UA EN
 


Наукові записки Державного природознавчого музею НАНУ - том 30

Обкладинка т. 30 Обкладинка т. 30 зворот

МУЗЕОЛОГІЯ
Чернобай Ю.М., Бриндза В.О. Проект стратегії збалансованого розвитку музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 3-22.

Стратегічний план збалансованого розвитку природознавчого музею у Львові на 2014-2024 рр. складено в рамках проекту "Динамічний музей" за фінансової підтримки доброчинного Фонду Р. Ахметова. В стратегії розвитку враховано особливості історії, регіональної методології, генезису і систематизації фондового зібрання натуралій і науково-дослідної інформації про біотичне і ландшафтне різноманіття західного регіону України. Генеральним завданням цієї стратегії є інноваційна трансформація діяльності музею в напрямі посилення його соціальних функцій. Особливу увагу приділено оволодінню персоналом прикладних управлінських методів, а саме, менеджменту і маркетингу, звернення до методів публічної роботи, музейної педагогіки, естетичного сприйняття і творчої мотивації. Нові суспільно-економічні умови обумовлюють інноваційне впровадження мережевої організації роботи, що дає можливість використовувати інтерактивні технології і розвивати територіальну периферію музейного впливу.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,9 Mb)
Чернобай Ю.М., Бриндза В.О. Проект стратегии сбалансированного развития музея

Стратегический план сбалансированного развития природоведческого музея во Львове на 2014-2024 гг. составлен в рамках проекта «Динамический музей» при финансовой поддержке благотворительного Фонда Р.Ахметова. В стратегии развития учтены особенности истории, региональной методологии, генезиса и систематизации фондового собрания натуралий и научно-исследовательской информации о биотическом и ландшафтном разнообразии западного региона Украины. Генеральной задачей данной стратегии является инновационная трансформация деятельности музея в направлении усиления его социальных функций. Особое внимание уделено усвоению персоналом прикладных управленческих методов, в частности, менеджмента и маркетинга, обращение к методам публичной работы, музейной педагогики, эстетического восприятия и творческой мотивации. Новые общественно – экономические условия обуславливают инновационное внедрение сетевой организации работы, дающей возможность использовать интерактивные технологии и развивать территориальную периферию музейного влияния.

Chernobay Y., Bryndza V. The draft strategy of the balanced development of the museum

The strategic plan of the balanced development of Natural History Museum in Lviv in pereiod 2014-2024 years made within the project "Dynamic Museum" with the financial support of the charitable Fund of R. Akhmetov. The strategy of development takes into account the particular of history, regional methodology, of the genesis and ordering stock meeting naturals and research information about the biotic and landscape diversity of the western region of Ukraine. The general task of this strategy is an innovative transformation of the museum's activities in the direction of strengthening its social functions. Particular attention is paid to the absorption of personnel manager practices applied, in particular, management and marketing, recourse to methods of public works, museum pedagogy, aesthetic perception and creative motivation. The new social – economic conditions cause the introduction of innovative network organization of the work, making it possible to use interactive technology and develop territorial periphery of the museum influence.Климишин О.С., Шидловський І.В. Історія становлення природничих музеїв // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 23-30.

Розглянуті п’ять історичних періодів виникнення і розвитку природничих музеїв світу. Особливу увагу приділено історії становлення музеїв природничого профілю в Україні.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Климишин А.С., Шидловский И.В. История становления естественнонаучных музеев

Рассмотрены пять исторических периодов возникновения и развития естественнонаучных музеев мира. Особое внимание уделено истории становления музеев природоведческого профиля в Украине.

Klymyshyn O., Shydlovsky I. Museums of nature history of formation

Considered five historical periods of development and natural science museums in the world. Particular attention is paid to the history of formation of natural studies museums in Ukraine.Червоний Є.В. Сучасні концептуальні тренди розвитку музеїв // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 31-40.

В статті розкрито концептуальні тренди музейної галузі останніх років та їх українські аналоги. Друга частина статті присвячена виставковій діяльності сучасних музеїв світу та основним напрямам розвитку та формування виставок.

Резюме / Resume Скачати в pdf (2,5 Mb)
Червоний Є.В. Современные концептуальные тренды развития музеев

В статье раскрыты концептуальные тренды музейной сферы последних лет и их украинские аналоги. Часть статьи посвящена выставочной деятельности современных музеев мира и основным направлениям развития и построения выставок.

Chervony E. The modern trends of conceptual development of museums

The article reveals the conceptual trends of museum sector in recent years and their Ukrainian counterparts. Second section is devoted to the exhibition activity of modern world museums and the main directions of development and building exhibitions.Бокотей А.А. Інноваційні впровадження в природничих музеях Швейцарії та Австрії // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 41-50.

