UA EN
 
 
Klymyshyn O. S., Pozynych I. S.
Development and implementation of special natural-historical museum educational programs and projects // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2020. - 36. - P. 21-26
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.21-26 Key words: natural-historical museum, museum pedagogy, educational programs and projects, Alpha-generation, game practices The basic requirements for the development and application of interactive museum lessons in the form of games that maximally complement the school curriculum. Special approaches to teaching in the walls of the natural-historical museum of children of the Alpha generation are considered. It is emphasized that the main source of implementation of pedagogical game scenarios is a lesson, an important aspect of which is the effective selection of methods and techniques. There are obtained experience of children's shares and various events that enhance the museum audience.  
References
 1. Haida L. A. Muzeina pedahohika: poshuk optymalnoi modeli / L. A. Haida // Metodolohichni zasady istorychnoi osvity v konteksti profilizatsii starshoi shkoly: Vseukr. nauk.‐metod. konf. (21‐22 zhovt. 2010 r., m. Kirovohrad). – Kirovohrad : Vyd-vo KOIPPO, 2012. – S. 243‐249. [In Ukrainian]
 2. Hryshchenko Yu. V. Rol muzeinoi pedahohiky v suchasnii systemi osvity i vykhovannia / Yu. V. Hryshchenko // Muzeina pedahohika – problemy, sohodennia, perspektyvy: materialy Vosmoi nauk.-prakt. konf. (1-2 zhovt. 2020 r.) / Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk. – Kyiv : TOV «KAPITALDRUK», 2020. – S. 30-31. [In Ukrainian]
 3. Diakiv Kh. I. Rol ta znachennia pryrodnychoho muzeiu u formuvanni ekolohichnoi svidomosti ditei / Kh. I. Diakiv, I. S. Pozynych // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2014. – Vyp. 30. – S. 215-216. [In Ukrainian]
 4. Kardash N. V. Muzeina pedahohika: retrospektyvnyi analiz // Nauk. zap. NPU im. M,P, Drahomanova. Seriia: Pedahohichni ta istorychni nauky: zb. Nauk. statei. – Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M.P., 2015. – Vyp. SKhKhU(125). – S. 46. [In Ukrainian]
 5. Klymyshyn O. S. Suchasni problemy pryrodnychoi muzeolohii / O. S. Klymyshyn // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu NAN Ukrainy. – Lviv, 2010. – Vyp. 26. – S. 3-14. [In Ukrainian]
 6. Klymyshyn O. S. Rol muzeinoi osvitnoi diialnosti u vykhovanni ekotsentrychnoi svidomosti naselennia / O. S. Klymyshyn // Pryrodnychi muzei v Ukraini: stanovlennia ta perspektyvy rozvytku : pratsi nauk. konf. (Kyiv, 7–8 zhovt. 2019 r., m. Kyiv). – Kyiv, 2019. – S. 279-280. [In Ukrainian]
 7. Klymyshyn O. S. Osvitni aspekty pryrodnychomuzeinoi komunikatsii / O. S. Klymyshyn, Kh. I. Diakiv, I. S. Pozynych // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2015. – Vyp. 31. – S. 15-22. [In Ukrainian]
 8. Klymyshyn O. S. Zastosuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii v muzeiakh pryrodnychoho profiliu / O. S. Klymyshyn, I. S. Pozynych // Muzeina pedahohika – problemy, sohodennia, perspektyvy: materialy Vosmoi nauk.-prakt. konf. (1-2 zhovt. 2020 r.) / Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk. – Kyiv : TOV «KAPITALDRUK», 2020. – S. 63-65. [In Ukrainian]
 9. Kovalova O. M. Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia [Elektronnyi resurs] / O. M. Kovalova, N. A. Safarhalina-Kornilova, N. M. Herasymchuk, O. A. Kochubei. – 2016. – Rezhym dostupu: http: // www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannya-interaktivnih-metodiv-navchannya.html [In Ukrainian]
 10. Maslai H. Rol muzeinoi pedahohiky v osvitnomu protsesi / H. Maslai, N. Yasinska // Volynskyi muzeinyi visnyk : Nauk. zb. : Vyp. 5. : Muzeina pedahohika. Teoriia i praktyka / upr-nia kultury Volyn. ODA; Volyn. Kraiezn. Muzei; kaf. dokumentoznavstva i muzein. Spravy SNU im. Lesi Ukrainky; Uporiad. A. Syliuk. – Lutsk, 2013. S. 68-70. [In Ukrainian]
 11. Filipchuk N. O. Muzeina pedahohika v optymizatsii kulturno-osvitnoho protsesu / N. O. Filipchuk // Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka. – 2017. – 2 (77). – S. S. 256-265. [In Ukrainian]
 12. Freire P. Pedahohika pryhnoblenykh / P. Freire. – Kyiv, 2003. – 168 s. [In Ukrainian]
 13. Tsyfrovi dity. Chomu pokolinnia Alfa pereverne svit [Elektronnyi resurs] –Rezhym dostupu: https: // nv.ua/ukr/ukraine/events/diti-pokolinnya-alfa-shcho-zhive-v-merezhi-novini-ukrajini-50034073.html [In Ukrainian]
 14. Chernobai Yu. M. Proekt stratehii zbalansovanoho rozvytku muzeiu / Yu. M. Chernobai, V. O. Bryndza // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2014. – Vyp. 30. – S. 3-22. [In Ukrainian]