UA EN
 
  Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І.
Історія проникнення антропохорних видів молюсків на захід України // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 161-172.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.161-172 Ключові слова: Наземні молюски, прісноводні молюски, антропохорія, адвентивні види, захід України. Аналіз літературних джерел та матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України у м. Львові дозволив встановити, що наприкінці ХІХ ст. на заході України могли бути присутніми лише окремі антропохорні види слизняків, передусім – Limax maximus. Натомість вказівки низки видів, не притаманних автохтонній малакофауні України та її західного регіону, зроблені від другої половини ХІХ до середини ХХ ст., з великою імовірністю могли базуватися на помилковому визначенні інших, нативних видів.
Процес інтенсивного проникнення на захід України чужорідних видів наземних молюсків розпочався, очевидно, не раніше середини – другої половини ХХ ст. і суттєво пришвидшився на межі ХХ і ХХІ ст. Останнє могло бути зумовленим як кліматичними змінами, які полегшили адаптацію до місцевих кліматичних умов для більш теплолюбних видів, так і активним завезенням саджанців декоративних рослин з інших європейських країн. Зокрема, таким шляхом міг потрапити на територію України небезпечний шкідник з комплексу Arion lusitanicus s.l. Не менш показовими є відносно молоді колонії Cepaea nemoralis, які усе частіше знаходять на заході України. Починаючи з кінця ХХ ст., на заході України усе частіше реєструють види кавказького походження і такі, що раніше відмічали лише для південної частини країни.
Порівняно з великим таксономічним різноманіттям наземних молюсків-антропохорів і широким розповсюдженням деяких з них, на заході України досі відома відносно невелика кількість прісноводних видів (до 8), чужорідних для цієї території. Для більшості з них поки що відомі лише поодинокі знахідки, зроблені переважно на початку ХХІ ст. Виняток становить лише один вид (Physella acuta), який почали вказувати для різних місцевостей на заході України ще у другій половині ХХ ст. Серед адвентивних прісноводних молюсків можна виділити групу дрібних видів, завезених до Європи з інших континентів: новозеландський Potamopyrgus antipodarum, північноамериканські Menetus dilatatus, Physella heterostropha і, можливо, також Physa skinneri та Physella acuta. З причорноморських територій на півдні України сюди проникли представники роду Dreissena.
 
Список літератури
 1. Анистратенко В.В., Стадниченко А.П. Литторинообразные, риссоиобразные. – Киев.: Наук. думка, 1994. – 175 с. – (Фауна Украины. Т. 29. Моллюски. Вып. 1, кн. 2.).
 2. Байдашников А.А. Зоогеографический состав и формирование наземной малакофауны Украинских Карпат // Зоол. журн. – 1988. – Т. 67, вып. 12. – С. 1787-1797.
 3. Байдашников А.А. Наземная малакофауна Украинского Полесья. Сообщение 1. Видовой состав и связь моллюсков с растительным покровом // Вестн. зоологии. – 1992. – № 4. – С. 13-19.
 4. Балашов И. Охрана наземных моллюсков Украины. – Киев, 2016. – 272 с.
 5. Гарбар А.В., Чернышова Т.Н. Клональная изменчивость Limax flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ // Вестн. зоологии. – 2011. – Т. 45, № 1. – С. 3-9.
 6. Гарлінська А.М. Пухирчикові (Mollusca: Gastropoda: Physidae) України. Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена – Київ, 2012. – 21 с.
 7. Гураль Р.И., Гураль-Сверлова Н.В. Річкова дрейсена Dreissena polymorpha (Bivalvia, Dreissenidae) на Волинському Поліссі // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки. – 2008. – № 3. – С. 125-128.
 8. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Каталог прісноводних молюсків України [Електронне видання]. – Львів, 2018. – 317 с. – Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-freshwater-molluscs.php.
 9. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Історія комплектування та наукового опрацювання матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 15-20.