Проаналізовані результати вивчення досвіду провідних природничих музеїв Швейцарії та Австрії у використанні інноваційних технологій в сучасних експозиціях. Розглядаються різні варіанти мультимедійних технологій, інтерактивних моделей і креативних рішень, що використовуються в музеях цих країн, з метою приваблення відвідувачів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,7 Mb)
Бокотей А.А. Инновационные внедрения в естественнонаучных музеях Швейцарии и Австрии

В статье проанализированы результаты изучения опыта ведущих естественнонаучных музеев Швейцарии и Австрии в использовании инновационных технологий в современных экспозициях. Рассматриваются различные варианты мультимедийных технологий, интерактивных моделей и креативных решений, используемых в музеях этих стран, с целью привлечения посетителей.

Bokotey A. Innovative implementations in Natural History Museums in Switzerlandand and Austria

The article analyzes there sults of studying the experience of leading natural science museums in Austria, Switzerlandand the use of innovative technologies in contemporary exhibitions. Different variants of multimedia technology, interactive models and creative solutions which are use din museums of the countries above in order to attract visitors are considered.Гнатів П.С., Шидловський І.В., Затушевський А.Т. Історія й багатство колекцій Зоологічного музею Львівського національного аграрного університету та його перспектива в популяризації екологічних знань // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 51-58.

Представлено дослідження історії Зоологічного музею ЛНАУ в Дублянах, створеного у середині XIX ст., де зберігаються цікаві в історичному та науковому плані природничі колекції. Показана його роль у навчальному процесі, у складанні описів ентомофауни Львівщини і популяризаторська діяльність екологічного та сільськогосподарського напряму.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Гнатив П.С., Шидловский И.В., Затушевский А.Т. История и богатство коллекций Зоологического музея Львовского национального аграрного университета и его перспектива в популяризации экологических знаний

В статье представлено исследование истории Зоологического музея ЛНАУ в Дублянах, созданного в середине XIX в., где хранятся интересные в историческом и научном плане естественноисторические коллекции. Показана его роль в учебном процессе, в составлении описаний энтомофауны Львовщины и популяризаторская работа экологического и сельскохозяйственного направления.

Hnativ P., Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. History and richness of the collections of the Zoological Museum of Lviv National Agrarian University and its prospect in promoting environmental awareness

The paper presents a study of the history of the Zoological Museum of Lviv National Agrarian University (LNAU) in Dublyany that was created in the middle of the XIX century, and where are stored in the historic and interesting scientifically natural history collection. Illustrates its role in the learning process LNAU, scientific descriptions of the insect fauna in the drafting of Lviv and popularizing the work of environmental and agricultural areas.Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Климишин О.С., Черемних Н.М. Нові форми природничомузейної виставкової діяльності // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 59-68.

Наведено результати використання нових форм позамузейної виставкової діяльності Державного природознавчого музею НАН України в період, пов’язаний з тривалим капітальним ремонтом його будинку і демонтажем основної експозиції. Ця діяльність передбачала кооперацію з вищими навчальними закладами і об’єктами природно-заповідного фонду в організації спільних експозицій еколого-просвітницьких центрів з періодичною ротацією експонатів та розміщення на музейних площах організацій-партнерів спільних виставок (тимчасових стаціонарних і пересувних експозицій).

Резюме / Resume Скачати в pdf (13 Mb)
Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Климишин А.С., Черемних Н.М. Новые формы естественнонаучномузейной выставочной деятельности

Приведены результаты использования новых форм внемузейной выставочной деятельности Государственного природоведческого музея НАН Украины в период, связанный с длительным капитальным ремонтом его здания и демонтажем основной экспозиции. Эта деятельность предусматривала кооперацию с высшими учебными заведениями и объектами природно- заповедного фонда в организации совместных экспозиций эколого-просветительских центров с периодической ротацией экспонатов, а также размещение на музейных площадях организаций-партнеров выставок (временных стационарных и передвижных экспозиций).

Bokotey A., Dzyubenko N., Klymyshyn O., Cheremnyh N. New forms of natural history museum exhibition activities

The results of the use of new forms of museum exhibition outside of the State Natural History Museum of Ukraine in the period associated with long-term overhaul of its main building and dismantling of the exhibition. These activities included co-operation with universities and objects of natural reserve fund in organizing joint exhibitions environmental education centers with periodic rotation of exhibits, as well as placement on the museum premises partner organizations exhibitions (temporary fixed and mobile displays).Кепін Д.В. Особливості музейного джерелознавства // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 69-76.

В статті розглянуті методичні підходи до класифікації музейних джерел – потенційних об’єктів музейного показу, властивості музеалій (музейних предметів). Запропоновані два рівні класифікації музеалій: науково-дослідний і обліково-охоронний. Відмічено, що музейне джерелознавство є структурним елементом музеології зі своїм об’єктом і предметом дослідження.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Кепин Д.В. Особенности музейного источниковедения

В статье рассмотрены методические подходы к классификации музейных источников – потенциальных объектов музейного показа, свойства музеалий (музейных предметов). Предложены два уровня классификации музеалий: научно-исследовательский и учетно-охранный. Отмечено, что музейное источниковедение является структурным элементом музеологии со своим объектом и предметом исследования.

