UA EN
 
 
Gural R.I.
Freshwater molluscs fauna of Western Ukraine and its representation in museum collections of Lviv // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2020. - 36. - P. 41-52.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.41-52 Key words: freshwater molluscs, spatial distribution, Western Ukraine, museum collections Based on the literary and personal data, as well as collections of the State Museum of Natural History of the NAS of Ukraine and the Zoological Museum of the Ivan Franko National University of Lviv, the taxonomic composition and peculiarities of the spatial distribution of gastropods and bivalve molluscs in Western Ukraine have been analyzed. Species lists have been drawn up for the Volhynian (Western) Polissia, Volhynian Upland, Male Polissia, Roztochya and Opillya, Western Podillia, Central (Northern) Podillia, Prut-Dnister interfluve, Ciscarpathian, Transcarpathian lowland and mountainous part of the Ukrainian Carpathians. It is established that in the west of Ukraine, 74 autochthonous and 6 adventitious freshwater molluscs with generally recognized species status, belonging to 35 genera and 15 families, can be considered as reliably registered. Adventitious to Western Ukraine are Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Menetus dilatatus, Dreissena polymorpha, D. bugensis, Sinanodonta woodiana. Additional confirmation requires the presence of Lithoglyphus pyramidatus, Omphiscola glabra, Physella heterostropha, Planorbis carinatus, Pisidium conventus, P. tenuilineatum.
Not taking into account the Central Podillia, poorly researched by malacologists, a distinctly pronounced decrease in the species richness of freshwater molluscs is observed only in the mountainous part of the Ukrainian Carpathians (38 species, 17 genera, 8 families), with the presence of some specific components of freshwater molluscs complexes (small gastropods of the genera Bythinella і Paladilhiopsis). The richest taxonomic composition of freshwater molluscs was noted for Volhynian Polissia: 67 species, 29 genera, 15 families. It has been found that most freshwater molluscs are evenly distributed throughout the plain and foothill territories of Western Ukraine. Only few species can be considered as specific components of freshwater malacocomplexes for one of the physical-geographical areas or river basins. A number of species that are not present in the malacological collection of SMNH NASU, as well as the territories poorly represented in it, have been identified. The results obtained will be taken into account when further collecting the museum collection.
 
References
 1. Anistratenko V. V. Opredelitel grebnezhabernykh molliuskov (Gastropoda Pectinibranchia) fauny Ukrainy. Chast 2. Presnovodnye i nazemnye // Vestn. zoologii. – 1998. – Suppl. 8. – S. 67-117. [In Russian]
 2. Gural R. I. Fauna prisnovodnykh moliuskiv m. Lvova ta yoho okolyts // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2003. – T. 18. – S. 135-146. [In Ukrainian]
 3. Gural R. I. Osoblyvosti ekolohii prisnovodnykh moliuskiv u kar’ierakh Lvivskoi oblasti // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2004. – T. 19. – S. 115-122. [In Ukrainian]
 4. Gural R. I. Prostorovyi rozpodil prisnovodnoi malakofauny Ukrainy // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2019. – Vyp. 35. – S. 37-48. [In Ukrainian]
 5. Gural R. I., Gural-Sverlova N. V. Vydova riznomanitnist cherevonohykh (Gastropoda) i dvostulkovykh (Bivalvia) moliuskiv na terytorii Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii: Zb. nauk. prats / vidp. red. F. V. Zuzuk. – Lutsk: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2008. – S. 129-136. [In Ukrainian]
 6. Gural R. I., Gural-Sverlova N. V. Kataloh prisnovodnykh moliuskiv Ukrainy [Elektronne vydannia]. – Lviv, 2018. – Rezhym dostupu: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-freshwater-molluscs.php [In Ukrainian]
 7. Gural R. I., Gural-Sverlova N. V. Prisnovodni i nazemni moliusky urbanizovanykh biotopiv Lutska // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2018. – Vyp. 34. – S. 49-54. [In Ukrainian]
 8. Gural-Sverlova N. Prostorova dyferentsiatsiia nazemnykh malakokompleksiv na rivnynnykh i peredhirnykh terytoriiakh zakhodu Ukrainy // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. – 2018. – Vyp. 79. – S. 122-131. [In Ukrainian]
 9. Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Prisnovodni moliusky rodiv Planorbarius i Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) u malakolohichnomu fondi Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2009. – Vyp. 25. – S. 13-24. [In Ukrainian]
