UA EN
 
  Загороднюк І., Болотіна І., Улюра Є.
Ссавці з території Білорусі у колекціях природничих музеїв України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 39-56.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.39-56 Ключові слова: Зоологічні колекції, ссавці, фауна Білорусі, природничі музеї України Наведено огляд колекційних зразків ссавців, що зібрані на території Білорусі (в сучасних її межах) і зберігаються в природничих музеях України. Узагальнено відомості про матеріали із п'яти музеїв – Зоологічного музею Львівського національного університету (ЗМД), Зоологічного музею Київського національного університету (ЗМКУ), Музею природи Харківського університету (МПХУ), Державного природознавчого музею НАНУ (Львів, ДПМ) та Національного науково-природничого музею НАН України (Київ, ННПМ). В межах останнього досліджено дві (з трьох наявних) колекції – відділу зоології (ННПМ-z) та відділу музеології (ННПМ-m). Зразки з Білорусі виявлено у колекціях ЗМД (5 екз.), ДПМ (2 екз.), ННПМ-z (68 екз.), ННПМ-p (36 екз.), ННПМ-m (7 екз.), МПХУ (3 екз). Загалом виявлено 121 зразок 13 видів ссавців. За кількістю зразків домінують гризуни, зокрема Spermophilus suslicus (61 екз.), Sus scrofa (31 екз.) та Sylvaemus tauricus (7 екз.). Переважають давні зразки (1885-1915 рр.), серед яких домінують зразки з колекції О. Браунера (ННПМ). Окремі групи ссавців з’являються в колекціях тільки в останній період накопичення зборів, зокрема мишовиді гризуни (збори 1990-х років). Переважна кількість зразків зібрана у південних і західних районах Білорусі в межах Берестейської, Мінської, Гродненської та Гомельської областей. Найбільш різноманітними є збори з околиць м. Мозир Гомельської області, переважно це зразки з колекцій О. Браунера 1900-1915 рр., які тепер зберігаються в ННПМ. Найдавнішими є зразки пацюка чорного (Rattus rattus) з зібрань Б. Дибовського 1885 р. в родинних маєтках Войнове і Нянькове Новогрудського району Гродненської області. Найціннішою є вибірка з 61 черепа ховрахів Spermophilus odessanus (suslicus s. lato), що зібрана протягом 1947-1954 рр. в різних районах Берестейської, Гродненської і Мінської областей. Вагомою є й серія Sylvaemus tauricus з Центрального Полісся (7 екз.), зібрана у 1990-1995 рр., що зберігається в ННПМ.  
Список літератури
 1. Абелєнцев, В.I. 1968. Куницеві. Наукова думка, Київ, 1-280. (Фауна України; Том 1: Ссавці, вип. 2). https://bit.ly/3BWsEbX
 2. Арзамасов, И.Т., Дылько, Н.И., Меркушева, И.В., Петровский, Ю.Т. 1966. Паразиты беличьих в Белоруссии. Зоологический журнал, 45 (6): 830-835.
 3. Баркасі, З.,О. Гайдаш. 2919. Зоологічні колекції: збір, облік, ідентифікація (звіт про роботу XXIV Теріологічної школи-семінару). Theriologia Ukrainica, 17: 119-125. http://doi.org/10.15407/pts2019.17.119
 4. Браунеръ, А. 1915. Къ какому виду принадлежат козули Южной Россіи и Крыма. Записки Крымскаго общества естествоиспытателей, 5: 112-114 (+ вкл.).
 5. Годлевська, Л.В. 2013. Рецентні рукокрилі в колекції палеонтологічного музею ННПМ НАН України. Збірник праць Зоологічного музею, 44: 145-157. https://bit.ly/3ji1jdc
 6. Гричик, В.В. 2021. Анатолий Владимирович Федюшин (1891–1972). Зоологические чтения. Сборник научных статей, посвящённый 130-летию ... проф. А.В. Федюшина. ГрГУ им. Янки Купалы, Гродно. On-line: http://bio.bsu.by/zoomuz/2.phtm
 7. Домбровский, В., Болотина, И. 2014. К териофауне Национального парка «Припятский» (Беларусь). Праці Теріологічної Школи, 12: 22-25. http://doi.org/10.15407/ptt2014.12.022
 8. Загороднюк, И., Милютин, А. 1992. Идентификация видов рода Sylvaemus Эстонии и прилежащих территорий. Вестник зоологии, (4): 87.
 9. Загороднюк, И.В., Федорченко, А.А. 1995. Аллопатрические виды грызунов группы Spermophilus suslicus (Mammalia). Вестник зоологии, 29 (5-6): 49-58.
 10. Загороднюк І.В. 2002. Аловиди сарни (Capreolus): природа відмінностей між ними і статус популяцій з України. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки, № 1 (45): 206-222.
