UA EN
 
  Gural-Sverlova N.V., Savchuk S.P.
Anthropochorous species of land molluscs in Western Ukraine // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2019. - 35. - P. 49-58
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.49-58 Key words: Anthropochory, land molluscs, Western Ukraine The data on the recent distribution of 19 anthropochorous species of the land molluscs in Western Ukraine, which may become the basis for monitoring their further resettlement in the region, are summarized. For the first time the presence of the Balkan species Tandonia kusceri and the Crimean species Monacha fruticola in Western Ukraine is mentioned.  
References
 1. Balashov I. Okhrana nazemnykh molliuskov Ukrainy. – K., 2016. – 272 s. [In Russian]
 2. Balashev I.A., Baidashnikov A.A. Nazemnye molliuski (Gastropoda) Vinnitckoi oblasti i ikh biotopicheskaia priurochennost // Vestn. zoologii. – 2012. – T. 46, № 1. – S. 19-28. [In Russian]
 3. Balashev I.O., Baidashnikov A.A., Romanov G.A., Gural-Sverlova N.V. Nazemnye molliuski Khmelnitckoi oblasti (Podolskaia vozvyshennost, Ukraina) // Zool. zhurn. – 2013. – T. 92, № 2. – S. 154-166. [In Russian]
 4. Garbar A.V., Chernyshova T.N. Klonalnaia izmenchivost Limax flavus (Pulmonata, Limacidae): allozimnyi, kariologicheskii i morfologicheskii analiz // Vestn. zoologii. – 2011. – T. 45, № 1. – S. 3-9. [In Russian]
 5. Hural-Sverlova N.V. Rozselennia deiakykh antropokhornykh vydiv nazemnykh moliuskiv na terytorii Lvova // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2012. – Vyp. 28. – S. 77-84. [In Ukrainian]
 6. Hural-Sverlova N.V. Nazemni malakokompleksy parkovykh i lisoparkovykh biotopiv Lvova ta yikh zminy protiahom ostannikh 10-15 rokiv // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2014. – Vyp. 30. – S. 121-128. [In Ukrainian]
 7. Gural-Sverlova N.V. Kavkazskii element v nazemnoi malakofaune Ukrainy // Mater. Vseros. nauchn. konf. "Aktualnye voprosy sovremennoi malakologii" (Belgorod, 1-3 noiabria 2017 g.). – Belgorod: Izd. dom "Belgorod", 2017. – S. 19-25. [In Russian]
 8. Hural-Sverlova N. Prostorova dyferentsiatsiia nazemnykh malakokompleksiv na rivnynnykh i peredhirnykh terytoriiakh zakhodu Ukrainy // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. – 2018. – Vyp. 79. – S. 122-131. [In Ukrainian]
 9. Gural-Sverlova N.V. Prostranstvennoe raspredelenie nazemnoi malakofauny stepnoi zony Ukrainy // Ruthenica. – 2018. – T. 28, № 4. – S. 131-138. [In Russian]
 10. Gural-Sverlova N.V., Balashev I.A., Gural R.I. Sovremennoe rasprostranenie nazemnykh molliuskov semeistva Agriolimacidae na territorii Ukrainy // Ruthenica. – 2009. – T. 19, № 2. – S. 53-61. [In Russian]
 11. Gural-Sverlova, Gural R.I. Morfologicheskie, anatomicheskie i povedencheskie osobennosti sliznei iz kompleksa Arion lusitanicus s.l. (Arionidae) na zapade Ukrainy // Ruthenica. – 2011. – T. 21, № 2. – S. 97-111. [In Russian]
 12. Hural-Sverlova N.V., Hural R.I. Nazemni moliusky Ukrainy: iliustrovana baza danykh [Elektronnyi resurs]. – Lviv, Derzhavnyi pryrodoznavchyi muzei NAN Ukrainy, 2012 – 2019. URL: http://www.pip-mollusca.org/page/phg/land/index.php (data zvernennia: 31.03.2019). [In Ukrainian]
 13. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Antropokhornye elementy v nazemnoi malakofaune Uzhgoroda // Mater. VІІІ mіzhnar. nauk. konf. "Bіorіznomanіttia ta rol tvarin v ekosistemakh" (Dnіpropetrovsk, 21-23 grudnia 2015 r.). – Dnіpropetrovsk: Lіra, 2015. – S. 154-155. [In Russian]
 14. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Novye nakhodki sliznei Arion distinctus і Arion circumscriptus (Arionidae) na territorii Ukrainy // Ruthenica. – 2016. – T. 26, № 1. – S. 17-23. [In Russian]
 15. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Oxychilus draparnaudi i Oxychilus cf. mortilleti (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) na territorii Ukrainy // Zool. zhurn. – 2017. – T.96, № 4. – S. 375-382. [In Russian]
 16. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Mnogoletniaia dinamika feneticheskoi struktury v koloniiakh introdutcirovannogo vida Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) // Zool. zhurn. – 2018. – T. 97, № 7. – S. 751-761. [In Russian]
