 37 в т. ч. редкими, реликтовыми, исчезающими 1-ой категории охраны - 9, 2 -ой к.о. - 4, типичными 3-ей к.о. - 2. Приведены синоптические таблицы редких растительных сообществ с Cladium meniscus (L.) Pohl., Juncus subnodulosus Schrank, Carex davalliana Smith, C. buxbaumii Wachlenb, Schoenus ferrugineus L.

Kuzjarin, A. Rare species and phytocenoses in the flood plains of the Western Bug river

The list of the rare vascular plants and vegetation communities in the flood plains of the Western Bug river head basin are put. Information about 73 rare, disappering species are noted for given territory. They consist from IUCN Red List Categories: Ex (extinct or probably extinct) - 6, CR (critic-cally endangered) - 15, EN (endangered) - 6, VU (vulnerable) - 16, LR (lower risk) - 12, DD (data deficient) - 18. Rare vegetation communities include 15 syntaxons of the alliances Nymphaeion albae Oberd. 57, Magnocaricion elatae W.Koch 26. Caricion davalliunae Klika 34, Calthion Tx, among their number 9- rare, dissapering syntaxons of the first categories, 4 - rare syntaxons of the second categories, 2 - typical communities of the third categories. The synoptic tables of rare vegetation communities with Cladium meniscus (L.) Pohl., Juncus subnodulosus Schrank, Carex davalliana Smith, C. buxbaumii Wachlenb, Schoenus ferrugineus L.ЕКОЛОГІЯ
Різун В.Б., Храпов Д.С. До вивчення турунів (Coleoptera, Carabidae) Львова (Сихівський та Винниківський лісопарки) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 103-108.

Протягом 2001 р. вивчалася карабідофауна чорновільхового, дубового і букових лісів Сихівського та Винниківських лісопарків Львова з використанням ґрунтових пасток. Загалом, ідентифіковано 48 видів турунів (39 видів у чорновільховому, 25 - у дубовому і 16 - у буковому лісах). Враховуючи результати наших досліджень, карабідофауна Львова налічує 238 видів, 7 з яких (Blemus discus (F.), Bembidion nerescheimeri J., Pterostichus rhaelicus Heer, Agonum duftschmidi Schmidt, Acupalpus exiguus (Dej.), Ophomis rufi-barbis (F.)) вказані вперше. Карабідокомплекси турунів чорновільхових і букових лісів зеленої зони Львова подібні до карабідокомплексів подібних типів лісу природного заповідника "Розточчя", але збіднені видами роду Carabus. Збіднена карабідофауна дослідженого Сихівського лісопарку, на наш погляд, свідчить про вторинне походження цього лісового масиву і обмежені міграційні можливості безкрилих видів турунів роду Carabus.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,5 Mb)
Ризун В.Б., Храпов Д.С. К изучению жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Львова (Сиховский и Винниковский лесопарки)

На протяжении 2001 г. изучалась карабидофауна черноольхового, дубового и букового лесов Сиховского и Винниковского лесопарков Львова с использованием почвенных ловушек. В целом, идентифицировано 48 видов жужелиц (39 видов в черноольховом, 25 - в дубовом и 16 - в буковом лесах). Учитывая результаты наших исследований, карабидофауна Львова насчитывает 238 видов, 7 из которых Blemus discus (F.), Bembidion nerescheimeri J., Pterostichus rhaelicus Heer, Agonum duftschmidi Schmidt, Acupalpus exiguus (Dej.), Ophomis rufi-barbis (F.)) указаны впервые. Карабидокомплексы жужелиц черноольхового и букового лесов зеленой зоны Львова подобны карабидокомплексам схожих типов леса природного заповедника "Росточье", но обеднены видами рода Carabus. Обедненная карабидофауна исследованного Сиховского лесопарка, на наш взгляд, свидетельствует о вторичном происхождении этого лесного массива и ограниченных миграционных возможностях бескрылых видов жужелиц рода Carabus.

