UA EN
 
  Hushtan K.V.
Features of biotopic differentiation of ecomorphs spectra of amphibiotic insects (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) communities in hydroecosystems of Ukrainian Carpathians // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2019. - 35. - P. 59-66.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.59-66 Key words: Amphibiotic insects, mayflies, stoneflies, dragonflies, ecomorphs The peculiarities of biotope differentiation of amphibiotic insects ecomorphs spectra (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) in hydroecosystems of Ukrainian Carpathians are established. Among Ephemeroptera ecomorphs, the dominant species (in the number of species) were: subclass ploskotili velykoziabrovi zbyrachi-ziskobliuvachi ta khyzhaky; subclass siflonuroidni dribno ziabrovi zbyrachi-ziskobliuvachi. For epirytral, the dominant ecomorphs among the freckles are kryptobionty shchilyn briofily (35%); for metarytral – fitofilni kryptobionty podribniuvachi (61%); litofilni kryptobionty, yaki poliuiut iz zasidky (71%) – predominate in hiporytral. The spatial distribution of ecomorph groups of mayflies and stoneflies in Ukrainian Carpathians is subject to the general tendencies of vertical zonal distribution of trophic groups of zoobenthos, and is consistent with the basic provisions of the theory of river continuum of R. Vannot.  
References
 1. Arkhipova Kh.I, Rizun V.B., Martynov O.V., Hodunko R.Y. Etalonni kolektsii amfibiotychnykh komakh Ukrainy: kontseptualni pidkhody do formuvannia, popovnennia ta funktsionuvannia // Biolohichni Studii. – 2018. – Tom 12, № 2. – S. 99-116. [In Ukrainian]
 2. Afanasiev S.O. Struktura biotychnykh uhrupovan ta otsinka ekolohichnoho statusu richok baseinu Tysy. – K.: SP "Intertekhnodruk", 2006. – 101 s. [In Ukrainian]
 3. Hodunko R.Y., Danko M.M. Horyzontalnyi rozpodil amfibiotychnykh komakh rytrali riky Mizunka // Pratsi mizhnar. konf. "Suchasni problemy biolohii, veterynarnoi medytsyny, zooinzhenerii ta produktiv tvarynnytstva". – Lviv, 1997. – S. 466-468. [In Ukrainian]
 4. Hodunko R.Y. Strukturno-funktsionalna orhanizatsiia uhrupovan odnodenok (Insecta, Ephemeroptera) richkovykh ekosystem Ukrainskykh Karpat: dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kand. biolohichnykh nauk: 03.00.16. – Lviv, 2001. – 222 s. [In Ukrainian]
 5. Hodunko R.Y. Strukturno-funktsionalna orhanizatsiia uhrupovan odnodenok (Insecta, Ephemeroptera) richkovykh ekosystem Ukrainskykh Karpat: Avtoref. dys… kandydata byol. nauk: 03.00.16 / Chernivtsi. – 2001. – 17 s. [In Ukrainian]
 6. Hushtan K.V. Biotopnyi rozpodil spektriv ekomorf uhrupovan amfibiotychnykh komakh (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) richky Kam’ianka (NPP "Skolivski Beskydy") // Zb. nauk. prats za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu "Dosvid ta perspektyvy rozvytku ob’iektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Khmelnychchyny», do 5-i richnytsi NPP "Male Polissia" (m. Slavuta, Khmelnytska obl., 23-25 travnia 2018 roku). Drukarnia TOV "Kalihraf" 2018. – S. 116-119. [In Ukrainian]
 7. Gushtan E.V. Ekomorfologicheskaia klassifikatciia lichinok strekoz (Insecta: Odonata) Ukrainskikh Karpat // Izv. Kharkov. entomol. o-va. – Kharkov, 2016. – T. XXIV, Vyp. 1. – S. 5-21. [In Russian]
 8. Hushtan K.V. Spektry ekomorf uhrupovan amfibiotychnykh komakh (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) v hidroekosystemakh Ukrainskykh Karpat: dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kand. biolohichnykh nauk: 03.00.16. – Lviv, 2017. – 265 s. [In Ukrainian]
 9. Hushtan K.V. Ekomorfolohichna kharakterystyka lychynok vesnianok (Insecta: Plecoptera) karpatskoho rehionu // Ukrainska entomofaunistyka. – K., 2016. – T. 7, № 3. – S. 22-23. [In Ukrainian]
 10. Martynov A.V. Podenki (Ephemeroptera) ritralnoi i krenalnoi zon vodotokov Donetckoi vozvyshennoi fiziko-geograficheskoi oblasti (Vostochnaia Ukraina): vidovoi sostav, ekologicheskie osobennosti // Kavkazskii Entomologicheskii Biulleten. –2014. – 10(1). – S. 3–18. [In Russian]
 11. Allan J.D. Feeding habits and prey consumption of three setipalpian stoneflies (Plecoptera) in a mountain stream D. Allan // Ecology. – 1982. – 63. – P. 26-34.
 12. Distributional and Quantitative Patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: A Possibility of Detection of Long–term Environmental Changes of Aquatic Biotopes / T. Soldán, S. Zahrádková, J. Helešic, L. Dušek, V. Landa // Folia Facult. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia. – 1998. – Vol. 98. – 305 p.
 13. The river continuum concept / R.L. Vannote, G.W. Minshall, K.W. Cummins, J.R. Sedell, C.E. Gushing // Can. J. Fish. Aquat. Sci. – 1980. – 37. – P. 130-137.