UA EN
 
  Коваль Н. П., Глотов С. В.,Чумак В. О.
Жуки-стафілініди (Сoleoptera: Staphylinidae) верхньої межі лісу Полонинського хребта (в межах Ужанського НПП) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 223-242.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.223-242 Ключові слова: Жуки-стафіліни, Ужанський національний природний парк, фауна, Полонинський хребет, верхня межа лісу, Закарпатська область, Україна Вивчення та збереження біологічного різноманіття і надалі залишається пріоритетним завданням сучасної біології. Попри високий ступінь видового різноманіття та повсюдність родина Staphylinidae все ще є однією з найменш вивчених груп тваринного світу. Матеріал покладений в основу публікації, був зібраний за допомогою пасток Барбера, та комбінованих пасток впродовж двох років на постійних пробних площах Полонинського хребта, а саме: в лісових, на межі лісу і луки (полонини),так званого екотону і полонини. Вперше проведено інвентаризацію фауни жуків-стафілінід ділянок верхньої межі лісу Полонинського хребта. У результаті проведених досліджень суттєво доповнено та уточнено відомості про видовий склад жуків-стафілінід та виявлено 91 вид, що належать до 10 підродин (Scaphidiinae – 2 види, Phloeocharinae – 1 вид, Proteininae – 2 види, Omaliinae – 6 види, Oxytelinae – 4 види, Oxyporinae – 1 вид, Paederinae – 3 види, Staphylininae – 34 видів, Tachyporinae – 14 видів, Aleocharinae – 24 види). Серед виявлених видів два види – Plataraea elegans та Schistoglossa drusilloides – вперше наводяться для фауни України та 58 видів – вперше для фауни Ужанського НПП, один вид – Xantholinus azuganus azuganus – є ендеміком Карпат, та один вид – Velleius dilatatus – занесений до Червоної книги Українських Карпат. На основі проведених досліджень та аналізу літературних джерел складено анотований список виявлених видів, який містить відомості про знахідки видів, синонімію, біономію та поширення видів. Результати роботи можуть бути використані для вирішення низки теоретичних питань фауністики, зоогеографії, екології, при складанні кадастру тваринного світу Українських Карпат, для порівняльних фауністичних досліджень, в аналізі поширення видів, а також у біогеографічних побудовах, вивченні фауногенезу, екологічному моніторингу та прогнозуванні наслідків впливу антропогенних чинників на природні екосистеми регіону.  
Список літератури
 1. Богданов Ю.А. Фауна и экология стафилинид Закарпатья. – Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Киев, 1985. – 23 с.
 2. Глотов С.В. Жуки-стафілініди підродини Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) південного сходу України (фауна, морфологічні особливості, систематика). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. – Київ, 2021. – 20 с.
 3. Глотов С.В., Петренко А.А., Мателешко А.Ю. О результатах изучения рода Gyrophaena Mannerheim, 1830 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) фауны Украины. Ентомологічна наукова конференція, присвячена 60-й річниці створення Українського ентомологічного товариства "Сучасні проблеми ентомології". – Умань, 2010. – С. 46-47.
 4. Глотов С.В. Огляд роду Plataraea Thomson, 1858 (Coleoptera, Staphylinidae: Aleocharinae) України // Укр. ентомол. журн. – 2020. – Т. 18, вып. 1-2. – С. 36-40 DOI: https://doi.org/10.15421/282005
 5. Коваль Н.П., Геряк Ю.М., Канарський Ю.В., Мателешко О.Ю. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) Ужанського національного природного парку // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2018. – Т. 45. – С. 59-84. DOI: 10.24144/1998-6475.2018.45.59-84
 6. Коваль Н.П., Глотов С.В. Аналіз різноманіття угруповань жуків-стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) верхньої межі лісу Полонинського хребта Закарпатської області // Українська ентомофауністика. Наук. онлайн. журн. "Проблеми сучасної ентомології". ІІ конф. Світязь, 25-30 серпня 2020 р. Матеріали доп.. – 2020. – № 11 (1). – С. 36-37.
 7. Крыжановский О.Л., Емец В.М. К методике препаровки гениталий у жуков // Энтомол. обозрение. – 1972. – Т. 51, вып. 1. – С. 197-199.
 8. Мателешко О.Ю. Фауністичні знахідки стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) із Закарпаття // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2007. – Т. 21. – С. 182-186.
 9. Мателешко О.Ю. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) – мешканці дупел дерев в умовах Українських Карпат // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2008. – Т. 23. – С. 194-197.
 10. Мателешко О.Ю., Різун В.Б., Чумак В.О., Тимочко В.Б., Мартинов В.В., Односум В.К., Петренко А.А., Назаренко В.Ю. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) Карпатського національного природного парку. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року). – Рівне, ВАТ "Рівненська друкарня", 2009. – С. 479-491.
 11. Медведев С.И., Высоцкая С.О. И. Жуки из гнезд мелких млекопитающих Закарпатской области // Энтомол. обозрение. – 1969. – Т. 48, вып. 4. – С. 787-801.
 12. Никитенко Г.Н., Петренко А.А. Жуки-стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) плодовых садов Украины. – Киев, 1992. – 64 с.
 13. Никитский Н.Б., Осипов И.Н., Чемерис М.В., Семенов В.Б., Гусаков А.А. Жесткокрылые – ксилобионты, мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-Террасного биосферного заповедника (с обзором фауны этих групп Московской области). Сб. тр. Зоол. музея МГУ. – 1996. – Т. 36. – С. 35-37.