Rizun, V., Khrapov, D. On study of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of L'viv (Sykhiv and Vynnyky forest-parks)

During 2001 the fauna of ground beetles was investigated in black alder, oak and beech stands of Sykhiv and Vynnyky forest-parks of L'viv, using the method of pit-fall traps. On the whole 48 ground beetle species have been identified (39 species in black alder, 25 - in oak and 16 - in beech stands). Including the results of our study, the ground beetle fauna in L'viv numbers 238 species, 7 of which (Blemus discus (F.), Bembidion nerescheimeri J., Pterostichus rhaelicus Heer, Agonum duftschmidi Schmidt, Acupalpus exiguus (Dej.), Ophomis rufi-barbis (F.)) have been recorded for the first time. The carabid communities in black alder and beech stands of L'viv green zone bear resemblance to carabid communities in similar types of forests in "Roztochia" Natural Reserve, although they are poorly represented by species of the genus Carabus. In our opinion, the poorness of ground beetle fauna in Sykhiv forest-park testifies to the secondary origin of this stand and to limited migration ability of apterous species of the genus Carabus.Козловський М.П. Видове різноманіття фітонематод субальпійського та альпійського поясів Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 109-116.

Наведено дані про видове різноманіття фітонематод у первинних і вторинних екосистемах субальпійського і альпійського поясів Українських Карпат. Показано відмінність між рослинними поясами, а також між первинними та вторинними екосистемами за показниками видового різноманіття та домінування видів в окремих рядах фітонематод, трофічних та екологічних групах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,3 Mb)
Козловский Н.П. Видовое разнообразие фитонематод субальпийского и альпийского поясов Украинских Карпат

Приведены данные о видовом разнообразии фитонематод в первичных и вторичных экосистемах субальпийского и альпийского поясов Украинских Карпат. Показано различие между растительными поясами, а также между первичными и вторичными экосистемами по показателям видового разнообразия и доминирования видов в отдельных отрядах фитонематод, трофических и экологических группах.

Kozlovsky, М.Р. Species diversity of Phytonematoda in subalpine and alpine ranges of Ukrainian Carpathians

The data about Phytonematoda species diversity in primary and secondary ecosystems of subalpine and alpine mountain ranges of Ukrainian Carpathians are given. The differences of species diversity between vegetation bands as well as between the primary and secondary ecosystems by indexes of diversity and domination in some Phytonematod's ordae, trophic and ecological groups are shown.Сверлова Н.В. Наземна малакофауна (Gastropoda, Pulmonata) Розточчя і Опілля та її зміни за останні 100 років // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 117-123.

На території Розточчя і Опілля достовірно зареєстровані 96 видів наземних молюсків. З них 62% живуть в адміністративних межах м. Львова. За останні 100 років не відбулося збіднення наземної малакофауни дослідженого регіону. Деякі види молюсків були антропохорно занесені до Львова.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,5 Mb)
Сверлова Н.В. Наземная малакофауна (Gastropoda, Pulmonale) Расточья и Ополья и ее изменения за последние 100 лет

На территории Расточья и Ополья достоверно зарегистрированы 96 видов наземных моллюсков. Из них 62% обитают в административных границах г. Львова. За последние 100 лет не произошло обеднения наземной малакофауны исследованного региона. Некоторые виды моллюсков были антропохорно занесены во Львов.

Sverlova, V. Land molluscs fauna of the Roztochia and Opillia and its changes for the last 100 years

Ninety six species of land moluscs have been registered for a fact in Roztochia and Opillia territory. Sixty two per sent of them inhabits in administrative boundaries of Lviv. During the last 100 years impoverishment of land molluscs fauna was not occured. Some mollusc species were transfered to Lviv anthropochorously.Малиновський А.К., Білонога В.М. Вплив еколого-ценотичних умов на внутрішньопопуляційну мінливість морфометричних показників рослин // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 125-133.

