UA EN
 
  Goblyk K., Orlov O., Ragulina M., Kaprus I.
Living conditions and community structure of Collembola on Transcarpathian lowland meadow habitats // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2019. - 35. - P. 75-82.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.75-82 Key words: Collembola, vegetation, soil cover, moisture regime, Transcarpathian lowland Characteristics of the natural conditions (vegetation and soil cover, moisture regime) of the meadow biotopes of the Transcarpathian lowland were investigated. It was established that the determining factor for the formation of collembola communities in the meadow biotopes of the Transcarpathian lowland is the stability of the moisture regime.  
References
 1. Aleksandrova L.N., Naidenova O.A. Laboratorno-prakticheskie zaniatiia po pochvovedeniiu: 4-e izd., pererab. i dop. – L.: Agropromizdat, 1986. – 295 s. [In Russian]
 2. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv. – M.: Izd-vo MGU, 1970. – 487 s. [In Russian]
 3. Boiko M.F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy. – Kherson: Ailant, 2008. – 232 s. [In Ukrainian]
 4. Hoblyk K.M., Kaprus I.Ya. Uhrupovannia nohokhvistok (Collembola) luchnykh tsenoziv zaplavy richky Latorytsi (Zakarpatska nyzovyna) // Materialy mizhnar. nauk. konf. "Problemy vyvchennia evoliutsii ta khorolohii taksonomichnoho riznomanittia bioty" (30 veresnia-1 zhovtnia 2011 r.) – Lviv, 2011. – S. 21-24. [In Ukrainian]
 5. Hoblyk K.M. Kolemboly botanichnoho zakaznyka "Chorna hora" na Zakarpatti // VIII z’izd HO "Ukrainske entomolohichne tovarystvo" (26-30 serpnia 2009 r.). – Synevyr, 2013. – S. 59. [In Ukrainian]
 6. Hushtan H.H., Orlov O.L. Umovy isnuvannia oribatyd (Acari: Oribatida) v luchnykh biotopakh Zakarpatskoi nyzovyny // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – 2015. – Vyp. 31. – S. 89-96. [In Ukrainian]
 7. Kaprus I.Ya. Nohokhvistky (Collembola) lisovykh i luchno-stepovykh ekosystem Medoboriv // Okhorona bioriznomanittia: teoretychni ta prykladni aspekty: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats. – Lviv: UkrDLTU. – 2000. – № 10. 3. – S. 283-292. [In Ukrainian]
 8. Kaprus I.Ya. Vysotna dyferentsiatsiia taksonomichnoho riznomanittia kolembol u hirskykh rehionakh Ukrainy // Naukovi osnovy zberezhennia biotychnoi riznomanitnosti. – 2010. – T. 1(8), № 1. – S. 235-246. [In Ukrainian]
 9. Kaprus I.Ya. Landshaftno-zonalni ta rehionalni osoblyvosti faunistychnykh kompleksiv Collembola na terytorii Ukrainy // Nauk. visn. Uzhhorod. un-tu. Seriia Biolohiia. – 2010. – Vyp. 29. – S. 106 118. [In Ukrainian]
 10. Kaprus I.Ya., Rukavets Ye.V. Tsenotychna dyferentsiatsiia fauny i naselennia kolembol (Collembola) na terytorii Volynskoho Polissia // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii. – Lutsk, 2011. – № 8. – S. 137-148. [In Ukrainian]
 11. Kaprus I.Ya. Khorolohiia riznomanittia kolembol (filohenetychnyi, typolohichnyi i faunistychnyi aspekty): avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia d-ra biol. nauk: spets. 03.00.08 "Zoolohiia". – K., 2013. – 41 s. [In Ukrainian]
 12. Kish R., Andryk Ye., Mirutenko V. Biotopy Natura 2000 na Zakarpatskii nyzovyni. – Uzhhorod: Mystetska Liniia, 2006. – 64 s. [In Ukrainian]
 13. Kuznetcova N.A. Organizatciia soobshchestv pochvoobitaiushchikh kollembol. – M.: GNO Prometei, 2005. – 244 s. [In Russian]
 14. Opredelitel vysshikh rastenii Ukrainy / D.N. Dobrochaeva, M.I. Kotov, Iu.N. Prokudin (otv. red.) i dr. – K.: Nauk. dumka, 1987. – 548 s.
 15. Polevoi opredelitel pochv / Polupan N.I. i dr. – K.: Urozhai, 1981. – 320 s. [In Russian]
 16. Svitova referatyvna baza gruntovykh resursiv 2006 (World reference base for soil resources 2006) / Pereklad Polchyna S.M., Nikorych V.A. – Chernivtsi: Ruta, 2007. – 200 s. [In Ukrainian]
 17. Starostenko O.V. Kolemboly (Collembola, Entognatha) zapovidnykh terytorii pivdennoho skhodu Ukrainy: fauna ta ekolohiia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. biol. nauk: spets. 03.00.08 "zoolohiia". – K., 2004. – 22 s. [In Ukrainian]
 18. Tarashchuk M.V. Biotopicheskie faunokompleksy nogokhvostok (Collembola, Entognatha) osnovnykh lesostepnykh landshaftov. – Kiev, 1994. – 54 s. – Dep. v VINITI 27.07.94, № 1972-B94. [In Russian]
 19. Tarashchuk M.V., Bondarenko-Borysova I.V., Bezkrovna O.V., Starostenko O.V. Nohokhvistky (Collembola) u landshaftakh Ukrainy. – Donetsk, 2013. – 408 s. [In Ukrainian]
 20. Bellinger P.F. 1996-2009. Checklist of the Collembola of the World / P.F. Bellinger, K.A. Christiansen, F. Janssens [Electronic resource]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.collembola.org
 21. Kaprus’ I.J. The fauna of springtails (Collembola) from selected habitats in Roztocze // Fragmenta faunistica. – 1998. – 41, 3. – P. 15-28.
 22. Stocker G., Bergmann A. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwedung. 1. Modellbildung, Modellrealisierung, Dominanzklassen // Arch. Naturschutzu. Lanschafstforschung. – 1977. – Vol. 17, № 1. – P. 1-26.
 23. World reference base for soil resources. – FAO. – Rome, 1998. 84 World Soil Resources Reports. ISSS-AISS-IBG. / www.fao.org/docrep/W8594E.