UA EN
 
 
Чернобай Ю. М.
Музейне відображення коеволюційних метаморфоз середовища і поведінки // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 3-14.
DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.3-14 Ключові слова: спільнота, довкілля, коронавірусна інфекція COVID-19, самоізоляція, фрагментація, соціальні бар’єри, соціальна поведінка, коеволюція. Музей виступає як ефективний інструмент пізнання та оцінки новітніх ознак валоризації природних об’єктів та еколого-соціальних явищ. На відміну від спеціалізованих по біологічних дисциплінах кафедр і інститутів, музей володіє широким спектром когнітивних компетенцій публічного спрямування. Соціальна ізоляція, активний перехід на дистанційні методи комунікації, а також психологічні напруження роблять виразними соціо-природничі проблеми, які існували й до пандемії. Разом з чіткою диференціацією методів біхевіоризму та етології, їх номенклатурними доповненнями, необхідно використовувати важливі прояви інтеграції цих напрямів психології. Розв’язати цю методологічну задачу під силу виключно методам музеологічних інтерпретацій. Парадигма коеволюції надає можливість оперувати поняттями еволюційного процесу стосовно гетерогенних соціо-біотичних систем. У Карпатському регіоні созологічна стратегія має інтегрувати позитивні аспекти фрагментації. Моделями такої коеволюційної інтеграції є різні комплекси – від корінних ґрунтово-детритних комплексів субстратів і редуцентів до ценопопуляцій видів. Саме ґрунтові профілі сукцесійних рядів віддзеркалюють історію коеволюції вторинних екосистем і виступають надійними реперами у діагностиці імовірних змін. Біхавіоральні засади поведінкової екології мають стати нормативним елементом у пізнанні коеволюційних змін. Музей при цьому виступає універсальним осередком аналізу та прогнозу подальшого коеволюційного розвитку стосунків людини і природи.  
Список літератури
 1. Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки / В. И. Вернадский. – Москва : Наука. – 1981. – 359 с.
 2. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский. – Москва : Наука. -1977. – Кн. 2. – 192 с.
 3. Вовк О. Ґрунтове різноманіття оселищ (habitats) Українських Карпат і перспективи його охорони / О. Вовк, О. Орлов // Біологічні студії / Studia Biologica : часопис. – 2014. – Т. 8, 3-4.– С. 157-168.
 4. Гарбузов В. Ю. Словник фізіологічних термінів: термінологічний словник / В. Ю. Гарбузова, Г. В. Янчик.– Суми : СумДУ, 2008. – 146 с.
 5. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологію / Ю. Б. Гиппенрейтер. – Москва : Изд-во «ЧеРо» и «Юрайт», 2002. – 336 с.
 6. Голубець М. А. Середовищезнавство (інвайронментологія) / М. А. Голубець. – Львів : Комп. «Манускрипт». – 2010. – 176 с.
 7. Голубець М. А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / М. А. Голубець, П. С. Гнатів, М. П. Козловський. – Львів : Поллі, 2007. – 286 с.
 8. Ламарк Ж.-Б. Философия зоологии / Ж.-Б. Ламарк. – Москва; Ленинград, 1935. – т. 1. – С. 66-67.
 9. Маргулис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки / Л. Маргулис. – Москва : Мир, 1983. – 351 с.
 10. Моисеев Н. Н. Еще paз о проблеме коэволюции / Н. Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1998. - № 8. – C. 26-32.
 11. Севериновська О. В. Етологія (основи поведінки тварин) / О. В. Севериновська, О. Є. Пахомов, В. К. Рибальченко. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2010. – 292 c.
 12. Сорокин П. А. Социология революции: монографія / П. А. Сорокин. – Москва : РОССПЭН, 2005. – 704 с.
 13. Чернобай Ю. М. До історії методології цілісності та парадигми природничо-соціальної коеволюції / Ю. М. Чернобай // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2019. – Вип. 35. – С. 3-34.
 14. Шимминг Р. Биосфера В. И. Вернадского и гипотеза Д. Э. Лавлока о Гее /Р. Шимминг // Москва : Ноосфера. – 2013, № 3. – С. 214-215.
 15. Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления: монография / К. Г. Юнг. – Минск : ООО Харвест, 2003. – 496 с.
 16. Czarnobaj J. Wpływ fragmentacji na mezofaunę glebową w ekosystemach Górnego Dniestra: часопис. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach / J. Czarnobaj, O. Jawornicka. Polska, Tuchola : Wyd-wo WSZŚ w Tucholi. – 2018. – S. 87-109.
 17. Lovelock J. E. GAIA: A New Look at Life on Earth / J. E. Lovelock. – New-York : Oxford University Press,1979. – 252 p.
 18. Meller H. Patrick Geddes: Social Evolutionist and City Planner / H. Meller. – London-New York : Routledge,1990. – 384 p.
 19. Nusbaum-Hilarowicz J. Idea ewolucyi w biologii: przeszłość, stan obecny i wpływ na rozwój wiedzy ludzkiej / J. Nusbaum-Hilarowicz. – Warszawa : Drukarnia Ludowa (Lwów : H. Altenberg), 1910. – 555 s.
 20. Paczoski J. Żyćie gromadnę roślin / J. Paczoski // Wszechswiat. – 1896. – T. 15, № 26. – S. 401-404; № 27. – S. 420-423; № 28. – S. 443-446.
 21. Vernadski W. La Biosphère / W. Vernadski. – Paris : F.Alcan, 1929. – 232 p.
 22. Vernadsky W. I. The Biosphere and the Noosphere / W. I. Vernadsky. – American Scientist. – 1945. – T. 33. – P. 1-12.