UA EN
 
  Бокотей А. А.
Динаміка гніздової орнітофауни селітебної частини Львова за період між 2006 і 2018 роками // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 95-106.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.95-106 Ключові слова: гніздова урбоорнітофауна, орнітологічний атлас, динаміка, Львів, Україна На підставі обліків, проведених в селітебних межах міста Львова у 2006-2007 та 2017-2018 роках, зроблений аналіз змін гніздової орнітофауни. Сьогодні у Львові гніздяться 84 види. Істотно скоротилося число видів у населенні птахів з 51 в 2007 році до 41 - в 2018 р., що свідчить про зниження чисельності у низки видів на фоні зростання видового різноманіття (з 73 до 81 виду) і істотного зростання щільності населення з 443,0 до 581,6 пар/10 га. За 12-річний період 70 видів постійно залишалися в складі фауни. Зникли три види, видовий склад збільшився на 11 видів. З’явилися 7 нових: гаїчка болотяна, ворона сіра, одуд, бугайчик, дятел білоспинний, трав’янка чорноголова, синиця чорна і 4 повернулися на гніздування до міста, після відсутності у 2006-2007 роках: куріпка сіра, жовна чорна, щеврик лісовий, мухоловка строката. Чисельність 9 видів не змінилася між періодами досліджень. У 29 видів чисельність впала, у 32 – зросла. Основні причини змін чисельності зведено в п’ять груп: 1) зміни в зоогеографічних масштабах або експансії (характерні для трьох видів), 2) синурбізація (29 видів), 3) зміни загального стану популяцій (38 видів) і 4) локальні зміни середовища (45 видів), причини невідомі (7). Для 33 видів різні причини діють в сукупності.  
Список літератури
 1. Бокотей А. А. К биологии певчего дрозда на Западной Украине // Материалы 10-й ВОК. – Мiнск, 1991. – С. 67-68.
 2. Бокотей А. А. Про стан вивченості орнітофауни міста Львова // Інформаційний бюлетень Західного відділення Українського орнітологічного товариства та Львівського клубу орнітологів. – 1992. – № 4. – С. 9-10.
 3. Бокотей А. А. Атлас птиц города Львова: основные принципы и результаты первого года работы // Проблеми вивчення та охорони птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 14-16.
 4. Бокотей А. А. Структура методичних підходів до вивчення населення птахів урболандшафтiв (на прикладі м. Львів) // Обліки птахів: підходи, методики, результати. – Львів – Київ, 1997. – С. 58-62.
 5. Бокотей А. А. Порівняльна оцінка населення птахів міст Варшави та Львова // Екологічні аспекти охорони птахів. – Львів, 1999. – С. 12-14.
 6. Бокотей А. А. Орнітофауна міста Львова: населення, поширення, динаміка. – Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Варшава, 1999. – 24 с.
 7. Бокотей А. А. Гніздова орнітофауни міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994-1995 та 2005-2007 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 17-25.
 8. Бокотей А. А. Фауна та населення птахів міста Львова в гніздові та зимові періоди 2004-2007 років // Подільський природничий вісник. – 2011. – Вип. 2. – С. 30-51.
 9. Бокотей А. А., Горбань І. М. Хатній горобець у Львові: аналіз причин падіння чисельності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна. – 2005. – 1-2. – С. 20-22.
 10. Горбань И. М. О численности синантропной популяции сойки в городе Львове и методе ее определения // Охрана и воспроизводство птиц пригородных лесов и зеленых насаждений. – Львов, 1992. – С. 17-18.
 11. Горбань І. М., Бокотей А. А. Орнітологічні атласи i сучасна зоогеографія: короткий огляд // Екологічні аспекти охорони птахів. – Львів, 1999. – С. 29-32.
 12. Майхрук М. И. О привлечении птиц дуплогнездников в пригородные леса города Тернополя // Охрана и воспроизводство птиц пригородных лесов и зеленых насаждений. – Львов, 1992. – С. 51-53.
 13. Природа Львівської області / За ред. К. І. Геренчука. – Львів, 1972. – 151 с.
 14. Сребродольська Є. Б., Бокотей А. А., Соколов Н. Ю. До гніздування довгохвостої синиці у Львові // Беркут, 1993. – № 2. – С. 46-47.
 15. Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны СССР. – Москва, 1990. – 726 с.
 16. Татаринов К. А. Структура популяции черных дроздов в г. Львове // Изучение птиц в СССР, их охрана и рациональное использование. – Ленинград, 1986. – Ч. 2. – С. 267.
 17. Татаринов К. А. Синантропизация черных дроздов на западе Украины // Вестник зоологии. – 1988. – № 2. – С. 73-74.
 18. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). – Київ-Львів, 2007. – 111 с.
 19. Хорняк М. Синурбізація припутня (Columba palumbus L.) у м. Львові // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2003. – Вип. 34. – С. 173-179.
 20. Чаплыгина А. Б., Савинская Н. А., Бондарец Д. И. Динамика заселенности искусственных гнездовий воробьиными птицами на территории Харьковской области // Птицы дуплогнездники как модельные объекты в решении проблем популяционной экологии и эволюции. – Москва : Т-во науч. изданий КМК, 2014. – С. 199-202.
 21. Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A. Bird Census Techniques. – London, 1992. – Р. 66-84.
 22. Bokotey A. Preliminary results of work on the ornithological atlas of Lviv city (Ukraine) // Acta ornithologica, 1996. – Vol. 31, 1. – P. 85-88.
 23. Bokotey A. Number and distribution of the Magpie Pica pica in Lvov (Ukraine) // Acta ornithologica, 1997. – 32, 1. – P. 5-7.
 24. Bokotey A. Some aspects of birds synurbization in cities of the Western Ukraine // The Ring, 1999. – № 1. – P. 89.
 25. Bokotey A.A. Changes of the avifauna of Lviv (Ukraine) assessment of recent bird atlases // Ecologia urbana. – 2020. – 31 (1-2). – 15-23.
 26. Bokotey A.A., Gorban I.M. Numbers, distribution, and ecology of the house sparrow in Lvov (Ukraine) // International Studies on Sparrows. – 2005. – 30. – P. 7-22.
 27. Jarvinen O., Vaisanen R.A. Line transect method: a standard for field-work // Polish Ecological Studies. – 1977. – 3, 4. – P. 11-15.
 28. Luniak M, Kozłowski P, Nowicki W. Work on the bird atlas for Warsaw // Bird census and atlas studies. Proc. XI-th Int. Conf. on Bird Census Work. – Prague, 1990. – P. 181-185.
 29. Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. Ptaki Warszawy. 1962-2000. – Warszawa, 2001. – 179 s.
 30. Marzluff J.M. Worldwide urbanization and its effects on birds // Avian ecology and conservation in an urbanizing world. – Kluwer Academic, Norwell, MA. – P. 19-48.
 31. Nowicki W. Zmiany awifauny Warszawy w latach 1970-1990 na przykładzie wybranych gatunków // Problemy ochrony i ksztaltowania środowiska przyrodniczego na obszarach zurbanizowanych. – Warszawa, 1990. – 2. – S. 28-35.
 32. PECBMS. State of common European breeding birds 2018. – CSO Prague, 2019. – 12 p.