Kepin D. Museum-study’s sources

In a given article methodic approaches to the classification of the museum’s studies, potential objects of museum’ display, characteristics of museum’ objects are examined. Specific nature of museum’ studies in the museums of regional studies is considered. Two levels of museum objects’ classification has been proposed with: scientific research and record guarded. Personal sight of some structure elements of museology is proposed. To conclude it’s worth to note museum studies to be the structure element of museology with its own object and the subject of the investigation.Анфімова Г.В., Деревська К.І. Проблеми збереження стратотипів і типових розрізів мезозою Гірського Криму // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 77-84.

Розглянуті сучасний стан стратотипів і типових розрізів мезозою Гірського Криму, а також основні напрями їх збереження: надання окремим об’єктам офіційного природоохоронного статусу геологічної пам’ятки природи, збереження стратотипів в умовах геопарків, резервування еталонних розрізів, збереження стратотипів на базі музеїв природничого профілю.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Анфимова Г.В., Деревская Е.И. Проблемы сохранения стратотипов и типовых разрезов мезозоя Горного Крыма

Рассмотрены современное состояние стратотипов и типовых разрезов мезозоя Горного Крыма, а также основные направления их сохранения: придание отдельным объектам официального природоохранного статуса геологического памятника природы, сохранение объектов в условиях геопарков, резервирование эталонных разрезов, сохранение стратотипов на базе музеев естественнонаучного профиля.

Anfimova G.V., Derevska K.I. Тhе problems of the Mount Crimea Mesozoic stratotypes and type sections preservation

The current state of the Mount Crimea Mesozoic stratotypes and type sections and the main directions for their preservation are considered. These conservation measures are: to give the legal status of geological landmark (for some objects), to preserve the objects within Geopark, to reserve standard sections, to preserve stratotypes on the natural history museums base.Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 85-96.

Описано основні етапи розвитку просвітницької інтернет-програми "Молюски" лабораторії малакології Державного природознавчого музею НАН України за перші 20 місяців її існування (травень 2012 р. – грудень 2013 р.). Проаналізовано структуру відвідуваності програми, визначено найпопулярніші рубрики, сторінки та теми. На основі проведеного аналізу визначено перспективні напрями її подальшого розвитку.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Гураль Р.И., Гураль-Сверлова Н.В. Просветительская интернет-программа "Моллюски": опыт первых 20 месяцев работы и перспективы дальнейшего развития

Описаны основные этапы развития просветительской интернет-программы "Моллюски" лаборатории малакологии Государственного природоведческого музея НАН Украины за первые 20 месяцев ее существования (май 2012 г. – декабрь 2013 г.). Проанализирована структура посещаемости программы, определены самые популярные рубрики, страницы и темы. На основании проведенного анализа определены перспективные направления ее дальнейшего развития.

Gural R.I., Gural-Sverlova N.V. Educational online program "Molluscs": experience of first 20 months of work and perspectives of further development

The main stages of development of the Educational online program "Molluscs" of the laboratory of malacology of State Museum of Natural History of NAS of Ukraine for first 20 months its existence (May 2012 – December 2013) were described. The structure of the attendance of the program was analysed, the most popular rubrics, pages and chapters were determined. On the base of maked analysis the perspective directions of the further development of the online program were determined.ЕКОЛОГІЯ
Tsaryk Y., Malynovsky A., Kyyak V., Bilonoha V., Nesteruk Y. Тhe structure of populations and the factors of threats to rare plant species of international red lists in the Ukrainian Carpathians // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 97-112.

Protection and renewal of species variety is an important problem nowadays. Genetic information accumulated in the course of evolution is unique and vanishing of any species or population leads to their irreversible losses. It is especially urgent for the rare, relict and endemic species of plants which mainly have a small number of populations and limited natural habitats. Disappearance of any population results in the irretrievable loss of a part of species’ features. The investigation of population is considered to be the base to fill the content of the Red Lists, besides the investigations help to determine the level of threat of a species and develop measures as to the protection and renewal of population.
  The Ukrainian Carpathians numbers 20 species registered in the basic international Red Lists. The article contains information concerning 6 rare herbaceous species in the Ukrainian Carpathians, namely: Achillea schurii, Heracleum carpaticum, Larix polonica, Pulmonaria filarszkyana, Silene dubia, Silene zawadskii which has been accumulated and supplemented.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Царик Й., Малиновський А., Кияк В., Білонога В., Нестерук Ю. Структура популяцій і чинники загрози рідкісних видів рослин міжнародних червоних списків в Українських Карпатах

