UA EN
 
  Merza S.P., Kaprus I.Ya.
The fauna and population of Collembola in the Male Polissia agrocenoses // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2019. - 35. - P. 97-110.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.97-110 Key words: Biodiversity, Collembola, soil fauna, agrocenoses There was conducted analysis of taxonomic and synecologic structure of collembola' communoties in five most widespread types of Small Polissya's agrocenosis, in particular, wheat, rape, soy, potato and corn. It was discovered that explored communities of Collembola are characterized by their high species riches (more than 49 species from 35 genera and 12 families) and for their variability of indexes density, equalization of the population and species diversity. Under the influence of agricultural using lands for arable were fixed many-sided and often not predicted changes of synecological structure of collembolan cenotical communities. Separately, it was installed expansion of collembolan' mass circle forms as part of agrogroups, comparatively with natural cenoses, appearance of specific dominants and the emergence of different species' superdominance. It was conducted that in different types of Small Polissya`s explored agrocenosis can potentially dominate 31 collembola`s species? to their total share belong 75,1-100% of all coenotic groups` number. There were calculated and analyzed point alpha-variety, coenotic alpha-variety, internallycoenotic beta-variety indices of Simpson, Berger-Parker, Shannon and Shannon`s index of leveling. Spectra of collembolan' life forms are characterized by their own specificity as in different types of agrocenosis, so in different variants for certain type. In structure of collembolan' biotopic groups was noticed increase to 50% species' representation, which are resistant to the dry environment. Also, explored agrocenosis are characterized by their sharp reduction of hydrophilic collembolas` fraction in comparison with forest and meadow cenosis of explored district (conducted 3 species from hydrophilled and hydromesophilled complexes. Analysis of collembola`s life forms correlation showed that for species riches in explored agrocenosis most often prevail representatives of upper lobe biomorph, 11-80,9% of coenotic variety. Similar structure of collembolas` life forms` spectras is also noticed in forest, meadow and meadow-stewed biotops of latitudinal zones of Ukraine`s broadleaf and mixed forests.  
References
 1. Akimov I.A. Mikroartropody yak indykatory stanu rekultyvatsiinykh protsesiv gruntu / I.A. Akimov, M.V. Tarashchuk // Vest. zoolohyy. – 1998. – T. 32, № 5-6. – S. 15-22. [In Ukrainian]
 2. Beskrovnaia E.V. Bioindikatciia kontcentratcii tiazhelykh metallov v pochve s pomoshchiu kolichestvennykh kharakteristik soobshchestv kollembol / E.V. Beskrovnaia // Materialy mezhdunar. nauch. konf. "Ekologiia i biologiia pochv Iuga Rossii", oktiabr 2007 g., Rostov-na-Donu. – Rostov-na-Donu, 2007. – S. 23-26. [In Russian]
 3. Beskrovnaia M.V, Tarashchuk M.V. Kolichestvennye kharakteristiki soobshchestv kollembol prirodnykh i isskustvennykh lesnykh biogeotcenozov / O.V. Bezkrovnaia, M.V. Tarashchuk // Vіsn. Dnіpropetr. un-tu. Serіia Bіologіia. Ekologіia. – Dnіpropetrovsk: DNU, 2005. – T. 2, № 3. – S. 12-18. [In Russian]
