UA EN
 
  Gural R.I. Spatial distribution of freshwater molluscs fauna of Ukraine // Proc. of the State Nat. Hist. Mus. - Lviv, 2019. - 35. - P. 37-48 DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.37-48 Key words: Freshwater molluscs, zonal distribution, river basins, Ukraine Based on the literary and personal data, as well as collections of the State Museum of Natural History of the National Academy of Sciences of Ukraine in Lviv City, the peculiarities of the recent spatial distribution of the freshwater molluscs – in the landscape zones and main river basins of Ukraine – have been analyzed. In both cases, relatively weak spatial differentiation of freshwater malakofauna was detected.  
References
 1. Anistratenko V.V. Opredelitel grebnezhabernykh molliuskov (Gastropoda Pectinibranchia) fauny Ukrainy. Chast 2. Presnovodnye i nazemnye // Vestn. zoologii. – 1998. – Suppl. 8. – S. 67-117. [In Russian]
 2. Anistratenko V.V., Anistratenko O.Iu. Klass Pantcirnye ili Khitony, klass Briukhonogie – Cyclobranchia, Scutibranchia i Pectinibranchia (chast). – K.: Veles, 2001. – 240 s. – (Fauna Ukrainy. T. 29: Molliuski. Vyp. 1). [In Russian]
 3. Anistratenko V.V., Stadnichenko A.P. Littorinoobraznye, rissoiobraznye. – K.: Nauk. dumka, 1994. – 175 s. – (Fauna Ukrainy. T. 29. Molliuski. Vyp. 1, kn. 2.). [In Russian]
 4. Hural R.I., Hural-Sverlova N.V. Kataloh prisnovodnykh moliuskiv Ukrainy [Elektronne vydannia]. – Lviv, 2018. – Rezhym dostupu: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-freshwater-molluscs.php [In Ukrainian]
 5. Hural-Sverlova N.V., Hural R.I. Prisnovodni moliusky rodiv Planorbarius i Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) u malakolohichnomu fondi Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2009. – Vyp. 25. – S. 13-24. [In Ukrainian]
 6. Hural-Sverlova N.V., Hural R.I. Perlivnytsevi (Bivalvia, Unionidae) u fondakh Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu NANU i problemy diahnostyky okremykh predstavnykiv rodyny // Biolohichni studii / Studia Biologica. – 2009. – T. 3, № 1. – S. 95-104. [In Ukrainian]
 7. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Molliuski roda Sphaerium (Bivalvia, Spaeriidae) v fondakh Gosudarstvennogo prirodovedcheskogo muzeia // Biol. vestnik (Kharkov. natc. un-t). – 2009. – T. 13, № 1-2. – S. 72-75. [In Russian]
 8. Hural-Sverlova N.V., Hural R.I. Naukovi kolektsii Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu. Vyp. 4. Malakolohichnyi fond. – Lviv, 2012. – 253 s. [In Ukrainian]
 9. Hural-Sverlova N.V., Hural R.I. Ridkisni ta malovidomi cherevonohi moliusky (Gastropoda) rivnynnoi chastyny zakhodu Ukrainy // Biolohichni studii/Studia Biologica. – 2014. – T. 8, № 3-4. – S. 255-272. [In Ukrainian]
 10. Dzhurtubaev Iu.M., Dzhurtubaev M.M., Zamorov V.V. Makrozoobentos pridunaiskogo ozera Kagul (Odesskaia oblast, Ukraina) // Ukrainian Journal of Ecology. – T. 7, № 3. – S. 56-63. [In Russian]
 11. Zhadin V.I. Molliuski presnykh i solonovatykh vod SSSR. – M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1952. – 376 s. – (Opredeliteli po faune SSSR, T. 46). [In Russian]
 12. Iermoshyna T., Pavliuchenko O. Introduktsiia Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) u baseini r. Hnylopiat (Zhytomyrska oblast, pivnichna Ukraina) // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. – 2018. – Vyp. 79. – S. 132-140. [In Ukrainian]
 13. Korniushin A.V. O vidovom sostave presnovodnykh dvustvorchatykh molliuskov Ukrainy i strategii ikh okhrany // Vestn. zoologii. – 2002. – Vip. 36, № 1. – S. 9-23. [In Russian]
 14. Polyshchuk V.V. Hidrofauna ponyzzia Dunaiu v mezhakh Ukrainy. – K.: Nauk. dumka, 1974. – 420 s. [In Ukrainian]