Наведено результати досліджень внутрішньопопуляційної різноманітності і мінливості видів рослин, встановлена варіабельність біологічних і морфологічних параметрів в залежності від факторів середовища. За допомогою кластерного аналізу виявлено близькість ценопопопуляції сольданелли угорської та підбілу альпійського по ряду морфометричних показників і репродуктивних параметрів. Простежено напрями змін у структурі генеративної сфери, насіннєвої продуктивності, структури надземних органів залежно від характеру рослинного угруповання та ізометричних показників. Досліджено кореляцію основних морфометричних показників в різних еколого-ценотичних умовах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,8 Mb)
Малиновський А.К., Билонога В.М. Влияние эколого-ценотических условий на внутрипопуляционную изменчивость морфометрических показателей растений

Приведены результаты исследований внутрипопуляционного разнообразия и изменчивости видов растений, установлена вариабельность биологических и морфологических параметров в зависимости от факторов среды. С помощью кластерного анализа выявлена близость ценопо-пуляций сольданеллы венгерской и подбела альпийского по ряду морфометрических показателей и репродуктивных параметров. Прослежены направления смен в структуре генеративной сферы, семенной продуктивности, структуры надземных органов в зависимости от характера растительного сообщества и изометрических показателей. Исследована корреляция основных морфометрических показателей в различных эколого-ценотических условиях.

Malynovsky.A., Bilonoga, V. Influence of eco-coenotic. conditions upon innerpopulation changeability of morphometric plant indices

The investigation results of innerpopulation diversity and changeability of plant species have been demonstrated. Variability of biologic and morphologic parameters in dependence on the environmental factors has been established. Similarity of сое-population of Soldanella hungarica and Homogyne alpina by the number of morphometric indices and reproductive parameters has been studied with the aid of Cluster Analysis. The directions of the changes in generative sphere structure, seed productivity, above ground parts structure in dependence on the nature of plant community and hypsometric indices have been checked up. The changability of basic morphometric indices in different eco-coenotic conditions has been investigated.Дзюбенко Н.В. Білощокий крячок як аллохтонний елемент орнітофауни заходу України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 135-145.

Досліджено етапи розселення білощокого крячка на заході Україні. Вивчено механізм стабілізації новоутворених поселень. Показані зміни статусу виду в результаті розселення.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,2 Mb)
Дзюбенко Н.В. Белощокая крачка как аллохтонный элемент орнитофауны запада Украины

Исследованы этапы расселения белощекой крачки на западе Украины. Изучен механизм стабилизации новообразованных поселений. Показаны изменения статуса вида в результате расселения.

Dzyubenko, N. The Whiskered Tern as an allochthonous element of avifauna in the west of Ukraine

The stages of settling the Whiskered Tern in the west of Ukraine have been investigated. The mechanism of stabilizing of derived settlements has been studied. The changes in the species status as a result of settling have been shown.Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Особливості формування грунтового покриву на відвалах Роздільського ДГХП "Сірка" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 147-152.

На підставі морфологічного опису ґрунтових профілів головних компонентів техногенного ландшафту Роздільського підприємства "Сірка" встановлено особливості формування ґрунтового покриву. На сучасному етапі первинної сукцесії, що протікає на цій території, ґрунтовий покрив представлений переважно двома типами ембріоземів - ембріоземом органоакумулятивним і ембріоземом дерновим, які відповідають кореневищній і дерновій стадії рослинної сукцесії на відвалах сіркодобувних підприємств.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,7 Mb)
Марискевич О.Т., Шпакивская И.М. Особенности формирования почвенного покрова на отвалах Роздольского ГГХП "Сера"

На основании морфологического описания почвенных профилей главных компонентов техногенного ландшафта Роздольского предприятия "Сера" установлены особенности формирования почвенного покрова. На современном этапе первичной сукцессии, протекающей на этой территории, почвенный покров представлен преимущественно двумя типами эмбриоземов - эмбриоземом органоаккумулятивным и эмбриоземом дерновым, которые соответствуют корневищной и дерновой стадиям растительной сукцессии на отвалах серодобывающих предприятий.

