UA EN
 
  Гуштан Г. Г., Гуштан К. В.
Апробація програмного комплексу "Біорізноманіття України" на прикладі панцирних кліщів (Аcari: Оribatida) Закарпаття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 155-160.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.155-160 Ключові слова: Орібатиди, георегіон, фауністична подібність, інформаційні технології В роботі розглянуті окремі можливості веб-ресурсу "Біорізноманіття України" для аналізу колекцій та літературних даних на прикладі панцирних кліщів Закарпаття. Досліджено можливості аналізу просторового розподілу орібатид у розрізі фізико-географічних областей модельної території. Визначено їхню фауністичну подібність з допомогою інтегрованих у веб-ресурс індексів Соренсена та Жакара. Встановлено гірські масиви, які є перспективними для подальших досліджень фауни та екології панцирних кліщів.  
Список літератури
 1. Біорізноманіття України – інформаційний ресурс присвячений різноманіттю біоти України. Державний природознавчий музей НАН України. Опубліковано в мережі інтернет http://dc.smnh.org/ Завантажено 21.05.2021.
 2. Гуштан Г.Г. Антропогенні трансформації лучних угруповань орібатид (Acari: Oribatida) Закарпатської низовини // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2014. – № 36. – С. 102-107.
 3. Гуштан Г.Г. Панцирні кліщі (Acari: Oribatida) гігрофітних лук Закарпатської низовини. Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 67-74. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.67-74
 4. Гуштан Г.Г., Гуштан К.В. Панцирні кліщі (Acari: Oribatida) ксерофітних та петрофітних лук Карпатського біосферного заповідника (ботанічні заказники "Чорна гора" та "Юлівська гора"). Природа Карпат: наук. щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2019. – № 1. – С. 58-61.
 5. Гордеева Е.В., Меламуд В.В. Новые виды панцирных клещей семейства Oppiidae (Acariformes, Oribatei) из Украинских Карпат. // Зоол. журн. – 1991. – N 3. – C. 142-145.
 6. Джапаридзе Н.И., Меламуд В.В. Новый вид панцирных клещей рода Liacarus (Oribatei, Liacaridae). // Новости фаунистики и систематики. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 155-157.
 7. Загальногеографічний атлас України / дир. Р. Сосса, гол. ред. І. Руденко /. – К. : Укргеодезкартографія & ДНВП "Картографія". – 2004. – 112 с.
 8. Казаков В.И. Панцирные клещи надсемейства Oppiоidea хвойных лесов западных областей УССР // Роль подстилки в лесных биогеоценозах: Тез. докл. Всесоюзн. совещ. Красноярск, 14-16 сент. 1983 г. – М. : Наука, 1983. – С. 84-85.
 9. Казаков В.И. Панцирні кліщі родини Oppiidae (Grandjean,1954). – Каталог музейних фондів. Зб. наук. праць. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 49-53.
 10. Курчева Г.Ф. Панцирные клещи Закарпатья // Орибатиды (Oribatei), их роль в почвообразовательных процессах. – Вильнюс: АН Литовск.ССР, 1970. – С. 73-79.
 11. Меламуд В.В. Панцирные клещи Украинских Карпат. – Львов, 2003. – 152 с.
 12. Меламуд В.В. Каталог панцирних кліщів (Acari: Oribatida) Закарпатської області І // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2008. – Вип. 23. – С. 198-208.
 13. Меламуд В.В. Каталог панцирних кліщів (Acari: Oribatida) Закарпатської області II // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2009. – Вип. 26. – С. 85-98.
 14. Полончик Е.М., Фасулати К.К. О распределении орибатид (Oribatei) в почвах лесов Закарпатской области // Экология насекомых и других наземных беспозвоночных Советских Карпат: Матер. межвуз. конф. (окт. 1964). – Ужгород, 1964. – С. 74-75.
 15. Сергиенко, Г.Д. Фауна Украины. Т. 25. Клещи. Вып. 21. Низшие орибатиды. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 1-203.
 16. Ярошенко Н.Н. Орибатидные клещи (Acariformes, Oribatei) естественных экосистем Украины. – Донецк : Дон НУ, 2000. – 312 с.
 17. Hushtan H.H. First records of some Oribatid mite species (Acari, Oribatida) from Ukraine. Fragmenta faunistica. 2018. 61 (1). P. 55-59.
 18. Karpelles L. (1893) Adalékok Magyarország atkafaunájához. Mathem. És Természettudományi Közlemények. Kiadja a M. T. Akadémia. Budapest XXV, pp. 399-453.
 19. Karppinen E., Melamud V.V., Miko L., Krivolutsky D.A. Further information on the oribatid fauna (Acarina, Oribatei) of the northern palearctic region: Ukraina and Czechoslovakia // Entomologica Fennica. Vol. 3. – 1992. – P. 41-56.