UA EN
 
  Леневич О. І., Марискевич О. Г., Шпаківська І. М. Оцінка впливу лінійної форми рекреації на властивості бурих
// Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 61-68.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.61-68 Ключові слова: рекреаційний вплив, щільність будови ґрунту, біотична активність ґрунту, туристичний маршрут, НПП «Сколівські Бескиди» В статті проаналізовано вплив рекреаційного навантаження на бурі гірсько-лісові ґрунти за фізичними, водно-фізичними, агрохімічними та біотичними властивостями. Встановлено, що на стежках показники щільності будови ґрунту збільшуються в 1,6-1,9 рази в порівнянні з лісовою ділянкою, а польова вологість ґрунту навпаки зменшується в 1.8-19 рази. На початкових стадіях рекреаційної дегресії вміст гумусу фіксується дещо більшим в порівнянні з контролем, тоді, як на стежках з більшим рекреаційним навантаженням навпаки зменшується більш, як на 50%. За показниками біотичної активності найбільш репрезентативними є результати за каталазною активністю ґрунту та мікробною біомасою. В залежності від стадії рекреаційної дегресії показники біотичної активності зменшуються на 25-60% в порівнянні з контролем. З використанням критеріїв деградації лінійних шляхів (ширина стежки, наявність додаткових/паралельних стежок, відсутність/наявність лісової підстилки в лісових екосистемах, щільність будови ґрунту) встановлено стадії рекреаційної дегресії на еколого-пізнавальних стежках та туристичному маршруті НПП «Сколівські Бескиди».  
Список літератури
 1. Аринушкіна Е. В. Руководство по химическому анализу почв. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 482 с.
 2. Благодатский С. А., Благодатская Е. В., Горбенко А. Ю., Паников Н. С. Регидратационный метод определения биомассы микрооганизмов в почве // Почвоведение, 1987. – № 4. – С.64-71.
 3. Вовк О. Б. Антропогенні ґрунти Розточчя-Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій. Aвтореф. дисс. ... канд. біол. наук. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 20.
 4. Вовк О. Б. Еколого-функціональні особливості грунтового покриву міських парків (на прикладі м. Львова) // Грунтознавство, 2004. – Т.5, № 1-2. – С. 86-93.
 5. Гельцер Ю. Показатели биологической активности в почвенных исследованиях // Почвоведение, 1990. - №9. – С. 47-59
 6. Ґрунти Львівської області: колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с. + вкл.
 7. Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат / Голубець М. А. – Львів: Поллі, 2001. – 163 c.
 8. Запоточний М. М. Вплив рекреаційних навантажень на водопроникливість лісових ґрунтів // Науковий вісник НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.9. – С. 92-95.
 9. Запоточний М. М. Рекреаційне лісокористування на північно-східному мегасхилі Українських Карпат. Автореф. дисс. ... канд. с.-г. наук. – Львів, 2015. – 19 с.
 10. Ивонин В. М. Влияние туризма на процессы эрозии почв в лесах низкогорий северо-западного Кавказа // Науч. журн. Рос. НИИ проблем мелиорации, 2014. ‒ №4 (16). – С. 87-104.
 11. Качинський Н. А. Физика почвы. Ч. 1. – М.: Высш. шк., 1965. – 323 с.
 12. Критерії та методика ідентифікації пралісів і старовікових лісів (квазі-пралісів) / За ред. Р. Волосянчука, Б. Проця, О. Кагала. – Львів : Ліга-пресс, 2017. – 36 с.
 13. Куйбышев С. В. Пространственная изменчивость свойств почвы в рекреационному лесу // Почвоведение, 1987. ‒ № 9. – С. 96-100.
 14. Леневич О. І. Вплив рекреаційного навантаження на властивості ґрунтів лісових екосистем НПП «Сколівські Бескиди» (Українські Карпати) Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Львів, 2017. – 20 с.
 15. Леневич О. І. Біотична активність ґрунтів на еколого-пізнавальному маршруті «м. Сколе-г. Парашка-с. Майдан» (НПП «Сколівські Бескиди», Українські Карпати) // «Біологія та екологія ґрунтів». Матеріали І-ї всеукр. конф. з міжнар. участю (Львів, 2015). – Львів, 2015. – С. 49-51.
 16. Леневич О. І., Марискевич О. Г. Активність каталази, як індикатор рекреаційного впливу на ґрунти НПП «Сколівські Бескиди» // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій. Міжнародна наукова конференція (м. Львів, 10-13 вересня 2020 р.). – Львів, 2020. – С. 59-62.
