UA EN
 
  Орлов О. Л., Рагуліна М. Є., Леневич О. І.
Оцінка впливу рекреаційного навантаження на ґрунти лісової стежки "Бучина" НПП "Сколівські Бескиди" // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 123-130.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.123-130 Ключові слова: Рекреаційне навантаження, гори, лісові стежки, мікроклімат, ґрунти, мохоподібні, бріоіндикація, Сколівські Бескиди Проведено комплексні дослідження впливу рекреаційного навантаження на ґрунти лісової стежки "Бучина" в НПП "Сколівські Бескиди". Встановлено, що мікрокліматичні параметри на всій ширині трансекта в межах стежки змінюються у вузькому діапазоні величин. Показники водно-фізичних властивостей ґрунтів дають підстави ідентифікувати початкові стадії дигресії на лісовій стежці. Встановлено, що мохи, виявлені на маргінальних ділянках лісової стежки, є маркерами початкових стадій рекреаційної дигресії (I-II) і належать до групи чутливих лісових видів. За показником щільності будови в гумусово-акумулятивному горизонті ґрунту, найбільше навантаження припадає на "основне полотно" стежки. Проведені дослідження дають підставу стверджувати, що організація рекреаційної діяльності на сучасному етапі рекреаційного використання не завдає помітної шкоди екосистем  
Список літератури
 1. Баишева Э.З. Разнообразие мохообразных естественных экосистем: подходы к изучению и особенности охраны // Успехи современной биологии. – 2007. – Т. 127, № 3. – С. 326-333.
 2. Безрукова А.С., Козловский Б.Л., Куропятников М.В. Изучение влияния парковых насаждений Ботанического сада ЮФУ на параметры микроклимата // "Живые и биокосные системы". – 2018. – № 26; URL: htt:jbks.ru/archive/issue-26/artcce-1
 3. Бойко М.Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы. – К. : Фитосоциоцентр, 1999. – 180 с.
 4. Виппер В.П. Влияние травяно-кустарничкового покрова и подстилки на микроклимат и почву Забайкалья // Тр. Ин-та леса и древесины СО АН СССР, 1962. – Т. 54.-С. 30-60.
 5. Голубець М.А. Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. – Львів : Поллі. – 2001. – 163 c.
 6. Голубець М.А. Екологічний потенціал неземних екосистем. – Львів : Поллі. – 2003. – 180 с.
 7. Еколого-пізнавальна стежка "Бучина" https://skole.org.ua/buchyna.html
 8. Запоточний М.М. Рекреаційне лісокористування на північно-східному мегасхилі Українських Карпат // Автореф. дис ... канд. с.-г. наук. – 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – НЛТУ України. – Львів, 2015. – 19 с.
 9. Качинський Н.А. Физика почвы. – Ч. 1. – М. : Высш. школа. – 1965. – 323 с.
 10. Кепеняк Н.М. Дослідження рекреаційного навантаження на території НПП – Сколівські Бескиди // Мат. Всеукр. студ. наук. конф. – Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – С. 42-50.
 11. Козловський М.П., Гірна А.Я., Канарський Ю.В., Яворницький В.І. Безхребетні тварини // Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону. – Львів : "Поллі", 2007. – С. 133-159.
 12. Лавров В.В., Житовоз А.В., Сагдєєва Т.Ю. Просторові особливості розвитку водної ерозії ґрунту в дендропарку "Олександрія" // Агроеколог. журн. – 2014. – № 3. – С. 43-49.
 13. Леневич О.І., Марискевич О.Г., Козловський В.І. Вплив витоптування на гідрофізичні властивості буроземів лісових екосистем НПП "Сколівські Бескиди" (Українські Карпати) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. ‒ 2014. ‒ Вип. 67. – С. 98-107.
 14. Леневич О.І. Вплив рекреаційного навантаження на фізичні та водно-фізичні властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. − 2020. – Вип. 1 (11). – С. 311-328.
 15. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Вплив рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив лісової екосистеми // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. Лісівництво. – 2001. – 46. – С. 34-40.
