UA EN
 
  Леневич О.І.
Просторова та часова динаміка зміни лісової підстилки на туристичних шляхах (на прикладі НПП "Сколівські Бескиди") // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 143-154.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.143-154 Ключові слова: Лісова підстилка, фракційний склад підстилки, рекреаційний вплив, НПП "Сколівські Бескиди" В статті проаналізовано слабкий та надмірний вплив рекреаційного навантаження на лісову підстилку в межах стежок та їх узбіччях за сезонами (літо→осінь→весна→літо). Виявлено, що запаси лісової підстилки в мішаних лісах за участі ялиці білої, бука лісового та ялини європейської в літній період становлять 2,1−2,4 кг·м⁻² , тоді як на стежках І категорії вони складають 1,2 кг·м⁻², а на стежках IV категорії – лісова підстилка відсутня. В осінній період завдяки свіжому опаду на стежках з різним впливом рекреаційного навантаження запаси підстилки збільшуються більше як на 50% в порівнянні з літнім періодом. Запаси підстилки зростають здебільшого, за рахунок фракції листя, частка якого становить близько 40% від загальної маси. Навесні запаси підстилки зменшувались майже вдвічі, водночас у межах узбіччя фіксували збільшення її запасів за рахунок частки детриту. Причиною такого різкого зменшення запасів підстилки на стежках та збільшення в межах узбіччя можна вважати механічне переміщення та подрібнення фракції листя туристами-рекреантами в осінній період, а навесні – поступове їхнє вимивання та перенесення дощовими і талими водами до узбіччя стежок. Виявлено, що до завершення літнього періоду запаси підстилки на стежках І категорії зменшились приблизно ще на 23% і на 8% – у межах узбіччя, тоді як на стежках IV категорії лісової підстилки не було виявлено, а в межах узбіч, цієї стежки, запаси не перевищували 0,3 кг·м⁻². Нагромадження лісової підстилки в межах узбіччя зумовлено: сповільненими процесами трансформації лісової підстилки, змиванням її дощем з "верхньої стежки" до "нижньої", шириною стежки та її напрямком, рекреаційним навантаженням.  
Список літератури
 1. Ботман К.С. Лесная подстилка в искусственных горных насаждениях и ее мелиоративное значение // Лесной журн., 1969. − № 1. – С. 142-146.
 2. Брусак В.П. Методичні аспекти дослідження рекреаційної дигресії мікрорельєфу туристичних маршрутів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − Вип. 1 (8). – С. 108-120.
 3. Вишенська І.Г. Порівняльна оцінка енергетичного запасу лісової підстилки хвойних та листяних типів фітоценозів / І.Г. Вишенська, Я.П. Дідух, А.А. Скіданова, У.М. Альошкіна // Наук. зап. НаУКМА. Біологія та екологія, 2009. – Т. 93. – С. 40-44.
 4. Владыченский А.С. Особенности формирования подстилки в горно-лесных биогеоценозах // Роль подстилки в лесных биогеоценозах. – М. : Наука, 1983. – С. 38-39.
 5. Вовк О.Б. Еколого-функціональні особливості ґрунтового покриву міських парків (на прикладі м. Львова) // Грунтознавство, 2004. – Т. 5. – № 1−2. – С. 86-93.
 6. Голубец М.А. Геоботаническое районирование Украинских Карпат / М.А. Голубец, К.А. Малиновский, С.М. Стойко. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1965. – С. 10-13.
 7. Голубець М.А. Загальні закономірності нагромадження фітомаси в смерекових лісах / М.А. Голубець, Л.І. Половніков // Біологічна продуктивність смерекових лісів Карпат. – Київ : Наук. думка, 1975. – С. 4-68.
 8. Казанская Н.С. Рекреационные леса (состояние, охрана, перспективы использования) / Н.С. Казанская, В.В.Ланина, Н.Н. Марфенина. – М., 1977. – 97 с.
 9. Леневич О.І. Вплив витоптування на гідрофізичні властивості буроземів лісових екосистем НПП "Сколівські Бескиди" (Українські Карпати) / О.І. Леневич, О.Г. Марискевич, В.І. Козловський // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол., 2014. – Вип. 67. – С. 98–107.