 17. Леневич О. І., Марискевич О. Г. Екологічні критерії оцінювання туристичних маршрутів у гірському регіоні (на прикладі національного природного парку «Сколівські Бескиди») // Науковий вісник НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.6. – С.153-158.
 18. Леневич О. І., Марискевич О. І. Ферментативна активність бурих лісових ґрунтів (Сколівські Бескиди, Українські Карпати) // «Молодь і поступ біології»: збірник тез ХІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (м. Львів, 19-21 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 161-162.
 19. Леневич О. І., Марискевич О. Г., Козловський В. І. Вплив витоптування на гідрофізичні властивості буроземів лісових екосистем НПП «Сколівські Бескиди» (Українські Карпати) // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна, 2014. – Вип. 67. – С. 98-107.
 20. Літопис природи. 2016. – Сколе, 2017. – Т. 17. – С. 188.
 21. Літопис природи. 1999-2000. – Сколе, 2001. – Т. 1. – С. 5-10.
 22. Марискeвич О. Г. Экологическая роль почвенных ферментов в биогеоценозах высотного профиля северного макросклона Украинских Карпат. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Днепропетровск, 1991. – 17 с.
 23. Марискевич О. Г., Леневич О. І. Оцінка впливу лінійної форми рекреації на ґрунти в межах природоохоронних територій (на прикладі НПП «Сколівські Бескиди») // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 15-й річниці НПП «Гуцульщина» (м. Косів, 8-9 червня 2017 р). – Косів, 2017. – С. 437-444.
 24. Марискевич О. Г., Шпаківська І. М. Вплив рекреаційного навантаження на ґрунтовий покрив лісової екосистеми // Науковий вісник НАУ. Лісівництво, 2001. – 46. – С.34-40.
 25. Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження на природні комплекси та об’єкти у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом / Укладачі: С. С. Комарчук, А. В. Шлапак, В. П. Шлапак та ін. – Київ : Вид-во «Фітосоціоцентр», 2003. – 51 с.
 26. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду України» [Електронний ресурс]. – 2009. – №330. – Режим доступу: http://zakon/nau/ua/doc/?code=z0679-09
 27. Никитин Б. А. Определение содержания гумуса в почве // Агрохимия, 1972. – № 3. – С. 123-125.
 28. Рысин Л. П., Полякова Г. А. Влияние рекреационного лесопользования на растительность // Природные аспекты рекреационного использования леса. – Москва : Наука, 1987. – С. 4-26.
 29. Рысин Л. П., Рысин С. Л. Природные и социальние аспекты рекреационного использования лесов // Лесохозяйственная информация, 2008. ‒ № 6-7. ‒ С. 37-52.
 30. Стойко С. М., Копач В. Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах. – Львів, 2012. – 60 с.
 31. Хазиев Ф. Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв, 1982. – 202 с.
 32. Чорнобай Ю. М., Вовк О. Б., Орлрв О. Л. Морфо-функціональна оцінка ґрунтів НПП «Гуцульщина» // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 71-82.
 33. Шпаківська І. М. Екофізіологічні параметри ґрунтових мікроорганізмів буроземів бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності, 2010. – Т. 1(8), № 1. – С. 307-322.
 34. Bayfield N. G. Some effects of walking and skiing on vegetation at Cairngorm. In: Duffey E., Watt A. S. The scientific management of plant and animal communities for conservation. – Blackwell, Oxford, UK, 1971. – Р. 469-485.
 35. Beck T., Jorgensen R. G., Kandeler E. et al. An inter-laboratory comparison of ten different ways of measuring soil microbial biomass C // Soil Biol. and Biochem, 1997. ‒ Vol. 29. ‒ N 7. ‒ P. 1023-1032.
 36. Hill R., Pickering C. M. Differences in resistance of three subtropical vegetation types to experimental trampling // Journal of Environmental Management, 2009. – Vol. 90. – P. 1305-1312.
 37. Prędki R. Ocena zniszczeń środowiska przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego w obrębie pieszych szlaków turystycznych w latach 1995-1999 – porównanie wynikow monitoringu // Roczniki Bieszczadzkie, 1999. – 8. – S. 343-352.
 38. Prędki R. Przemiany właściwości powietrzno-wodnych gleb w obrębie pieszych szlaków turystycznych Bieszczadskiego Parku Narodowego // Roczniki Bieszczadzkie, 2000. – 9. – S. 225-236.