 14. Петренко А.А. Коротконадкрылые жуки, или стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) Среднего Приднепровья (эколого-фаунистическая характеристика). – Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Киев, 1974. – 25 с.
 15. Тихомирова А.Л. Морфо-экологические особенности и филогенез стафилинид (с каталогом фауны СССР) – М. : Наука, 1973. – 190 с.
 16. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення / За ред. С.М. Стойка. – 2-ге вид. – Львів, 2008. – 306 c.
 17. Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / Ред. О.Ю. Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород : Карпати, 2011. – 336 с.
 18. Assing V. A revision of Ilyobates Kraatz, 1856 (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae, Oxypodini). Beiträge Entomologische. – Berlin. – 1999. – Vol. 49. – P. 295-342.
 19. Ganglbauer L. Die Käfer von Mitteleuropa. Die Käfer der österreichisch-ungarischen Monarchie, Deutschlands, der Schweiz, sowie des französischen und italienischen Alpengebietes. 2. Familienreihe Staphylinoidea. Theil I. Staphylinidae, Pselaphidae. – Wien : Carl Gerold’s Sohn, 1895. – 881 p.
 20. Glotov S.V., Petrenko A.A., Mateleshko A.Yu. Rove Beetles of the Genus Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) of Ukraine // Vestn. zool. – 2011. – 45 (2). – P. 127-143.
 21. Glotov S.V. Rove Beetles of the Genera Agaricochara, Brachida and Encephalus (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) of Ukraine // Vestn. zool. – 2012. – Vol. 46 (5). – P. 387-393.
 22. GlotovS.V., Hushtan K.V. Material son fauna of rove beetles of the Subfamily Aleocharinae (Coleoptera,Staphylinidae) from the Hutsulshchyna National Nature Park. Problems of the biodiversity loss avoidance in the Ukrainian Carpathians // Proceedings of the International Scientific Conference devoted to the 100th anniversary of Professor Kostiantyn Malynovskyi (Lviv, 14-15 May 2020). – Lviv, 2020. – С. 125-126.
 23. Glotov S.V., Petrenko A.A., Mateleshko A.Yu. Rove beetles of the genus Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) of Ukraine // Vestn. zool. – 2011. – 45 (2). – P. 127-143.
 24. Glotov S.V., Hushtan K.V., Kanarsky Yu.V., Hushtan H.H., Rizun V.B. Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from the Carpathian Biosphere Reserve in collections of the State Museum of Natural History (Lviv, Ukraine) // Proceedings of the State Natural Historical Museum. Issue 36 (Lviv, 2020). – Lviv, 2020. – Vol. 36. – P. 53-60 DOI: 10.36885/nzdpm.2020.36.53-60
 25. Glotov S., Hushtan K., Hushtan H., Rizun V. "The Rove beetles of subfamily Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) from Skole Beskids National Nature Park in collection of the State Museum of Natural History (Lviv). The nature of Podillia: exploration and problems of preservation. Materials of the Research-to-Practice Conference dedicated to the 30th Anniversary of the Nature Reserve "Medobory" (Hrymailiv, 20-21 August 2020). – Ternopil, 2020. – С. 97-99.
 26. Horion A. Faunistik der mitteleuropäischen Kafer. Staphylinidae. 1. Micropeplinae bis Euaesthetinae. Band 9. Überlingen-Bodensee: A. Feyel, 1963. – 412 p.
 27. Klimaszewski J. Webster R., Langor D., Brunke A. J. Davies A., Bourdon C., Labrecque M., Newton A. F., Dorval J.A., Frank J.H. Aleocharine rove beetles of Eastern Canada (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae): a glimpse of megadiversity. Springer: Cham, 2018. – 902 pp.
 28. Maruyama M. Revision of the Palearctic species of the myrmecophilous genus Pella (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). National Science Museum Monographs. – 2006. – Vol. 32 (1-4). – P. 1-207.
 29. Roubal J. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatska. – Praha, 1930. – 1. – 527 s.
 30. Schülke M. & Smetana, A. 2015. Staphylinidae Latreille, 1802. pp. 304–1134 In: Löbl, I. & Löbl, D. (Eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera vols. 1 & 2, Hydrophiloidea–Staphylinoidea, revised and updated edition. Brill, Leiden & Boston: I–XXV, 1–1702. DOI: 10.1163/9789004296855.
 31. Smetana A. Fauna ČSR. Svazek 12. Drabčikoviti-Staphylinidae. I. Staphylininae. (Řad: Brouci-Coleoptera). Praha: Československá Akademie Věd, 1958. – 435 pp.
 32. Stan M. The rove beetle fauna (Coleoptera, Staphylinidae) of the maramureş county (Maramureş, Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research.– 2008. – Vol. 5. – P. 129–142.
 33. Szujecki A. Klucze do oznaczania owadów Polski Część XIX Chrząszcze – Coleoptera, Kusakowate – Staphylinidae Wydłużaki – Xantholinini, Warszawa, 1976.– 24 s.
 34. Zerche L. Phylogenetisch-systematische Revision der westpaläarktischen Gattung Metopsia Wollaston,1854 (Coleoptera: Staphylinidae, Proteininae). Beitrage zur Entomologie.– 1998. – Vol. 48. – P. 3-101.