У статті подано інформацію щодо поширення та сучасного стану загрожених видів рослин європейського та світового червоного списків в Українських Карпатах: Achillea oxyloba (DC.) Schultz Bip. subsp. schurii (Schultz Bip.) Heimerl (A. schurii Sch. Bip.), Armeria pocutica Pawl., Heracleum carpaticum (Porc.) Porc., Larix decidua Miller subsp. polonica (Racib.) Domin (L. polonica Racib.), Pulmonaria filarszkyana Jav., Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich) Zapal. (S. dubia Herbich), Silene zawadskii Herbich.
  Серед досліджених видів першочергової охорони потребують популяції Heracleum carpaticum, Silene zawadskii, Achillea schurii, Larix polonica. Значна частина вивчених популяцій мають критичну загальну або ефективну чисельність. Переважно цим зумовлені й ендогенні фактори загрози, зокрема демографічна та генетична стохастичності. Загроза для життєздатності популяцій посилюється чинниками антропогенного впливу – випасом, витоптуванням, а також безпосереднім зриванням або опосередкованим впливом через порушення цілісності компонентів екосистем і усталених взаємозв’язків між видами.
  Необхідною є дієва охорона екосистем, в яких сконцентровані місцезростання рідкісних видів, зокрема малих популяцій загрожених видів. Збереження багатьох з них можливе лише за умов охорони фітоценозів і біотопів як цілісних систем.

Царик И., Малиновский А., Кияк В., Билонога В., Нестерук Ю. Структура популяций и факторы угроз для редких видов растений Украинских Карпат занесенных в международные красные списки

В статье представлена информация о распространении и современном состоянии видов растений европейского и мирового красного списков в Украинских Карпатах: Achillea oxyloba (DC.) Schultz Bip. subsp. schurii (Schultz Bip.) Heimerl (A. schurii Sch. Bip.), Armeria pocutica Pawl., Heracleum carpaticum (Porc.) Porc., Larix decidua Miller subsp. polonica (Racib.) Domin (L. polonica Racib.), Pulmonaria filarszkyana Jav., Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich) Zapal. (S. dubia Herbich), Silene zawadskii Herbich.
  Среди исследованных видов первоочередной охраны нуждаются популяции Heracleum carpaticum, Silene zawadskii, Achillea schurii, Larix polonica. Значительная часть изученных популяций имеют критическую общую или эффективную численность. Преимущественно этим обусловлены и эндогенные факторы угрозы, в частности демографическая и генетическая стохастичности. Угроза для жизнеспособности популяций усиливается факторами антропогенного воздействия – выпаса, вытаптывания, а также непосредственным срыванием или опосредованным влиянием из-за нарушения целостности компонентов экосистем и устоявшихся взаимосвязей между видами.
  Необходима действенная охрана экосистем, в которых сконцентрированы местообитания редких видов, в частности малых популяций пребывающих под угрозой видов. Сохранение многих из них возможно только при условии охраны фитоценозов и биотопов как целостных систем.Гураль Р.І. Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 113-120.

Проаналізовано видовий склад і топічний розподіл прісноводних молюсків у різних типах гідротопів міської та приміської зони м. Львова. Загалом у другій половини ХХ і на початку ХХІ ст. на цій території було зареєстровано 43 види молюсків. Серед них 10 видів, запропоновані різними дослідниками для включення до Червоної книги України: один вид – зі статусом "вразливий", 3 – "рідкісний", 6 – з нез'ясованим статусом. У созологічному аспекті найбільшу цінність мають постійні стоячі водойми, які виступають в якості центрів збереження видового різноманіття і поширення прісноводних молюсків. Струмки та меліоративні канали можуть виконувати функцію транспортних коридорів.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Гураль Р.И. Созологическая оценка пресноводных малакокомплексов Львова и его окрестностей

Проанализирован видовой состав и топическое распределение пресноводных моллюсков в разных типах гидротопов городской и пригородной зоны Львова. В целом от второй половины ХХ в. до начала ХХІ в. на исследованной территории было зарегистрировано 43 вида моллюсков. Среди них присутствовали 10 видов, предложенных разными исследователями для занесения в Красную книгу Украины: один вид – со статусом "уязвимый", 3 – "редкий", 6 – с невыясненным статусом. В созологическом аспекте наибольшую ценность имеют постоянные стоячие водоемы, выступающие в качестве центров сохранения видового разнообразия и распространения пресноводных моллюсков. Ручьи и мелиоративные каналы могут выполнять функцию транспортных коридоров.