 17. Hural-Sverlova N.V., Obednina I.S. Persha znakhidka synantropnoho nazemnoho moliuska Oxychilus translucidus (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) na Zakarpatti // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2018. – Vyp. 34. – S. 135-136. [In Ukrainian]
 18. Kadlubovska N.S. Slyzniaky rodu Arion (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) u fauni Ukrainy: vydovyi sklad, kariolohichni ta morfolohichni osoblyvosti // Dys. … kand. biol. nauk: 03.00.08. – Zhytomyr, 2016. – 134 s. [In Ukrainian]
 19. Kyrpan S.P., Sverlova N.V. Do vyvchennia synantropnykh elementiv u nazemnykh malakotsenozakh zakhodu Ukrainy // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2002. – T. 17. – S. 191-195. [In Ukrainian]
 20. Ostrovskii A.M. Istoriia rasseleniia i pervye nakhodki kavkazskogo sadovogo sliznia Deroceras caucasicum (Simroth, 1901) (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) v Belarusi // Ros. zhurn. biol. invazii. – 2018. – № 2. – S. 47-52. [In Russian]
 21. Polevina A.A. K faune nazemnykh molliuskov Zakarpatia // Dokl. i soobshch. Uzhgor. gos. un-ta. Ser. biol. – 1959. – № 3. – S. 65-68. [In Russian]
 22. Rybka K.M. Malakouhrupovannia pryrodnykh ta antropohenno transformovanykh nazemnykh ekosystem pivnichno-zakhidnoi chastyny Maloho Polissia ta yikh bioheotsenotychni zv’iazky // Dys. … kand. biol. nauk: 03.00.16. – Lviv, 2017. – 224 s. [In Ukrainian]
 23. Sverlova N.V., Gural R.I. Sezonnaia dinamika razmerno-vozrastnoi struktury introdutcirovannoi populiatcii nazemnogo molliuska Brephulopsis cylindrica vo Lvove // Faltcfeinіvskі chitannia: Zb. nauk. pratc. – Kherson: PP Vishemirskii, 2007. – S. 293-295. [In Russian]
 24. Sverlova N.V., Khlus L.N., Kramarenko S.S. i dr. Fauna, ekologiia i vnutrividovaia izmenchivost nazemnykh molliuskov v urbanizirovannoi srede. – Lvov, 2006. – 226 s. [In Russian]
 25. Sysoev A.V., Shileiko A.A. Neformalnaia gruppa Stylommatophora // Katalog molliuskov Rossii i sopredelnykh stran. – M.: KMK, 2005. – S. 228-308. [In Russian]
 26. Balashov I., Khomenko A., Kovalov V., Harbar O. Fast recent expansion of the Spanish slug (Gastropoda, Stylommatophora, Arionidae) across Ukraine // Vestnik Zoologii. – 2018. – Vol. 52, N 6. – P. 451-456.
 27. Balashov I., Kramarenko S., Shyriaieva D., Vasyliuk O. Invasion of a Crimean land snail Brephulopsis cylindrica into protect relict steppic hilltops (tovtrs) in Western Ukraine: a threat to native biodiversity? // J. Conch. – 2018. – Vol. 43, N 1. – P. 59-69.
 28. Balashov I., Gural-Sverlova N. Was there Oxychilus diaphanellus outside Crimea? On the variability of synanthropic Oxychilus translucidus in Ukraine (Stylommatophora, Zonitidae) // Ruthenica. – 2014. – Vol. 24, No 1. – P. 25-29.
 29. Castillejo J., Rodríguez-Castro J., Iglesias J. Las babosas de Cataluña (NE de la Península Ibérica): las especies del género Arion de Alejandro Torres Mínguez (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) // Spira. – 2017. – N 6. – P. 137-169.
 30. Gural-Sverlova N.V., Gleba V.N. Evidence of the repeated penetration of Cryptomphalus aspersa (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) into the territory of Eastern Europe // Rus. J. Biol. Invasions. – 2016. – Vol. 7, No 2. – P. 146-151.
 31. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Expansion of the ranges of land mollusks of the genus Xeropicta (Gastropoda, Hygromiidae) in Ukraine // Rus. J. Biol. Invasions. – 2017. – Vol. 8, No 3. – P. 212-217.
 32. Łomnicki M. Helix nemoralis L. // Kosmos. – 1899. – R. 23. – S. 382.
 33. UkrBIN: Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. URL: http://www.ukrbin.com (дата звернення: 28.03.2019)
 34. Urbanski J. Mięczaki z okolic Rawy Ruskiej i z kilku innych miejscowości na Roztoczu Lwowsko-Tomaszowskiem // Spraw. Kom. Fizyjograf. Pol. Ak. Um. – 1933. – T. 67. – S. 43-98.
 35. Welter-Schultes F. European non-marine molluscs, a guide for species identification. – Göttingen: Planet Poster Editions, 2012. – 679 p.
 36. Wiktor A. Ślimaki lądowe Polski. – Olsztyn, 2004. – 302 s.