UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 27

Обкладинка т. 27 Обкладинка т. 27 зворот

МУЗЕЙНА СПРАВА
Крахмальна Т.В., Кепін Д.В. Музеєфікація пам'яток плейстоцену України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 3-13.

У статті розглянуті методичні положення збереження і експонування археологічно-палеонтологічних пам'яток in situ. Наведено класифікації палеонтологічних місцезнаходжень і палеолітичних пам'яток. Обґрунтовано нові музейні комплекси - "археопарки" з відповідною типологією. Проаналізовано етапи музеєфікації пам'яток. На конкретних прикладах досліджених археологічно-палеонтологічних об'єктів із залишками житлових конструкцій з кісток мамонтів (Подесіння і Середнє Подніпров'я) показані можливості створення експозицій в умовах "археопарку". Дана характеристика пізньопалеолітичних пам'яток середньодніпровського регіону та Північного Приазов'я як потенційних об'єктів туристично-екскурсійних маршрутів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Крахмальная Т.В., Кепин Д.В. Музеефикация памятников плейстоцена Украины

В статье рассмотрены методические положения сохранения и экспонирования археолого-палеонтологических памятников in situ. Приведены классификации палеонтологических местонахождений и палеолитических памятников. Обоснованы новые музейные комплексы – "археопарки" с соответствующей типологией. Проанализированы этапы музеефикации памятников. На конкретных примерах исследованных археолого-палеонтологических объектов с остатками жилищных конструкций из костей мамонтов (Подесенье и Среднее Поднепровье) показаны возможности создания экспозиций в условиях "археопарка". Дана характеристика позднепалеолитических памятников Среднеднепровского региона и Северного Приазовья как потенциальных объектов туристическо-экскурсионных маршрутов.

Krakhmalnaya T.V., Kepin D.V. Museification of Ukraine Pleistocene’ monuments

In this article methodics principles of preservation and exhibition of archeologic-palaeontological monuments in situ are considered. Classifications of paleontological sites and Palaeolithic monuments are given. New museum complexes – "archeoparks" of proper typology are grounded. The stages of monuments’ museification have been analyzed. On the concrete example of the researched archeologic-palaeontological objects with the remains of dwelling constructions of mammoth-bones (Podesenje and Middle Dnieper) the possibilities of the exhibitions’ creations under conditions of "archeopark" are shown. The characteristics of the Late Palaeolithic’ monuments of the Middle Dnieper region and North Priazovie as potential tourist-excursion routes is given.Климишин О.С. Розробка електронної бази даних для гербарних колекцій судинних рослин // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 15-24.

Проаналізовано досвід комп'ютеризації музейних фондів, а також різні види існуючого програмного забезпечення для музейних баз даних. Обґрунтована доцільність власної розробки електронної бази даних колекції судинних рослин Гербарію Державного природознавчого музею НАН України (LWS). На першому етапі роботи визначені параметри записів, створений інтерфейс бази даних, підготовлені словники та виготовлений робочий варіант програмного забезпечення з власною пошуковою системою. У найближчому майбутньому розробка буде запропонована для використання в гербаріях музеїв, науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Климишин А.С. Разработка электронной базы данных для гербарных коллекций сосудистых растений

Проанализирован опыт компьютеризации музейных фондов, а также различные виды существующего программного обеспечения для музейных баз данных. Обоснована целесообразность собственной разработки электронной базы данных коллекции сосудистых растений Гербария Государственного природоведческого музея НАН Украины (LWS). На первом этапе работы определены параметры записей, создан интерфейс базы данных, подготовлены словари и изготовлен рабочий вариант программного обеспечения с собственной поисковой системой. В ближайшем будущем разработка будет предложена для использования в гербариях музеев, научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений Украины.

Klymyshyn O.S. Creation of electronic database for herbarium collections of vascular plants

Experience of computerization of museum funds, and also different types of existent software, is analyzed for museum databases. Expediency of own creation of electronic database of collection of vascular plants of herbarium of the State Natural History Museum of NАS of Ukraine (LWS) is reasonable. On the first stage of work the parameters of records are certain, the interface of database is created, dictionaries geared-up and the working variant of software is made with the own searching system. In the near future this software will be offered for the use in the herbariums of museums, research establishments and higher educational.Гураль Р.І. Конхіометрічна мінливість Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 25-36.

