UA EN
 
  Гоблик К.М., Орлов О.Л., Рагуліна М.Є. Капрусь І.Я. Умови існування і структура угруповань колембол (Сollembola) у лучних біотопах Закарпатської низовини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2019. - 35 - С. -75-82. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.75-82 Ключові слова: Колембола, рослинність, ґрунтовий покрив, режим зволоження, Закарпатська низовина Проаналізовано характеристики природних умов (рослинний та ґрунтовий покрив, режим зволоження) лучних біотопів Закарпатської низовини. Встановлено, що визначальним чинником для формування угруповань колембол в умовах досліджених лучних біотопів Закарпатської низовини є стабільність режиму зволоження у їхніх мікрооселищах.  
Список літератури
 1. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению: 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Агропромиздат, 1986. – 295 с.
 2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 487 с.
 3. Бойко М.Ф. Чекліст мохоподібних України. – Херсон: Айлант, 2008. – 232 с.
 4. Гоблик К.М., Капрусь І.Я. Угруповання ногохвісток (Collembola) лучних ценозів заплави річки Латориці (Закарпатська низовина) // Матеріали міжнар. наук. конф. "Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти" (30 вересня-1 жовтня 2011 р.) – Львів, 2011. – С. 21-24.
 5. Гоблик К.М. Колемболи ботанічного заказника "Чорна гора" на Закарпатті // VIII з’їзд ГО "Українське ентомологічне товариство" (26-30 серпня 2009 р.). – Синевир, 2013. – С. 59.
 6. Гуштан Г.Г., Орлов О.Л. Умови існування орібатид (Acari: Oribatida) в лучних біотопах Закарпатської низовини // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2015. – Вип. 31. – С. 89-96.
 7. Капрусь І.Я. Ногохвістки (Collembola) лісових і лучно-степових екосистем Медоборів // Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – № 10. 3. – С. 283-292.
 8. Капрусь І.Я. Висотна диференціація таксономічного різноманіття колембол у гірських регіонах України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010. – Т. 1(8), № 1. – С. 235-246.
 9. Капрусь І.Я. Ландшафтно-зональні та регіональні особливості фауністичних комплексів Collembola на території України // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. – 2010. – Вип. 29. – С. 106 118.
 10. Капрусь І.Я., Рукавець Є.В. Ценотична диференціація фауни і населення колембол (Collembola) на території Волинського Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 137-148.
 11. Капрусь І.Я. Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти): автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра біол. наук: спец. 03.00.08 "Зоологія". – К., 2013. – 41 с.
 12. Кіш Р., Андрик Є., Мірутенко В. Біотопи Natura 2000 на Закарпатській низовині. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2006. – 64 с.
 13. Кузнецова Н.А. Организация сообществ почвообитающих коллембол. – М.: ГНО Прометей, 2005. – 244 с.
 14. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов, Ю.Н. Прокудин (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.
 15. Полевой определитель почв / Полупан Н.И. и др. – К.: Урожай, 1981. – 320 с.
 16. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006 (World reference base for soil resources 2006) / Переклад Польчина С.М., Нікорич В.А. – Чернівці: Рута, 2007. – 200 с.
 17. Старостенко O.В. Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій південного сходу України: фауна та екологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.08 "зоологія". – К., 2004. – 22 с.
 18. Таращук М.В. Биотопические фаунокомплексы ногохвосток (Collembola, Entognatha) основных лесостепных ландшафтов. – Киев, 1994. – 54 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.07.94, № 1972-B94.
 19. Таращук М.В., Бондаренко-Борисова І.В., Безкровна О.В., Старостенко О.В. Ногохвістки (Collembola) у ландшафтах України. – Донецьк, 2013. – 408 с.
 20. Bellinger P.F. 1996-2009. Checklist of the Collembola of the World / P.F. Bellinger, K.A. Christiansen, F. Janssens [Electronic resource]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.collembola.org
 21. Kaprus’ I.J. The fauna of springtails (Collembola) from selected habitats in Roztocze // Fragmenta faunistica. – 1998. – 41, 3. – P. 15-28.
 22. Stocker G., Bergmann A. Ein Modell der Dominanzstruktur und seine Anwedung. 1. Modellbildung, Modellrealisierung, Dominanzklassen // Arch. Naturschutzu. Lanschafstforschung. – 1977. – Vol. 17, № 1. – P. 1-26.
 23. World reference base for soil resources. – FAO. – Rome, 1998. 84 World Soil Resources Reports. ISSS-AISS-IBG. / www.fao.org/docrep/W8594E.