 11. Загороднюк, І.В., Ємельянов, І.Г. 2012. Таксономія і номенклатура ссавців України. Вісник Національного науково-природничого музею, 10: 5-30. https://bit.ly/3aX1Yfi
 12. Загороднюк І., Шидловський, І. 2014. Акроніми зоологічних колекцій України. В кн.: Зоологічні колекції та музеї. За ред. І. Загороднюка. ННПМ НАН України. Київ, 33-43. https://bit.ly/3AFpSXk
 13. Загороднюк І., Червоненко, О. 2015. Природничі колекції як основа фундаментальних досліджень природного різноманіття. Природничі музеї: роль в освіті та науці. Частина 2. ННПМ НАН України; за ред. І. Загороднюка. Київ, 23-25. https://bit.ly/3G1l56t
 14. Загороднюк, І.В., Черемних, Н.М. 2020. Мишівки (Sicista) у фауні України: аналіз зоологічних колекцій природничих музеїв НАН України. Наукові записки Державного природознавчого музею, 36: 27-40. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.27-40
 15. Загороднюк, І. 2021. Номен «щур» як українська назва ссавців роду Arvicola: історичні та етимологічні розвідки. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 84: 16-32. https://doi.org/10.30970/vlubs.2021.84.02
 16. Затушевський, А.Т., Шидловський І.В., Закала О.С. та ін. 2010. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка. Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 1-442. https://bit.ly/2YL4q6x
 17. Ільюхін, Ю. 2016. Представники надряду Ungulata в колекції проф. О. Браунера в Музеї природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Theriologia Ukrainica, 14: 44-55. http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.049

 18. Каштальян, А. 2005. Оценка состояния природных популяций мелких млекопитающих на территориях с различной степенью средового и антропогенного воздействия. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 17: 50-63. https://bit.ly/3pj5jhs
 19. Козло, П.Г. 1975. Дикий кабан. Главное управление по охране природы, заповедникам. 223.
 20. Новиков, К.Л. 1929. Заметки о млекопитающих Чечерского района Гомельского округа БССР. Известия Горского пед. ин-та. Владикавказ. Том 6 (отд. ест.-ист. и физ.-мат.), 229-238.
 21. Петровский, Ю.Т. 1961. Особенности экологии крапчатого суслика в Белоруссии. Зоологический журнал, 60 (5): 736-748.
 22. Саварин, А.А. 2011. Об обитании Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811) на юго-востоке Беларуси и проблеме ее видовой диагностики. Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, № 4 (67): 176-182.
 23. Савицкий, Б.П., Кучмель, С.В., Бурко, Л.Д. 2005. Млекопитающие Беларуси. БГУ, Минск, 1-319.
 24. Сержанин, И.Н. 1961. Млекопитающие Белорусской ССР. Минск, 1-317.
 25. Федотова, А.А. 2018. Беловежский зубр (Bison bonasus bonasus) как йный экспонат в XVIII – начале XX вв. Труды Зоологического института РАН, 322 (2): 160-184. https://u.to/mPGcGw
 26. Фядзюшын, А.У. 1928. Справаздача з фаунiстычных даследаванняу на р. Прыпяцi i воз. Князь улетку 1926 г. Матэрыялы да вывучэння флоры i фауны Беларусi. Том 2. Выд-ва АН БССР, Мiнск, 103-117.
 27. Храневич, В. 1925. Ссавці Поділля. Огляд систематичний. Віндерждрук ім. Леніна, Вінниця, 1-31. (Серія: Кабінет виучування Поділля. Вип. 4). https://bit.ly/3B4OicN
 28. Шевченко, Л.С., Золотухина, С.И. 2002. Млекопитающие. Выпуск 1. Мышиные – Muridae. Зоомузей ННПМ НАН Украины. Киев, 1-217.
 29. Шевченко, Л.С., Золотухина, С.И. 2005. Млекопитающие. Выпуск 2. Насекомоядные, рукокрылые, зайцеобразные, грызуны. ННПМ НАН Украины, Київ, 1-238. (Серия: Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины).
 30. Шевченко, Л.С. 2007. Млекопитающие. Вып. 3. Хищные Carnivora. Зайцеобразные Lagomorpha (дополнение). Зоомузей ННПМ НАН Украины. Киев, 1-80. https://bit.ly/3p2BPV0
 31. Шидловський, І., Затушевський, А. 2018. Життєвий шлях і науковий доробок Бенедикта Дибовського. Молодь і поступ біології: XIV Міжнародна наукова конференція. Львівський університет ім. І. Франка, Львів, 35-43. https://bit.ly/30zvGoP
 32. Щербина, М. 1924. Замітки про деяких звірів Волині. Природа и охота на Украине, № 1-2: 142-152. https://bit.ly/3C2wJeP
 33. Яцентковский, Е.В. 1925. Суслики в Белоруссии. Записки Белорусского государственного института сельского хозяйства. Главлитбел., Минск, 15-18.
 34. Abramchuk, A., Shokalo, S., Yankevich, Yu. 2021. The speckled ground squirrel (Spermophilus suslicus) in Belarus: new localities, old threats, and prospects of conservation. Theriologia Ukrainica, 21: 84-90. http://doi.org/10.15407/TU2107
 35. Molosh, A. 2014. Mammals of the biological museum of Brest State University of A.S. Pushkin and prospects of theriological research in the south-west of Belarus. In: Sustainable use and protection of animal world diversity (30-31 octombrie 2014). Chișinău, 70-71. https://bit.ly/3nlL7Je
 36. Shydlovskyy, I., Zatushevsky, A., Kusnezh, O. 2018. Bats (Chiroptera) in the collection of the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine. Theriologia Ukrainica, 16: 85-90. http://doi.org/10.15407/pts2018.16.085
 37. Wiczkowski, J. 1907. Instytut Zoologiczny. In: Wiczkowski, J. Lwów, jego rozwój i stan kulturalny, oraz przewodnik po miastu. Lwow, 261-262. [I–VIII + 1–623]. https://bit.ly/2ZmMiji