Виміряно 220 стулок B. crassa, зібраних за період з кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. на території Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернігівської областей та Криму. Проаналізовано залежність розмірів мушель та їх індексів від віку молюсків, а також від часу їх збору (кінець ХІХ ст. - початок ХХ ст., середина ХХ ст., початок ХХІ ст.). Не вдалося виявити сповільнення ростових процесів, обумовленого погіршенням якості водного середовища протягом ХХ ст. На підставі власних досліджень і літературних даних проаналізовано мінливість індексів, які характеризують форму мушель, в основних річкових басейнах на території України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гураль Р.И. Конхиометрическая изменчивость Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) в фондах Государственного природоведческого музея

Измерено 220 створок B. crassa, собранных за период с конца ХІХ в. до начала ХХІ в. на территории Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черниговской областей и Крыма. Проанализирована зависимость размеров раковин и их индексов от возраста моллюсков, а также от времени их сбора (конец ХІХ в. – начало ХХ в., середина ХХ в., начало ХХІ в.). Не удалось выявить замедления ростовых процессов, обусловленного ухудшением качества водной среды на протяжении ХХ в. На основании собственных исследований и литературных данных проанализирована изменчивость индексов, которые характеризуют форму раковин, в основных речных бассейнах на территории Украины.

Gural R.I. Conchiometrical variability of Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) in the funds of State Natural Historical Museum

220 valves of B. crassa collected from the end of XIX century to the beginning of XXI century on the territories of Vinnitsa, Volyn, Zhitomir, Ivano-Frankinsk, Lviv, Ternopil, Chernigiv Regions and Crimea were measured. The dependence of the mussel sizes and their indexes from the age of the mollusks and the time of the collecting (end of XIX century – beginning of XX century, middle of XX century, beginning of XXI century) was analyzed. The deceleration of the growth caused with the aggravation of the quality of the water environment during the XX century was a failure to reveal. On the base of the one’s own researches and the literature data the variability of the indexes characterizing the form of the mussels was analyzed in the main river basins on the territory of Ukraine.Корнюшин В.В., Сергієнко М.І., Капрусь І.Я., Рукавець Є.В. Колекція цестод птахів у фондах Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 37-50.

У фондах музею зареєстровано 90 видів цестод ендопаразитів птахів. Протягом 1959-1965 рр. матеріал збирався від птахів, що мешкають у басейні Верхнього Дністра.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Корнюшин В.В., Сергиенко М.И., Капрусь И.Я., Рукавец Е.В. Коллекция цестод птиц в фондах Государственного природоведческого музея

В фондах музея зарегистрированы 90 видов цестод эндопаразитов птиц. В течение 1959-1965 гг. материал собирался от птиц, обитающих в бассейне Верхнего Днестра.

Kornyushyn V., Sergienko M., Kaprus, I., Rukavets E. The Cestoda collection of birds in funds of the State Natural History Museum

There are 90 species of Сestoda endoparasites of birds, presented in the funds of museum. The material was collected from birds in the upper basin of Dnister River in years 1959-1965.ЕКОЛОГІЯ
Кияк В.Г. Структура і функціонування популяцій Ranunculus thora L. в Українських Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 51-62.

Досліджено відомі та виявлені популяції Ranunculus thora L. в Українських Карпатах. Зниження чисельності популяцій пов'язане із збиранням кореневищ для цілей народної фітотерапії та пасторальним навантаженням. Усе більшу загрозу становлять порушення структури фітоценозів унаслідок зростання інтенсивності рекреації. Популяції лабільні до різноманітних стохастичних змін унаслідок малої площі та чисельності. В умовах заповідання відбувається самовідновлення популяцій. Проведена оцінка життєздатності популяцій за 10 параметрами.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,3 Mb)
Кияк В.Г. Структура и функционирование популяций Ranunculus thora L. в Украинских Карпатах

Исследованы известные и выявленные популяции Ranunculus thora L. в Украинских Карпатах. Cнижение численности популяций связано с собиранием корневищ для целей народной фитотерапии и пасторальной нагрузкой. Все большую угрозу представляют нарушения структуры фитоценозов вследствие возрастания интенсивности рекреации. Популяции лабильны к разнообразным стохастическим изменениям вследствие малой площади и численности. В условиях заповедания происходит самовозобновление популяций. Проведена оценка жизнеспособности популяций по 10 параметрам.