 16. Марискевич О.Г., Леневич О.І. Оцінка впливу лінійної форми рекреації на ґрунти в межах природоохоронних територій (на прикладі НПП "Сколівські Бескиди") // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 15-й річниці НПП "Гуцульщина" (м. Косів, Івано-Франківська обл. 8-9 червня 2017 р). – 2017. – С. 437-444.
 17. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин (отв. ред.) и др. – Киев : Наук. думка, 1987. – 548 с.
 18. Поляков О.Ф., Плугатар Ю.В., Рудь А.Г. Особливості рекреаційного лісокористування у гірському Криму // Лісівнича академія наук України: Наук. праці. Охорона природи та раціональне природокористування. – 2005. – Вип. 4. – С. 110-118.
 19. Практикум по почвоведению / Под ред. И.П. Гречина. – М. : Колос, 1964. – 423с.
 20. Рагуліна М.Є. Наземні мохи (Bryophyta) як індикатори рекреаційних впливів на лісові екосистеми (на прикладі Яворівського національного природного парку) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Наук. щорічний збірник Ін-ту екології Карпат НАН України. – 2010. – Т. 1 (8), № 1. – С. 117–124.
 21. Рысина Г.П., Рысин Л.П. Оценка антропотолерантности лесных травянистых растений // Природние аспекты рекреационного использования леса. – 1987. – С. 26-35.
 22. Сверлова Н.В. Матеріали до моніторингу наземної малакофауни м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів. – 2003. – Т. 18. – С. 127-134.
 23. Cюмак О. Про необхідність ландшафтно-екологічного підходу до оцінки рекреаційного навантаження в національних парках // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр., 2007. – Вип. 34. – С. 269-274.
 24. Хлус Л.М., Череватов В.Ф. Багатовидові угруповання молюсків та дощових черв’яків як показник антропогенної трансформації ґрунтів // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 403-404: Біологія. – С. 286-300.
 25. Щербина Ю.Г., Щербина В.Г. Водопроницаемость почвы и рекреационное уплотнение // Грунтознавство. – 2006. – Т. 7, № 3-4. – С. 97-101.
 26. Яценко А.Д. Аналіз впливу рекреації та туризму на лісокультурні ландшафти північно-західного Приазов’я // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) Geografiа. – 2015. – № 3. – Р. 43-47.
 27. Boiko M.F.. The Second checklist of Bryobionta of Ukraine // Чорноморськ. ботан. журн. – 2014. – Т. 10, №. 4. – С. 426-487.
 28. Frego K.A. Bryophytes as potential indicators of forest integrity // Forest Ecology & Management, 2007. – Vol. 242, № 1. – P. 65-75.
 29. Haeussler S., Macdonald S. E., Gachet S., Bergeron Y. Understory and epiphytic vegetation as indicators of the ecological integrity of managed forests // Forest Ecology & Management. – 2007. – Vol. 242, № 1. – P. 83-91.
 30. Glime, J.M. 2017. Adaptive Strategies: Growth and Life Forms. Chapt. 4-5. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 1. 4-5-1 Physiological Ecology. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. Last updated 5 June 2020 and available at.
 31. Lockaby B.C., Dunn B.A. Camping effects on selected soil and vegetative properties // J. Soil and Water Conserv. – 1984. – Vol. 39, N 3. – P. 215-216.Malmivaara-Lämsä M. Effects of recreational use and fragmentation on the understory vegetation and soil microbial communities of urban forests in southern Finland: Academic dissertation. – Faculty of Biodiversity, University of Helsinki, Helsinki (Finland), 2008. – 38 p.
 32. Prędki R. Ocena zniszczeń środowiska przyrodniczego Bieszczdzkiego Parku Narodowego w obrębie pieszych szlaków turystycznych w latach 1995-1999 – porównanie wynikow monitoringu // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – 8. – S. 343-352.
 33. Studlar S.M. Trampling effects on Bryophytes: Trail surveys and experiments // The Bryologist. – 1980. – Vol. 83, № 3. – P. 303-313.