UA EN
 
  Загороднюк І. В.
Ховрахи війни: історія зоологічних досліджень та колекцій Spermophilus в умовах Райхскомісаріату Україна // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 17-38.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.17-38 Ключові слова: Ховрахи, музейні колекції, історія досліджень, Україна Детально описано історію досліджень ховрахів як шкодочинних тварин на тліреконструкцій історії й особливостей діяльності зоологічних інституцій в Києві у 1941-1944 роках, зокрема й Інституту захисту рослин та Зоологічного музею в його складі.Проведено аналіз даних з п’яти різних груп джерел відомостей, включно з публікаціями,колекціями, особовими справами (зокрема в КДБ) та інтерв’юванням учасників тихподій. Показано, що ховрахи були одним з пріоритетних об’єктів дослідження вІнституті захисту рослин, створеному окупаційною адміністрацією у 1942-1943 рокахна базі Інституту зоології та Зоологічного музею АН УРСР. На підставі дослідженьпоширення й мінливості ховрахів групи Spermophilus "suslicus" вже по війні видано двіпраці з описами нових форм, зокрема волинського підвиду, опубліковані активнимиучасниками тих подій Є. Решетник в СРСР (1946) та Е.Шарлеманем в Німеччині(1952). Проаналізовано історію (ймовірних) переміщень колекції ховрахів і з’ясованозаходи із запобігання їх вивозу до Познані й далі до Німеччини восени 1943 р. Показано,що частина типових матеріалів щодо ховрахів, описаних у різних публікаціях, єідентичною, проте, найімовірніше, не вивозилася або була швидко повернута.Аналізуються різні факти щодо переміщень колекцій, отримані зі спогадів учасників тихподій.  
Список літератури
 1. Бєльський, Б. 1942. Невідкладні заходи в боротьбі з шкідниками рільництва. Нове українське слово. 21 березня 1942 р.
 2. Васечко, Г.И. (сост.). 2013. Биография Зиновия Степановича Головянко (1876-1953).Веб сайт: Gleb I. Vasechko (14.08.1938-09.12.2013). https://bit.ly/3rgO6Ug
 3. Загороднюк, И. В., Федорченко, А.А. 1995. Аллопатрические виды грызунов группы Spermophilus suslicus (Mammalia). Вестник зоологии,29(5-6): 49-58.
 4. Загороднюк, И. В., Шевченко, Л. С. 2001. Mammalia. Каталог типовых экземпляров зоологического музея ННПМ НАН Украины.Под ред. Е.М. Писанца. ННПМ НАНУ, Киев,105-121.
 5. Загороднюк, І.2015. Богдан Волянський–яскрава постать української зоології 1920–1930-х років. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 69: 3-19.
 6. Загороднюк,І.2017. Василь Абелєнцев (1913-1980) – життя у світі науки. Праці Теріологічної Школи, 15: 167-174. http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.167
 7. Загороднюк, І. 2019. Близькі види немишових гризунів у фауні України: відмінності,біогеографія, екоморфологія. Theriologia Ukrainica, 17: 8-27.
 8. Загороднюк, І., Очеретна, К. 2019. Зоологічний музей Української академії наук за 100 років: статуси, підпорядкування, керівники. Природнича музеологія. Випуск 5. НАН України; Національний науково-природничий музей.Київ, 45-52.
 9. Заремба, Е. Рапорт старшого ентомолога Э. Заремби до керівника Кам’янець-Подільської сільськогосподарської управи про участь у конференції при Центральному інституті захисту рослин. 28 жовтня 1942 р. Державний архів Хмельницької області. Ф. Р-421. Оп. Спр. 4. Арк. 45-45 зв. (цит. за: Корзун 2019).
 10. Інститут... 1942. Інститут захисту рослин.Нове українське слово. №121 (136) (29 травня1942): 3. URL: https://bit.ly/3h5j2SX
 11. Корзун, О.В. 2019a. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні в роки Другої світової війни (1939–1945): монографія. НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки;наук. ред. В.А. Вергунов. ТОВ «Твори», Вінниця,1-440. (Серія «Аграрна наука України вособах, документах, бібліографії»; Кн. 113). URL: https://bit.ly/3h5xcU8
 12. Корзун, О.В. 2019b. Вивчення німецькими вченими сільськогосподарського потенціалу українських земель під час Другої світової війни. Гілея: науковий вісник. Історичні науки,141: 75–80.
 13. Корнєєв, В.О., Ланцов, В.І. 2010. Євген Миколайович Савченко. До 100-річчя з днянародження. Український ентомологічний журнал, № 1 (1): 46-59.