Kyyak V.H. The structure and functioning of Ranunculus thora L. population in the Ukrainian Carpathians

The known and newly found populations of Ranunculus thora L. in the Ukrainian Carpathians were investigated. The number of populations decrease, because of rhizome gathering for the aims of traditional folk phytotherapy as well as grasing pressure. The intensive increase of recreation causes a great threat for plant community structure. Populations are labile to different stochastic changes caused by their small area and number of individuals. The recovery of populations is taking place under reserved conditions. The viability of population was evaluated using 10 parameters.Білонога В.М. Просторова структура Pulmonaria filarszkyana Jav. в Українських Карпатах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 63-70.

Проведено аналіз просторової структури популяцій Pulmonaria filarszkyana в основних масивах Українських Карпат. Розглянуто особливості впливу різних чинників на стан локальних популяцій та динаміку метапопуляційних утворень. Найбільший вплив на просторову структуру популяцій надає гетерогенність ландшафту і особливості розмноження даного виду.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Билонога В.М. Пространственная структура Pulmonaria filarszkyana Jav. в Украинских Карпатах

Произведен анализ пространственной структуры популяций Pulmonaria filarszkyana в основных массивах Украинских Карпат. Рассмотрены особенности влияния различных факторов на состояние локальных популяций и динамику метапопуляционных образований. Наибольшее влияние на пространственную структуру популяций оказывает гетерогенность ландшафта и особенности размножения данного вида.

Bilonoha V.M. Spatial structure of Pulmonaria filarszkyana Jav. in Ukrainian Carpathians

Spatial structure of populations of the Pulmonaria filarszkyana in main massifs of Ukrainian Carpathians is analyzed. Impact of different factors on state of local populations and metapopulation dynamic is examined. The heterogeneity of landscapes and reproduction peculiarities of species have an essential influence on population’s spatial structure.Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Поява іспанського слизняка Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) у Львові, її можливі екологічні та економічні наслідки // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 71-80.

Улітку 2010 р. на території м. Львова було виявлено та обстежено декілька колоній A. lusitanicus. Детально описані сучасні межі колоній, можливості їх подальшого розширення в результаті власної локомоторної активності слизняків та антропохорії. Проаналізовано можливі екологічні та економічні наслідки вселення A. lusitanicus до Львова і загалом на захід України.

Резюме / Resume Скачати в pdf (3,8 Mb)
Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Появление испанского слизня Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) во Львове, его возможные экологические и экономические последствия

Летом 2010 г. на территории г. Львова было обнаружено и обследовано несколько колоний A. lusitanicus. Детально описаны современные границы колоний, возможности их дальнейшего расширения в результате собственной локомоторной активности слизней и антропохории. Проанализированы возможные экологические и экономические последствия вселения A. lusitanicus во Львов и вообще на запад Украины.

Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Appearance of spanish slug Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) in Lviv, its possible ecological and economical consequences

In the summer of 2010 on the territory of Lviv the several colonies of A. lusitanicus were discovered and inspected. The modern limits of the colonies and the possibilities of their subsequent distribution in the result of the own locomotors activity of the slugs and the anthropohory were detail described. The possible ecological and economical consequences of the settling of A. lusitanicus in Lviv and in Western Ukraine in general were analysed.Гураль-Сверлова Н.В., Мелещук Л.І. Знахідки наземних молюсків в гніздах птахів і їх екологічна інтерпретація // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 81-88.

При обстеженні пташиних гнізд було виявлено 19 видів наземних молюсків. Найчастіше у гніздах траплялися слизняки Lehmannia marginata, равлики Cochlodina laminata, Cepaea vindobonensis. Обговорюються можливі шляхи потрапляння молюсків або їх черепашок до гнізд птахів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Гураль-Сверлова Н.В., Мелещук Л.И. Находки наземных моллюсков в гнездах птиц и их экологическая интерпретация

При обследовании птичьих гнезд было выявлено 19 видов наземных моллюсков. Наиболее часто в гнездах попадались слизни Lehmannia marginata, улитки Cochlodina laminata, Cepaea vindobonensis. Обсуждаются возможные пути попадания моллюсков или их раковин в гнезда птиц.