 4. Havva D.V. Chyselnist gruntovoi mikrofauny (microarthropoda) v chornozemakh typovykh pid riznymy fitotsenozamy v umovakh Pivdenno-Skhidnoho Lisostepu Ukrainy / D.V. Havva, K.B. Novosad // Visn. Kharkiv. nats. ahrar. un-tu. – Kharkiv, 2013. – Vyp. 2. S. 73-80. [In Ukrainian]
 5. Hoblyk K.M., Kaprus I.Ya. Urbanohenna transformatsiia uhrupovan kolembol Zakarpatskoi nyzovyny // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii. – Lutsk, 2015. – № 12. – S. 163-171. [In Ukrainian]
 6. Davydovych S.I. Vydovyi sklad kolembol (Collembola) urbolandshaftu m. Uzhhoroda / S.I. Davydovych // Uzhhorod. nauk. visn. – 2001. – № 9. – P. 233-237. [In Ukrainian]
 7. Kaprus I.Ya. Nohokhvistky miskoho sadu / I.Ya. Kaprus // Mat-ly konf. "Urbanizatsiia yak faktor zmin bioheotsenotychnoho pokryvu", (21-23 veresnia 1994 r.). – Lviv: Akademichnyi Ekspres, 1994. – S. 34-35. [In Ukrainian]
 8. Kaprus I.Ya. Reprezentatyvnist inventaryzatsii gruntovoi fauny Karpatskoho biosfernoho zapovidnyka na prykladi nohokhvistok (Insecta, Collembola) / I.Ya. Kaprus // Mat-ly mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Karpatskyi rehion i problemy staloho rozvytku", (13-15 zhovtnia 1998 r.) – Rakhiv, 1998. – T. 2.– 58-61. [In Ukrainian]
 9. Kaprus I.Ya. Nohokhvistky (Collembola) m. Kam’ianets-Podilskyi / I.Ya. Kaprus // Bioriznomanittia Kam’iantsia-Podilskoho. Poperednii krytychnyi inventaryzatsiinyi konspekt roslyn, hrybiv i tvaryn. [red. O.O. Kahalo, M.V. Shevera, A.A. Livanets]. – Lviv: Liha-Pres, 2004. – S. 135-138. [In Ukrainian]
 10. Kaprus I.Ya. Kataloh kolembol (Collembola) i protur (Protura) Ukrainy / I.Ya. Kaprus, Yu.Yu. Shrubovych, M.V. Tarashchuk. – Lviv, 2006. – 164 s. [In Ukrainian]
 11. Kaprus I.Ya. Tsenotychna dyferentsiatsiia fauny i naselennia kolembol (Collembola) na terytorii Volynskoho Polissia / I.Ya. Kaprus, Ye.V. Rukavets // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii. – Lutsk, 2011b. – № 8. – S. 137-148. [In Ukrainian]
 12. Kaprus I.Ya. Khorolohiia riznomanittia kolembol (filohenetychnyi, typolohichnyi i faunistychnyi aspekty): Avtoref. dys. … d-ra biol. nauk: spets. 03.00.08 "Zoolohiia". – K., 2013. – 41 s. [In Ukrainian]
 13. Kaprus I.Ya. Landshaftno-zonalna pryurochenist vydiv i typizatsiia shyrotnykh arealiv kolembol // Pratsi Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. Ekolohichnyi zbirnyk. – 2014. – Tom. 39. – S. 233-248. [In Ukrainian]
 14. Kaprus I.Ya. Osoblyvosti fauny y naselennia kolembol pravoberezhnoho sektoru lisostepovoi zony Ukrainy / I.Ya. Kaprus, T.M. Makhlynets, // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu NAN Ukrainy. – Lviv, 2015. – Vyp. 31. – S. 59-72. [In Ukrainian]
 15. Kaprus I.Ya. Khorolohiia riznomanittia gruntovykh tvaryn – aktualnyi napriam doslidzhen bioheohrafii ta synekolohii / I.Ya. Kaprus // Zhurn. ahrobiolohii ta ekolohii. –2018. – T. 5, № 1. – S. 14-31. [In Ukrainian]
 16. Kyrychok L.S., Ilienko M.M., Bezkrovna O.V. Struktura uhrupovan mezofauny v zakhysno-dekoratyvnykh nasadzhenniakh na terykonakh vuhilnykh shakht Donbasu / L.S. Kyrychok, M.M. Ilienko, O.V. Bezkrovna // Vest. zool. – 2006. – T. 40, № 5. – S. 437-443. [In Ukrainian]
 17. Kuznetcova N.A. Organizatciia soobshchestv pochvoobitaiushchikh kollembol / N.A. Kuznetcova. – M.: GNO Prometei, 2005. – 244 s. [In Russian]
 18. Metody pochvenno-zoologicheskikh issledovanii / [Pod obshch. red. M.S. Giliarova]. – M.: Nauka, 1975. – 277 s. [In Russian]