 10. <10. >Леневич О.І. Особливості нагромадження лісової підстилки на туристичних маршрутах (НПП "Сколівські Бескиди", Українські Карпати) / О.І. Леневич, О.Г. Марискевич // Наукові основи збереження біотичної різноманітності, 2015 (а). – Т. 6 (13). – № 1. – С. 305-316.
 11. Леневич О.І. Екологічні критерії оцінювання туристичних маршрутів у гірському регіоні (на прикладі національного природного парку "Сколівські Бескиди") / О.І. Леневич, О.Г. Марискевич // Наук. вісн. – Львів : НЛТУ України, 2015 (б). – Вип. 25.6. – С. 153-158.
 12. Леневич О.І. Вплив рекреаційного навантаження на властивості ґрунтів лісових екосистем НПП "Сколівські Бескиди" (Українські Карпати) : автореферат дис. … канд. біол. наук. / О.І. Леневич. – Львів, 2017. – 20 с.
 13. Леневич О.І. Вплив рекреаційного навантаження на морфологічні особливості лісової підстилки (НПП "Сколівські Бескиди", Українські Карпати) // Біологія та валеологія. − 2019. − Вип. 21. – С. 64-73. https://doi.org/10.34142/23122218.2019.21.06
 14. Леневич О.І. Вплив рекреаційного навантаження на фізичні та водно-фізичні властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. − Вип. 1 (11). – С. 311-328. https://doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3214 DOI 10.30970/gpc.2020.1.3214
 15. Літопис природи 2016. – Сколе, 2017. – Т. 17. – С. 188.
 16. Літопис природи 2020. – Сколе, 2021. – Т. 21. – С. 5.
 17. Марискeвич О.Г. Экологическая роль почвенных ферментов в биогеоценозах высотного профиля северного макросклона Украинских Карпат : автореферат дисс. … канд. биол. наук / О.Г. Марискевич. – Днепропетровск, 1991. – 17 с.
 18. Марфенина О.Е. Влияние нормированных рекреационных нагрузок на свойства бурых лесных почв / О.Е. Марфенина, Е.М. Жевелева, З.А. Зарифова и др. // Вестн. МГУ. Сер. 17 : Почвоведение. − 1984. ‒ № 3. ‒ С. 52-58.
 19. Марфенина О.Е. Влияние рекреационного вытаптывания на микроскопические грибы в почве / О.Е. Марфенина, Н.А. Макарова, В.П. Самсонова // Вестн. МГУ. Сер. 17 : Почвоведение, 1984. – Т. 2. − С. 28-31.
 20. Марфенина О.Е. Последствия рекреационного воздействия на подстилку лесных (еловых) биогеоценозов / О.Е. Марфенина, Н.И. Гончарова, М.С. Розина // Экология. – 1988. ‒ № 2. – С. 7-12.
 21. Міндер В.В. Протиерозійні властивості підстилки паркових насаджень в умовах складного рельєфу // Наук. вісн. НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.5. – С. 92-97.
 22. Родин Л.Е. Методические указания к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах / Л.Е. Родин, Н.П. Ремезов, Н.И. Базилевич. – Ленинград : Наука, 1968. – 144 с.
 23. Соломаха В.А. Національний природний парк "Сколівські Бескиди". Рослинний світ / В.А. Соломаха, Д.М. Якушенко, В.О. Крамарець та ін. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 240 с.
 24. Спиридонов В.Н. Изменение запасов лесной подстилки // Лесное хоз-во, 1976. – № 10. – С. 30-31.
 25. Хайретдинов А.Ф. Динамика подстилки в лесных культурах, используемых для рекреации / А.Ф. Хайретдинов, С.И. Конашова // Лесное хозяйство. – 1990. – № 9. – С. 28-29.
 26. Чертовской В.Г. Изменение свойств лесной подстилки в святи с рубкой леса / В.Г. Чертовской, В.А. Аникеева, Н.И. Кубрак, Н.И. Кудрявцева // Роль подстилки в лесных биогеоценозах. – Москва : Наука, 1983. – С. 211-212.
