UA EN
 
  Щербаченко О. І.
Стійкість мохів Bryum аrgenteum Hedw. і Funaria hygrometrica Hedw. до впливу іонів важких металів // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2021. - 37 - С. 115-122.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2021.37.115-122 Ключові слова: Мохи, толерантність, важкі метали, вегетативні і генеративні клони, супероксиддисмутаза, каталаза Експериментально досліджено толерантність вегетативних і генеративних клонів мохів B. argenteum і F. hygrometrica із фонових та антропогенно трасформованих територій до впливу іонів важких металів. Встановлено, що підвищення стійкості мохів до впливу іонів важких металів відбувається шляхом активування ростових і фізіолого-біохімічних процесів. Рівень адаптивності мохів залежав від концентрації токсичних іонів, середовища вирощування і життєвої стратегії мохів. Встановлено, що із підвищенням концентрації іонів свинцю у середовищі пригнічувалося генеративне розмноження мохів, знижувався відсоток проростання спор, сповільнювалася диференціація протонеми і швидкість розвитку гаметофорів, зменшувалася величина клітин, кількість і розміри листків. Очевидно, що під впливом підвищених концентрацій свинцю відбувалися значні зміни метаболічних процесів у клітинах мохів і проявлялися ознаки ксероморфізму. Результати аналізу темпів диференціації гаметофіту і стану антиоксидантної системи мохів B. argenteum і F. hygrometrica залежно від вмісту іонів важких металів демонструють різну адаптаційну здатність. Показано, що зміна швидкості диференціації гаметофіту й активності антиоксидантних ферментів супероксиддисмутази та каталази є чутливими біомаркерами стійкості генеративних і вегетативних клонів мохів до забруднення важкими металами техногенних територій.  
Список літератури
 1. Башуцька У.Б. (2006). Сукцесії рослинності породних відвалів шахт Червоноградського гірничопромислового району. Львів: РВВ НЛТУ України, 180 с.
 2. Карпінець Л.І., Лобачевська О.В., Баранов В.І. (2014). Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного Карбону у техноземах породних відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу. Вісник Харківського університету. Серія: Біол., 3: 52–58.
 3. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М. : Высш. школа, 1990. – 350 с.
 4. Ніколайчук В.І., Белчгазі В.Й., Білик П.П. Спецпрактикум з фізіології і біохімії рослин. – Ужгород, 2000. – 210 с.
 5. Обозный А.И., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В., Вайнер А.А. Динамика активности антиоксидантных ферментов при кросс-адаптации проростков пшеницы к гипертермии и осмотическому шоку // Вісн. Харк. нац. аграрн. ун-ту. Сер: Біологія. – 2012. – Вип. 2(26). – С. 71-84.
 6. Соханьчак Р.Р., Лобачевська О.В. (2012). Особливості впливу моху Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. на відновлення техногенних субстратів шахтних відвалів. Біологічні Студії // Studia Biologica, 6(1). 101–108.
 7. Хоркавців Я.Д., Лобачевська О.В. (2011). Особливості генеративного розмноження домінантного виду Barbula unguiculata Hedw. на відвалах сірчаного видобутку. Наук. зап. Терноп. Держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2(47). 150–155.
 8. Glime J.M. (2006). Bryophyte Ecology. Volume 1. Physiological Ecology. E-book sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists: 1–280. http://www.bryoecol.mtu.edu/ date of application: 02.06.2021
 9. Glime J.M. (2013). Bryophyte Ecology. Volume 2: Bryological Interaction. Chapter 5–2: Tardigrade reproduction and food. E-book sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists: 281–304. http://www.bryoecol.mtu.edu/ date of application: 02.06.2021
 10. Longton R.E. (2006). Reproductive ecology of bryophytes: what does it tell us about the significance of sexual reproduction. Lindbergia, 31: 16–23
 11. Onianwa P.C. Monitoring Atmospheric Metal Pollution: A Review of the Use of Mosses as Indicators // Environmental Monitoring and Assessment volume. – 2001. – 71. – Р. 13-50.
 12. Rabyk, I.V., Lobachevska, O.V., Kyyak, N.Y., & Shcherbachenko, O.I. (2018). Bryophytes on the devastated territories of sulphur deposits and their role in restoration of dump substrate. Biosystems Diversity, 26(4), 339–353. [DOI:10.15421/011850]