 19. Megarran E. Ekologicheskoe raznoobrazie i ego izmerenie / E. Megarran. – M.: Mir, 1992. – 181 s. [In Russian]
 20. Stebaeva S.K. Zhiznennye formy nogokhvostok (Sollembola) / S.K. Stebaeva // Zool. zhurn. – 1970. – T. 49, № 10. – S. 1437-1454. [In Russian]
 21. Taranenko S.V. Vplyv riznykh tekhnolohii vyroshchuvannia kukurudzy na predstavnykiv zootsenozu gruntu / S.V. Taranenko // Tavriisk. nauk. visn. – Kherson, 2015. – Vyp. 91. – S. 79-85. [In Ukrainian]
 22. Tarashchuk M.V. Vykorystannia pokaznykiv biolohichnoho riznomanittia kolembol (Collembola, Entognatha) dlia otsinky efektyvnosti rekultyvatsii gruntu / M.V. Tarashchuk, O.V. Bezkrovna // Visn. Dnipropetr. un-tu. Biolohiia. Ekolohiia. – 2000. – T. 1, № 8. – S. 49-59. [In Ukrainian]
 23. Tarashchuk M.V. Vliianie sposoba obrabotki pochvy na naselenie nogokhvostok / M.V. Tarashchuk, A.M. Malienko // Pochvovedenie. – 1992. – № 3. – S. 78-86. [In Russian]
 24. Tarashchuk M.V. Nohokhvistky (Collembola, Entognatha) urbanizovanykh landshaftiv m. Kryvoho Rohu / M.V. Tarashchuk, T.V. Horban // Vestn. zool. – 2006. – T. 40, № 5. – S. 427-436. [In Ukrainian]
 25. Timoshenko A.A. Formirovanie vidovykh gruppirovok nogokhvostok (Collembola, Entognatha) na porodnykh otvalakh ugolnykh shakht Donbassa / A.A. Timoshenko // Vestn. zool. – 1995. – № 4. – S. 37-42. [In Russian]
 26. Chernov A.V. Naselenie kollembol Vostochnoevropeiskikh shirokolistvennykh lesov / A.V. Chernov, N.A. Kuznetcova, M.B. Potapov // Zool. zhurn. –2010. – T. 89, № 5. – S. 559-573. [In Russian]
 27. Chernova N.M. Printcipy kolichestvennogo analiza naseleniia kollembol / N.M. Chernova // Fauna i ekologiia nogokhvostok. – M.: Nauka, 1984. – S. 29 43. [In Russian]
 28. Shrubovych Yu.Yu. Fauna nohokhvistok (Collembola) oranzherei, pidvaliv ta kvitkovykh horshchykiv / Yu.Yu. Shrubovych // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu NAN Ukrainy. – Lviv, 2001. – T. 16. – S. 153-158. [In Ukrainian]
 29. Shrubovych Yu.Yu. Formuvannia naselennia gruntovykh nohokhvistok (Collembola) urbanizovanykh ekosystem m. Lvova : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. biol. nauk : spets. 03.00.16 "ekolohiia" / Yu.Yu. Shrubovych. – Chernivtsi, 2002. – 17 s. [In Ukrainian]
 30. Iavornytskyi V.I. Uhrupovannia gruntovykh mikroartropod tekhnohennoho landshaftu Yavorivskoho DHKhP "Sirka" / V.I. Yavornytskyi, V.V. Melamud, I.Ya. Kaprus // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu NAN Ukrainy. – Lviv, 2008. – Vyp. 24. – S. 195-206. [In Ukrainian]
 31. Anderson J.M. Inter- and intrahabitat relationships between woodland Cryptostigmata species diversity and the diversity of soil and litter microhabitats / J.M. Anderson // Oecologia. – 1978. – V. 32. – Р. 341-348.
 32. Hammer Ш. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis [Electronic resource] / Ш. Hammer, D.A.T. Harper, P.D. Ryan// Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 4, № 1. – 9 p. (http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm)
 33. Stöcker G. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwedung. 1. Modellbildung, Modellrealisierung, Dominanzklassen / G. Stöcker, A. Bergmann // Arch. Naturschutz u. Lanschafstforschung. – 1977. – Vol. 17, № 1. – P. 1-26.
 34. Whittaker R.H. Evolution and measurement of species diversity / R.H. Whittaker // Taxon. – 1972. – № 21. – P. 213-251.