 27. Чорнобай Ю.М. Розклад підстилок в біогеоценозах лісового поясу Чорногори / Ю.М. Чорнобай // Структура високогірних фітоценозів Українських Карпат. – Київ : Наук. думка, 1993. – С. 103-113.
 28. Чорнобай Ю.М. Трансформація рослинного фітодетриту в природних екосистемах // Львів, 2000. – 352 с.
 29. Шпаківська І.М. Дихання ґрунту в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) : автореферат дис. ... канд. біол. наук / І.М. Шпаківська. – Дніпропетровськ, 2004. – 20 c.
 30. Шудря Ю.В. Разложения подстилки в дубовых древостоях под влиянием рекреации // Лесной журнал. – 1984. – № 4. – С. 126-127.
 31. Щербина В.Г. Зависимость биомассы лесной подстилки от степени рекреационной уплотненности почвы в субтропических буковых биогеоценозах // Екологія та ноосферологія. – 2005. – Т. 16. – № 3-4. – С. 145-149.
 32. Юркевич И.Д. Лесная подстилка и ее роль в хвойных биогеоценозах рекреационных лесов Белоруссии / И.Д. Юркевич, Д.С. Голод, Е.Л. Красовский // Роль подстилки в лесных биогеоценозах, 1983. – С. 226-228.
 33. Amodio A. Assesment of soil erosion along a mountain trail in the Eastern Iberiamo Penisula (Spain) / А. Amodio, А. Cerdà, Р. Aucelli, V. Garfi. – 2019. Інтернет ресурс. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/340600865_Assesment_of_soil_erosion_along_a_mountain_trail_in_the_Eastern_Iberiamo_Penisula_Spain. DOI 10.13140/RG.2.2.15142.88647 .
 34. Marion Jeffrey L. A review and synthesis of recreation ecology research findings on visitor impacts to wilderness and protected natural areas / Jeffrey L. Marion, Yu-Fai Leung, Holly Eagleston, Kaitlin Burroughs // Journal of Forestry. – Washington, 2016. – 114 (3). – Р. 352-362. https://doi.org/10.5849/jof.15-498
 35. Mende P. The assessment, monitoring and management of hiking trails: A case study from the Stirling Range National Park, Western Australia / P. Mende, D. Newsome // Conservation Science Western Australia, 2006. – 5 (3). – Р. 285-295. Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/46141525_The_assessment_monitoring_and_management_of_hiking_trails_A_case_study_from_the_Stirling_Range_National_Park_Western_Australia
 36. Olive N.D. The influence of use-related, environmental, and managerial factors on soil loss from recreation trails / N.D. Olive, J.L. Marion // Journal of Environmental Management. – 2009. – Р. 1483-1493. Інтернет-ресурс. Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19062152/ https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.10.004
 37. Prędki R. Ocena zniszczeń środowiska przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w obrębie pieszych szlaków turystycznych w latach 1995-1999 – porównanie wynikow monitoringu // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – № 8. – S. 343-352.
 38. Prędki R. Przemiany właściwości powietrzno-wodnych gleb w obrębie pieszych szlaków turystycznych Bieszczadskiego Parku Narodowego // Roczniki Bieszczadzkie. – 2000. – № 9. – S. 225-236.
 39. Prędki R. Charakterystuka i zakres zagrożeń w piętrze wysokogórskim Bieszczadzkiego Parku Narodowego / R. Prędki, Т. Winnicki // Roczniki Bieszczadzkie. – 2006. – № 14. – S. 267-283.
 40. Sizer N.C. Edge effects on litterfall mass and nutrient concentrations in forest fragments in central Amazonia / N.C. Sizer, E., V.-J. Tanner, I.D. Kossman-Ferraz // J. Tropical Ecol. – 2000. – T. 16. – S. 853-863.
 41. Wimpey J.F. The influence of us, environmental and managerial factors on the width of recreation trails / J.F. Wimpey, J.L. Marion // Journal of Environmental Management website. − 2010. Інтернет-ресурс. Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001465?via%3Dihubhttps://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.05.017