UA EN
 
  Гураль Р. І.
Прісноводна малакофауна (Gastropoda, Bivalvia) заходу України та її представленість у музейних колекціях Львова // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 41-52.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.41-52 Ключові слова: прісноводні молюски, просторовий розподіл, захід Україна, музейні колекції На підставі літературних і власних даних, а також фондових матеріалів Державного природознавчого музею НАН України та Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка проаналізовано таксономічний склад і особливості просторового розподілу черевоногих і двостулкових прісноводних молюсків на заході України. Складено видові списки для Волинського (Західного) Полісся, Волинської височини, Малого Полісся, Розточчя та Опілля, Західного Поділля, Середнього (Північного) Поділля, Прут-Дністровського межиріччя, Передкарпаття, Закарпатської низовини та гірської частини Українських Карпат. Встановлено, що на заході України можна вважати достовірно зареєстрованими 74 автохтонних та 6 адвентивних видів прісноводних молюсків із загальновизнаним видовим статусом, які належать до 35 родів і 15 родин. Адвентивними для заходу України є Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Menetus dilatatus, Dreissena polymorpha, D. bugensis, Sinanodonta woodiana. Додаткового підтвердження вимагає присутність тут Lithoglyphus pyramidatus, Omphiscola glabra, Physella heterostropha, Planorbis carinatus, Pisidium conventus, P. tenuilineatum. Якщо не враховувати слабко досліджене малакологами Середнє Поділля, чітко виражене збіднення видового багатства прісноводних молюсків спостерігається лише в гірській частині Українських Карпат (38 видів, 17 родів, 8 родин), за наявності деяких специфічних компонентів прісноводних малакокомплексів (дрібні черевоногі молюски родів Bythinella і Paladilhiopsis). Найбагатший таксономічний склад прісноводних молюсків відмічений для Волинського Полісся: 67 видів, 29 родів, 15 родин. З’ясовано, що більшість прісноводних молюсків є рівномірно розповсюдженими по рівнинних і передгірних територіях заходу України. Лише поодинокі види можна вважати специфічними компонентами прісноводних малакокомплексів окремих фізико-географічних областей або річкових басейнів. Виділено низку видів, відсутніх у малакологічному фонді ДПМ НАНУ, а також територій, слабко представлених у ньому. Отримані результати будуть враховані при подальшому комплектуванні фондових музейних колекцій.  
Список літератури
 1. Анистратенко В. В. Определитель гребнежаберных моллюсков (Gastropoda Pectinibranchia) фауны Украины. Часть 2. Пресноводные и наземные // Вестн. зоологии. – 1998. – Suppl. 8. – С. 67-117.
 2. Гураль Р. І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 135-146.
 3. Гураль Р. І. Особливості екології прісноводних молюсків у кар’єрах Львівської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 115-122.
 4. Гураль Р. І. Просторовий розподіл прісноводної малакофауни України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 37-48.
 5. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Видова різноманітність черевоногих (Gastropoda) і двостулкових (Bivalvia) молюсків на території Шацького національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. праць / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 129-136.
 6. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Каталог прісноводних молюсків України [Електронне видання]. – Львів, 2018. – Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/catalog-freshwater-molluscs.php
 7. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Прісноводні і наземні молюски урбанізованих біотопів Луцька // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2018. – Вип. 34. – С. 49-54.
 8. Гураль-Сверлова Н. Просторова диференціація наземних малакокомплексів на рівнинних і передгірних територіях заходу України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2018. – Вип. 79. – С. 122-131.
 9. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 13-24.
 10. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4. Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.
 11. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Рідкісні та маловідомі черевоногі молюски (Gastropoda) рівнинної частини заходу України // Біологічні студії/Studia Biologica. – 2014. – T. 8, № 3-4. – С. 255-272.
 12. Дегтяренко О., Антоновський О., Аністратенко В. Нові дані щодо видового складу молюсків Шацьких озер // Матеріали міжнар. зоол. конф. «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» (м. Львів – смт Шацьк, 12-15 вересня 2019 р.). – Львів: Сполом, 2019. – С. 64-66.
 13. Жадин В. И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. – 376 с. – (Определители по фауне СССР, Т. 46)
 14. Іванчик Г. С. Прісноводні молюски Хотинської височини та їх використання // Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля. – Тернопіль-Кременець: Вид-во Кременец. пед. ін-ту, 1963. – С.143-144.
 15. Иванчик Г. С. Пресноводные моллюски Восточных Карпат и Предкарпатья (в пределах СССР) и их хозяйственная оценка // Моллюски. Вопросы теоретической и прикладной малакологии. – Ленинград : Наука, 1965. – С.89-91.
 16. Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / Укладачі: Шидловський І. В., Гураль Р. І., Романова Х. Й. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 58 с.
 17. Корнюшин А. В. О видовом составе пресноводных двустворчатых моллюсков Украины и стратегии их охраны // Вестн. зоологии. – 2002. – Вип. 36, № 1. – С. 9-23.
 18. Полянський Ю. Матеріяли до пізнання малякофавни західнього Полісся / Ю. Полянський // Зб. фізіограф. коміс. – Львів: Друкарня Наук. т-ва ім. Шевченка. – 1932. – Вип. 4-5. – С. 83-100.
 19. Путь А. Л. Порівняльна колекція сучасних молюсків відділу палеозоології АН УРСР // Зб. праць Зоол. музею. – 1954. - № 26. – С. 97-118.
 20. Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Черевоногі молюски роду Theodoxus у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 11-20.
 21. Стадниченко А. П. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины. – Киев : Центр учебной литературы, 2004. – 327 с.
 22. Старобогатов Я. И., Прозорова Л. А., Богатов В. В., Саенко Е. М. Моллюски // Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 6. Моллюски, Полихеты, Немертины. – СПб : Наука, 2004. – С. 9-491.
 23. Чемерисина В. Т. Пресноводные моллюски Советской Буковины // Животный мир Советской Буковины. – Черновцы : Изд-во ЧГУ, 1959. – С. 279-293.
 24. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 25. Adamowicz J. Materiały do fauny mięczakow (Mollusca) Polesia // Fragm. Faun. Mus. Zool. Polon. – 1939. – T. 4, Nr 3. – S. 13-89.
 26. Anistratenko V. V., Vinarski M. V., Anistratenko O. Yu. et al. New data on pond snails (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae) inhabiting the Ukrainian Transcarpathian: diversity, distribution and ecology // Ecol. Mont. – 2018. – Vol. 18. – P. 1-14.
 27. Bąkowski J. Mięczaki galicyjskie // Kosmos. – Lwów, 1884. – T. 9. – S. 190-197, 275-283, 376-391, 477-490, 604-611, 680-697, 761-789.
 28. Glöer P. Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. – Hackenheim: ConchBooks, 2002. – 327 S. – (Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. T. 73)
 29. Glöer P., Meier-Brook C. Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. – Neustadt, 1998. – 136 S.
 30. Gural R., Gleba V., Gural-Sverlova N. Danube species Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) (Gastropoda: Viviparidae) in Ukraine // Folia Malacol. – 2019. – Vol. 27, No. 3. – P. 211-222.
 31. Jackiewicz M. European species of the family Lymnaeidae (Gastropoda: Pulmonata: Basommatophora) // Genus. – 1998. – Vol. 9, F. 1. – P. 1-93
 32. Urbanski J. Mięczaki z okolic Rawy Ruskiej i z kilku innych miejscowości na Roztoczu Lwowsko-Tomaszowskiem // Spraw. Kom. Fizyjograf. Pol. Ak. Um. – Kraków, 1933. – T. 67. – S. 43-98.