UA EN
 
  Позинич І.С.
Відновлення рослинності староорних земель на Передкарпатській височині // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 81-86.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.81-86 Ключові слова: формуюча сукцесія, рослинне угруповання, неморально-монтанні види, бореально-неморальні види, монтанні види, неморальні види У ході формуючої демутаційної сукцесії на покинутих орних землях кількісні показники відносно постійних ценопопуляцій доволі подібні, хоча на третій стадії знижуються майже удвічі, а на завершальній стадії світлих дубових лісів зростає представництво ценопопуляцій рідкісних видів: Epipactis helleborine, Leucojum vernum, Galanthus nivalis.
Список літератури
 1. Атлас Львівської області. – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, ДУ "Львівська політехніка", ВНТЛ, 1999. – 24 с.
 2. Волобуева И.В. Состояние старовозрастныхых залежей на территории Центрального Черноземья. – Санкт-Петербург, 2011. – 34 с.
 3. Малиновський К.А. Рослинність високогір’я Українських Карпат. – К.: Наук. думка, 1980. – 278 с.
 4. Миркин Б.М. Теоретические основы современной фитоценологии. – М.: Наука, 1985. – 137 с.
 5. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.М., Котов М.И., Прокудин Ю.А. и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.
 6. Природа Івано-Франківської області / За ред. Геренчука К.І. – Львів: Вища школа, 1973. – 160 с.
 7. Природа Українських Карпат / За ред. Геренчука К.І. – Львів: Вища школа, 1968. – 160 с.
 8. Третяк П.Р. Ландшафтная экология важнейших доминантных видов растительного покрова высокогорья Украинских Карпат // Бот. журн. – 1990. – Т. 75, № 8. – С. 1109-1119.
 9. Червона книга України. Рослинний світ / [за ред. Я.П. Дідуха] / – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.
 10. Черневий Юрій. Cтруктурно-динамічні особливості лісової рослинності Передкарпатської височини // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том ХХІІІ. Екологічний збірник. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. На пошану професора Костянтина Малиновського. – Львів: НДВЦ НТШ, 2008. – С. 137-145.
 11. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grüdzuge der Vegetationskund / Braun-Blanquet J. – Berlin: Verlag von Julius Springer, 1928 (1964). – 865 p., Braun-Blanquet J. Prinzipien einer Systematik der Pflanzengessellschaften auf floristischer Grundlage / J. Braun-Blanquet // Jahresber. St. Gallischen Naturwiss. Ges. – 1921 . – 57. – Р. 305-351.
 12. Kopechky K., Hejny S. A new approach to the classification of antropogenic plant commuities // Vegetatio. – 1974. – V. 29. – P. 17-20.
 13. Kostyniuk M., Wieczorek K. Zespoły leśne okolicy Morszyna// Lwów: Kosmos, 1937. – S. 231 -255.
 14. Matuszkiewicz J.M. Zespoły leśne Polski. –. Warszawa: PWN, –2001.– 357 s.