Gural-Sverlova N.V., Meleshchuk L.I. Land mollusсs discoveries in bird’s nests and their ecological interpretation

Nineteen land mollusсs species were revealed during investigate the bird’s nests. The slugs Lehmannia marginata and the snails Cochlodina laminata and Cepaea vindobonensis were discovered in the nests most often. The possible means of the getting the molluscs or its shells into bird’s nests are discussed.Рагуліна М.Є., Орлов О.Л. Мохоподібні (Bryophyta) як агенти ініціального ґрунтоутворення в техногенних екосистемах // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 89-94.

Поселення мохоподібних на техногенних відслоненнях позитивно впливає на процеси ініціального педогенезу. Показано, що формування мохового покриву сприяє первинному гумусонакопиченню в техноґрунтах, безпосередньо виступаючи джерелом органічних речовин, а також сприяє утриманню органіки в поверхневих шарах субстрату в результаті підкислення реакції середовища.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,1 Mb)
Рагулина М.Е., Орлов О.Л. Мохообразные (Bryophyta) как агенты инициального почвообразования в техногенных экосистемах

Поселение мохообразных на техногенных обнажениях позитивно влияет на процессы инициального педогенеза. Показано, что формирование мохового покрова способствует первичному гумусонакоплению в техногрунтах, непосредственно являясь источником органических веществ, а также способствует удержанию органики в поверхностных слоях субстрата в результате подкисления реакции среды.

Ragulina M.Ye., Orlov O.L. The Mosses (Bryophyta) as agents of the initial pedogenesis in technogenic ecosystems

The settling of the mosses on the technogenic outcrops influences positively on the processes of initial pedogenesis. The forming of a moss cover activates a humus accumulation in technogrounds. At the first, dead parts of mosses are direct source of organic substances. At the second, moss wefts products promote to organic matters conservative in substrate superficial layers by way of acidity increasing.Вовк О.Б., Чернявський М.В. Ґрунтове різноманіття заказника "Дача Галілея" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 95-107.

Досліджено ґрунтове різноманіття заказника "Дача Галілея". Визначено 13 типів лісу, в яких поширені 7 генетичних типів ґрунтів. Домінують сірі та темно-сірі, дернові та дерново-карбонатні ґрунти, а також опідзолені чорноземи. Підтверджено лісове походження ґрунтів заказника, що забезпечує їм оптимальне функціонування в лісовому біотопі. Досліджено властивості рідкісних бурувато-сірих ґрунтів заказника.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Вовк О.Б.,Чернявський. М.В. Почвенное разнообразие заказника "Дача Галилея"

Исследовано почвенное разнообразие заказника "Дача Галилея". Определены 13 типов леса, в которых распространены 7 генетических типов почв. Доминируют серые и темно-серые, дерновые и дерново-карбонатные почвы, а также оподзоленные черноземы. Подтверждено лесное происхождение почв заказника, что обеспечивает им оптимальное функционирование в лесном биотопе. Исследованы свойства редко встречающихся буровато-серых почв заказника.

Vovk O.B., Chernyavskyy M.V. Soil diversity of the reserve "Villa Galilee"

The soil diversity of the reserve "Villa Galilee" has been studied. Thirteen forest types with 7 genetic types of soils have been determined. Grey, dark grey, soddy, soddy-carbonate soils and podzolic chernozem dominate. The forest origin of the reserve soils, with their optimal functioning in forest habitat has been confirmed. The properties of the rare brownish-grey soils of the reserve have been studied.БОТАНІКА
Кузярін О.Т. Прируслова деревно-чагарникова рослинність басейну Західного Бугу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 109-118.

Наводиться сінтаксономічний склад прируслової деревно-чагарникової рослинності класу Salicetea purpureae для української частини басейну Західного Бугу, до складу якого входить один порядок, один союз і дві асоціації.Аналізуються еколого-ценотичні параметри, частота трапляння, созологічний статус фітоценозів та їх динамічні тенденції. Додається синоптична таблиця для рослинних угруповань.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Кузярин А.Т. Прирусловая древесно-кустарниковая растительность бассейна Западного Буга

Приводится синтаксономический состав прирусловой древесно-кустарниковой растительности класса Salicetea purpureae для украинской части бассейна Западного Буга, включающий один порядок, один союз и две ассоциации. Анализируются эколого-ценотические параметры, частота встречаемости, созологический статус фитоценозов и их динамические тенденции. Прилагается синоптическая таблица для растительных сообществ.

