UA EN
 
  Середюк Г. В. Висотний і біотопічний розподіли видів ряду Neuroptera фауни Українських Карпат та Закарпатської низовини // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2020. - 36 - С. 147-158. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.147-158 Ключові слова: сітчастокрилі, Neuroptera, Українські Карпати, Закарпатська низовина, фауна Досліджено видовий склад фауни сітчастокрилих, а також біотопічний розподіл в межах території Українських Карпат. Вперше проведено висотно-поясний аналіз розподілу сітчастокрилих в Українських Карпатах, який показав, що найвищою видовою різноманітністю характеризується пояс дубових лісів, для якого виявлено 50 видів сітчастокрилих. З’ясовано, що оригінальними для поясу є 7: Chrysopa hummeli, Ch. dorsalis, Ch. hungarica, Ch. nigricostata, Sisyra nigra, Distoleon tetragrammicus, Libelloides macaronius – не відмічені для інших поясів і є дуже рідкісними. Встановлено, що найвищим видовим різноманіттям характеризуються мішані ліси та узлісся, для яких ідентифіковано по 39 видів, що становить 78% від загальної кількості видів, які трапляються в поясі дубових лісів. Найвищий індекс Магралефа для мішаних дубових лісів (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus, Ulmus та ін.), він становить 4,7.
Для поясу букових лісів наводимо 43 види. Встановлено, що найбільшим видовим різноманіттям характеризуються узлісся, там виявлено 32 види, що становить 74% від загальної кількості видів букового поясу Українських Карпат, 31 вид (72%) в буковому лісі із домішками інших листяних порід дерев. По 29 на узліссях і у старовікових букових лісах (пралісах). Найвищий показник індексу видового багатства за Маргалефом припадає на узлісся, і становить 4,34.
У складі поясу ялинових лісів відмічено 24 види, 10 з яких, а саме Wesmaelius mortoni, W. nervosus, W. ravus, W. tjederi, W. concinnus, W. quadrifasciatus, Hemerobius contumax, H. fenestratus, He. pini, H. nitidulus в Українських Карпатах, було зареєстровано лише в межах поясу ялинових лісів. Найвищий індекс Маргалефа характеризує молоді ялинові ліси, він становить 3,86. В умовах субальпійського поясу виявлено лише чотири види сітчастокрилих – Myrmeleon formicarius, Wesmaelius nervosus, W. ravus та Chrysoperla carnea, в альпійському поясі – жодного.
 
Список літератури
  1. Лесная энтомология / ред. Гусев В. Н. – Москва : Гослесбумиздат, 1961. – 232 с.
  2. Ліси Закарпаття. Сучасний стан, використання та охорона / Федурця І. Ю., Печер І. І., Кічура В. П., Крічфалушій В. В., Сабадош В. І., Крочко Ю. І., Луговой О. . – Ужгород, 1997. – 55 с.
  3. Малиновський А. К. Висотний розподіл рослинного покриву Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2002. – Т. 17. – С. 33-42.
  4. Малиновський К. А. Високогірна рослинність Українських Карпат. –Київ : Наук. думка, 1980. – 278 с.
  5. Определитель высших растений Украины / ред. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. – Киев : Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.
  6. Попов М. Г. Очерк растительности и флоры Карпат Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1916. – С. 35-79.
  7. Чубатий О. В. Гірські ліси – регулятори водного режиму. – Ужгород : Карпати, 1984. 102 с.