UA EN
 
  Глеб Р.Ю. Географічна й таксономічна структура високогірної флори гори Піп Іван Мармароський // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. 143-150. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.143-150 Ключові слова: Високогір’я, Марморош, Дейл, географічний спектр видів Проведено аналіз систематичної структури флори високогірної флори Марморошу. Конспект досліджуваної флори нараховує 108 видів, які належать до 80 родів та 36 родин. що становить відповідно 20,9% від усього обсягу флори Мармароського заповідного масиву. Проаналізовано головні показники систематичної структури дослідженої флори: видовий склад, спектри провідних родин і родів. У спектрі провідних родин домінують Asteraceae (20 видів; 18,5%), Poaceae (10; 8,3%), Ranunculaceae (7; 6,5%), Campanulaceae (6; 5,6%) та Ericaceae (5; 4,6%). Найбільше видів належить до родів – Ranunculus (4 види; 3,7%), Gentiana (4 види; 3,7%) та Campanula (4 види; 3,4%) і складають 11,1% від загальної кількості видів. Ядро в досліджуваній флорі складають види трьох географічних елементів – монтанний (38 видів), альпійський (25 видів) та бореальний (17 видів), що є типовим для високогір’я Українських Карпат. Низький відсоток азонального елементу та велика кількість ендеміків відображає незначний антропогенний вплив минулого на ці екосистеми.  
Список літератури
 1. Бедернічек Т.Ю., Глеб Р.Ю., Кабаль М.В., Кучма Т.Л., Лоя В.В., Партика Т.В., Черепанин Р.М. Стаціонарні довготривалі досліди у горах: моніторингові ділянки Мілоша Дейла // Проблеми збереження гірських екосистем та сталого використання біологічних ресурсів Карпат. – Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 50-річчя організації Карпатського біосферного заповідника (Україна, м. Рахів, 22-25 жовтня 2018 року). – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 19-23. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2531108
 2. Визначник рослин Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1977 – 436 с.
 3. Волощук М.І., Глеб Р.Ю., Кабаль М.В., Сухарюк Д.Д. Раритетні рослинні угруповання, що охороняються на території Карпатського біосферного заповідника // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2017. – № 1. – С. 28-36.
 4. Гамор Ф.Д., Волощук М.1., Антосяк Т.М., Козурак А.В. БЗ Карпатський // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники. – С. 45-72.
 5. Глеб Р., Гедл Р. Аналіз рослинності г. Піп Іван (Марамороські гори). // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія. –2015. – Вип. 38-39. – С. 31-32.
 6. Зиман С.М., Гамор А.Ф. Ендемічні види судинних рослин у флорі Українських Карпат та питання генезису флори Карпат // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – Вип. 25. – С. 159-166.
 7. Кобів Ю.Й. Екологічні особливості оселищ рідкісних видів рослин Українських Карпат // Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 3. – С. 350-372.
 8. Косець М.І. Фізико-географічна характеристика // Рослинність Закарпатської області УРСР. – К.: АН УРСР, 1954. – С. 7-18.
 9. Кравчук Я., Гнатюк Р., Іваник М., Хомин Я. Загальні риси рельєфу Мармароських і Пенінських стрімчаків Українських Карпат та їхнє місце в системі геоморфологічної регіоналізації // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Географічна. – 2013. – Вип. 42. – С. 204-220.
 10. Малиновський К.А. Рослинність високогір’я Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1980. – 280 с.
 11. Малиновський К.А. Історія ботанічних досліджень і бібліографія флори та рослинності Українських Карпат (до 1970 р.). – Львів, 2005. –- 201 c.
 12. Малышев Л.И. Флористические спектры Советского Союза // История флоры и растительности Евразии. – Л.: Наука, 1972. – С. 17-40.
 13. Малышев Л.И. Современные подходы к количественному анализу и сравнению флор // Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: Мат-лы II рабочего совещ. по сравнительной флористике. Неринга, 1987. – Л.: Наука, 1987. – С. 142-148.
 14. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Метод классификации растительности по Браун-Бланке в России // Журн. общ. биол. – 2009. – 70, № 1. – С. 66-77.
 15. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И. и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.
 16. Стойко С.М. Типи верхньої межі лісу в Українських Карпатах, її охорона та заходи ренатуралізації // Лісівнича академія наук України: наук. праці. Вип 3. – 2004. – С. 95-101.