Gural R. Sozological valuing of freshwater malacocomplexes of Lviv and its environs

The species composition and topical distribution of the freshwater molluscs in the various types of the hydrotopes of the urban and suburban zone of Lviv was analysed. As a whole from second half of XX century to the beginning of XXI century on the studied territory 43 species of molluscs were registered. Among them 10 species offered by various researchers for the entering in the Rote List of Ukraine were presented: one species with status of vulnerable, 3 species – rare, 6 species – with the unexplained status. In the sozological aspect the permanent standing water, being by the centres of the preservation of the species diversity and distribution of the freshwater molluscs are the most value. The brooks and drainage channels can to perform the function of the transport corridors.Гураль-Сверлова Н.В. Наземні малакокомплекси паркових і лісопаркових біотопів Львова та їх зміни протягом останніх 10-15 років // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 121-128.

У період 2010-2013 рр. у паркових і лісопаркових біотопах Львова зареєстровано загалом 76 видів наземних молюсків. Серед них на особливу увагу заслуговують знахідки Plicuteria lubomirskii, занесеного до Червоної книги України, та низки рідкісних видів – Daudebardia rufa, D. brevipes, Discus perspectivus, Vallonia enniensis. Порівняно з даними 10-15 річної давнини відмічено активне проникнення в паркові та навіть лісопаркові біотопи антропохорних слизняків Krynickillus melanocephalus і Arion lusitanicus s.l.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Гураль-Сверлова Н.В. Наземные малакокомплексы парковых и лесопарковых биотопов Львова и общие тенденции их антропогенных изменений

В период 2010-2013 гг. в парковых и лесопарковых биотопах Львова зарегистрировано в целом 76 видов наземных моллюсков. Среди них особого внимания заслуживают находки Plicuteria lubomirskii, включенного в Красную книгу Украины, и ряда редких видов – Daudebardia rufa, D.brevipes, Discus perspectivus, Vallonia enniensis. По сравнению с данными 10-15 летней давности, отмечено активное проникновение в парковые и даже лесопарковые биотопы антропохорных слизней Krynickillus melanocephalus и Arion lusitanicus s.l.

Gural-Sverlova N. Land malacocomplex of park and forest-park biotopes of Lviv and their general antropogenic changes

As a whole 76 species of the land molluscs were registered in the park and forest-park biotopes of Lviv during 2010-2013 years. Among them the finds of Plicuteria lubomirskii, included in the Rote List of Ukraine, and a number of the rare species (Daudebardia rufa, D.brevipes, Discus perspectivus, Vallonia enniensis) deserved of the special attention. Compared with the data of the 10-15 years standing the active spread in the park and even forest-park biotopes of the anthropochor slugs Krynickillus melanocephalus and Arion lusitanicus s.l. was recorded.Івашків І.М., Башта А.-Т.В. Просторовий розподіл і біотопні преференції видів роду Pipistrellus на території міста Львова у сезонному аспекті // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 129-136.

Описаний просторовий розподіл видів роду Pipistrellus в різних структурних частинах міста Львова за рівнем голосової активності. Виявлене значне збільшення кількості зареєстрованих особин в міграційний період, порівняно з виводковим. Під час міграцій більше значення для представників роду Pipistrellus мають майже всі досліджувані структурні частини міста, зокрема, центральна частина, ділянки 3-5-поверхової і промислової забудови, приватний сектор і лісові біотопи. Значну роль для P. pipistrellus і P. nathusii/kuhlii у виводковий і міграційний періоди відіграють ділянки нової багатоповерхової забудови. Найбільший рівень голосової активності P. pygmaeus у виводковий період був характерний для лісових ділянок, а P. nathusii – у міграційний період у парках.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Ивашкив И.М., Башта А.-Т.В. Пространственное распределение и биотопические преференции видов рода Pipistrellus на территории города Львова в сезонном аспекте

Описано пространственное распределение видов рода Pipistrellus в разных структурных частях города Львова по уровню голосовой активности. Обнаружено значительное увеличение количества зарегистрированных особей в миграционный период, по сравнению с выводковым. Во время миграций большое значение для представителей рода Pipistrellus имеют почти все исследуемые структурные части города, в частности, центральная часть, участки 3-5-этажной и промышленной застройки, частный сектор и лесные биотопы. Значительную роль для P. pipistrellus и P. nathusii/kuhlii в выводковый и миграционный периоды играют участки новой многоэтажной застройки. Наибольший уровень голосовой активности P. pygmaeus в выводковый период был характерен для лесных участков, а P. nathusii – в миграционный период в парках.

Ivashkiv I., Bashta A.-T. Spatial distribution and biotope preferences of genus Pipistrellus species on the territory of Lviv city in seasonal aspects

Spatial distribution and biotope preferences of Pipistrellus species are described in different structural parts of Lviv city in the seasonal aspects. A considerable increase of the registered individuals number of bats is established in the migration period. Almost all the investigated structural parts of the city, in particular its central part, the areas of 3-5-storey and industrial buildings, the private sector and forest habitats play the main role for Pipistrellus species during the migration period. The areas of new industrial buildings play a significant role for P. pipistrellus and P. nathusii/kuhlii in reproductive and migration periods. The highest level of P. pygmaeus activity was noted at the forest plots in reproductive period; P. nathusii was the most abundant in parks during the migration period.Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р., Баранов В.І. Зміни гідротермічного режиму cубстратів у заростях куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) на відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 137-142.