Kuzyarin O.T. River-bed woody and bushy vegetation of the Western Bug River basin

Information about syntaxonomic composition of woody and bushy vegetation of Salicetea purpureae class (one alliance, one order and two associations) for the ukrainian part of the Western Bug river basin is noted. The ecologo-phytocoenotic characteristics, categories of spreading, sozological importance and dynamic tendencies are presented. The synoptic table for the plant communities are given.Новіков А.В. Нодальна анатомія представників підроду Aconitum секції Aconitum (Aconitum L., Ranunculaceae Juss.) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 119-125.

Представлені результати вивчення структури провідної системи міжвузля, вузла і черешка 4 видів підроду Aconitum секції Aconitum. Встановлено, що у всіх досліджених видів вузол має трилакунну трьохпучкову організацію провідної системи. Також встановлено, що провідна система черешків вивчених видів представлена 5 морфогенетичними групами провідних пучків, які також можна розділити на 3 основні морфофункціональні групи.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Новиков А.В. Нодальная анатомия представителей подрода Aconitum секции Aconitum (Aconitum L., Ranunculaceae Juss.)

Представлены результаты изучения структуры проводящей системы междуузлия, узла и черешка 4 видов подрода Aconitum секции Aconitum. Установлено, что у всех исследованных видов узел имеет трилакунную трипучковую организацию проводящей системы. Также установлено, что проводящая система черешков изученных видов представлена 5 морфогенетическими группами проводящих пучков, которые также можно разделить на 3 основные морфофункциональные группы.

Novikoff A.V. Nodal anatomy of the representatives from the subgenus Aconitum section Aconitum (Aconitum L., Ranunculaceae Juss.)

The results of the investigation of the vascular system structure in the node-leaf continuum on 4 species from the subgenus Aconitum section Aconitum are presented. It is ascertained that nodal vascular system has trilacunar three trace organization. It has been established that vascular system of the petiole is represented by 5 morphogenetic groups of bundles, also divided into 3 morphofunctional groups.ЗООЛОГІЯ
Дребет М.В. Живлення сови вухатої (Asio otus L.) на Північному Поділлі // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 127-132.

Проаналізовано більше 100 пелеток сови вухатої та визначено її раціон на території Північного Поділля. Раціон характеризує досніговий аспект харчування. До складу об'єктів харчування входять 6 видів дрібних ссавців з родин Muridae (7,2%) і Arvicolidae (91,8%), а також представник птахів родини Passeridae (1,0%). Подібне співвідношення часток родин мікромамалій спостерігається на суміжних територіях Східного Поділля та Подільського Побужжя. Для сови вухатої характерний набір антропогенних кормів. Домінуючу роль у харчуванні сови займає Microtus arvalis (89,0%).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Дребет М.В. Питание совы ушастой (Asio otus L.) в Северном Подолье

Проанализировано более 100 погадок совы ушастой и определен ее рацион на территории Северного Подолья. Рацион характеризует доснежный аспект питания. В состав объектов питания входят 6 видов мелких млекопитающих из семейств Muridae (7,2%) и Arvicolidae (91,8%), а также представитель птиц семейства Passeridae (1,0%). Похожее соотношение долей семейств микромамалий наблюдается на сопредельных территориях Восточного Подолья и Подольского Побужья. Для совы ушастой характерный набор антропогенных кормов. Доминирующую роль в питании совы занимает Microtus arvalis (89,0%).

Drebet M.V. Diet of Long-eared Owl Asio otus L. in the Northern Podillya

Analyzed more than 100 pelets Long-eared Owl and determined the diet of its power for the territory north of Podillya. Ration characterizes prior to the snow aspect of nutrition. The composition of food objects are 6 species of small mammals of the families Muridae (7,2%) and Arvicolidae (91,8%), and a representative of birds, a family Passeridae (1,0%). A similar ratio of share of families mikromamaly observed in adjacent territories – Eastern Podillya and Podilsky Pobuzhzha. Total for the Long-eared Owl characteristic set of man-made feed. Dominant role in the diet of owls is Microtus arvalis (89,0%).Тарасенко М.О.Аналіз запасів здобичі сорокопуда сірого (Lanius excubitor L.) в умовах Західного Поділля // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 133-142.