Maryskevych, О., Shpakivska, I. Peculiarity of soil cover formation on dumps of Rozdil State Enterprises "Sulphur"

In the base of the morphological description of soils profiles main components of Rozdil state enterprise "Sulphyr" technogenic landscape the peculiarity formation of soil cover were established. At the present stage of primary succession which is flowing past in this terrain, the soil cover was shown predominantly by two types of embriozems - organic accumulation embriozems and soddy embriozems, which one correspond root and soddy stages of the plant succession on the dumps.Шрубович Ю.Ю. Фауна ногохвісток (Collembola) оранжерей, підвалів і квіткових горщиків // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 153-158.

У результаті досліджень фауни ногохвісток урботопів закритого ґрунту виявлено 49 видів колембол, які відносяться до 9 родин та 31 роду. Встановлено, що еврибіонтні, компостні, рудеральні, синантропні види ногохвісток добре адаптуються до умов цих середовищ існування і формують численні популяції. Специфікою досліджених угруповань ногохвісток є присутність адвентивних видів з південними ареалами і троглофільних видів, природні ареали яких відзначені в печерах.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,5 Mb)
Шрубович Ю.Е. Фауна ногохвосток (Collembola) оранжерей, подвалов и цветочных горшков

В результате исследований фауны ногохвосток урботопов закрытой почвы выявлено 49 видов коллембол, которые относятся к 9 семействам и 31 роду. Установлено, что эврибионтные, компостные, рудеральные, синантропные виды ногохвосток хорошо адаптируются к условиям этих местообитаний и формируют многочисленные популяции. Спецификой исследованных группировок ногохвосток' является присутствие адвентивных видов с южными ареалами и троглофильных видов, природные ареалы которых отмечены в пещерах.

Shrubovych, J. The fauna of springtails (Collembola) in hothouses, cellars and flowerpots

As a result of our research 49 species of Collembola belonging to 31 genera and 9 families have been recorded in specific urban habitats of closed ground. Eurytopic, compost, ruderal, synantropic species of springtails successfully adapt themselves to specific conditions and form populations with great numbers. The availability of adventitious species with southern areas of distribution and of troglophillous species is the main characteristic feature of springtail communities investigated.Соколов Н.Ю. Морфометрична характеристика головешки амурської (Perccottus glenii Dyb. 1877) з басейну Верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 159-165.

На основі морфологічного аналізу 70 особин головешки амурської з водойм басейну Верхнього Дністра представлені 9 меристичних і 32 пластичних ознак. Проведено порівняльний аналіз пластичних ознак головешки з різних частин ареалу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,4 Mb)
Соколов Н.Ю. Морфометрическая характеристика головешки амурской (Perccottus glenii) из бассейна Верхнего Днестра

На основе морфологического анализа 70 особей головешки амурской из водоемов бассейна Верхнего Днестра представлены 9 меристических и 32 пластических признака. Проведен сравнительный анализ пластических признаков головешки из разных частей ареала.

Sokolov, N. Morphometric characterization of the Amur sleeper (Perccottus glenii), from the basin of the Upper Dnister

On the basis of morphological analysis of 70 specimens of Amur sleeper from the basin of Upper Dnister 9 meristic and 32 plastic characters are presented. The comparative analysis of the plastic characters of Amur sleeper from different parts of area is carried out.Орлов О.Л. Еколого-енергетичний стан лучних ґрунтів басейну Верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2001. - 16 - С. 167-175.

Проведено дослідження кількісного та якісного складу та енергоємності органічної речовини лучних ґрунтів басейну Верхнього Дністра. Вивчено дигресію еколого-енергетичного стану органічної речовини ґрунтів під впливом антропогенної трансформації.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,8 Mb)
Орлов О.Л. Эколого-энергетическое состояние луговых почв бассейна Верхнего Днестра

Проведены исследования количественного и качественного состава и энергоёмкости органического вещества луговых почв бассейна Верхнего Днестра. Изучена дигрессия эколого-энергетического состояния органического вещества почв под влиянием антропогенной трансформации.

Orlov, О. Ecological pover condition in meadow soils in the Upper Dnister basin

Study of quantitative and qualitative composition and power capacity of organic matter in meadow soils in the Upper Dnister basin was determined. The digression of ecological power condition of organic matter in soils under the influence of anthropogenic transformation were investigated.