UA EN
 
  Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р., Баранов В.І., Карпінець Л.І. Підбір стійких рослин для біотичного етапу рекультивації відвалу центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська" (Львівська обл.) // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. 83-88. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.83-88 Ключові слова: Відвали вугільних шахт, мікрокліматичні умови, умови субстратів відвалів, стійкі види Проаналізовано властивості субстрату та мікрокліматичні умови на різних елементах мезорельєфу відвалу Центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська". Найбільш несприятливі умови для поселення та росту рослин виявлені на вершині та терасах відвалу, що зумовлено високою інтенсивністю освітлення, температурою, значним вмістом важких металів та актуальною кислотністю. Показано, що перспективними видами для використання під час біотичного етапу рекультивації для терас відвалів є Pinus sylvestris L. Для схилів рекомендовано використовувати багаторічні трав’яні рудеральні види рослин, зокрема Calamagrostis epigeios (L.) Roth та Sorghum halepense (L.) Pers. Для основ та мікропонижень відвалів із достатньою зволоженістю пропонується використовувати Petasites hibridus L і Phragmites australis Cav. Trin. ex Steud. Основними вимогами до рослин-фіторекультивантів на нерекультивованих відвалах має бути їх висока ремедіаційна здатність та приналежність за екологічними групами до геліофітів, термофілів, ацидофілів, оліготрофів і ксеромезофітів.  
Список літератури
 1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 488 с.
 2. Баранов В.І. Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт ЦЗФ ЗАТ "Львівсистеменерго" як об’єкта для озеленення // Вісн. Львів. ун-ту, сер. біол. – 2008. – Вип. 46. – С. 172-178.
 3. Баранов В.І., Гузь М.М., Гавриляк М., Ващук С.П. Вивчення вмісту важких металів у деревних рослин на девастованих грунтах породного відвалу вугільних шахт // Наук. вісн. УкрДЛТУ // 3б. наук.-техн. праць. – Л.: УкрДЛТУ. – 2010. – Вип. 20.1. – С. 68-72.
 4. Башуцька У.Б. Сукцесії рослинності породних відвалів шахт Червоноградського гірничопромислового району. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 178 с.
 5. Бешлей С.В., Баранов В.І., Микієвич І.М. Зміна субстратів відвалів породи Червоноградського гірничопромислового району при заростанні куничником наземним (Саlamagrostis epigeios (L.) Roth) // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2010. – Т. 4(№ 2). – С. 75-82.
 6. Бешлей З., Бешлей С., Баранов В., Терек О. Вплив субстратів відвалу вугільних шахт на вміст пероксиду водню та активність пероксидази у Sorghum halepense (L.) Pers // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Біологія (Біологічні системи). – 2014. – Т. 6, Вип. 2. – С. 185-189.
 7. Бешлей З., Бешлей С., Баранов В., Терек О. Поглинання важких металів Sorghum halepense із субстратів породного відвалу // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. Сер. Біологія. – 2014. – Вип. 2. – С. 97-100.
 8. Ващук С., Баранов В., Баня А., Фецко З., Карпінець Л. Накопичення важких металів у органах рослин гірчака японського (Polygonum сuspidatum Sieb. et Zucc) та кремени гібридної (Petasites hibridus L.) за дії витяжок субстратів відвалу вугільних шахт // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2012. – Вип. 60. – С. 182-189.
 9. Войцехівська О.В., Капустян А.В., Косик О.І. та ін. Фізіологія рослин: практикум. – Луцьк: Терен, 2010. – 420 с.
 10. Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. Большой практикум по физиологии растений. Фотосинтез. Дыхание. Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1975. – 392 с.
 11. Ипатов В.С., Тархова Т.Н. Микроклимат моховых и лишайниковых синузий в сосняке зеленомошно-лишайниковом // Экология. – 1982. – № 4. – С. 27.
 12. Лакин Г.Ф. Биометрия: Учеб. пособие для биол. спец. вузов // 4-е изд. М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.
 13. Методические рекомендации по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязнения окружающей среды металлами. – М.: Гидрометеоиздат, 1981.
 14. Правила проведення біологічної рекультивації породних відвалів вугільних шахт України. Видання офіційне. – К.: Вид-во "Мінвуглепром України". – 2007. – 30 c.
 15. Промышленная ботаника / Е. Н. Кондратюк, В. П. Тарабрин, Р. И. Бурда и др. – К.: Наук. думка, 1980. – 260 с.
 16. Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України // За ред. А.І. Фатєєва, Я.В. Пащенка. – Харків. – 2003. – 117 с.
 17. Юрків З.М. Бархат амурський як високопродуктивна порода в лісових культурах Розточчя та Опілля // Наук. вісн. / Зб. наук-техн. праць: Лісівницькі дослідження в Україні. ІХ Погребняківські читання. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.3. – С.253-257.
 18. Юрків З.М. Поширення бархата амурського у лісових насадженнях України // Наук. вісн. УкрДЛТУ: Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні. – Львів: Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.6. – С. 180-186.
 19. Jiang, X., Lu, W. X., Zhao, H. Q., Yang, Q. C., and Yang, Z. P.: Potential ecological risk assessment and prediction of soil heavy-metal pollution around coal gangue dump // Nat. Hazards Earth Syst. Sci. – Vol. 14, is. 6. – Р. 1599-1610.
 20. Rana V., Maiti SK. Differential distribution of metals in tree tissues growing on reclaimed coal mine overburden dumps, Jharia coal field (India) // Environmental Science and Pollution Research. (ESPR). – 2018. – Vol. 25. – P. 1-14.