UA EN
 
  Химин О.І., Капрусь І. Я.
Структурні трансформації таксоцену Сollembola під впливом інвазії дуба червоного в лісові екосистеми Яворівського НПП // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 87-94.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.87-94 Ключові слова: Collembola, фітоінвазії, зооіндикація, таксоцен, екологічна структура, Quercus rubra Проведено порівняльний аналіз структури таксоцену колембол у корінному фітоценозі грабової бучини (Carіcі pіlosae-Fagetum) та інвазійному дубі червоному (Quercus rubra) на території Яворівського НПП. В результаті проведених досліджень виявлено відносно незначні структурні зміни таксоцену колембол. Основною причиною цього можуть бути подібні едифікаторні властивості як корінного, так і інвазійного деревостанів, консервативність ґрунтового середовища по відношенню до змін наземної рослинності, а також недостатній часовий період для радикальної зміни фізико-хімічних параметрів дослідженого лісового едафотопу. Зміни, які зафіксовані в синекологічній структурі таксоцену колембол, вказують та важливість використання ґрунтових колембол в якості зооіндикаторів фітоінвазій у природні лісові екосистеми, як глобальної екологічної проблеми сьогодення.  
Список літератури
 1. Гиляров М.С. Почвенные беспозвоночные как индикаторы почвенного режима и его изменений под влиянием антропогенных факторов // Биоиндикация состояния окружающей среды Москвы и Подмосковья. – М. : Наука, 1982. – С. 8–12.
 2. Екологічний паспорт Львівської області 2021р. https://drive.google.com/file/d/1ZE6zgD_bryxaw9V21ek5NAqX-f4foqbC/view
 3. Івченко А.І. Від малопоширених видів деревних рослин інтродукованих видів до інвазійного стану їх популяцій: проблеми і застереження // Наук. вісн., 2004. – Вип. 14.8. – С. 263-267.
 4. Капрусь І.Я. Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти): автореф. дис. … д-ра біол. наук. – К., 2013. – 41 с.
 5. Капрусь І.Я., Гоблик К.М. Екологічна та созологічна оцінка ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями колембол // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 45-58.
 6. Капрусь І.Я., Шрубович Ю.Ю., Таращук М.В. Каталог колембол (Collembola) і протур (Protura) України. – Львів, 2006. – 164 с.
 7. Количественные методы в почвенной зоологии / Ю.Б. Бызова и др.; под. ред. М.С. Гилярова. – М. : Наука, 1987. – 287 с.
 8. Кузнецова Н.А. Биотопические группы коллембол (Collembola) в подзоне широколиственно-хвойных лесов Восточной Европы // Зоол. журн., 2002. – Т. 81, № 3. – С. 306-315.
 9. Кузнецова Н.А. Влажность и распределение коллембол // Зоол. журн., 2003. – Т. 82, № 2. – С. 239-247.
 10. Кузнецова Н.А. Организация сообществ почвообитающих коллембол. – М. : ГНО Прометей, 2005. – 244 с.
 11. Методы почвенно-зоологических исследований / под общ. ред. М. С. Гилярова. – М. : Наука, 1975. – 277 с.
 12. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. – М. : Мир, 1992. – 181 с.
 13. Назарука М.М. Львівська область: природні умови та ресурси. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018.– 592 с.
 14. Придка П.П., Дебринюк Ю.М. Лісові насадження Українського Розточчя: поширення та лісівничо-таксаційна характеристика // Наук. вісн. НЛТУ. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 9-22.
 15. Проект організації та розвитку лісового господарства Яворівського національного природного парку Львівської області. Янівське ПНДВ. Таксономічний опис, відомості поквартальних підсумків. – Львів, 2011. Інв. № 175/01 прим. № 2.
 16. Сорока М.І. Букові ліси Розточчя – синтаксономія та генезис // Наук. вісн. Лісівницькі дослідження в Україні. УкрДЛТУ. – Львів, 2003. – Вип. 13.3. – С. 106-116.
 17. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя. – Львів : Вид-во "Світ", 2008. – 434 с.
 18. Стебаева С.К. Жизненные формы ногохвосток (Collembola) // Зоол. журн. – 1970. – Т. 44, № 10. – С. 1437-1454.
 19. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. – М.: Прогресс, 1980. – 327 с.
 20. Химин О.І., Капрусь І.Я. Зміни екологічної структури угруповання колембол грабової бучини під впливом інвазії сосни чорної на території Винниківського лісопарку // Вісн. ЛНАУ: Агрономія. – 2021. – № 25. – С. 18-29.
 21. Bellinger P. F., Christiansen K. A., Janssens F. 1996–2013. Checklist of the Collembola of the World. URL: http://www.collembola.org (Last accessed: 15.02.2021).
 22. Magurran A. E. Measuring Biological diversity. Blackwell Publishing company, 2004. – 256 p.
 23. Stöcker G., Bergmann A. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwedung. 1. Modellbildung, Modellrealisierung, Dominanzklassen. Arch. Naturschutz u. Lanschafstforschung. – 1977. – Vol. 17, № 1. – P. 1-26.
 24. Whittaker R.H. Evolution of species diversity in land communities // Evolutionary Biology,1977. – Vol. 10. – P. 1-67.