 14. Коробченко, М. 2016. Євдокія Решетник (1903-1996)–видатна постать в історії академічної зоології та екології в Україні. Вісник Національного науково-природничого музею,14: 136-146. URL: https://bit.ly/3pwTIIL
 15. Лесной, С. (Парамонов). 1956. Пересмотр основ истории славян (с 3 картами). Омега Пресс, Мелбурн, 1-137. http://macedonia.kroraina.com/slpois/index.htm
 16. Лист 1944. Лист заступника Рейхсміністра окупованих східних областей А.Мюллера Рейхскомісару України Е. Коху щодо переведення краєвих дослідних інститутів у зв’язку з наступом радянських військ. 18 березня 1944 р. м. Берлін. (цит. за: [21: 616-7]).
 17. Марковський, П.Т. 1943. Доповідна записка голови планової комісії АН УРСР проф. П.Т.Марковського про стан інститутів академії після звільнення м. Київ від нацистської окупації. 8 грудня 1943 р. (цит. за: Онищенко 2007a: 230-235).
 18. Матіле... 1943. Звіт доктора Матіле Крайовому управлінню архівами, бібліотеками та музеями про результати попереднього обстеження колекцій Зоологічного музею Інституту зоології УАН. 29 червня 1943 р. (за: Онищенко 2007a: 565-566).
 19. Наукова... 1942. Наукова сесія Інституту сільськогосподарчої ботаніки. Нове українське слово, 25 червня 1942 р. № 144 (159), стор 4. URL: https://bit.ly/2LY9Bt3
 20. Некрутенко, Ю.П., Чиколовець, В.В. 2005. Денні метелики України. Вид-во Раєвського,Київ, 1-232.
 21. Онищенко, О.С. (ред.). 2007a.Історія Національної академії наук України (1941-1945).Частина 1. Документи і матеріали.Упорядн. Л. М. Яременко та ін. НБУВ, Київ, 1-808.
 22. Онищенко, О.С. (ред.). 2007b. Історія Національної академії наук України (1941-1945):Частина 2. Додатки.НБУВ, Київ, 1-576.
 23. Професор... 1944. Професор Шарлемань працює далі. Газета Нова Доба, 27.02.1944,Берлін, № 9 (132): 4. URL: https://libraria.ua/numbers/303/10396/
 24. Рапорт... 1942. Рапорт старшого ентомолога Э. Заремби до керівника Кам’янець-Подільської сільськогосподарської управи про участь у нараді при Центральному інституті захисту рослин. 25 жовтня 1942 р.Державний архів Хмельницької області. Фонд Р-421.Оп. 1. Спр. 3. Арк. 76-77. (цит. за: Корзуб 2019b)
 25. Решетник, Е.Г. 1946. О новых подвидах крапчатого суслика Citellus suslica volhynensis subsp. nov. и Citellus suslica ognevi subsp. nov. Бюллетень Московского обществаиспытателей природы. (отд. биол.),51(6): 2-–28.
 26. Решетник, Е.Г. 1948. Систематика i географічне поширення ховрахів (Citellus) в УРСР.Труди Інституту зоології АН УРСР,1: 84-113.
 27. Ролл, Я.В. [1944].Звіт Інституту зообіології АН УРСР про роботу в евакуації. [Док.№ 130.10.07.1944].В кн.:Онищенко, О.С. (ред.). 2007а. (loc. cit.)
 28. Ульяновский, В. 2015. Влюбленный в древности зоолог.Природа и люди Киевской Руси.Воспоминания. Автобиографии. Переписка.Видавничий дім «Простір», Київ,3-114.
 29. Хохлова, О.М. 1998. М.В.Шарлемань. Життєвий шлях. Наукова спадщина. Полтава, 1-160.
 30. Шаповал, А.І. 2014. Особовий фонд Сергія Яковича Парамонова як джерело дослідження біографії та наукової діяльності вченого.Рукописна та книжкова спадщина України,18:91-112.
 31. Шарлемань,[М.] 1942. Захисники нашого врожаю.Нове українське слово, № 115 (130): 3. 21 травня 1942 р. URL: https://bit.ly/34zH578
 32. Шарлемань, Н.В.2014.Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиографии.Переписка.Видавничий дім "Простір", Київ, 1-1132.
 33. Шевченко, Л.С., Золотухина, С.И. 2005. Млекопитающие. Вып. 2. Насекомоядные(Insectivora), Рукокрылые (Chiroptera), Зайцеобразные (Lagomorpha), Грызуны (Rodentia).Зоомузей ННПМ НАН Украины. Киев, 1-238.
 34. Korneyev, V.A., Evenhuis, N.L. 2017. The Real Life of Sergei Lesnoy.Fly Times. Supplement 1:1–62. URL: https://bit.ly/3peeFaK
 35. Scharlemann, E. 1952.Über eine neue Unterart des Perlziesels Citellus suslica volhynensis subsp.nov.Zeitschrift für Säugetierkunde,17(1942-1949): 138-142.
 36. Scharlemann, E. 1953. Materialien zur Kenntnis und zur Erhaltung des ukrainischen Bibers.Zeitschrift für Säugetierkunde,18(1950): 146-162.