UA EN
 
  Мерза С.П., Капрусь І.Я. Фауна й населення колембол агроценозів Малого Полісся // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. 97-110. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.97-110 Ключові слова: Біорізноманіття, колемболи, ґрунтова фауна, агроценоз Проведено аналіз таксономічної та синекологічної структури угруповань колембол у п’яти найпоширеніших типах агроценозів Малого Полісся, зокрема пшениці, ріпаку, сої, картоплі та кукурудзи. Встановлено, що досліджені агроугруповання колембол в цілому характеризуються досить великим видовим багатством (не менше 49 видів із 35 родів і 12 родин), а також значною варіабельністю показників щільності, вирівняності населення і видового різноманіття. Під впливом сільськогосподарського використання земель для ріллі зафіксовано різноспрямовані та часто не прогнозовані зміни синекологічної структури ценотичних угруповань колембол. Зокрема, встановлено розширення кола масових форм колембол у складі агроугруповань, порівняно з природними ценозами, появу специфічних для ріллі домінантів, а також виникнення супердомінантних видів. Виявлено, що в різних типах досліджених агроценозів Малого Полісся може потенційно домінувати 31 вид колембол, на сумарну частку яких припадає 75,1-100% чисельності ценотичного угруповання. Розраховано та проаналізовано точкове альфа-різноманіття, ценотичне альфа-різноманіття, внутрішньоценотичне бета-різноманіття, індекси Сімпсона, Бергера-Паркера, Шенона, та індекс вирівняності Шенона. Спектри життєвих форм колембол характеризуються власною специфікою як у різних типах агроценозів, так і різних варіантах ценозів певного типу. У структурі біотопних груп колембол відмічено збільшення до 50% представленості видів, стійких до сухості середовища. Також досліджені агроценози характеризуються різким зменшенням частки гігрофільних колембол у порівнянні з лісовими та лучними ценозами району дослідження (виявлено всього 3 види з гігрофільного та гігро-мезофільного комплексу). Аналіз співвідношення життєвих форм колембол показав, що за видовим багатством в досліджених агроценозах найчастіше переважають представники верхньопідстилкової біоморфи 11-80,9% ценотичного різноманіття. Подібна структура спектрів життєвих форм колембол відмічена також у лісових, лучних і лучно-степових біотопах широтних зон широколистяних і мішаних лісів України.  
Список літератури
 1. Акімов І.А. Мікроартроподи як індикатори стану рекультиваційних процесів ґрунту / І.А. Акімов, М.В. Таращук // Вест. зоологии. – 1998. – Т. 32, № 5-6. – С. 15-22.
 2. Бескровная Е.В. Биоиндикация концентраций тяжелых металлов в почве с помощью количественных характеристик сообществ коллембол / Е.В. Бескровная // Материалы междунар. науч. конф. "Экология и биология почв Юга России", октябрь 2007 г., Ростов-на-Дону. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 23-26.
 3. Бескровная М.В, Таращук М.В. Количественные характеристики сообществ коллембол природных и исскуственных лесных биогеоценозов / O.В. Безкровная, М.В. Таращук // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія Біологія. Екологія. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Т. 2, № 3. – С. 12-18.
 4. Гавва Д.В. Чисельність ґрунтової мікрофауни (microarthropoda) в чорноземах типових під різними фітоценозами в умовах Південно-Східного Лісостепу України / Д.В. Гавва, К.Б. Новосад // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. – Харків, 2013. – Вип. 2. С. 73-80.
 5. Гоблик К.М., Капрусь І.Я. Урбаногенна трансформація угруповань колембол Закарпатської низовини // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 163-171.
 6. Давидович С.І. Видовий склад колембол (Collembola) урболандшафту м. Ужгорода / С.І. Давидович // Ужгород. наук. вісн. – 2001. – № 9. – P. 233-237.
 7. Капрусь І.Я. Ногохвістки міського саду / І.Я. Капрусь // Мат-ли конф. "Урбанізація як фактор змін біогеоценотичного покриву", (21-23 вересня 1994 р.). – Львів: Академічний Експрес, 1994. – С. 34-35.
 8. Капрусь І.Я. Репрезентативність інвентаризації ґрунтової фауни Карпатського біосферного заповідника на прикладі ногохвісток (Insecta, Collembola) / І.Я. Капрусь // Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. "Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку", (13-15 жовтня 1998 р.) – Рахів, 1998. – Т. 2.– 58-61.
 9. Капрусь І.Я. Ногохвістки (Collembola) м. Кам’янець-Подільський / І.Я. Капрусь // Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. [ред. О.О. Кагало, М.В. Шевера, А.А. Ліванець]. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 135-138.
 10. Капрусь І.Я. Каталог колембол (Collembola) і протур (Protura) України / І.Я. Капрусь, Ю.Ю. Шрубович, М.В. Таращук. – Львів, 2006. – 164 с.
 11. Капрусь І.Я. Ценотична диференціація фауни і населення колембол (Collembola) на території Волинського Полісся / І.Я. Капрусь, Є.В. Рукавець // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк, 2011б. – № 8. – С. 137-148.