Дослідження запасів здобичі проведено з метою визначення раціону та їх ролі в життєдіяльності сорокопуда сірого (Lanius excubitor L.) в умовах Західного Поділля. Всього виявлено 229 об'єктів здобичі, з них 128 становили комахи та їх личинки, 24 - земноводні, 8 - плазуни, 2 - птахи та 64 - мікромамалії. У 3 випадках на шипи були надіті яблука і в одному - пелетка. Склад кормових запасів відрізнявся протягом сезонів. У зимовий період у них переважали мікромамалії (61,6%), у весняний та літній - комахи (52,6% і 86,5%), а в осінній - розподіл між мікромамаліямі та комахами був рівномірним (34,1% і 36,6%). Крім того, значну частину запасів становили земноводні (29,3%).

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,2 Mb)
Тарасенко М.А. Анализ запасов добычи сорокопута серого (Lanius excubitor L.) в условиях Западного Подолья

Исследование запасов добычи проведено с целью определения рациона и их роли в жизнедеятельности сорокопута серого (Lanius excubitor L.) в условиях Западного Подолья. Всего обнаружено 229 объектов добычи, из них 128 составляли насекомые и их личинки, 24 – земноводные, 8 – пресмыкающиеся, 2 – птицы и 64 – микромамалии. В 3 случаях на шипы были надеты яблоки и в одном – погадка. Состав кормовых запасов отличался в течение сезонов. В зимний период в них преобладали микромамалии (61,6%), в весенний и летний – насекомые (52,6% и 86,5%), а в осенней – распределение между микромамалиями и насекомыми было равномерным (34,1% и 36,6%). Кроме того, значительную часть запасов составляли земноводные (29,3%).

Tarasenko M.A. Analysis of supplies of booty of Great Grey Shrike (Lanius excubitor L.) in the conditions of Western Podillya

Research of supplies of booty was conducted with the purpose of determination of ration and their role in the vital functions of Great Grey Shrike (Lanius excubitor L.) in the conditions of Western Podillya. During research found out 229 objects of booty. From them – 128 insects made and their larvae, 24 amphibious, 8 reptiles, 2 birds and 64 micromammalians. In 3 cases on thorns apples were put and in one – pellets. Composition of forage supplies differed in the flow of seasons. In a winter period micromammalias (61,6%) prevailed in them, in a spring and summer are insects (52,6% and 86,5%), and in autumn is distributing between micromammalias and insects was even (34,1% and 36,6%), in addition the considerable particle of supplies was made by amphibious (29,3%).ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
Войчишин В.К. Таксономічне різноманіття фауни панцирних безщелепних Поділля в палеозоогеографічному контексті // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2011. - 27 - С. 143-156.

Розглянуто таксономічне різноманіття, можливі області походження, шляхи розповсюдження і родинні зв'язки родів панцирних безщелепних раннього девону Поділля. Найбільша різноманітність подільської фауни відмічається на межі лохкова і прагієна. Її склад найбільш співставимий з одновіковими фаунами Шпіцбергена, Великобританії та Франко-Бельгійського регіону. Можливо, контакти між згаданими фаунами мали місце не лише в силурі, а й у ранньому девоні, незважаючи на посилення палеогеографічної ізольованості подільського басейну.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,8 Mb)
Войчишин В.К. Таксономическое разнообразие фауны панцирных бесчелюстных Подолья в палеозоогеографическом контексте

Рассмотрены таксономическое разнообразие, возможные области происхождения, пути распространения и родственные связи родов панцирных бесчелюстных раннего девона Подолья. Наибольшее разнообразие подольской фауны отмечается на рубеже лохкова и прагиена. Ее состав наиболее сопоставим с одновозрастными фаунами Шпицбергена, Великобритании и Франко-Бельгийского региона. Возможно, контакты между упомянутыми фаунами имели место не только в силуре, но и в раннем девоне, несмотря на усиление палеогеографической изолированности подольского бассейна.

Voichyshyn V.K. Taxonomical diversity of Podolian armoured agnathan fauna in paleozoogeographical context

The taxonomical diversity, possible origin, distribution ways and relationship of Early Devonian armoured agnathan genera from Podolia are examined. The greatest variety of Podolian fauna is marked around Lochkovian-Pragian transition. The faunal composition has the most resemblance with synchronous faunas of Spitsbergen, Great Britain and Franco-Belgian region. Possibly, contacts between mentioned faunas took place not only in Silurian, but also in Early Devonian despite of increase of paleogeographical isolation of Podolian basin.