Досліджено зміни польової вологості та температури в заростях Calamagrostis epigeios (L.) Roth на відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району Львівської області. За елементами мезорельєфу спостерігали зменшення польової вологості і підвищення температури в оголеному субстраті в напрямку від підніжжя відвалу до його вершини. Відзначено, що під куртинами куничника наземного спостерігалося збільшення польової вологості та зменшення температури субстрату в літній період його вегетації. Зміни гідротермічних умов на відвалах вугільних шахт залежать від експозиції, елементів мезорельєфу, типів субстрату, стадії їх заростання, а отже, і типу рослинного покриву.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р., Баранов В.И. Изменения гидротермического режима cубстратов в зарослях вейника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) на отвалах угольных шахт Червоноградского горнопромышленного района

Исследованы изменения полевой влажности и температуры в зарослях Calamagrostis epigeios (L.) Roth на отвалах угольных шахт Червоноградского горнопромышленного района Львовской области. По элементам мезорельефа наблюдали уменьшение полевой влажности и повышение температуры в обнаженном субстрате в направлении от подножия отвала к его вершине. Отмечено, что под куртинами вейника наземного наблюдалось увеличение полевой влажности и уменьшение температуры субстрата в летний период его вегетации. Изменения гидротермических условий на отвалах угольных шахт зависят от экспозиции, элементов мезорельефа, типов субстрата, стадии их зарастания, а следовательно, и типа растительного покрова.

Beshley S., Sokhan’chak R., Baranov V. Changes in hydrothermal regime of substrates in overgrowth of the Calamagrostis epigeios (L.) Roth on the coal mining rock dumps in Chervonograd industrial-mining region

The changes in humidity and field temperature in the overgrowth of the Calamagrostis epigeios (L.) Roth on the coal mining rock dumps in Chervonograd industrial-mining region have been investigated. According to the elements of mesorelief a decrease of field moisture and temperature rise was observed in the bare substrate in the direction from the foot of dump to its top. It is shown that under the clumps of the C. epigeios the increase of field moisture and fall of temperature is observed in summer during its vegetation period. Changes in moisture and temperature conditions on the coal mining rock dumps depend on the exposure, elements of mesorelief, substrate types, stage of owergrowing, and, consequently, the type of vegetation.Шрубович Ю.Ю., Стержинська М. Адаптивні реакції Protura на антропогенні порушення заплавних лісів Закарпаття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 143-148.

Протягом 2007 року були вивчені угруповання Protura в заплавних дубових лісах Закарпатської низовини. Фауна протур досліджених біотопів представлена вісьмома видами, серед яких найбільш адаптованим до умов періодичного затоплення виявився східнокарпатський ендемік Eosentomon carpaticum. Основна мета дослідження полягала в оцінці реакції Protura на комплексний фактор антропогенних змін середовища в заплавних лісах (гідромеліорація і вирубування лісу). На прикладі модельного виду E. carpaticum продемонстровані зміни в сезонній динаміці щільності населення, віковій та статевій структурі популяцій Protura як відповідна реакція на вибіркове або повне вирубування лісу, а також на відновлювальне лісонасадження.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Шрубович Ю.E., Стержинская М. Адаптивные реакции Protura на антропогенные нарушения пойменных лесов Закарпатья

На протяжении 2007 годa были изучены группировки Protura в пойменных дубовых лесах Закарпатской низменности. Фауна протур исследованных биотопов представлена восемью видами, среди которых наиболее адаптированным к условиям периодического затопления оказался восточнокарпатский эндемик Eosentomon carpaticum. Основная цель исследования заключалась в оценке реакции Protura на комплексный фактор антропогенных изменений среды в пойменных лесах (гидромелиорация и рубки леса). На примере модельного вида E. carpaticum продемонстрированы изменения в сезонной динамике плотности населения, возрастной и половой структуре популяций Protura как ответная реакция на выборочную или полную рубку леса, а также на восстановительное лесонасаждение.

Shrubovych J., Sterzynska M. Adaptive responses of Protura to anthropogenic disturbances of floodplain forests in the Transcarpathian Lowland

Protura assemblages were investigated in the riparian oak forests in the Transcarpathian Lowland in 2007 year. Protura in forest biotopes investigated has been represented by eight species, among which the East Carpathian endemic Eosentomon carpaticum was the most adapted to the conditions of periodical inundation. The main objective of the study was to assess the response of E. carapaticum population, the most common species within Protura assemblages in riparian oak forests to anthropogenic disturbances (drainage and forest management). Our results showed the changes in seasonal dynamics of population density, age class structure and demography structure (age and sex) to anthropogenic disturbances.Орлов О.Л., Рагуліна М.Є., Омельчук О.С. Оселища Клепарівського лісопарку у Львові та їх созологічна оцінка // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 149-156.