 17. Толмачев А.И. Введение в географию растений. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 244 с.
 18. Толмачев А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. – Новосибирск: Наука, 1986. – 196 с.
 19. Чопик В.I. Високогiрна флора Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1976. – 269 с.
 20. Шмидт В.И. Статистические методы в сравнительной флористике. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 176 с.
 21. Borbás V. Adatok Máramaros megye flórájának közelebbi ismeretéhez // Magy.Orv. Term.-Vizsg. Vand.- Gyul. Munk. – 1878. – 19. – Old. 135-148.
 22. Braun-Blanquet J. L'origineetle dеvelopment des flores dans le Massif Central de France. – Paris; Zurich, 1923. – Р. 2-19.
 23. Buček J. Několil poznámek ke květeně země Podkarpatoruské a Slovenské // Sborn. Klubu přirod. Brno. – 1931. – 13. – S. 14-16.
 24. Buček J. Příspěvek ku květene zeme Podkarpatoruské a Slovenské // Sborn. Klubu přirod. Brno. – 1932. – 14. – S. 79-102.
 25. Deyl M. Plants, soil and climate of Pop Ivan : Synekological Study from Carpathian Ukraine // Opera botan. Čechica. – 1940. – V. 2. – 290 p.
 26. Deyl M. Několik zajímavějšich rostlin z kotle Nieněsky na Podkarpatské Rusi // Věda Přír. – 1935. – 16. – S. 139.
 27. Hédl R., Buřivalová Z. (2008): Alpínská vegetace v karech Popa Ivana. [Alpine vegetation in glacial valleys of Mt. Pop Ivan.] Živa 56: 210–213.
 28. Hleb Ruslan, Hedl Radim. Analyz of vegetation of mountain Pop Ivan (Maramorosh mountains). 46-48 p. Phytodiversity of the Carpathians: modern status, conservation and restoration: Proceedings of the international scientific Conference dedicated to the 15th anniversary of the Laboratory for Nature Protection of Uzhorod National University (September 11-13, 2008, Uzhgorod: Lira, 2008. – 196 p.
 29. Hédl R, Louise C. Ross and Jan Šebesta. Alpine vegetation in Scotland and Ukraine: processes and changes in the past five to seven decades. "Flora, Vegetation, Environment and Land-use at Large Scale", 19th International Workshop of European Vegetation Survey (27 April – 02 May, 2010 University of Pécs, Hungary). – 16 p.
 30. Javorka S. Magyar Flora – Budapest, 1925. – I-CII, 1-1307 old.
 31. Maloch M. Borzawski poloniny w Podkarpatské Rusi // Sbornik vyzkumnych ustavu zemedel. – 1931. – 67. – S. 1-200.
 32. Maloch M. Agrobotanicka studie o nardetech borzavskych polonin na Podkarpatské Rusi // Sbornik vyzkumnych ustavu zemedel. – 1932. – 83. – S. 1-192.
 33. Nevole J. Floristické a fytogeografické poznámky z okoli Bogdanu na Podkarpatské Rusi // Sborn. Klubu přirod. – Brno, 1925. – 7. – S. 1-11.
 34. Novák F.A. Vegetace trachytového Vihorlatu // Spisy Přírod. Fak. Karl. Univ. – Praha, 1925. – N 31. – P. 1-29.
 35. Eckehardt J. Jäger, Friedrich Ebel, Peter Hanelt, Gerd K. Müller (Hrsg.): Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Band 5. Krautige Zier- und Nutzpflanzen. – Spektrum Akademischer Verlag, Berlin Heidelberg 2008.
 36. Zapałowicz H. Przyczynek do roślinności Czarnej Hory, Czywczyna i Alp Rodnenskich // Spraw. Kom. Fizyjogr. – 1882. – 16. – S. 64-78.
 37. Zapałowicz H. Roślinna szata gór Pokucko-Marmaroskich // Spraw. Kom. Fizyjogr. – 1889. – 24. – S. 1-389.
 38. Zlatník A., Korsuň F., Kočetov F. a Kseneman M., 1938. Prozkum přirozených lesů na Podkarpatské Rusi – Díl první // Sborník Výzkumných Ústavů Zemědělských ČSR, sv. 152. Brno, Ministerstvo zemědělství republiky Československé.