 15. Riabtseva Yu.S. Cherevonohi moliusky rodyny Viviparidae Gray, 1847 Yevropy (porivnialna morfolohiia ta osoblyvosti biolohii) // Avtoref. dys… kand. biol. nauk. – Kyiv, 2013. – 22 s. [In Ukrainian]
 16. Riabtceva Iu.S. Vnutrividovaia izmenchivost rakoviny briukhonogikh molliuskov roda Viviparus v vodoimakh Ukrainy // Vіsn. Cherkas. un-tu. Ser. Bіol. nauki. – 2014. – № 2. – S. 93-99. [In Russian]
 17. Riabtceva Iu.S., Anistratenko V.V. Morfologicheskie osobennosti embrionalnoi rakoviny molliuskov roda Viviparus (Gastropoda, Viviparidae): popytka razgranicheniia blizkikh vidov, obitaiushchikh v Ukraine // Biul. Dalnevost. malakolog. ob-va. – 2012. – Vip. 15/16. – S. 117-128. [In Russian]
 18. Sverlova N.V., Hural R.I. Cherevonohi moliusky rodu Theodoxus u malakolohichnomu fondi Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. – Lviv, 2008. – Vyp. 24. – S. 11-20. [In Ukrainian]
 19. Son M.O. Molliuski-vselentcy v presnykh i solonovatykh vodakh Severnogo Prichernomoria. – Odessa: Druk, 2007. – 132 s. [In Russian]
 20. Stadnychenko A.P. Perlivnytsevi. Kulkovi. (Unionidae, Cycladidae). – K.: Nauk. dumka. – 1984. – 373 s. – (Fauna Ukrainy. T. 29. Moliusky. Vyp. 9). [In Ukrainian]
 21. Stadnichenko A.P. Prudovikovooboraznye (puzyrchikovye, vitushkovye, katushkovye). – K.: Nauk. dumka, 1990. – 292 s. – (Fauna Ukrainy. T. 29. Molliuski. Vyp. 4). [In Russian]
 22. Stadnichenko A.P. Prudovikovye i chashechkovye (Lymnaeidae, Acroloxidae) Ukrainy. – K.: Tcentr uchebnoi literatury, 2004. – 327 s. [In Russian]
 23. Starobogatov Ia.I., Prozorova L.A., Bogatov V.V., Saenko E.M. Molliuski // Opredelitel presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredelnykh territorii. T. 6. Molliuski, Polikhety, Nemertiny. – SPb: Nauka, 2004. – S. 9-491. [In Russian]
 24. Uvaieva O.I. Moliusky pidrodyny Planorbinae Ukrainy. – Cherkasy: Chabanenko, 2007. – 228 s. [In Ukrainian]
 25. Chernogorenko E.V. O vidovom sostave viviparid (Gastropoda, Viviparidae) Evropy i Zapadnoi Azii // Zool. zhurn. – 1988. – T.67, vyp. 5. – S. 645-655. [In Russian]
 26. Anistratenko V.V., Anistratenko O.Yu. Finding of the regionally extremely rare spring snail Marstoniopsis insubrica (Gastropoda: Amnicolidae) in the Olshanka River and its conservation status in Ukraine // Ruthenica. – 2018. – Vol. 28, No. 3. – P. 119-124.
 27. Anistratenko V.V., Vinarski M.V., Anistratenko O.Yu. et al. New data on pond snails (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) inhabiting the Ukrainian Transcarpathian: diversity, distribution and ecology // Ecol. Mont. – 2018. – Vol. 18. – P. 1-14.
 28. Glöer P. Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. – Hackenheim: ConchBooks, 2002. – 327 s. – (Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. T. 73).
 29. Glöer P., Georgiev D. Redescription of Viviparus sphaeridius Bourguignat, 1880 with a identification key of European Viviparus species (Gastropoda: Viviparidae) // Ecol. Mont. – 2014. – Vol. 1, N 2. – P. 96-102.
 30. Glöer P., Meier-Brook C. Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. – Neustadt, 1998. – 136 s.
 31. Jackiewicz M. European species of the family Lymnaeidae (Gastropoda: Pulmonata: Basommatophora) // Genus. – 1998. – Vol. 9, F. 1. – P. 1-93.
 32. Korniushin A.V. Taxonomic revision of the genus Sphaerium sensu lato in the Palaearctic Region, with some notes on the North American species // Arch. Molluskenkunde. – 2001. – Vol. 129, N 1/2. – P. 77-122.
 33. Lindholm W.A. Materialien zur Molluskenfauna von Südwestrussland, Polen und der Krim // Zap. Novoross. obshch. estestvoispyt. – 1908. – T. 31. – S. 199-232.