Проведено дослідження оселищного різноманіття Клепарівського лісопарку у м. Львові. Виділено та описано 17 типів оселищ, приналежних до 12 груп 6 класів. Серед них 9 типів мають антропогенне походження, 2 – напівприродне, а 6 – природне. Із созологічної точки зору найбільше значення мають оселища букових лісів та виходів карбонатних порід, які належать до переліку оселищ з особливим природоохоронним статусом "Natura 2000".

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,4 Mb)
Орлов О.Л., Рагулина М.Е., Омельчук О.С. Биотопы Клепаровского лесопарка во Львове и их созологическая оценка

Проведено исследование биотопического разнообразия Клепаровского лесопарка в г. Львове. Выделено и описано 17 типов биотопов, принадлежащих к 12 группам 6 классов. Среди них 9 типов имеют антропогенное происхождение, 2 – полуприродное, а 6 – природное. С созологической точки зрения наибольшее значение имеют биотопы буковых лесов и выходов карбонатных пород, которые принадлежат к перечню биотопов с особенным природоохранным статусом "Natura 2000".

Orlov O., Rahulina M., Omelchuk O. The habitat types of Kleparyv forest park in Lviv and its sozological valuating

The habitat diversity research of Kleparyv forest park, Lviv, was done. 17 types of habitat which belong to 12 group and 6 classes were determinate and described. 9 among them are anthropogenic, 6 are natural and 2 – seminatural. The beech forest habitat and habitat of calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation are the most valuable for consecrating biodiversity; both mentioned habitat types are included to list of protective habitat "Natura 2000".Щербаченко О.І. Важкі метали як токсичний фактор забруднення природного середовища. Стійкість і адаптація рослин до їх впливу // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 157-182.

У статті проаналізовано механізми поглинання, транспорту, накопичення і детоксикації іонів важких металів у рослинних клітинах, розглянуто питання стійкості і адаптації рослин в умовах стресу. Значна увага зосереджена на встановленні механізмів адаптивних реакцій рослин на дію важких металів, що важливо враховувати при їх використанні для кількісної оцінки стану довкілля.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Щербаченко О.И. Тяжелые металлы как токсический фактор загрязнения природной среды. Устойчивость и адаптация растений к их токсическому действию

В статье проанализированы механизмы накопления, транспорта и детоксикации ионов металлов в растительных клетках, рассмотрена проблема устойчивости и адаптации растений в условиях стресса. Особое внимание сосредоточено на установлении механизмов адаптивных реакций растений на влияние тяжелых металлов, что важно учитывать при их использовании для количественной оценки состояния окружающей среды.

Shcherbachenko O. The heavy metals as toxic factor of environmental pollution. Stability and adaptation of plants to heavy metals stress

The article is devoted to investigation of the toxic heavy metals as a factor of environmental pollution, the mechanisms of accumulation and detoxification of metal ions in plant cells, the problem of stability and adaptation of plants under stress. The present study focuses on revealing the mechanisms of plant cell reactions to heavy metals effect that is important for its application in quantification ot the environment.ЗООЛОГІЯ
Шрубович Ю.Ю. Тaксономічний і хорологічний аналіз деяких родів протур родини Acerentomidae // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 183-188.

Проведено аналіз представників родів Acerentulus, Tuxenentulus, Acerentomon і Nipponentomon, які відносяться до трьох підродин: Berberentulinae, Acerentominae і Nipponentominae родини Acerentomidae. Виділено дві пари морфологічно близьких родів, які чітко розділені географічно (європейський або берінгійський ареали поширення). Перша пара родів Acerentulus і Tuxenentulus характеризується зменшеною кількістю щетинок і низкою редукцій в будові тіла у представників роду Tuxenentulus. Інша пара родів, Acerentomon і Nipponentomon, демонструє збільшення кількості щетинок і низку інших еволюційно більш просунутих морфологічних ознак будови тіла.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,1 Mb)
Таксономический и хорологический анализ некоторых родов протур семейства Acerentomidae

Проведен анализ представителей родов Acerentulus, Tuxenentulus, Acerentomon и Nipponentomon, которые относятся к трем подсемействам Berberentulinae, Acerentominae и Nipponentominae семейства Acerentomidae. Выделены две пары морфологически близких родов, которые четко разделены географически (европейский или берингийский ареалы распространения). Первая пара родов Acerentulus и Tuxenentulus характеризируется уменьшенным числом щетинок и рядом редукций в строении тела у рода Tuxenentulus. Другая пара родов, Acerentomon и Nipponentomon, демонстрирует увеличение количества щетинок и ряд других эволюционно более продвинутых морфологических признаков строения тела.