 10. Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Naukovi kolektsii Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu. Vyp. 4. Malakolohichnyi fond. – Lviv, 2012. – 253 s. [In Ukrainian]
 11. Gural-Sverlova N. V., Gural R. I. Ridkisni ta malovidomi cherevonohi moliusky (Gastropoda) rivnynnoi chastyny zakhodu Ukrainy // Biolohichni studii/Studia Biologica. – 2014. – T. 8, № 3-4. – S. 255-272. [In Ukrainian]
 12. Dehtiarenko O., Antonovskyi O., Anistratenko V. Novi dani shchodo vydovoho skladu moliuskiv Shatskykh ozer // Materialy mizhnar. zool. konf. «Fauna Ukrainy na mezhi KhKh-KhKhI st. Stan i bioriznomanittia ekosystem pryrodookhoronnykh terytorii» (m. Lviv – smt Shatsk, 12-15 veresnia 2019 r.). – Lviv: Spolom, 2019. – S. 64-66. [In Ukrainian]
 13. Zhadin V. I. Molliuski presnykh i solonovatykh vod SSSR. – Moskva-Leningrad : Izd-vo AN SSSR, 1952. – 376 s. – (Opredeliteli po faune SSSR, T. 46) [In Russian]
 14. Ivanchyk H. S. Prisnovodni moliusky Khotynskoi vysochyny ta yikh vykorystannia // Materialy do vyvchennia pryrodnykh resursiv Podillia. – Ternopil-Kremenets: Vyd-vo Kremenets. ped. in-tu, 1963. – S.143-144. [In Ukrainian]
 15. Ivanchik G. S. Presnovodnye molliuski Vostochnykh Karpat i Predkarpatia (v predelakh SSSR) i ikh khoziaistvennaia otcenka // Molliuski. Voprosy teoreticheskoi i prikladnoi malakologii. – Leningrad : Nauka, 1965. – S.89-91. [In Russian]
 16. Kataloh kolektsii prisnovodnykh moliuskiv prof. V. I. Zduna u fondakh Zoolohichnoho muzeiu LNU im. I. Franka / Ukladachi: Shydlovskyi I. V., Gural R. I., Romanova Kh. Y. – Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka, 2008. – 58 s. [In Ukrainian]
 17. Korniushin A. V. O vidovom sostave presnovodnykh dvustvorchatykh molliuskov Ukrainy i strategii ikh okhrany // Vestn. zoologii. – 2002. – Vip. 36, № 1. – S. 9-23. [In Russian]
 18. Polianskyi Yu. Materiialy do piznannia maliakofavny zakhidnoho Polissia / Yu. Polianskyi // Zb. fiziohraf. komis. – Lviv: Drukarnia Nauk. t-va im. Shevchenka. – 1932. – Vyp. 4-5. – S. 83-100. [In Ukrainian]
 19. Put A. L. Porivnialna kolektsiia suchasnykh moliuskiv viddilu paleozoolohii AN URSR // Zb. prats Zool. muzeiu. – 1954. - № 26. – S. 97-118. [In Ukrainian]
 20. Sverlova N. V., Gural R. I. Cherevonohi moliusky rodu Theodoxus u malakolohichnomu fondi Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2008. – Vyp. 24. – S. 11-20. [In Ukrainian]
 21. Stadnichenko A. P. Prudovikovye i chashechkovye (Lymnaeidae, Acroloxidae) Ukrainy. – Kiev : Tcentr uchebnoi literatury, 2004. – 327 s. [In Russian]
 22. Starobogatov Ia. I., Prozorova L. A., Bogatov V. V., Saenko E. M. Molliuski // Opredelitel presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredelnykh territorii. T. 6. Molliuski, Polikhety, Nemertiny. – SPb : Nauka, 2004. – S. 9-491. [In Russian]
 23. Chemerisina V. T. Presnovodnye molliuski Sovetskoi Bukoviny // Zhivotnyi mir Sovetskoi Bukoviny. – Chernovtcy : Izd-vo ChGU, 1959. – S. 279-293. [In Russian]
 24. Chervona knyha Ukrainy. Tvarynnyi svit / za red. I. A. Akimova. – Kyiv : Hlobalkonsaltynh, 2009. – 600 s. [In Ukrainian]
 25. Adamowicz J. Materiały do fauny mięczakow (Mollusca) Polesia // Fragm. Faun. Mus. Zool. Polon. – 1939. – T. 4, Nr 3. – S. 13-89.
 26. Anistratenko V. V., Vinarski M. V., Anistratenko O. Yu. et al. New data on pond snails (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) inhabiting the Ukrainian Transcarpathian: diversity, distribution and ecology // Ecol. Mont. – 2018. – Vol. 18. – P. 1-14.
 27. Bąkowski J. Mięczaki galicyjskie // Kosmos. – Lwów, 1884. – T. 9. – S. 190-197, 275-283, 376-391, 477-490, 604-611, 680-697, 761-789.
 28. Glöer P. Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. – Hackenheim: ConchBooks, 2002. – 327 S. – (Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. T. 73)
 29. Glöer P., Meier-Brook C. Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. – Neustadt, 1998. – 136 S.
 30. Gural R., Gleba V., Gural-Sverlova N. Danube species Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae) in Ukraine // Folia Malacol. – 2019. – Vol. 27, No. 3. – P. 211-222.
 31. Jackiewicz M. European species of the family Lymnaeidae (Gastropoda: Pulmonata: Basommatophora) // Genus. – 1998. – Vol. 9, F. 1. – P. 1-93
 32. Urbanski J. Mięczaki z okolic Rawy Ruskiej i z kilku innych miejscowości na Roztoczu Lwowsko-Tomaszowskiem // Spraw. Kom. Fizyjograf. Pol. Ak. Um. – Kraków, 1933. – T. 67. – S. 43-98.