 12. Капрусь І.Я. Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти): Автореф. дис. … д-ра біол. наук: спец. 03.00.08 "Зоологія". – К., 2013. – 41 с.
 13. Капрусь І.Я. Ландшафтно-зональна приуроченість видів і типізація широтних ареалів колембол // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний збірник. – 2014. – Том. 39. – С. 233-248.
 14. Капрусь І.Я. Особливості фауни й населення колембол правобережного сектору лісостепової зони України / І.Я. Капрусь, Т.М. Махлинець, // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2015. – Вип. 31. – С. 59-72.
 15. Капрусь І.Я. Хорологія різноманіття ґрунтових тварин – актуальний напрям досліджень біогеографії та синекології / І.Я. Капрусь // Журн. агробіології та екології. –2018. – Т. 5, № 1. – С. 14-31.
 16. Киричок Л.С., Ільєнко М.М., Безкровна О.В. Структура угруповань мезофауни в захисно-декоративних насадженнях на териконах вугільних шахт Донбасу / Л.С. Киричок, М.М. Ільєнко, О.В. Безкровна // Вест. зоол. – 2006. – Т. 40, № 5. – С. 437-443.
 17. Кузнецова Н.А. Организация сообществ почвообитающих коллембол / Н.А. Кузнецова. – М.: ГНО Прометей, 2005. – 244 с.
 18. Методы почвенно-зоологических исследований / [Под общ. ред. М.С. Гилярова]. – М.: Наука, 1975. – 277 с.
 19. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение / Э. Мэгарран. – М.: Мир, 1992. – 181 с.
 20. Стебаева С.К. Жизненные формы ногохвосток (Сollembola) / С.К. Стебаева // Зоол. журн. – 1970. – Т. 49, № 10. – С. 1437-1454.
 21. Тараненко С.В. Вплив різних технологій вирощування кукурудзи на представників зооценозу ґрунту / С.В. Тараненко // Таврійськ. наук. вісн. – Херсон, 2015. – Вип. 91. – С. 79-85.
 22. Таращук М.В. Використання показникiв бiологiчного рiзноманiття колембол (Collembola, Entognatha) для оцiнки ефективностi рекультивацii ґрунту / М.В. Таращук, О.В. Безкровна // Вiсн. Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. – 2000. – Т. 1, № 8. – С. 49-59.
 23. Таращук М.В. Влияние способа обработки почвы на население ногохвосток / М.В. Таращук, А.М. Малиенко // Почвоведение. – 1992. – № 3. – С. 78-86.
 24. Таращук М.В. Ногохвістки (Collembola, Entognatha) урбанізованих ландшафтів м. Кривого Рогу / М.В. Таращук, Т.В. Горбань // Вестн. зоол. – 2006. – Т. 40, № 5. – С. 427-436.
 25. Тимошенко А.А. Формирование видовых группировок ногохвосток (Collembola, Entognatha) на породных отвалах угольных шахт Донбасса / А.А. Тимошенко // Вестн. зоол. – 1995. – № 4. – С. 37-42.
 26. Чернов А.В. Население коллембол Восточноевропейских широколиственных лесов / А.В. Чернов, Н.А. Кузнецова, М.Б. Потапов // Зоол. журн. –2010. – Т. 89, № 5. – С. 559-573.
 27. Чернова Н.М. Принципы количественного анализа населения коллембол / Н.М. Чернова // Фауна и экология ногохвосток. – М.: Наука, 1984. – С. 29 43.
 28. Шрубович Ю.Ю. Фауна ногохвісток (Collembola) оранжерей, підвалів та квіткових горщиків / Ю.Ю. Шрубович // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2001. – Т. 16. – С. 153-158.
 29. Шрубович Ю.Ю. Формування населення ґрунтових ногохвісток (Collembola) урбанізованих екосистем м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "екологія" / Ю.Ю. Шрубович. – Чернівці, 2002. – 17 с.
 30. Яворницький В.І. Угруповання ґрунтових мікроартропод техногенного ландшафту Яворівського ДГХП "Сірка" / В.І. Яворницький, В.В. Меламуд, І.Я. Капрусь // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 195-206.
 31. Anderson J.M. Inter- and intrahabitat relationships between woodland Cryptostigmata species diversity and the diversity of soil and litter microhabitats / J.M. Anderson // Oecologia. – 1978. – V. 32. – Р. 341-348.
 32. Hammer Ш. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis [Electronic resource] / Ш. Hammer, D.A.T. Harper, P.D. Ryan// Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 4, № 1. – 9 p. (http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm)
 33. Stöcker G. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwedung. 1. Modellbildung, Modellrealisierung, Dominanzklassen / G. Stöcker, A. Bergmann // Arch. Naturschutz u. Lanschafstforschung. – 1977. – Vol. 17, № 1. – P. 1-26.
 34. Whittaker R.H. Evolution and measurement of species diversity / R.H. Whittaker // Taxon. – 1972. – № 21. – P. 213-251.