Shrubovych J. Taxonomical and chorological analysis of separate genera of Protura from family Acerentomidae

The genera Acerentulus, Tuxenentulus, Acerentomon and Nipponentomon, which belong to family Acerentomidae and to three subfamilies Berberentulinae, Acerentominae and Nipponentominae, were analyzed. Two pairs of morphologically similar genera are clearly defined geographically (they have European or Beringian areas of distributions). The first pair of genera, Acerentulus and Tuxenentulus, is characterized by decreasing number of body setae and reductions of some morphological structures іn Tuxenentulus. Another pair of genera, Acerentomon and Nipponentomon, shows an increase of set of body setae and several other evolutionary more advanced morphological characters of the body structure.ПАЛЕОНТОЛОГІЯ
Войчишин В.К. Таксономічне різноманіття подільської фауни панцирних безщелепних (Agnatha: Heterostraci, Osteostraci) і тренди його змін впродовж раннього девону // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 189-198.

Проаналізовані зміни таксономічного складу фауни гетеростраків та остеостраків Поділля протягом всього періоду її існування за даними палеонтологічного літопису – близько 10 млн. років, від скальського часу силурійського періоду (пржидол) до стрипського часу раннього девону (прагієн). Обговорені можливі філогенетичні, палеоекологічні та тафономічні причини цих змін.

Резюме / Resume Скачати в pdf (1,1 Mb)
Войчишин В.К. Таксономическое разнообразие подольской фауны панцирных бесчелюстных (Agnatha: Heterostraci, Osteostraci) и тренды его изменений в раннем девоне

Проанализированы изменения таксономического состава фауны гетеростраков и остеостраков Подолья в продолжение всего периода ее существования по данным палеонтологической летописи – около 10 млн. лет, от скальского времени силурийского периода (пржидол) до стрипского времени раннего девона (прагиен). Рассмотрены возможные филогенетические, палеоэкологические и тафономические причины таких изменений.

Voichyshyn V. Taxonomical diversity of Podolian armoured agnathan fauna (Agnatha: Heterostraci, Osteostraci) and trends of its changes during Early Devonian

Changes of Podolian Early Devonian armoured agnathan taxonomical composition were analysed based on palaeontological data within about 10 million years, from Skala time of Silurian Period (Pridolian) to Strypa time of Early Devonian (Pragian). Possibly phylogenetical, palaeoecological and taphonomical reasons of the changes were considered.Мамчур А.П. Порівняльний аналіз систематичного складу міоценової флори різних палеогеографічних районів заходу України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 199-208.

Узагальнені багаторічні дослідження міоценової флори заходу України. Наведено порівняльний аналіз систематичного складу флор Передкарпаття, Закарпаття і Волино-Поділля.

Резюме / Resume Скачати в pdf (0,5 Mb)
Мамчур А.П. Сравнительный анализ систематического состава неогеновой флоры разных палеогеографических районов запада Украины

Обобщены многолетние исследования миоценовой флоры запада Украины. Проведен сравнительный анализ систематического состава флор Предкарпатья, Закарпатья и Волыно-Подолья.

Mamchur A. A comparative analysis of the systematic composition of the Neogene flora from different paleographical regions of West Ukraine

The longstanding investigation of the Miocene flora from West Ukraine has been summarized. A comparative analysis of the systematic composition of the flora of Ciscarpathia, Transcarpathia and Volhynia-Podolia has been made.МУЗЕЙНІ ПРОЕКТИ
Дзюбенко Н.В. Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 209-214.

Державний природознавчий музей – науково-дослідна установа Національної академії наук України, яка у своїй діяльності поєднує виконання фундаментальних і прикладних наукових тем та музеологічну діяльність, пов’язану зі збиранням, обліком, опрацюванням та збереженням природничих колекцій. Ще одним важливим напрямом діяльності ДПМ є популяризація наукових знань та еколого-просвітницька діяльність.Позинич І.С., Дяків Х.І. Роль та значення природничого музею у формуванні екологічної свідомості дітей // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 215-216.

Однією з найважливіших функцій Державного природознавчого музею НАН України є його освітньо-виховна робота. Поєднуючи просвітницьку і наукову діяльність, музей використовує свій науковий потенціал для формування цінностей та втілення ідеї сталого розвитку суспільства та світу.Вовк О.Б, Різун В.Б., Мамчур А.П. Подорож до природничих музеїв Нідерландів і Бельгії // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 217-222.

Побудова нової природничої експозиції на сучасних інноваційних засадах потребує всебічного опрацювання світового досвіду у цій царині. Одним з найефективніших способів здобуття такого досвіду є безпосереднє знайомство з основною експозицією, концепціями експозиційної та виставкової діяльності, музейно-педагогічними сценаріями у провідних природничих музеях Європи.ХРОНІКА
Вовк О.Б. Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2013 році // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 223-224.Новіков А.В. ІІІ міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (13-15 травня 2014 р., Львів) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2014. - 30 - С. 225.Правила для авторів