 10. Гураль-Сверлова Н.В., Глеба В.Н. Свидетельства неоднократного проникновения Cryptomphalus aspersa (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на территорию Восточной Европы // Рос. журн. биол. инвазий. – 2016. – № 1. – С. 67-75.
 11. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Нові знахідки наземних молюсків на території м. Львова та Львівської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 221-222.
 12. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4. Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.
 13. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Слизни из комплекса Arion subfuscus (Arionidae) на равнинной территории Украины // Ruthenica. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 99-102.
 14. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Новые находки слизней Arion distinctus и Arion circumscriptus (Arionidae) на территории Украины // Ruthenica. – 2016. – Т. 26, № 1. – С. 17-23.
 15. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Oxychilus draparnaudi и Oxychilus cf. mortilleti (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) на территории Украины // Зоол. журн. – 2017. – Т.96, № 4. – С. 375-382.
 16. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Расширение ареалов наземных моллюсков рода Xeropicta (Gastropoda, Hygromiidae) на территории Украины // Рос. журн. биол. инвазий. – 2017. – № 2. – С. 20-27.
 17. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Каталог колекції наземних молюсків Державного природознавчого музею НАН України [Електронне видання]. – Львів, 2020. – 227 с. – Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-land-molluscs.php.
 18. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И., Савчук С.П. Новые находки Cepaea nemoralis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) и фенетическая структура колоний этого вида на западе Украины // Ruthenica. – 2020. – Vol. 30, No. 2. – C. 75-86.
 19. Гураль-Сверлова Н.В., Савчук С.П. Антропохорні види наземних молюсків на заході України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 49-58.
 20. Гураль-Сверлова Н.В., Савчук С.П. Нові знахідки антропохорних видів наземних молюсків на заході України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2020. – Вип. 36. – С. 213-214.
 21. Дегтяренко О, Антоновський О., Аністратенко В. Нові дані щодо видового складу молюсків Шацьких озер // Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій: матер. конф. – Львів: СПОЛОМ, 2019. – С. 64-66.
 22. Здун В.І. До фауни молюсків Закарпаття // Наук. зап. наук.-природозн. музею АН УРСР. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 83-95.
 23. Кирпан С.П., Сверлова Н.В. До вивчення синантропних елементів у наземних малакоценозах заходу України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2002. – Т. 17. – С. 191-195.
 24. Лихарев И.М., Виктор А.Й. Слизни фауны СССР и сопредельных стран (Gastropoda terrestria nuda). – Л.: Наука, 1980. – 438 с. – (Фауна СССР. Т. 3, вып. 5. Нов. сер. № 122).
 25. Новицький О.Ю. Молюски Вінницької та Кам'янець-Подільської областей // Зб. пр. Зоол. музею. – 1938. – № 21-22. – С. 139-152.
 26. Полевина А.А. К фауне наземных моллюсков Закарпатья // Докл. и сообщ. Ужгор. гос. ун-та. Сер. биол. – 1959. – № 3. – С. 65-68.
 27. Поліщук В.В., Люрин І.Б. Про знаходження Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889) (Gastropoda, Mollusca) в Прип'ятському Поліссі // Доп. Ан УРСР. – 1976. – Вип. 4. – С. 364-366.
 28. Сверлова Н.В. Анализ некоторых анатомических и конхиологических признаков, используемых для определения подродов и видов рода Cepaea (Stylommatophora, Helicidae) // Зоол. журн. – 1996. – Т. 75, вып. 6. – С. 933-936.
 29. Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С. и др. Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде. – Львов, 2006. – 226 с.
 30. Сон М.О. Моллюски-вселенцы в пресных и солоноватых водах Северного Причерноморья. – Одесса: Друк, 2007. – 132 с.
 31. Сон М.О. Моллюски-вселенцы на территории Украины: источники и направления инвазии // Рос. журн. биол. инвазий. – 2009. – № 2. – С. 37-47.
 32. Стадниченко А.П. Прудовиковооборазные (пузырчиковые, витушковые, катушковые). – Київ: Наукова думка, 1990. – 292 с. – (Фауна Украины. Т. 29. Моллюски. Вып. 4).
