UA EN
 
  Струс Ю.М.
Чисельність та поширення лучних куликів в поліській частині долин річок Случ та Горинь: аналіз методом моделювання в Мaxent // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2018. - 34 - С. 111-124.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.111-124 Ключові слова: кулики, Vanellus vanellus, Tringa totanus, Limosa limosa, чисельність, моделювання поширення, Maxent Проаналізовано розміщення гніздових поселень та чисельність чайки (Vanellus vanellus), коловодника звичайного (Tringa totanus) та грицика великого (Limosa limosa) в поліських частинах долин річок Случ та Горинь (Рівненська область, Україна) з акцентом на моделюванні їх поширення методом максимальної ентропії. На основі наявних у відкритому доступі даних дистанційного зондування Землі та ГІС шарів, створених на їх основі, побудовано моделі поширення трьох видів в долинах Случа і Горині та досягнуто якості моделей на рівні AUC від 0,837 до 0,913 на тестових даних. Проаналізовано вклад окремих предикторів в моделі для кожного з видів та встановлено, що найбільш інформативними серед них виявились шари лісового покриву території, покриття заростями чагарників, покриву сільськогосподарських угідь, індексів MNDW та NDVI, відстані до річок та висоти над рівнем моря. Показано, що на основі відкритих даних можна успішно моделювати в Maxent поширення чайки, коловодника звичайного та грицика великого в умовах Полісся.
Список літератури
 1. Банік М.В. Катастрофічний стан популяції чайки Vanellus vanellus у Харківській області // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2016. – Вип. 7. – С. 130-139.
 2. Горбань І.М., Шидловський І.В., Гнатина О.С., Пісулінська Н.А., Сеник М.А. Пропозиції до третього видання Червоної книги України: птахи // Біол. студії. – 2009. – Т. 3, № 3. – С. 107-122.
 3. Струс Ю., Шидловський І. Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009-2014 рр. та рекомендації щодо їх охорони // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 72. – С. 168-179.
 4. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 5. Шидловський І.В. Про зниження чисельності чайки (Vanellus vanellus L.) на заході України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – С. 88-91.
 6. Davies J., Goadrich M. The relationship between Precision-Recall and ROC curves // Proceedings of 23rd international conference on Machine learning. – ACM, 2006. – P. 233-240.
 7. Durant D., Tichit M., Kernéїs E., Fritz H. Management of agricultural wet grasslands for breeding waders: integrating ecological and livestock system perspectives – a reviev // Biodivers Conserv. – 2008. – N 17. – P. 2275-2295.
 8. Elith J., Graham C.H., Anderson R.P., Dudík M., Ferrier S., Guisan A., Hijmans R.J., Huettmann F., Leathwick J.R., Lehmann A., Li J., Lohmann L.G., Bette A. Loiselle, Glenn Manion, Craig Moritz, Miguel Nakamura, Nakazawa Y., Overton J. McC., Peterson A.T., Phillips S.J., Richardson K., Scachetti-Pereira R., Schapire R.E., Soberón J., Williams S., Wisz M.S., Zimmermann N.E., Araujo M. Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data // Ecography. – 2006. – Vol. 29(2). – P. 129-151.
 9. Elith J., Leathwick J.R. Species Distribution Models: Ecological Explanation and Prediction Across Space and Time // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. – 2009. – Vol. 40(1). – P. 677-697.
 10. Guisan A., Tingley R., Baumgartner J.B., Naujokaitis-Lewis I., Sutcliffe P.R., Tulloch A.I.T., Buckley Y.M. Predicting species distributions for conservation decisions // Ecology Letters. – 2013. – Vol. 16(12). – P. 1424-1435.
 11. Huntley B., Green R.E., Collingham Y.C., Willis S.G. A Climatic Atlas of European Breeding Birds. – 2007. – 521 p.
 12. Merow C., Smith M.J., Silander J.A. A practical guide to MaxEnt for modeling species’ distributions: What it does, and why inputs and settings matter // Ecography. – 2013. – Vol. 36(10). – P. 1058-1069.
 13. Miller J. Species distribution modeling // Geography Compass, 2010. – Vol. 4(6). – P. 490-509.
 14. Philips S.J. A brief tutorial on Maxent. Available from url: http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/. Accessed on 2018-04-20.
 15. Phillips S.J., Anderson R.P., Schapire R.E. Maximum entropy modeling of species geographic distributions // Ecological Modelling. – 2006. – Vol. 190. – P. 231 -259.
 16. Phillips S.J., Dudík M., Robert E., Schapire R.E. Maxent software for modeling species niches and distributions (Version 3.4.1). – 2018. – [Інтернет ресурс]. – http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent
 17. Shekkerman H., Teunissen W., Oosterveld E. Mortality of Black-tailed Godwit Limosa limosa and Northern Lapwing Vanellus vanellus chicks in wet grasslands: influence of predation and agriculture // J. Ornithol. – 2009. – N 150. – P. 133-145.
 18. Shrubb M. The Lapwing. – London: Poyser, 2007. – 240 p.
 19. Smart J., Gill J.A., Sutherland W.J., Watkinson W.J. Grassland-breeding waders: identifying key habitat requirements for management // J. Appl. Ecol. – 2006. – N 43. – P. 454-463.
 20. The IUCN Red list of threatened species. – 2018. – Режим доступу – http://www.iucnredlist.org