 33. Стадниченко А.П. Адвентивний вид котушкових (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae, Planorbulinae) у поверхневих водах України // Біологія та екологія. – 2019. – Т. 5, № 2. – С. 15-18.
 34. Шиков Е.В. Адвентивные виды наземной малакофауны центра Русской равнины // Ruthenica. – 2016. – Т. 26, № 3-4. – С. 153-164.
 35. Янович Л.М., Пампура М.М. Новая находка моллюска-вселенца Sinanodonta woodiana (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в Украине // Вестн. зоологии. – 2011. – Т. 45, № 2. – С. 186.
 36. Bąkowski J. Mięczaki galicyjskie // Kosmos. – Lwów, 1884. – T. 9. – S. 190-197, 275-283, 376-391, 477-490, 604-611, 680-697, 761-789.
 37. Bąkowski J. Mięczaki (Mollusca) – Lwów: Wyd-wo Muzeum im. Dzieduszyckich, 1891. – 264 s.
 38. Balashov I., Kramarenko S., Shyriaieva D., Vasyliuk O. Invasion of a Crimean land snail Brephulopsis cylindrica into protect relict steppic hilltops (tovtrs) in Western Ukraine: a threat to native biodiversity? // J. Conch. – 2018. – Vol. 43, N 1. – P. 59-69.
 39. Belke G. Quelques mots sur le climat et la faune de Kamienietz-Podolski // Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. – 1853. – T. 26. – P. 410-437.
 40. Gural-Sverlova N., Gleba V. Gural R. Einschleppung von Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae) nach Transkarpatien und Verbreitung von Tandonia-Arten in der Ukraine // Malacologica Bohemoslovaca. – 2019. – Vol. 18. – P. 19-26.
 41. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. First records of of the land snail Monacha fruticola (Gastropoda, Stylommatophora, Hygromiidae) in Western Ukraine // Zoodiversity. – 2020. – Vol. 54, No. 2. – P. 95-98.
 42. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I. Shell banding and colour polymorphism of introduced snail Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) from some parts of Eastern Europe // Ruthenica. – 2021. – Vol. 31, No. 2. – P. 59-76.
 43. Gural-Sverlova N.V., Gural R.I., Rodych T.V. Shell banding and color polymorphism of the introduced snail Cepaea nemoralis (Gastropoda, Helicidae) in Lviv, Western Ukraine // Zoodiversity. – 2021. – Vol. 55, No. 1. – P. 51-62.
 44. Koltun I.O., Liesnik V.V., Khamar I.S. Malacofauna of Svityaz and Pisochne Lakes in Shatsk National Nature Park and the role of mollusсs in formation of cercarial dermatitis nidi // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2020. – Т. 14, № 1. – С. 63-72.
 45. Łomnicki M. Helix nemoralis L. // Kosmos. – 1899. – R. 23. – S. 382.
 46. Shevchuk L., Vasilyeva L. Taradajnyk M., Mezhzherin S. Freshwater mussels (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) of the Danube river basin of Ukraine // Zoodiversity. – 2021. – Vol. 55, No. 1. – P. 41-50.
 47. Stadnychenko A.P. On the records of a new for Ukrainian fauna mollusk species Micromenetus dilatatus (Gastropoda, Planorbidae) // Vestnik zoologii. – 2014. – Vol. 48, No. 2. – P. 189.
 48. Taylor D.W., Sitnikova T. Studies on Physidae (Gastropoda: Hygrophila) in Siberia, Ukraine and Mongolia // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: зб. наук. пр. – Житомир: Волинь, 2004. – С. 218-219.
 49. Urbanski J. Mięczaki z okolic Rawy Ruskiej i z kilku innych miejscowości na Roztoczu Lwowsko-Tomaszowskiem // Spraw. Kom. Fizyjograf. Pol. Ak. Um. – 1933. – T. 67. – S. 43-98.
 50. Wiktor A. Ślimaki lądowe Polski. – Olsztyn, 2004. – 302 s.